Reactive Programming Training Courses

Reactive Programming Training Courses

Τα τοπικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για το Live Reactive Programming, που καθοδηγούνται από τους εκπαιδευόμενους, αποδεικνύουν με την πρακτική άσκηση πώς να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν το πρότυπο αντιδραστικής προγραμματισμού σε διαδικασίες ανάπτυξης εφαρμογών και συστημάτων με μεγάλη ευκολία. Η εκπαίδευση για το ενεργό προγραμματισμό είναι διαθέσιμη ως "live on-the-job training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Reactive Programming Subcategories

Reactive Programming Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
21 hours
Overview
Akka is an open-source toolkit and runtime for building concurrent and distributed applications for Java and Scala.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at developers, especially Java developers. Participants will learn the design principles behind Akka, including the Actor Model and Reactive Manifesto, as they build and deploy an Akka application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build and deploy an asynchronous, message-driven application in Akka.
- Apply the "let it crash" model to build applications that self-heal.
- Understand Actors, the Actor Lifecycle and how to employ them to create concurrent systems.
- Build Reactive Architecture that is responsive, elastic, resilient, and message driven.
- Integrate remoting and clustering features with third party systems.
- Deploy the Akka toolkit in production systems, scaling it to multiple nodes and third party systems.
- Manage system behavior and horizontal distribution.
- Build systems that "react" to environmental changes.

Audience

- Developers, in particular Java developers
- Architects

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Course Customization Options

- This course can be taught in either Java or Scala.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Reactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. Many Angular application design inefficiencies when building asynchronous UIs can be overcome by utilizing reactive style patterns offered by the RxJS library.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement Observable patterns into their Angular application designs as they step through a series of cases showcasing common angular design problems and how they benefit from reactive programing designs.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the reactive programing paradigm and the RxJS library
- Build UI heavy Angular applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind using reactive programming patterns

Audience

- Angular application developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Java 9 coupled with the robust RxJava 2.0 reactive programing library, enables Java developers to adopt and apply the reactive programing paradigm into their application and systems development processes with great ease.

In this instructor-led, live training, participants will learn the advantages and functions of Java 9, Spring, Jersey, and RxJava 2.0 in developing reactive applications as they step through the creation and deployment of a real-life reactive application using Java 9's flow API, Spring, the Akka framework, and RxJava 2.0 functional reactive programing library.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the importance and significance of reactive programing in applications and systems development.
- Run Unit test on RxJava 2.0.
- Use the Akka framework under reactive programing principles.
- Employ Spring to handle the development of concurrent applications.
- Use Java 9's flow API to develop reactive apps.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Σχετικά με τον ενεργό προγραμματισμό :

- Ο Αδρανής Προγραμματισμός είναι μια προσέγγιση που συνδυάζει τα συγχρονικά και τα γεγονότα και τα ασύγχρονα συστήματα.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να εφαρμόσουν τις αρχές του αντιδραστικού προγραμματισμού για να δημιουργήσουν υπηρεσίες web για επιχειρήσεις.

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Εγκαταστήστε και δοκιμάστε διαφορετικά πλαίσια που επιτρέπουν την εγγραφή αντιδραστικών προγραμμάτων.
- Εφαρμόστε τα συστατικά στοιχεία και τη μεθοδολογία που απαιτούνται για την ανάπτυξη υπηρεσιών ιστού υψηλών επιδόσεων.
- Κατασκευάστε συστήματα που βασίζονται σε μηνύματα και είναι κλιμακωτά και ανθεκτικά.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη εφαρμογή σε περιβάλλον εργαστηριακού εργαστηρίου.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον ενεργό προγραμματισμό, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.reactivemanifesto.org/
14 hours
Overview
ReactiveX is a comprehensive library for creating asynchronous data streams using observable sequences. It enables developers to take advantage of observable streams and their ability to capture emitted events and execute functions accordingly.

This instructor-led, live training introduces participants to ReactiveX's comprehensive library for developing responsive applications and walks participants through a series of cases, demonstrating the usefulness and functionality of key features of ReactiveX.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the reactive programing paradigm and the functionality of observables and their common use when developing UI heavy applications
- Successfully setup an environment for ReactiveX
- Create observable events form a multitude of varying items
- Apply ReactiveX's transforming and filtering functions

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
Reactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. RxJS is one of the most comprehensive reactive programing libraries for managing UI events, asynchronous HTTP requests, and other data streams.

In this instructor-led, live training, participants will become familiar with RxJS's tools and functions as they apply them to a variety of coding problems associated with interactive-heavy based mobile and web apps. Participants will also learn how to create and deploy a UI heavy web app.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the reactive programing paradigm and its usefulness for UI heavy application development
- Build UI heavy applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind
- Easily and freely create and manage a multitude of UI events, asynchronous HTTP requests, and other data streams

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
The .NET Reactive Extensions (Rx) is a library for composing asynchronous and event-based programs using observable collections and LINQ-style query operators.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to develop an asynchronous application using .NET Reactive Extensions.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create applications that capture event streams from diverse data sources such as stock quotes, tweets, computer events, and web services
- Use Observables and Schedulers to represent and manage multiple asynchronous data streams
- Filter, project, aggregate, compose and perform time-based operations on multiple events using LINQ operators

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
αντιδραστικές επεκτάσεις (ή RX) είναι μια σουίτα πολλών πλατφορμών βιβλιοθηκών που έχουν σχεδιαστεί για την ανάπτυξη ασύγχρονων και βάσει συμβάντων εφαρμογών χρησιμοποιώντας παρατηρήσιμες ακολουθίες και τελεστές ερωτημάτων στυλ LINQ. RxSwift είναι μια λειτουργική βιβλιοθήκη που αποσκοπεί να διευκολύνει τη δυσκολία που σχετίζεται με SWIFT ασύγχρονη και ταυτόχρονη κωδικοποίηση για iOS εφαρμογές.

αυτό το εκπαιδευτικό, ζωντανή εκπαίδευση εισάγει συμμετέχοντες σε τεχνικές αντίδρασης που προσφέρει η RxSwift για τη διαχείριση της μεταφοράς και του συνδυασμού ασύγχρονων ροών δεδομένων, που χειρίζονται απλές παρατηρήσιμες ακολουθίες και την αρχιτεκτονική και την ανάπτυξη των εφαρμογών iOS με δυνατότητα απόκρισης, ευέλικτης και βιομηχανικής κλιμάκωσης.

από τέλος της αυτή κατάρτιση, συμμετέχοντες θα είναι ικανοί σε:

- κατανοήσουν τις βασικές έννοιες πίσω από την αντιδραστική προγραμματισμό στο Σουίφτ 3.
- Μετατρέψτε διάφορα στοιχεία όπως πίνακες και συμβάντα σε παρατηρήσιμες ακολουθίες.
- εφαρμόστε διάφορα φίλτρα σε παρατηρήσιμες ακολουθίες, Μεταμορφώστε και συνδυάστε παρατηρήσιμες ακολουθίες.
- Γράψτε δοκιμές μονάδας κατά κώδικα RX.
- αποτελεσματικά χρησιμοποιούν τυφλά δεδομένα από τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.

μορφή της μαθημάτων

- μέρος διάλεξη, μέρος συζήτηση, ασκήσεις και βαρύ πρακτική
14 hours
Overview
Vert.x is a library for building reactive applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Vert.x to create an asynchronous, event-based web application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand and use the different components (core, web, client, etc.) in the Vert.x stack.
- Use Vert.x to create network utilities, HTTP/REST microservices, high volume event processing, back-end message-bus applications, etc.
- Execute an app that can handle high concurrency using minimal kernel threads.
- Use Vert.x's APIs to support Java, JavaScript, Groovy, Ruby, Ceylon, Scala, Kotlin, etc.
- Unit test asynchronous code with Vert.x-Unit.
- Deploy and scale an app with minimal hardware.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Spring WebFlux is a non-blocking reactive framework for building reactive web applications.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at developers who wish to use WebFlux to develop and deploy reactive applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Spring 5 and the WebFlux framework.
- Develop reactive application and services.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Upcoming Reactive Programming Courses

Weekend Reactive Programming courses, Evening Reactive Programming training, Reactive Programming boot camp, Reactive Programming instructor-led, Weekend Reactive Programming training, Evening Reactive Programming courses, Reactive Programming coaching, Reactive Programming instructor, Reactive Programming trainer, Reactive Programming training courses, Reactive Programming classes, Reactive Programming on-site, Reactive Programming private courses, Reactive Programming one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!