BPMN Training Courses

BPMN Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα BPMN (Business Process Model and Notation) από εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω συζήτησης και πρακτικής εξάσκησης πώς να κατανοήσετε, να σχεδιάσετε, να εφαρμόσετε λογισμικό και πρακτικές BPMN σε έναν οργανισμό. Η NobleProg συνεισφέρει στο πρόγραμμα πιστοποίησης OMG BPMN (OCEB 2). Η εκπαίδευση BPMN είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

BPMN (Business Process Model and Notation) Subcategories

BPMN Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
This course has been created for business analysts who want to use BPMN 2.0 extensively in their projects. It focuses on practical aspects of all BPMN 2.0 specification as well as implementations of common patterns. It is a series of short lectures followed by exercises: the delegates will have a problem described in English, and will have to create a proper diagram for each problem. After that, the diagrams will be discussed and assessed by the group and the trainer. This course doesn't cover execution part of BPMN, it focuses on analysis and process design aspects of BPMN 2.0.
35 hours
Είναι ένα μάθημα που τοποθετείται στο κέντρο της διοίκησης και της Πληροφορικής, ενσωματώνοντας εργαλεία και τεχνικές σχεδιασμού, υλοποίησης, ελέγχου και ανάλυσης επιχειρησιακών Business διαδικασιών. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει άτομα, οργανισμούς και εφαρμογές λογισμικού.
Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει πρακτικές αναθέσεις, οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν σε θέματα κατά τη διάρκεια των θεωρητικών μαθημάτων και αυτά θα συνοδεύονται από πρακτικές ασκήσεις. Τι θα μάθετε;
1. Τα βασικά του BPM
2. Στρατηγικές υλοποίησης του BPM
3. Μοντελοποίηση, ανάλυση και σχεδιασμός διαδικασιών
4. Go Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των επιχειρηματικών στρατηγικών
5. Μοντελοποίηση μιας διαδικασίας με BPM N
6. Business κανόνες
28 hours
Audience: Managers who want to make decisions related to BPM, Business Consultants, Business Analysts, Business Process Engineers, System Analysts, Anyone who is involved in analysing and planning Business Processes.
21 hours
Αυτό το μάθημα έχει δημιουργηθεί για όσους είναι υπεύθυνοι για τις διαδικασίες μοντελοποίησης στο BPM N 2.0. Εστιάζεται σε πρακτικές πτυχές όλων των προδιαγραφών του BPM N 2.0 καθώς και σε εφαρμογές κοινών σχεδίων. Πρόκειται για μια σειρά από σύντομες διαλέξεις ακολουθούμενες από ασκήσεις: οι αντιπρόσωποι θα έχουν ένα πρόβλημα που περιγράφεται στα Αγγλικά και θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα σωστό διάγραμμα για κάθε πρόβλημα. Στη συνέχεια, τα διαγράμματα θα συζητηθούν και θα αξιολογηθούν από την ομάδα και τον εκπαιδευτή. Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στην κατανόηση των διαγραμμάτων BPM N αλλά καλύπτει επίσης το βασικό τμήμα του τμήματος εκτέλεσης του BPM N.
14 hours
Κοινό: Οι εκπρόσωποι που ενδιαφέρονται για τη Μοντελοποίηση Διαδικασιών θα επωφεληθούν από την παρακολούθηση αυτού του κύκλου μαθημάτων κατάρτισης για τη μοντελοποίηση των επαγγελματικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων:
 • Αναλυτές Business και διαδικασιών
 • Σχεδιαστές διαδικασίας και υλοποιητές
 • Διευθυντές προγραμμάτων και προγραμμάτων
 • Όποιος ασχολείται με την αλλαγή των επιχειρήσεων και τον μετασχηματισμό.
21 hours
Αυτό το μάθημα έχει δημιουργηθεί για τους ανθρώπους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν BPMN 2.0 εκτενώς στα έργα τους.Είναι επικεντρωμένη στις πρακτικές πτυχές όλων των BPMN 2.0 προδιαγραφών, καθώς και την εφαρμογή κοινών προτύπων. Αυτό το μάθημα δεν καλύπτει την εκτέλεση του τμήματος BPMN, επικεντρώνεται στις πτυχές της ανάλυσης και του σχεδιασμού των διαδικασιών του BPMN 2.0. Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές χρησιμοποιώντας το Camunda Modeler. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
28 hours
BPM Ν ( Business Process Model και Συμβολισμός) και DMN (απόφαση μοντέλο και Συμβολισμός) είναι δύο
Πρότυπα Management αντικειμένων ( OMG ) για τη μοντελοποίηση διαδικασιών και τη λήψη αποφάσεων. Αυτή η εκπαίδευση παρέχει μια εισαγωγή σε αυτά τα πρότυπα και πώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν.
28 hours
Business Μοντέλο Διαδικασιών και Συμβολισμοί ( BPM Ν), την απόφαση μοντέλο και Συμβολισμοί ( DMN ) και απόφαση του Management μοντέλου και Συμβολισμοί ( CMMN ) είναι τρεις Αντικείμενο Management του Ομίλου ( OMG πρότυπα) για τις διαδικασίες, τις αποφάσεις και την περίπτωση μοντελοποίησης. Αυτό το μάθημα παρέχει μια εισαγωγή σε όλους τους και ενημερώνει πότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ποια.
14 hours
Objective: This training course aims at helping business analysts to learn to model efficiently their business processes using BPMN as well as resources that are handled by their activities. Being conducted by an agile enterprise framework, business analysts learn during this course how to use appropriate BPMN notations and business extensions of UML in order to deal with their "business requirements" and coherently drive underlying design level activities.
7 hours
Το Bonita BPM είναι μια σουίτα διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών και ροής εργασίας ανοικτού κώδικα αποτελούμενη από τρία βασικά στοιχεία: Bonita Studio, Bonita BPM Engine και Bonita Portal. Bonita χρησιμοποιείται συχνά σε έργα που απαιτούν πολύπλοκες ροές εργασίας, όπως Εφοδιαστικής Αλυσίδας Management , e- Go vernment, Human Resources , και διαχείριση συμβάσεων.
  Μορφή του μαθήματος
  • Έμφαση δίνεται στην πρακτική άσκηση.
  • Οι έννοιες θα διδάσκονται μέσω δειγμάτων, ασκήσεων και πρακτικών εξελίξεων.
  28 hours
  This course is created for people who will be responsible for executing process with Activity.
  14 hours
  ProcessMaker is an Open Source BPM software application. It is a light weight, fully web based tool written in PHP, which can compete with expensive enterprise solutions. This course presents you with how to implement process management using ProcessMaker, focusing on how to create a process definition, define roles, groups and users, and start a process from an external application.
  35 hours
  Κοινό Αυτό το μάθημα προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για να εκτελέσουν επιχειρηματικές διαδικασίες με το BPM N. Περιλαμβάνει γραφική αναπαράσταση καθώς και κοινά χρησιμοποιούμενα χαρακτηριστικά των στοιχείων BPM N 2. Τεχνολογία Αυτό το μάθημα δεν είναι συγκεκριμένο για την πλατφόρμα, καλύπτονται μόνο τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που καλύπτονται από την προδιαγραφή OMG . Από προεπιλογή, χρησιμοποιεί το j BPM , αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε άλλο εργαλείο εφόσον το εργαλείο υποστηρίζει το BPM N 2.0. Μορφή κλάσης Οι συμμετέχοντες θα ακολουθήσουν ένα παράδειγμα χρήσης υποθέσεων που ακολουθούνται από πρακτικές ασκήσεις, έτσι ώστε να μπορούν να εκτελέσουν τη διαδικασία τους.
  14 hours
  This training course aims at helping business analysts to learn to model efficiently their business processes using BPMN as well as resources that are handled by their activities. Being conducted by an agile enterprise framework, business analysts learn during this course how to use appropriate BPMN notations and business extensions of UML in order to deal with their "business requirements" and coherently drive underlying design level activities.
  21 hours
  Η εξόρυξη διαδικασιών ή η αυτοματοποιημένη διερεύνηση Business διεργασιών (ABPD) είναι μια τεχνική που εφαρμόζει αλγόριθμους σε αρχεία καταγραφής συμβάντων για τον σκοπό της ανάλυσης επιχειρηματικών διαδικασιών. Η εξόρυξη διεργασιών υπερβαίνει την αποθήκευση δεδομένων και την ανάλυση δεδομένων. γεφυρώνει δεδομένα με διαδικασίες και παρέχει πληροφορίες για τις τάσεις και τα πρότυπα που επηρεάζουν την αποδοτικότητα της διαδικασίας. Μορφή του μαθήματος
  • Το μάθημα ξεκινά με μια επισκόπηση των πιο κοινά χρησιμοποιούμενων τεχνικών εξόρυξης διεργασιών. Συζητάμε τους διάφορους αλγόριθμους και εργαλεία ανακάλυψης διεργασιών που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και τη μοντελοποίηση διεργασιών που βασίζονται σε δεδομένα πρώτων συμβάντων. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες πραγματικού βίου εξετάζονται και τα σύνολα δεδομένων αναλύονται με τη χρήση του πλαισίου ανοιχτού κώδικα ProM.
  14 hours
  Course Audience: Managers who want to understand BPMN diagrams, Business Consultants, Business Analysts, Business Process Engineers, System Analysts and anyone who is involved in analyzing and planning Business Processes using standardized, unified modelling notation. Course Goals:
  • Produce high-quality process diagrams
  • Model in the BPMN process notation
  • Capture as-is process information
  • Implement optimized process flows for people-intensive processes
  • Simplify complex process definitions and break them into more manageable pieces
  14 hours
  Το μάθημα στοχεύει στη διδασκαλία των πρακτικών γνώσεων και της εκμάθησης των δεξιοτήτων μοντελοποίησης του BPM N σε επίπεδο Ενδιάμεσου και Προχωρημένου. Ο ιδανικός συμμετέχων είναι μια εκπαίδευση επιχειρηματικών αναλυτών, που σημαίνει ότι το άτομο ανακαλύπτει, εντοπίζει, συλλέγει και αναλύει τις απαιτήσεις των χρηστών στο σύστημα. - Οι προηγμένοι προγραμματιστές εφαρμογών υπολογιστών και αρχιτέκτονες συστημάτων που ενδιαφέρονται για την προοπτική δημιουργίας επιχειρηματικών διαδικασιών, συστημάτων και προσαρμοσμένων οδηγών. Το μάθημα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα Εκτελέσιμο Επίπεδο BPM N. Η κατάρτιση διεξάγεται σε πολύ κυρίαρχη τεχνική με τη μορφή υπολογιστή (~ 90%), κατά τη διάρκεια της οποίας από τη μία πλευρά μεταφράζουμε πραγματικές επιχειρηματικές καταστάσεις για την BPD, από την άλλη είναι έτοιμη να ερμηνεύσει διαγράμματα που εκτιμούν την πρακτική χρησιμότητα τους. Το μάθημα είναι πολύ εντατική πρακτική πορεία με τη στενή έννοια, η εκπαίδευση δεν ασχολήθηκε με κανένα τρόπο, θεωρητικές εκτιμήσεις της BPM Ν.
  14 hours
  The course aims at teaching the practical knowledge of BPMN modeling and learning basic skills. The ideal student is a person who analyzes and documents the processes as a model, which is a business user IT system or business analyst collaborating with business people within a certain organizational function. The training is conducted by a moderated discussion (40%) and computer workshop (60%). Part of the laboratory is to translate business situations described BPMN diagram The course is a very intensive practical course in the strict sense, the training does not deal with in any way, the theoretical considerations of BPMN.
  28 hours
  Αυτό το μάθημα έχει δημιουργηθεί για στελέχη, επιχειρηματικούς αναλυτές, σχεδιαστές διαδικασιών, προγραμματιστές και εμπειρογνώμονες που θέλουν να είναι σε θέση να σχεδιάσουν, να επικυρώσουν και να προσομοιώσουν μια διαδικασία με το j BPM . Περιλαμβάνει επίσης δοκιμές μονάδων γραφής για τις διαδικασίες. Το μάθημα χρησιμοποιεί συνήθως την πιο πρόσφατη σταθερή έκδοση του έργου κοινότητας j BPM . Προηγούμενες εκδόσεις του j BPM μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν (απαιτείται έγκριση πριν από την κράτηση)
  14 hours
  Αυτό το μάθημα σας προετοιμάζει για OMG Πιστοποιημένο Εμπειρογνώμονα στην BPM (OCEB) Τεχνική Διαμεσοπρόθεσμη Έρευνα. [ 2 ]
  7 hours
  Αυτό το μάθημα σας προετοιμάζει για OMG Πιστοποιημένο Εμπειρογνώμονα στην BPM (OCEB) Τεχνική προηγμένη εξέταση. [ 2 ]
  14 hours
  Although SOA is not specific to BPM software, there are a number of natural synergies between BPM and SOA. Perhaps most obvious of these is the separation of business process management as an independent function, allowing processes to be designed independently of any single application and leveraged as shared business logic.

  Last Updated:

  Online BPMN (Business Process Model and Notation) courses, Weekend BPMN courses, Evening Business Process Model and Notation (BPMN) training, Business Process Model and Notation (BPMN) boot camp, Business Process Model and Notation instructor-led, Weekend BPMN (Business Process Model and Notation) training, Evening BPMN (Business Process Model and Notation) courses, Business Process Model and Notation coaching, BPMN (Business Process Model and Notation) instructor, BPMN trainer, Business Process Model and Notation (BPMN) training courses, BPMN classes, BPMN (Business Process Model and Notation) on-site, Business Process Model and Notation private courses, BPMN (Business Process Model and Notation) one on one training

  Course Discounts

  No course discounts for now.

  Course Discounts Newsletter

  We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
  You can always change your preferences or unsubscribe completely.

  Some of our clients

  is growing fast!

  We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

  As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

  • delivering training and consultancy Worldwide
  • preparing training materials
  • creating new courses outlines
  • delivering consultancy
  • quality management

  At the moment we are focusing on the following areas:

  • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
  • SOA, BPM, BPMN
  • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
  • R, Python
  • Mobile Development (iOS, Android)
  • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
  • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

  To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

  Apply now!

  This site in other countries/regions