Docker Training Courses

Docker Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης Docker υπό την καθοδήγηση των τοπικών εκπαιδευτών αποδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης πώς να δημιουργήσουν το Docker για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη εφαρμογών με εμπορευματοκιβώτια. Η εκπαίδευση του Docker είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Τα μαθήματα κατάρτισης Docker καλύπτουν τη ρύθμιση και τη διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων Docker, συμπεριλαμβανομένης της κλιμάκωσης και της ενορχήστρωσης με τα Kubernetes. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Docker Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
The Certified Kubernetes Administrator (CKA) program was created by The Linux Foundation and the Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Kubernetes is nowadys a leading platform used for containers orchestration.

NobleProg have been delivering Docker & Kubernetes training from 2015. With more than 360 successfully completed training projects, we became one of the best known training companyworldwide in field of containerization.

Since 2019 we are also helping our customers to confirm their performance in k8s environment by preparing them and encouraging to pass CKA and CKAD exams.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at System Administrators, Kubernetes User swho wish to confirm their knowledge by passing CKA exam.

On the other hand, training is focused also on gaining practical experience in Kubernetes Administration, so we recommend taking part in it, even if you don't intend to take CKA exam.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about CKA certification, please visit: https://training.linuxfoundation.org/certification/certified-kubernetes-administrator-cka/
14 hours
Overview
Docker is a platform for developers and sysadmins to maintain distributed applications. It consists of a runtime to run containers and a service for sharing containers.

With docker the same app can run unchanged on laptops, dedicated servers and virtual servers.

This course teaches the basic usage of Docker, useful both for developers and system administrators. The course includes a lot of hands on exercises and the participants will practice in their own Docker environment and build their own Docker images during the 2 days.
21 hours
Overview
Objectifs de la formation : Acquérir des compétences théoriques et opérationnelles sur Docker et Kubernetes
14 hours
Overview
The objective of this practical course is to provide all the tools that address the practical aspects of Docker and Kubernetes, in order that the participants can count on the necessary skills for the proper management of the program.
21 hours
Overview
Docker is a platform for developers and sysadmins to maintain distributed applications. It consists of a runtime to run containers and a service for sharing containers.

With docker the same app can run unchanged on laptops, dedicated servers and virtual servers.

This course, during the two first days, teaches the basic usage of Docker, useful both for developers and system administrators. The course includes a lot of hands on exercises and the participants will practice in their own Docker environment and build their own Docker images.

On the last day participants will learn about more advanced tools that supports Docker. It will be Docker Machine, Docker Compose and Docker Swarm.
14 hours
Overview
This instructor-led, live course in Ελλάδα provides participants with an overview of Rancher and demonstrates through hands-on practice how to deploy and manage a Kubernetes cluster with Rancher.
21 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote), participants will learn how to create and manage Docker containers, then deploy a sample application inside a container. Participants will also learn how to automate, scale, and manage their containerized applications within a Kubernetes cluster. Finally, the training goes on to more advanced topics, walking participants through the process of securing, scaling and monitoring a Kubernetes cluster.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up and run a Docker container.
- Deploy a containerized server and web application.
- Build and manage Docker images.
- Set up a Docker and Kubernetes cluster.
- Use Kubernetes to deploy and manage a clustered web application.
- Secure, scale and monitor a Kubernetes cluster.
35 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn how to install, configure, and manage OpenShift Container Platform v4.

By the end of this training, participants will be able to:

- Undersand OCI (Open Containers Initiative) and its implications for using container enginees such as Docker in OpenShift.
- Understand the relationship between the different versions of OpenShift (OKP, OpenShift Container Platform, Red Hat OpenShift, etc.).
- Create, configure, manage, and troubleshoot an OpenShift cluster.
- Implement Openshift's self-manage capabilities to improve platform stability and consistency.
- Secure OpenShift Container Platform.
- Monitor and gather metrics.
- Manage storage.
- Upgrade an OpenShift Container Platform 3 cluster to OpenShift Container Platform 4.
35 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn how to manage containers running on Docker, Kubernetes, and the Red Hat OpenShift Container Platform.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create, configure, manage, and troubleshoot OpenShift clusters.
- Scale application deployments using Kubernetes.
- Secure OpenShift Platform Container.
- Monitor and gather metrics.
- Manage storage.
- Quickly deploy applications on-premise, in public cloud or on a hosted cloud.
21 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn the fundamentals of building microservices using Spring Cloud and Docker. Participant knowledge is put to the test through exercises and the step-by-step development of sample microservices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of microservices.
- Use Docker to build containers for microservice applications.
- Build and deploy containerized microservices using Spring Cloud and Docker.
- Integrate microservices with discovery services and the Spring Cloud API Gateway.
- Use Docker Compose for end-to-end integration testing.
35 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn how to manage containers running on Docker, Kubernetes, and the Red Hat OpenShift Container Platform.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create and configure an OpenShift Container Platform setup.
- Quickly deploy applications on-premise, in public cloud or on a hosted cloud.
14 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote), participants will learn how to deploy a collection of sample servers inside containers, then automate, scale, and manage their containerized servers within a Kubernetes cluster. The training goes on to more advanced topics, walking participants through the process of securing, networking and monitoring a Kubernetes cluster.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up and run a Docker container.
- Deploy containerized databases and servers.
- Set up a Docker and Kubernetes cluster.
- Use Kubernetes to deploy and manage different environments under the same cluster.
- Secure, scale and monitor a Kubernetes cluster.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Docker to deploy and manage software as containers instead of as traditional stand-alone software.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Docker.
- Understand and implement software containerization.
- Managing Docker based applications.
- Network different Docker applications and systems.
- Understand and edit Docker registries.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at engineers who wish to advance their knowledge of Docker so as to deploy applications at a larger scale while maintaining control.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build their own Docker images.
- Deploy and manager large number of Docker applications .
- Evaluate different container orchestration solutions and choose the most suitable one.
- Set up a continuous integration process for Docker applications.
- Integrate Docker applications with existing continuous tools integration processes.
- Secure their Docker applications.
21 hours
Overview
This instructor-led, live training in (online or onsite) is aimed at engineers who wish to evaluate each of these services to make an informed decisions about which to deploy within their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up a development environment that includes all needed libraries, packages and frameworks needed to start developing.
- Set up, configure and deploy a series of demo containers using a number of different approaches.
- Understand the architectural and design differences among different Docker/Kubernetes solutions within AWS.
- Automate the deployment of Docker containers.
- Set up a continuous integration and deployment pipeline.
- Integrate Docker and Kubernetes into an existing continuous integration system.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at DevOp engineers who wish to optimize and simplify the CI/CD process with Docker and Jenkins.

By the end of this training, participants will be able to:

- Automate code delivery and pipeline deployment with Jenkins.
- Build an application using Docker and Docker File.
- Configure authentication options to strengthen security.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in (online or onsite) is aimed at DevOps engineers who wish to use Selenium to execute Selenium tests inside of Docker containers.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create test automation infrastructure for on-demand testing.
- Develop a test automation framework using Java.
- Build a CI/CD pipeline from scratch with Jenkins and Docker.
21 hours
Overview
The Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) program has been developed by The Linux Foundation and the Cloud Native Computing Foundation (CNCF), the host of Kubernetes.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at Developers who wish to confirm their skills in design, build, configure, and expose cloud native applications for Kubernetes.

On the other hand, training is also focused on gaining practical experience in Kubernetes application development, so we recommend taking part in it, even if you don't intend to take CKAD exam.

NobleProg have been delivering Docker & Kubernetes training from 2015. With more than 360 successfully completed training projects, we became one of the best known training company worldwide in field of containerization. Since 2019 we are also helping our customers to confirm their performance in k8s environment by preparing them and encouraging to pass CKA and CKAD exams.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about CKAD, please visit: https://training.linuxfoundation.org/certification/certified-kubernetes-application-developer-ckad/
14 hours
Overview

Upcoming Docker Courses

Online Docker courses, Weekend Docker courses, Evening Docker training, Docker boot camp, Docker instructor-led, Weekend Docker training, Evening Docker courses, Docker coaching, Docker instructor, Docker trainer, Docker training courses, Docker classes, Docker on-site, Docker private courses, Docker one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions