Linux Training Courses

Linux Training Courses

Τα τοπικά εκπαιδευτικά προγράμματα Linux που διοργανώνονται από τοπικούς εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω πρακτικών πρακτικών πώς να εγκαταστήσετε, να διαχειριστείτε, να ασφαλίσετε και να αντιμετωπίσετε ένα σύστημα Linux. Τα μαθήματά μας για το Linux καλύπτουν τον τρόπο εκτέλεσης του Linux σε παραδοσιακούς διακομιστές καθώς και σε ενσωματωμένα συστήματα. Η εκπαίδευση Linux είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Linux Course Outlines

CodeNameDurationOverview
ubtsvrUbuntu Server Overview7 hoursThis course has been created for managers, system architects, existing Unix or Windows administrators or anyone who wants to know what Ubuntu Server operating system has to offer. This course in most cases answers the question WHAT Ubuntu Server can do for you, rather than HOW to do things. If you are interested in the HOW question then please have a look at our Administration of Linux System training course.

This course always covers the newest release of Ubuntu.
snapSnap: Packaging and Deploying Your Software Universally7 hoursSnap is an open-source Linux packaging system created by Ubuntu for simplifying package installation and maintenance. It does this by resolving version-related dependency conflicts. By allowing developers to put everything their software depends on into a single package, their software can become self-contained and independent of the system on which it's installed on.

This training gives an intro into the features and highlights of Snap and draws comparisons with other similar Linux packaging systems and container software. Participants get a chance to set up, build, and release their own Snap packages.
iotpythonProgramming for IoT with Python14 hoursInternet of Things (IoT) is a network infrastructure that connects physical objects and software applications wirelessly, allowing them to communicate with each other and exchange data via network communications, cloud computing, and data capture. Python is a high-level programming language recommended for IoT due to its clear syntax and large community support.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to program IoT solutions with Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of IoT architecture
- Learn the basics of using Raspberry Pi
- Install and configure Python on Raspberry Pi
- Learn the benefits of using Python in programming IoT systems
- Build, test, deploy, and troubleshoot an IoT system using Python and Raspberry Pi

Audience

- Developers
- Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
gosystemsprogrammingGo for Systems Programming35 hoursGo (Golang) is an open source programming language developed at Google. One of Go's popular use cases is Linux and Unix systems programming.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of systems programming with Go as they step through hands-on exercises exploring the various features of Go.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Go systems programming
- Set up the Go development environment
- Write programs in Go
- Use both the basic and advanced features of Go for Unix and Linux systems programming
- Understand and use Goroutines
- Write fast and lightweight code with Go
- Write low-level networking code with Go

Audience

- Programmers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
archlinuxIntroduction to Arch Linux for System Administrators14 hoursArch Linux is an independently developed GNU/Linux distribution. It is often referred to as the simple Linux as it provides a minimal base system, allowing users to configure it only to add what is required.

In this instructor-led, live training, participants will learn the basics of Arch Linux as they practice the essential system administration techniques and tools needed to manage an Arch Linux system.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the principles of Arch Linux
- Install Arch Linux on their systems
- Implement various system administration tasks on Arch Linux

Audience

- System administrators
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
linuxclibasicsLinux Command Line Basics7 hoursLinux is an open source operating system that is popular among developers because of its stability, flexibility, and customizability.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the Linux Command Line and implement basic commands.

By the end of this training, participants will be able to:

- Have a good understanding of the Linux File System and the Linux Command Line
- Learn how to navigate the Linux File System using Linux commands
- Learn how to create and manipulate files and directories using Linux commands
- Create their own Linux commands

Audience

- Anyone interested in getting started with Linux
- Windows or Mac users who are interested in switching to Linux
- Existing Linux users who want to be more effective in using the Linux Command Line

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
linuxforwindevLinux for Windows Developers14 hoursLinux is an open source operating system that is popular among developers because of its stability, flexibility, and customizability.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to transition from developing web applications on Windows to developing on Linux.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of the Linux OS and its differences with the Windows OS
- Install Linux and get familiarized with the Linux environment
- Execute Linux commands
- Secure Linux by learning the basics of Linux system administration and user management
- Start developing web applications on Linux

Audience

- Web application developers
- People interested in developing on Linux
- Windows users who wish to switch to Linux

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
iotraspberrypiIntroduction to IoT Using Raspberry Pi14 hoursInternet of Things (IoT) is a network infrastructure that connects physical objects and software applications wirelessly, allowing them to communicate with each other and exchange data via network communications, cloud computing, and data capture.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of IoT as they step through the creation of an IoT sensor system using the Raspberry Pi.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the principles of IoT, including IoT components and communication techniques
- Learn how to set up the Raspberry Pi specifically for IoT applications
- Build and deploy their own IoT Sensor System

Audience

- Hobbyists
- Hardware/software engineers and technicians
- Technical persons in all industries
- Beginner developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- Raspberry Pi supports various operating systems and programming languages. This course will use Linux-based Raspbian as the operating system and Python as the programming language. To request a specific setup, please contact us to arrange.
- Participants are responsible for purchasing the Raspberry Pi hardware and components.
ledeLEDE: Set Up a Linux Wireless Router7 hoursThe LEDE Project (Linux Embedded Development Environment) is a Linux operating system based on OpenWrt. It is a complete replacement for the vendor-supplied firmware of a wide range of wireless routers and non-network devices.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up a LEDE based wireless router.

Audience

- Network administrators and technicians

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
webdevonboardingWeb Developer On-boarding Training420 hoursIn this instructor-led, live training, participants will learn the foundations of web development as they step through the creation and deployment of a sample application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Design and implement new user facing features
- Optimize web applications to maximize speed and scale
- Write client-side code for web-based applications
- Create fast, easy to use, high volume production applications and develop prototypes quickly

Audience

- Beginner web developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
rasberrypiRaspberry Pi for Beginners14 hoursRaspberry Pi is a very small, single-board computer.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up and program the Raspberry Pi to serve as an interactive and powerful embedded system.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up an IDE (integrated development environment) for maximum development productivity
- Program Raspberry Pi to control devices such as motion sensor, alarms, web servers and printers.
- Understand Raspberry Pi's architecture, including inputs and connectors for add-on devices.
- Understand the various options in programming languages and operating systems
- Test, debug, and deploy the Raspberry Pi to solve real world problems

Audience

- Developers
- Hardware/software technicians
- Technical persons in all industries
- Hobbyists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- Raspberry Pi supports various operating systems and programming languages. This course will use Linux-based Raspbian as the operating system and Python as the programming language. To request a specific setup, please contact us to arrange.
- Participants are responsible for purchasing the Raspberry Pi hardware and components.
rasberrypiopencvRaspberry Pi + OpenCV: Build a Facial Recognition System21 hoursThis instructor-led, live training introduces the software, hardware, and step-by-step process needed to build a facial recognition system from scratch. Facial Recognition is also known as Face Recognition.

The hardware used in this lab includes Rasberry Pi, a camera module, servos (optional), etc. Participants are responsible for purchasing these components themselves. The software used includes OpenCV, Linux, Python, etc.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install Linux, OpenCV and other software utilities and libraries on a Rasberry Pi.
- Configure OpenCV to capture and detect facial images.
- Understand the various options for packaging a Rasberry Pi system for use in real-world environments.
- Adapt the system for a variety of use cases, including surveillance, identity verification, etc.

Audience

- Developers
- Hardware/software technicians
- Technical persons in all industries
- Hobbyists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- Other hardware and software options include: Arduino, OpenFace, Windows, etc. If you wish to use any of these, please contact us to arrange.
rhel67RHEL 7 – New features for administrators28 hoursRHEL (Red Hat Enterprise Linux) is a Linux distribution targeted for the commercial market.
alpinelinuxAlpine Linux: Setting Up a Small, Simple and Secure OS for Your Containers7 hoursAlpine Linux is a security-oriented, lightweight (80 MB) Linux distribution based on musl libc and BusyBox. Alpine Linux is produced by the makers of Docker and is one of several in the recent proliferation of distros tailored for virtualization, containerization and the cloud. Alpine Linux replaces Ubuntu as the official base image for Docker containers.

This training introduces Alpine Linux's architecture and walks participants step-by-step through the setup of Alpine Linux in a live lab environment. By the end of this training, participants will have the knowledge and practice to deploy Alpine Linux as the foundation for running containers in development, test and production environments.

Audience

- DevOps engineers
- System administrators
- Software engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
rancherosRancherOS: Just Enough OS to Run Docker7 hoursRancherOS is an open-source Linux distribution that runs the entire operating system (including system services such as udev and rsyslog) as Docker containers. RancherOS includes only the bare minimum software needed to run Docker. It runs Docker as PID1 and dynamically pulls everything else it needs through Docker. At about 22MB, RancherOS is easy to distribute, orchestrate and spin up in your data center.

This training introduces RancherOS's architecture, tools, and components and walks participants step-by-step through the setup of RancherOS in a live lab environment. By the end of this training, participants will have the understanding and practice to use RancherOS to run containers at scale in development, test and production.

Audience

- DevOps engineers
- System administrators
- Software engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
dnsandbindDNS and BIND: Setting Up, Managing and Securing Your DNS Server14 hoursDNS (domain name system) is the "phone book" of the internet, providing a directory of computer names and their IP addresses. BIND is the most common Linux implementation of DNS. When you open a website or send and receive an email, a DNS server somewhere is quietly addressing your message to its intended recipient.

In this training, participants will learn the critical features of DNS while carrying out exercises in the setup and configuration of a BIND DNS server on Linux. The course starts with a refresher on key networking principles, then digs into hands-on practice with setup and configuration. Steadily, the discussion and practices move towards more complex topics such as security, availability, debugging and troubleshooting.

Audience

- Network technicians
- Network designers
- System administrators

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice and implementation, occasional quizing to measure progress
flatpakFlatpak - The Future of Application Distribution14 hoursFlatpak is a utility for software deployment, package management, and application virtualization for Linux desktop computer environments. It provides a sandbox environment in which users can run applications in isolation from the rest of the system.

This course teaches the basic usage of Flatpak, useful both for developers and system administrators. The course includes a lot of hands on exercises and the participants will practice in their own environment and build their own Flatpak images.

Audience
Developers
Sysadmins
Managers
lpic1-101Linux LPI LPIC-1 Exam 101 Preparation14 hoursThis course has been created for someone preparing for the LPI certification 101 Exam. It is conducted as a series of lectures intertwined with simple exercises.
linuxsysadminLinux System Administration21 hoursThis Linux System Administration training course is designed for IT professionals who wish to learn core Linux System Administration skills.

Using a combination of demonstrations and practical exercises, this course will guide participants through the relevant commands, tools and processes needed to become a successful administrator of a professional Linux environment.

Participants will learn how to

- Setup, maintain and troubleshoot a Linux system
- Manage users on a Linux system
- Set up and install server software (web server, ftp server, vnc server, etc.)
- Deploy and monitor a production system
- Implement basic system security

Audience

- IT professionals on the path to becoming a Linux system administrator or network administrators
- Beginners who want to learn how to manage a Linux system.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- Linux is available in different flavours (Debian/Ubuntu, CentOS/Fedora/Red Hat, Suse, etc.).
- This training can be customized for any flavor. Please contact us to arrange.
lpic2-201Linux LPI LPIC-2 Exam 201 Preparation14 hoursThis course has been created for someone preparing for LPI certification. It is conducted as a series of lectures intertwined with simple exercises.
lpic1-102Linux LPI LPIC-1 Exam 102 Preparation14 hoursThis course has been created for someone preparing for the LPI certification 102 Exam. It is conducted as a series of lectures intertwined with simple exercises.
lpic2-202Linux LPI LPIC-2 Exam 202 Preparation14 hoursThis course has been created for someone preparing for LPI certification. It is conducted as a series of lectures intertwined with simple exercises.
ulshscrUNIX/Linux Shell Scripting14 hoursThis 2 day course gives an introduction to the writing of UNIX Shell scripts using the Korn and Bash shells and to the more advanced features of UNIX including the batch editor sed and the text file processing language awk.

Although based on the Solaris version of UNIX running on a desktop PC, the principles learnt may be applied to all other versions of UNIX including Linux, AIX, HP-UX and SCO.

The course takes the format of a workshop, with a mix of lecture, working examples and practical exercises. Although the content may be customised, at least 1 day is normally needed to cover the core elements.

Full course notes are provided along with sample script files and free software tools for use in accessing a UNIX server.
debianadminDebian Administration35 hoursThis is a comprehensive training course for administering Debian GNU/Linux operating system.

It is always delivered on the current version of Debian.
3063Introduction to Linux14 hoursThe course answers the questions:

- How to perform basic operations on the system?
- Where to find information and how to get help?
- How does the power?
- What are the types of files in the system?
- How simply and quickly solve problems?
linuxnetsecNetwork Security in Linux14 hoursDuring the course, participants will learn:

- What is denial of service attacks, Flooding, Sniffing, MIM?
- How to break from the network to the server?
- How to watch packets on the network (also running on switches)?
- Do you watch any combination of the world?
- How to monitor the network?
- How to configure a firewall?
- How to use encrypted connections?
- How to create tunnels?
- How to log packets?
- How to scan ports?
- How to reduce the number of unnecessary services on the server?
qemukvmVirtualization with QEMU, KVM and Libvirt14 hoursThis practical course contains topics addressed to system administrators, developers, embedded developers and ordinary desktop users (including managers) who would like to have an introduction to virtualization in general. After this course, administrators will be able to create private clouds for use in production, and developers will be able to test their code on multiple operating systems without needing a second PC or a non-x86 board.

We understand that the set of topics presented in this course covered a wide range of subjects that might not be applicable for all customers. When booking this course, please specify what you wish to achieve using QEMU or KVM, and we will customize it by reallocating time from less relevant topics to the ones that would be important for you.
bashp1BASH Programming14 hoursThe course answers questions:

How does the shell works?

How to write programs in a shell?
dnswebmaildbTop 4 Linux/Unix Servers - DNS,Web,Mail and Database 28 hours- Created Linux/Unix Administrators and developers who are interested with getting involved in LInux/Unix Servers
- Even beginners, who have the basic skill and knowledge on Linux, can catch up with this course just if you follow the instructor's lab and explanation in detail.
- This course is intended to practice enough Managing Linux Servers and to show it is very easy to understand Linux/Unix servers.
- This course will be delivered to audience with 40% lectures, 50% labs and 10% Q&A. This five-day course strongly emphasizes lab-based activities.
- You'll learn how to deploy and manage Top 4 Linux Servers that provide highly useful network services to a mission-critical enterprise environment.
- It can be deliver on any distribution (Fedora, CentOS are commonly used)
linuxadmfunLinux Administration Fundamentals21 hoursLearn core Linux Systems Administration skills in a workshop environment. (Ubuntu or CentOS)

Who is this course for:

Engineers who want to transition into Linux engineering and administration roles.
Beginners who want to understand how a Linux operating system works and how to manage it.
People looking to prepare for professional certifications such as the LPI level 1 or RHCSA.

Description:

This course is designed to teach you about the advantages of Linux-based operating systems, their role in enterprise, and how to understand and administer them. Aimed at relative beginners, we will teach you all the skills necessary to manage a small Linux estate.

Using a combination of demonstrations and practical exercises, we will guide you through the relevant commands, tools and processes you will need to know to become a successful administrator of a professional Linux environment.

The skills to properly run and maintain Linux environments are in very high demand.
If you have little or no experience working with Linux and wish to become a competent administrator quickly, this course will give you all the tools you need to enter the exciting and challenging world of Linux administration.

At the end of this course you will:

- Understand what GNU/Linux is, and its role in modern IT
- Be able to install a linux distribution from scratch
- Be able to configure users, groups, storage, and networking of a Linux-based computer
- Be able to confidently navigate the command line interface (CLI) on any Linux server
- Understand services, processes, and system resources
- Install, remove, and configure software.

Upcoming Linux Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Top 4 Linux/Unix Servers - DNS,Web,Mail and Database - Πάτρα (Patras) Tue, 2019-04-02 09:306000EUR / 7000EUR
Top 4 Linux/Unix Servers - DNS,Web,Mail and Database - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-04-08 09:306000EUR / 7000EUR
Top 4 Linux/Unix Servers - DNS,Web,Mail and Database - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Tue, 2019-04-16 09:306000EUR / 7000EUR
Top 4 Linux/Unix Servers - DNS,Web,Mail and Database - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-05-13 09:306000EUR / 7000EUR
Top 4 Linux/Unix Servers - DNS,Web,Mail and Database - Πάτρα (Patras) Mon, 2019-05-27 09:306000EUR / 7000EUR
Weekend Linux courses, Evening Linux training, Linux boot camp, Linux instructor-led, Weekend Linux training, Evening Linux courses, Linux coaching, Linux instructor, Linux trainer, Linux training courses, Linux classes, Linux on-site, Linux private courses, Linux one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR
Go Programming Language for ProgrammersNicosia, Jacovides TowerMon, 2019-08-19 09:306300EUR / 7300EUR
AI Awareness for TelecomΠάτρα (Patras) Thu, 2019-09-05 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!