Istio Training Courses

Istio Training Courses

Τα τοπικά, εκπαιδεύμενα ζωντανά εκπαιδευτικά προγράμματα Istio επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης τον τρόπο σύνδεσης, ασφαλούς και διαχείρισης εφαρμογών που βασίζονται στο cloud, χρησιμοποιώντας ένα πλέγμα υπηρεσιών που βασίζεται στο Istio.

Η εκπαίδευση είναι διαθέσιμη ως «επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση» ή «απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση». Η ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο του ξενοδοχείου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά σε χώρους πελατών στο Ελλάδα ή σε κέντρα εταιρικής εκπαίδευσης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Ευγενεια--ο τοπικός πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Istio Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at engineers who wish to connect, secure, and manage cloud-based applications (e.g., microservices) using an Istio-based service mesh.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Istio on Kubernetes.
- Understand service meshes and to implement one with Istio.
- Deploy an Istio service mesh on top of Kubernetes.
- Use a service mesh to run, manage and monitor microservices in the cloud.

Upcoming Istio Courses

Online Istio courses, Weekend Istio courses, Evening Istio training, Istio boot camp, Istio instructor-led, Weekend Istio training, Evening Istio courses, Istio coaching, Istio instructor, Istio trainer, Istio training courses, Istio classes, Istio on-site, Istio private courses, Istio one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions