Microservices Training Courses

Microservices Training Courses

Οι τοπικοί κύκλοι μαθημάτων κατάρτισης Microservices που διοργανώνονται από τους τοπικούς εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω της πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής μικροεπιχειρήσεων και τον τρόπο ανάπτυξης μικροεπεξεργασιών. Η κατάρτιση των μικροσυντηρητών είναι διαθέσιμη ως "ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Η Microservices είναι επίσης γνωστή ως αρχιτεκτονική Microservice. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Microservices Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
Το μάθημα απευθύνεται σε ολοκληρωτές συστημάτων που επιθυμούν να μάθουν για το Apache Camel ως μηχανισμό δρομολόγησης και διαμεσολάβησης βασισμένο σε κανόνες, ο οποίος παρέχει μια υλοποίηση βασισμένη σε αντικείμενα Java των μοντέλων ενοποίησης Enterprise.
14 hours
Overview
RabbitMQ is an open source enterprise messaging broker for storing and retrieving messages passed by processes, applications, and servers. It uses a message queue for processing tasks asynchronously and is especially useful in applications that need to process large data sets in the background, while concurrently responding to live user requests in real-time.

In this instructor-led, live training (online or onsite), participants will learn how to decouple a PHP application, then integrate it with the RabbitMQ messaging system to create distributed cloud applications or microservices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup, configure and manage RabbitMQ.
- Understand RabbitMQ's role in the design and implementation of a microservice's architecture.
- Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world PHP applications.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 hours
Overview
Go (Golang) is a great language for building microservices due to its tiny memory footprint.

Spring Cloud is an open-source lightweight microservices framework.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to build microservices using Go (Golang) and Spring Cloud.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Microservice Architecture is an approach to developing a software application as a suite of small, independent services, each running in its own process and communicating with lightweight mechanisms such as an HTTP resource API. These services can be efficiently deployed using continuous automation systems and bypass the need for centralized management. Microservices can be written in different programming languages and integrate with different data storage systems.

This instructor-led, live training is aimed at enterprise developers and architects. It introduces microservice architecture, presents migration strategies from a monolithic system, and walks participants through the creation and deployment of a sample microservice-based application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand when to use and when not to use microservice architecture.
- Create and implement a testing strategy for microservices.
- Deploy a sample microservice-based application into a production environment.
- Refactor a monolithic application into services.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Αυτή η εκπαίδευση διερευνά τις αρχιτεκτονικές μικροσυντήρησης και τα σχετικά πρότυπα
7 hours
Overview
Microservices refer to an application architecture style that promotes the use of independent, self-contained programs. Python is a dynamic high-level programming language that is ideal for both scripting as welll as application development. Python's expansive library of open source tools and frameworks make it a practical choice for building microservices.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of microservices as they step through the creation of a microservice using Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of building microservices
- Learn how to use Python to build microservices
- Learn how to use Docker to deploy Python based microservices

Audience

- Developers
- Programmers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Η αρχιτεκτονική Microservice είναι μια προσέγγιση για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής λογισμικού ως μια σειρά από μικρές, ανεξάρτητες υπηρεσίες, κάθε μία από τις οποίες εκτελεί τη δική της διαδικασία και επικοινωνεί με ελαφρούς μηχανισμούς όπως ένα API πόρων HTTP. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να αναπτυχθούν αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας συνεχή συστήματα αυτοματισμού και να παρακάμψουν την ανάγκη για κεντρική διαχείριση. Microservices μπορούν να γραφούν σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού και να ενσωματώνονται με διαφορετικά συστήματα αποθήκευσης δεδομένων.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση απευθύνεται σε προγραμματιστές επιχειρήσεων και αρχιτέκτονες. Εισάγει την αρχιτεκτονική microservice από μια προοπτική .Net, παρουσιάζει τις στρατηγικές μετανάστευσης από ένα μονολιθικό σύστημα και περπατά τους συμμετέχοντες μέσω της δημιουργίας και της ανάπτυξης μιας εφαρμογής που βασίζεται σε μικροεπιχειρήσεις.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Κατανοήστε πότε να χρησιμοποιήσετε και πότε να μην χρησιμοποιήσετε την αρχιτεκτονική μικροεπιχειρήσεων
- Δημιουργήστε και εφαρμόστε μια στρατηγική δοκιμών για μικροεπιχειρήσεις
- Ανάπτυξη μιας εφαρμογής που βασίζεται σε μικροεπεξεργαστές σε περιβάλλον παραγωγής
- Refactor μια μονολιθική εφαρμογή στις υπηρεσίες

Κοινό

- Προγραμματιστές
- Αρχιτέκτονες

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
21 hours
Overview
Spring Cloud is an open-source lightweight microservices framework for building Java applications for the cloud.

Docker is an open-source platform for building, shipping and running applications inside containers. Docker lends itself well to the creation of microservice applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of building microservices using Spring Cloud and Docker. Participant knowledge is put to the test through exercises and the step-by-step development of sample microservices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of microservices.
- Use Docker to build containers for microservice applications.
- Build and deploy containerized microservices using Spring Cloud and Docker.
- Integrate microservices with discovery services and the Spring Cloud API Gateway.
- Use Docker Compose for end-to-end integration testing.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Το μάθημα προορίζεται για ειδικούς πληροφορικής που θέλουν να δημιουργήσουν μια λύση βασισμένη στο RabbitMQ , το εξαιρετικά αξιόπιστο σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων που εφαρμόζει το πρωτόκολλο Advanced Message Queuing Protocol (AMQP).
14 hours
Overview
RabbitMQ είναι ένας μεσίτης ανταλλαγής μηνυμάτων επιχείρησης ανοικτού κώδικα για την αποθήκευση και την ανάκτηση μηνυμάτων που διαβιβάζονται από διαδικασίες, εφαρμογές και διακομιστές. Χρησιμοποιεί μια ουρά μηνυμάτων για εργασίες ασύγχρονης επεξεργασίας και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε εφαρμογές που χρειάζονται επεξεργασία μεγάλων συνόλων δεδομένων στο παρασκήνιο, ενώ παράλληλα ανταποκρίνονται σε αιτήματα ζωντανών χρηστών σε πραγματικό χρόνο.

Σε αυτόν τον εκπαιδευτή, ζωντανή προπόνηση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να εγκαταστήσουν, να ρυθμίσουν και να διαχειριστούν το RabbitMQ , και στη συνέχεια να ενσωματώσουν τα μηνύματα RabbitMQ σε μια σειρά από εφαρμογές .NET.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Ρυθμίστε, διαμορφώστε και διαχειριστείτε το RabbitMQ .
- Κατανοήστε το ρόλο του RabbitQ στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μικροεπιχειρήσεων.
- Κατανοήστε τον τρόπο με τον οποίο το RabbitMQ συγκρίνεται με άλλες αρχιτεκτονικές μηνυμάτων.
- Ρυθμίστε και χρησιμοποιήστε το RabbitMQ ως μεσίτη για το χειρισμό ασύγχρονων και σύγχρονων μηνυμάτων για εφαρμογές πραγματικού κόσμου .Net.

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
14 hours
Overview
RabbitMQ is an open source enterprise messaging broker for storing and retrieving messages passed by processes, applications, and servers. It uses a message queue for processing tasks asynchronously and is especially useful in applications that need to process large data sets in the background, while concurrently responding to live user requests in real-time.

In this instructor-led, live training (online or onsite), participants will learn how to decouple a Python application, then integrate it with the RabbitMQ messaging system to create distributed cloud applications or microservices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup, configure and manage RabbitMQ.
- Understand RabbitMQ's role in the design and implementation of a microservice's architecture.
- Understand how RabbitMQ compares to other Message Queuing Architectures.
- Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world Python applications.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Linkerd είναι ένας δημοφιλής διακομιστής μεσολάβησης δικτύου για τη δημιουργία ενός πλέγματος υπηρεσιών.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τη Linkerd για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών μέσα σε μια διαδικτυακή εφαρμογή.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Εγκαταστήστε και διαμορφώστε το Linkerd 2.0 (γνωστός και ως Linkerd 2).
- Κατανοήστε τα μάτια των υπηρεσιών και εφαρμόστε το χρησιμοποιώντας το Linkerd .
- Linkerd ένα Linkerd υπηρεσιών βασισμένο στο Kubernetes σε ένα σύμπλεγμα Kubernetes .
- Χρησιμοποιήστε ένα πλέγμα υπηρεσιών για να εκτελείτε, να διαχειρίζεστε και να παρακολουθείτε εφαρμογές ιστού (μικροεπιχειρήσεις) στο σύννεφο.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη εφαρμογή σε περιβάλλον εργαστηριακού εργαστηρίου.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Αυτή η εκπαίδευση βασίζεται στο Linkerd 2.
- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Linkerd , επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://linkerd.io/1/overview/what-is-linkerd/
14 hours
Overview
RabbitMQ είναι ένα σύστημα μεσίτη μηνυμάτων ανοικτού κώδικα για την αποθήκευση και την ανάκτηση μηνυμάτων που διαβιβάζονται από διεργασίες, εφαρμογές και διακομιστές. Η Άνοιξη είναι ένα πλαίσιο Java . Χρησιμοποιώντας την Java και την Άνοιξη με το RabbitMQ , οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν πολύπλοκες ουρές, ανταλλαγές, δεσμεύσεις και πολλά άλλα.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε αρχιτέκτονες λογισμικού και προγραμματιστές ιστοσελίδων που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το RabbitMQ ως μέσο ανταλλαγής μηνυμάτων και προγράμματα σε Java χρησιμοποιώντας το Spring για την ανάπτυξη εφαρμογών.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Χρησιμοποιήστε την Java και την άνοιξη με το RabbitMQ για να δημιουργήσετε εφαρμογές.
- Σχεδιάστε ασύγχρονα συστήματα που βασίζονται σε μηνύματα χρησιμοποιώντας το RabbitMQ .
- Δημιουργήστε και εφαρμόστε ουρές, θέματα, ανταλλαγές και δεσμεύσεις στο RabbitMQ

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
Overview
RocketMQ είναι μια ανοικτή πηγή κατανεμημένη ανταλλαγή μηνυμάτων και streaming πλατφόρμα δεδομένων για την ανάκτηση, την επεξεργασία και την αποθήκευση μηνυμάτων που δημιουργούνται από άλλα συστήματα.

Αυτή η καθοδηγούμενη, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς που επιθυμούν να εγκαταστήσουν, να ρυθμίσουν και να διαχειρίζονται RocketMQ.

Μέχρι το τέλος αυτής της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Ρύθμιση, διαμόρφωση και διαχείριση RocketMQ.
- Κατανοήστε τον ρόλο του RocketMQ στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας αρχιτεκτονικής μικρουπηρεσιών.
- Κατανοήστε πώς συγκρίνεται το RocketMQ με άλλες αρχιτεκτονικές των υπηρεσιών ουράς μηνυμάτων.
- Ρυθμίστε και χρησιμοποιήστε RocketMQ ως μεσίτης για το χειρισμό μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανών εργαστηρίων.

Επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το 1, παρακαλούμε επισκεφθείτε: https://github.com/apache/rocketmq
14 hours
Overview
Το Apache Samza είναι ένα ασύγχρονο υπολογιστικό πλαίσιο σχεδόν ανοικτού κώδικα για την επεξεργασία ροής. Χρησιμοποιεί το Apache Kafka για ανταλλαγή μηνυμάτων και το Apache Hadoop YARN για ανοχή σφάλματος, απομόνωση επεξεργαστή, ασφάλεια και διαχείριση πόρων.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση εισάγει τις αρχές πίσω από τα συστήματα ανταλλαγής μηνυμάτων και την επεξεργασία κατανεμημένων ροών, ενώ περπατούν οι συμμετέχοντες μέσω της δημιουργίας ενός δείγματος βασισμένου σε Samza έργου και εκτέλεσης εργασιών.

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Χρησιμοποιήστε τη Samza για να απλοποιήσετε τον κώδικα που απαιτείται για την παραγωγή και κατανάλωση μηνυμάτων.
- Αποσυνδέστε το χειρισμό μηνυμάτων από μια εφαρμογή.
- Χρησιμοποιήστε τη Samza για την υλοποίηση ασύγχρονων υπολογισμών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.
- Χρησιμοποιήστε επεξεργασία ροής για να παρέχετε υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης από τα συστήματα μηνυμάτων.

Κοινό

- Προγραμματιστές

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
14 hours
Overview
Το Seneca είναι ένα πλαίσιο μικροεπιχειρήσεων για το Node.js

Σε αυτή την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή προπόνηση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν τις βασικές αρχές του Seneca καθώς περνούν από πρακτικά παραδείγματα οικοδόμησης μικροεπιχειρήσεων με τον Seneca.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Μάθετε τα βασικά στοιχεία του Seneca
- Χρησιμοποιήστε τη Seneca για να δημιουργήσετε μικρο υπηρεσίες

Κοινό

- Προγραμματιστές
- Προγραμματιστές

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
14 hours
Overview
SMACK is a collection of data platform softwares, namely Apache Spark, Apache Mesos, Apache Akka, Apache Cassandra, and Apache Kafka. Using the SMACK stack, users can create and scale data processing platforms.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data scientists who wish to use the SMACK stack to build data processing platforms for big data solutions.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement a data pipeline architecture for processing big data.
- Develop a cluster infrastructure with Apache Mesos and Docker.
- Analyze data with Spark and Scala.
- Manage unstructured data with Apache Cassandra.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Spring Cloud βασίζεται στην έκδοση Spring Boot για την ανάπτυξη κατανεμημένων συστημάτων και μικροεπιχειρήσεων.

Σε αυτή την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση, ξεκινάμε με μια συζήτηση για την αρχιτεκτονική μικροεπιχειρήσεων. Οι γνώσεις των συμμετεχόντων δοκιμάζονται μέσω ασκήσεων και της βήμα-βήμα ανάπτυξης των μικροεπιχειρήσεων δείγματος.

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν μια καλή αντίληψη για το πώς θα χρησιμοποιήσουν το Spring Cloud και τις συναφείς τεχνολογίες άνοιξης για την ταχεία ανάπτυξη των δικών τους cloud-ready, cloud-ready microservices.

Μορφή του μαθήματος

- Μεγάλη έμφαση στην πρακτική άσκηση. Οι περισσότερες από τις έννοιες μαθαίνονται μέσω δειγμάτων, ασκήσεων και πρακτικής ανάπτυξης.
21 hours
Overview
Spring Cloud είναι ένα πλαίσιο μικροεπιχειρήσεων για την κατασκευή εφαρμογών Java για το σύννεφο. Αυτές οι μικροεπιχειρήσεις λειτουργούν συχνά ως δοχεία Docker μέσα σε ένα συγκρότημα Kubernetes . Άλλα συστατικά περιλαμβάνουν τους μεσίτες μηνυμάτων όπως το Kafka για να επιτρέπουν την ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία και τις βάσεις δεδομένων όπως το Redis για την αποθήκευση και την προστασία των δεδομένων εφαρμογής.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να μετατρέψουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική σε μια εξαιρετικά ταυτόχρονη αρχιτεκτονική με μικροεπιχειρήσεις χρησιμοποιώντας το Spring Cloud , Kafka, Docker , Kubernetes και Redis .

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Δημιουργήστε το απαραίτητο αναπτυξιακό περιβάλλον για την κατασκευή μικροεπιχειρήσεων.
- Σχεδιάστε και εφαρμόστε ένα πολύ ταυτόχρονο οικοσύστημα μικροεπιχειρήσεων χρησιμοποιώντας το Spring Cloud , Kafka, Redis , Docker και Kubernetes .
- Μετατροπή μονολιθικών και SOA υπηρεσιών σε αρχιτεκτονική βασισμένη σε μικροεπιχειρήσεις.
- Υιοθετήστε μια προσέγγιση DevOps για την ανάπτυξη, δοκιμή και απελευθέρωση λογισμικού.
- Εξασφαλίστε υψηλή ανταγωνιστικότητα μεταξύ των μικροεπιχειρήσεων στην παραγωγή.
- Παρακολουθήστε τις μικροεπιχειρήσεις και εφαρμόστε στρατηγικές αποκατάστασης.
- Εκτελέστε συντονισμό απόδοσης.
- Μάθετε για τις μελλοντικές τάσεις στην αρχιτεκτονική μικροεπιχειρήσεων.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
21 hours
Overview
Spring Cloud is an open-source lightweight microservices framework for building Java applications for the cloud. Netflix OSS is a set of frameworks and libraries for developing microservices. Spring Cloud integrates nicely with Netflix components using auto configuration and convention over configuration.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamental concepts of building microservices using Spring Cloud and Netflix OSS. Participant knowledge is put to the test through exercises and the step-by-step development of sample microservices.

By the end of this training participants will have a solid understanding of how to use Spring Cloud and related Spring technologies together with Netflix OSS to rapidly develop their own cloud-scale, cloud-ready microservices.

Audience

- Java Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Η οικοδόμηση πολύπλοκων επιχειρηματικών εφαρμογών είναι πολύ δύσκολη σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Οι αλλαγές στην ολοκλήρωση μεταξύ υπηρεσιών ή συστημάτων θα προκαλέσουν αλλαγές στο σχεδιασμό του συστήματος. Αυτό το μάθημα καλύπτει το πώς μπορείτε να σχεδιάζετε συντηρητές, να ταιριάζουν στο μέγεθος και τον σκοπό της υπηρεσίας της επιχείρησής σας και της αρχιτεκτονικής συστημάτων και της πρακτικής υποδομής.

Αυτό το μάθημα καλύπτει κοινά προβλήματα με την οικοδόμηση του τοπίου των κατανεμημένων εφαρμογών, ξεκινώντας από το πρόβλημα της ολοκλήρωσης, τις υποδομές και τις σύγχρονες προσεγγίσεις, στην επίλυση των προβλημάτων πολυπλοκότητας.

Αυτό το μάθημα εξηγεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε λύσης (π.χ. παραδοσιακή αρχιτεκτονική SOA vs. Microservice), διαθέσιμα εργαλεία (κυρίως ανοιχτού κώδικα) που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και συντήρηση κλπ.

Μορφή μαθήματος

Πρόκειται κυρίως για συζήτηση (με περιορισμένες παρουσιάσεις).
21 hours
Overview
Spring Cloud είναι μια πλατφόρμα για την κατασκευή κατανεμημένων συστημάτων και μικροεπιχειρήσεων βασισμένων σε Java .

Η οικοδόμηση πολύπλοκων επιχειρηματικών εφαρμογών είναι προκλητική. Οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα μέρος των συστημάτων θα μπορούσε να προκαλέσει την ανάγκη αλλαγής του σχεδιασμού ολόκληρου του συστήματος.

Σε αυτήν την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να αξιολογούν διαφορετικές τεχνολογίες και προσεγγίσεις για το σχεδιασμό μιας αρχιτεκτονικής συστήματος βασισμένης στις υπηρεσίες. Η εκπαίδευση αρχίζει με μια συζήτηση και σύγκριση μονολιθικών συστημάτων και αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, και στη συνέχεια ανακαλύπτει τις λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής μικροεπιχειρήσεων.

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους καθώς προχωρούν μέσω της δημιουργίας και της ανάπτυξης μιας σειράς μικροεπιχειρήσεων με απόδειξη αρχής που έχουν δημιουργηθεί με Spring Cloud , Spring Boot και Docker .

Τέλος, εξετάζονται τα σχετικά δομικά στοιχεία της υποδομής για να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τα καταλληλότερα εργαλεία και προσεγγίσεις που θα χρησιμοποιήσουν για διαφορετικές οργανωτικές απαιτήσεις.

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν μια σωστή κατανόηση της Service-Oriented Architecture (SOA) και της αρχιτεκτονικής Microservice, καθώς και την πρακτική εμπειρία χρησιμοποιώντας το Spring Cloud και τις συναφείς τεχνολογίες άνοιξης για την ταχεία ανάπτυξη των μικροσυντήσεών τους cloud-ready και cloud ready.

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
7 hours
Overview
Confluent KSQL is a stream processing framework built on top of Apache Kafka. It enables real-time data processing using SQL operations.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to implement Apache Kafka stream processing without writing code.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Confluent KSQL.
- Set up a stream processing pipeline using only SQL commands (no Java or Python coding).
- Carry out data filtering, transformations, aggregations, joins, windowing, and sessionization entirely in SQL.
- Design and deploy interactive, continuous queries for streaming ETL and real-time analytics.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Apache Dubbo is an open source RPC (Remote Procedure Call) framework written in Java. Using Apache Dubbo, users can define a service and specify the methods that can be called.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at software developers and system administrators who wish to use Apache Dubbo to develop microservices with high-throughput.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop an Apache Dubo application.
- Support multiple service load balance strategies to reduce latency.
- Apply service governance and maintenance with Apache Dubbo.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hours
Overview
HashiCorp είναι μια εταιρεία λογισμικού ανοικτού κώδικα που παρέχει εργαλεία για την παροχή, την εξασφάλιση και τη λειτουργία υποδομών για κατανεμημένες εφαρμογές. Η σουίτα DevOps περιλαμβάνει:

- Vault - για την εξασφάλιση κατανεμημένων εφαρμογών
- Terraform - για την παροχή πόρων υποδομής και εφαρμογών σε δημόσιο cloud, ιδιωτικό cloud και εξωτερικές υπηρεσίες
- Nomad - ένας διανεμημένος, πολύ διαθέσιμος, υπεύθυνος για τον κέντρα δεδομένων και προγραμματιστής συμπλέγματος για την ανάπτυξη εφαρμογών σε οποιαδήποτε υποδομή, σε οποιαδήποτε κλίμακα.
- Consul - για την ανεύρεση και τη διαμόρφωση των υπηρεσιών στην υποδομή σας.

Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στον Πρόξενο. Περνάμε την αρχιτεκτονική και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Consul και πραγματοποιούμε μια ζωντανή υλοποίηση και εγκατάσταση ενός εξυπηρετητή Consul.

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, βαριά πρακτική και εφαρμογή, περιστασιακή κουίζ για να μετρηθεί η πρόοδος
7 hours
Overview
Το Kafka Connect είναι ένα API για τη μετακίνηση μεγάλων συλλογών δεδομένων μεταξύ του Apache Kafka και άλλων συστημάτων.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να ενσωματώσουν την Apache Kafka με υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και εφαρμογές επεξεργασίας, ανάλυσης κ.λπ.

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Χρησιμοποιήστε το Kafka Connect για να απορροφήσετε μεγάλα ποσά δεδομένων από μια βάση δεδομένων σε θέματα Kafka.
- Συγκεντρώστε δεδομένα καταγραφής που δημιουργούνται από διακομιστές εφαρμογών σε θέματα Kafka.
- Κάντε διαθέσιμα δεδομένα που συλλέγονται για επεξεργασία ροής.
- Εξάγετε δεδομένα από θέματα Kafka σε δευτερογενή συστήματα αποθήκευσης και ανάλυσης.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
Overview
Apache Log4j is a Java based logging software. Apache Log4j enables users to create queuing applications that segregate, interpret, and filter messages into logs for debugging and audit purposes.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at software engineers who wish to use Apache Log4j for logging data and messages.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Apache Log4j for logging application messages and data.
- Automate the configuration of appenders, pattern converters, layouts, and more.
- Implement advanced filtering to all events before being passed to appenders.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
Go ogle Το Cloud Apigee είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης πλήρους κύκλου ζωής API (Application Programming Interface).

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να μάθουν πώς να δημιουργούν, να δοκιμάζουν, να εντοπίζουν σφάλματα και να αναπτύσσουν ένα API στην κορυφή της πλατφόρμας Apigee API του Go ogle Cloud's API.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Δημιουργήστε ένα περιβάλλον ανάπτυξης που περιλαμβάνει όλους τους απαραίτητους πόρους για να ξεκινήσετε την ανάπτυξη ενός API.
- Κατανοήστε και εφαρμόστε τα διαθέσιμα εργαλεία στο Apigee Edge .
- Δημιουργήστε και αναπτύξτε ένα API για να Go Cloud.
- Παρακολούθηση και σφάλμα σφαλμάτων API.
- Μόχλευση Go analytics ogle Cloud και λύσεις μηχανικής μάθησης για να κάνει APIs πιο ευφυής.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
21 hours
Overview
Apigee Edge , το οποίο βασίζεται στην Java , σας επιτρέπει να παρέχετε ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες σας με ένα σαφώς καθορισμένο API που είναι συνεπής σε όλες τις υπηρεσίες σας, ανεξάρτητα από την εφαρμογή της υπηρεσίας. Ένα συνεπές API:

- Κάνει εύκολο για τους προγραμματιστές εφαρμογών να καταναλώνουν τις υπηρεσίες σας.
- Σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε την εφαρμογή της υπηρεσίας backend χωρίς να επηρεάσετε το δημόσιο API.
- Σας επιτρέπει να επωφεληθείτε από τα αναλυτικά στοιχεία, τη δημιουργία εσόδων, την πύλη για προγραμματιστές και άλλες λειτουργίες που είναι ενσωματωμένες στο Edge.

Κοινό

Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε μηχανικούς, αρχιτέκτονες και προγραμματιστές που επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν το Apigee Edge στα έργα τους.
21 hours
Overview
το

Axon Framework είναι ένα πλαίσιο για την οικοδόμηση εξελικτικών συστημάτων μικροεξυπηρέτησης με γνώμονα την εκδήλωση, με βάση τις αρχές της σχεδίασης βάσει τομέα, του διαχωρισμού ευθυνών εντολών (CQRS) και της προέλευσης συμβάντων.

αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτικούς, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το axon για να οικοδομήσουν καλά δομημένες εταιρικές εφαρμογές που αξιοποιούν τη δύναμη των CQRS και της προμήθειας εκδηλώσεων.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- δημιουργήσει το αναπτυξιακό περιβάλλον που απαιτείται για τη δημιουργία μιας εφαρμογής Axon Framework.
- εφαρμογή του CQRS (διαχωρισμός ευθύνης ερωτημάτων εντολών) και αρχιτεκτονικών μοτίβων προέλευσης εκδηλώσεων για την ανάπτυξη πολύπλοκων εφαρμογών.
- Εφαρμόστε τις έννοιες της σχεδίασης βάσει τομέα στο σχεδιασμό της εφαρμογής τους.
- Build εφαρμογές που επικεντρώνονται στο επιχειρηματικό πρόβλημα αντί της υποδομής.

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- για να μάθετε περισσότερα σχετικά με Axon Framework, παρακαλούμε επισκεφθείτε: https://axoniq.io/
Online Microservice Architecture courses, Weekend Microservices courses, Evening Microservices training, Microservices boot camp, Microservice Architecture instructor-led, Weekend Microservice Architecture training, Evening Microservice Architecture courses, Microservice Architecture coaching, Microservice Architecture instructor, Microservices trainer, Microservices training courses, Microservices classes, Microservice Architecture on-site, Microservice Architecture private courses, Microservice Architecture one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions