Distributed Systems Training Courses

Distributed Systems Training Courses

Τα τοπικά εκπαιδευτικά προγράμματα με επίκεντρο το μάθημα Distributed Systems, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτικούς, καταδεικνύουν μέσω της διαλογικής συζήτησης και της πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές των Κατανεμημένων Συστημάτων. Η εκπαίδευση των κατανεμημένων συστημάτων είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Distributed Systems Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
21 hours
Overview
Apache Accumulo is a sorted, distributed key/value store that provides robust, scalable data storage and retrieval. It is based on the design of Google's BigTable and is powered by Apache Hadoop, Apache Zookeeper, and Apache Thrift.

This courses covers the working principles behind Accumulo and walks participants through the development of a sample application on Apache Accumulo.

Audience

- Application developers
- Software engineers
- Technical consultants

Format of the course

- Part lecture, part discussion, hands-on development and implementation, occasional tests to gauge understanding
35 hours
Overview
This 5 day course is designed to give an understanding of the mechanics of Service Oriented Architecture. It includes the technical design of SOA based architectures and service oriented solutions to business problems.
21 hours
Overview
OpenCLis a standard for programming heterogeneous computers built from CPUs, GPUs, and other processors. It includes a framework to define the platform in terms of a host, such as a CPU, and one or more compute devices, such as a GPU plus a C-based programming language for writing programs for the compute devices. Using OpenCL, a programmer can write task-based and data-parallel programs that can take advantage of these different types of processors in a single system.
7 hours
Overview
Open MPI is an open-source Message Passing Interface (MPI) library.

In this instructor-led, live training, participants will learn to develop a numerical application using Open MPI.

By the end of this training, participants will be able to:

- Apply the fundamentals of shared and distributed memory programming to create a functioning Open MPI application.
- Build OpenMPI.
- Run batch jobs with OpenMPI.
- Use performance tools to optimize multi-core performance.

Audience

- Developers
- Researchers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
αυτό εκπαιδευτής-LED, Live Training (επιτόπου ή απομακρυσμένες) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να εφαρμόσουν end-to-end διανέμονται εντοπισμού για την παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων μικρουπηρεσιών σε πολύπλοκα επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- εγκαθιστώ και configure OpenTracing-συμβιβάσιμος εντοπισμός λογισμικό.
- χρήση κατανεμημένων ανίχνευσης για να ξεπεραστούν οι ελλείψεις της καταγραφής ανά διεργασία και Μετρική παρακολούθηση.
- αναδόμηση του ιστορικού συναλλαγών σε σύνθετα συστήματα.
- επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με την απόδοση της εφαρμογής μικρουπηρεσία και λανθάνουσα κατάσταση.
- αναπτύξτε ένα κατανεμημένο σύστημα ανίχνευσης που είναι συνεπής σε διαφορετικές πλατφόρμες.

μορφή του μαθήματος

- διαΔραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- hands-on εφαρμογή σε ένα περιβάλλον Live-Lab.

επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- αυτό το μάθημα μπορεί να παραδοθεί για όλες τις γλώσσες που υποστηρίζονται από OpenTracing: go, JavaScript, Java, Python, Ruby, PHP, στόχος-C, c + +, C#.
- να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσει.
- για να μάθετε περισσότερα για OpenTracing, παρακαλούμε επισκεφθείτε την: https://opentracing.io/
28 hours
Overview
In this instructor-led, live training, participants will learn advanced Python programming techniques, including how to apply this versatile language to solve problems in areas such as distributed applications, data analysis and visualization, UI programming and maintenance scripting.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Notes

- If you wish to add, remove or customize any section or topic within this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
The course is intended for IT specialists that want to set up a solution based on RabbitMQ, the highly reliable enterprise messaging system that implements the Advanced Message Queuing Protocol (AMQP).
14 hours
Overview
RabbitMQ is an open source enterprise messaging broker for storing and retrieving messages passed by processes, applications, and servers. It uses a message queue for processing tasks asynchronously and is especially useful in applications that need to process large data sets in the background, while concurrently responding to live user requests in real-time.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to install, configure and administer RabbitMQ, then integrate RabbitMQ messaging into a number of sample .NET applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup, configure and manage RabbitMQ.
- Understand RabbitQ's role in the design and implementation of a microservices architecture.
- Understand how RabbitMQ compares to other Message Queuing Architectures.
- Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world enterprise .Net applications.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
RancherOS is an open-source Linux distribution that runs the entire operating system (including system services such as udev and rsyslog) as Docker containers. RancherOS includes only the bare minimum software needed to run Docker. It runs Docker as PID1 and dynamically pulls everything else it needs through Docker. At about 22MB, RancherOS is easy to distribute, orchestrate and spin up in your data center.

This training introduces RancherOS's architecture, tools, and components and walks participants step-by-step through the setup of RancherOS in a live lab environment. By the end of this training, participants will have the understanding and practice to use RancherOS to run containers at scale in development, test and production.

Audience

- DevOps engineers
- System administrators
- Software engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
14 hours
Overview
The course is designed for developers, web applications, aims to provide opportunities offered by the REST architectural pattern by which you can communicate between sites.
14 hours
Overview
APIs (Application Programming Interface) allow for your application to connect with other applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to write high-quality APIs as they build and secure a backend API server.

By the end of this training, participants will be able to:

- Choose from a number of frameworks for building APIs
- Understand and model the APIs published by companies such as Google and Facebook
- Create and publish their own Restful APIs for public consumption
- Secure their APIs through token-based authentication

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To customize this course for other languages, such as PHP, Javascript, etc., please contact us to arrange
14 hours
Overview
APIs (Application Programming Interface) allow for your application to connect with other applications. A Web API like RESTful is like a web service which works entirely with HTTP.

Laravel is an open-source PHP-based MVC (model–view–controller) web development framework. Its simplicity, intuitiveness, and host of useful features for web projects make it ideal for developing RESTful APIs.

In this instructor-led, live training (remote), participants will learn how to build a RESTful API from scratch using Laravel as they step through a series of hands-on live-lab exercises.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Laravel and other tools for building RESTful APIs with Laravel
- Build, test, deploy, and troubleshoot a RESTful API using Laravel

Audience

- Developers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Apache Samza is an open-source near-realtime, asynchronous computational framework for stream processing. It uses Apache Kafka for messaging, and Apache Hadoop YARN for fault tolerance, processor isolation, security, and resource management.

This instructor-led, live training introduces the principles behind messaging systems and distributed stream processing, while walking participants through the creation of a sample Samza-based project and job execution.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Samza to simplify the code needed to produce and consume messages.
- Decouple the handling of messages from an application.
- Use Samza to implement near-realtime asynchronous computation.
- Use stream processing to provide a higher level of abstraction over messaging systems.

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Seneca is a microservices framework for Node.js.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Seneca as they step through practical examples of building micro services with Seneca.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn the fundamentals of Seneca
- Use Seneca to build micro services

Audience

- Developers
- Programmers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Our ED-SOA training focuses on building and analysing an architecture framework that builds upon the SOA reference architecture. Services are used as event generators, signifying a problem or impending problem, an opportunity, a threshold, or a deviation.
21 hours
Overview
Audience

Who is this course addressed to

IT architects, IT mid-level managers, IT consultants

Format of the course

currently 100% lectures, but some tests could be added
14 hours
Overview
This course has been created for managers and architects planning to implement or currently implementing SOA solutions. It gives the overview of pros and cons of SOA and explains when, why and which part of SOA you should use.

Some of questions the course can answer:

- What are the benefits of employing SOA
- What are the risks associated with the SOA approach
- What are the trade-offs

- How to assess potential profit with SOA
- What real business case studies has been already made
- When and to what extent SOA should be implemented

- What are simplification and decomposition benefits
- How to migrate from existing solutions to SOA and why migration to SOA does NOT require rebuilding the whole existing infrastructure
- How to extend legacy applications with SOA
- What are the existing SOA suites and platforms
14 hours
Overview
Mule (or Mule ESB) is a lightweight enterprise service bus (ESB) and integration framework created by MuleSoft. Mule is Java-based, but can broker interactions between other platforms such as .NET using web services or sockets.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to connect various applications, data sources, and APIs as they build a sample routing application using Mule.

By the end of this training, participants will be able to:

- Design, build, and manage the connectivity between APIs and applications and services.
- Manage interactions across legacy systems and custom applications.
- Tie together software as a service (SaaS) and on-premises software.
- Use Mule's design and development tools to design, test and run Mule flows.
- Understand and support different messaging standards, including AMQP, JMS and WMQ.
- Monitor, deploy and configure applications with Mule Management Console (MMC)

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Governance Framework

A Services Oriented Architecture governance program doesn't make operational decisions. SOA governance sets policies by deciding what decisions must be made, who should make them and how to make them. In a shared services environment like an enterprise SOA, no governance or dysfunctional governance, or even a bad governance policy, can have severe and negative impacts across the enterprise. This two-day workshop shows you how to do SOA right. You will learn how to design, build and operate an effective governance framework for creating, communicating and enforcing corporate web service policies throughout the enterprise SOA.

SOA Policies

The workshop focuses on showing you how to create the processes and policies that establish and manage shared web services. As organizations start to employ web services via an enterprise SOA, they move from "silo to shared." Ownership of the underlying business process transfers from a single business area and "externalizes" into an enterprise responsibility. SOA governance directs and coordinates the processes needed to accept and exercise the responsibility for shared Web Services on behalf of all the stake-holders.
35 hours
Overview
This course is intended for developers and architects. After an in introduction to SOA and the purpose for its implementation the program is to cover its technical foundation through XML, WSD and SOAP and to proceed to hands on implementations with the different Java Libraries. This course should be the first when introducing SOA into any organization as it sets the basics for SOA enterprise wide architecture, integration patterns and ESB (Enterprise Service Bus) solutions.
14 hours
Overview
SOA (service-oriented architecture) is a style of computer software design in which application components provide services to other components through a communication protocol over a network.
21 hours
Overview
SoapUI is the most widely-used open source API testing tool for SOAP and REST APIs. It offers SOAP Web Services functional testing, REST API functional testing, WSDL coverage, message assertion testing and test refactoring.

In this instructor-led, live training, participants learn how to test web services using SoapAPI. We discuss how API testing can resolve some of the shortcomings of UI and unit based testing. The training includes practice sessions and an API test suite development project.

By the end of the training, participants will have a firm idea of when to implement API testing, how to explore and access APIs, how to carry out different types of testing on both SOAP and REST based APIs, and how to bring their work together into an integrated, automated test suite.

Format of the course

- An instructor-led course that includes an introduction to API testing, its tools and processes, and a hands-on SoapUI based test suite development project.
21 hours
Overview
During this course, we give an overview of SOA and SOA Governance. You will gain insight into the added value of using service contracts as part of your development process.
35 hours
Overview
This course is intended for Post Graduate (or equivalent) level students and will be a combination of lectures and lab sessions (theory and practice).

At the end of the course the student should be able to:

Knowledge and Understanding.

- Understand the principles and business advantage of systems developed around services.
- Become fully aware of the major protocols and technologies involved in the web services standard, and understand how these technologies fit together. Your knowledge will extend to leading-edge and emerging aspects of web services as well as the more established elements of the standard.
- Understand in depth the technology used to enable systems based on a widely used programming language to both use and provide Web Services.

Intellectual Skills:

- Identify where the service oriented approach and in particular web services are appropriate for particular business scenarios.
- Consider the most effective design for a web services solution
- Acquire, in the future, knowledge and understanding of emerging aspects of the rapidly evolving web services standard

Practical Skills:

- Operate with current technologies associated with Web Services that are platform neutral – XML, SOAP, WSDL
- Write and expose web services in a widely used programming language and write client code in that language to invoke web services.
14 hours
Overview
Spring Cloud builds on Spring Boot to enable the development of distributed systems and microservices.

In this instructor-led, live training, we start with a discussion of microservice architecture. Participant knowledge is put to the test through exercises and the step-by-step development of sample microservices.

By the end of this training, participants will have a solid understanding of how to use Spring Cloud and related Spring technologies to rapidly develop their own cloud-scale, cloud-ready microservices.

Format of the course

- Heavy emphasis on hands-on practice. Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.
21 hours
Overview
Spring Cloud is an open-source lightweight microservices framework for building Java applications for the cloud. Netflix OSS is a set of frameworks and libraries for developing microservices. Spring Cloud integrates nicely with Netflix components using auto configuration and convention over configuration.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamental concepts of building microservices using Spring Cloud and Netflix OSS. Participant knowledge is put to the test through exercises and the step-by-step development of sample microservices.

By the end of this training participants will have a solid understanding of how to use Spring Cloud and related Spring technologies together with Netflix OSS to rapidly develop their own cloud-scale, cloud-ready microservices.

Audience

- Java Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Building complex enterprise applications is very challenging in an ever-changing environment.

Changes in the integration between services or systems will trigger changes in the design of the system. This course covers how to design maintainable, fit to the size and purpose of your organisation service and systems architecture and practical infrastructure.

This course covers common problems with building the landscape of distributed apps, starting from integration problem, infrastructure and modern approaches, to solving complexity issues.

This course explains the pros and cons of each solution (e.g. traditional SOA vs Microservice architecture), available tools (mostly open-source) supporting the development and maintenance, etc..

Course Format

It is mostly discussion (with limited presentations).
21 hours
Overview
Talend Open Studio for ESB is an open-source, real-time application integration tool for service mediation and routing. It simplifies the integration of enterprise-class systems, services and applications. By service-enabling applications and legacy systems, it enables the creation of Service-Oriented Architectures (SOA).

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Talend Open Studio for ESB to create, connect, mediate and manage services and their interactions.

By the end of this training, participants will be able to

- Integrate, enhance and deliver ESB technologies as single packages in a variety of deployment environments.
- Understand and utilize Talend Open Studio's most used components.
- Integrate any application, database, API, or Web services.
- Seamlessly integrate heterogeneous systems and applications.
- Embed existing Java code libraries to extend projects.
- Leverage community components and code to extend projects.
- Rapidly integrate systems, applications and data sources within a drag-and-drop Eclipse environment.
- Reduce development time and maintenance costs by generating optimized, reusable code.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
This course is intended to provide an understanding on how to use, debug and manage Web Services from a non-developer/programmer perspective.
7 hours
Overview
WSO2 API Manager is an open-source platform for publishing and managing APIs. It is an ideal choice for creating API-centric or IOT-driven architectures.

In this instructor-led, live training, participants will learn the features, concepts and standards behind WS02 API Manager. Theory will be coupled with live hands-on practice and implementation throughout the training. By the end of the course participants will have the knowledge and practice to deploy their own APIs using the core features of WS02 API Manager.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice

Upcoming Distributed Systems Courses

Weekend Distributed Systems courses, Evening Distributed Systems training, Distributed Systems boot camp, Distributed Systems instructor-led, Weekend Distributed Systems training, Evening Distributed Systems courses, Distributed Systems coaching, Distributed Systems instructor, Distributed Systems trainer, Distributed Systems training courses, Distributed Systems classes, Distributed Systems on-site, Distributed Systems private courses, Distributed Systems one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!