Kotlin Training Courses

Kotlin Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Kotlin, που διευθύνεται από εκπαιδευτές, αποδεικνύει μέσω συζήτησης και πρακτικής άσκησης πώς να δημιουργήσει επαγγελματικές εφαρμογές χρησιμοποιώντας το Kotlin. Η κατάρτιση Kotlin είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Kotlin Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
Kotlin is a statically typed programming language for the JVM, Android and the browser.

Audience

This course is directed at programmers and engineers interested in programming with Kotlin.
21 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn how to code using Kotlin as they convert an Android app from Java to Kotlin.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of programming in Kotlin.
- Code their own Kotlin application.
- Convert an Android app from Java to Kotlin.
- Use Java from Kotlin and vice versa.
21 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn how to use more advanced features that the Kotlin programming language offers.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand what makes Kotlin highly extensible and unique versus other JVM languages.
- Examine advanced topics and features in Kotlin including functions, classes, delegation, generics, metaprogramming, and asynchronous programming.
21 hours
Overview
Kotlin is a modern, functional and object-oriented programming language based on Java.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Kotlin to create professional applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of object-oriented programming
- Understand the concepts of Kotlin
- Read Kotlin code
- Code their own Kotlin application

Audience

- Beginners in programming
- Experienced Java developers interested in Kotlin

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Kotlin is a modern, functional and object-oriented programming language based on Java.

In this instructor-led, live training, participants will learn Kotlin programming as they step through the creation of an Android app based on an existing iOS app.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts of Kotlin programming by leveraging Swift and iOS knowledge.
- Construct an Android UI using Kotlin.

Audience

- iOS and Swift Developers interested in moving their apps to Android using Kotlin

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 hours
Overview
Kotlin is a modern, functional and object-oriented programming language based on Java.

In this instructor-led, live training, participants will learn Kotlin programming as they step through the creation of an Android and iOS app using Kotlin.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of programming in Kotlin
- Code their own Kotlin application
- Build, test, deploy, and troubleshoot Android and iOS apps using Kotlin

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at Java developers who wish to use Kotlin to build server-side web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Quickly begin coding using existing Java frameworks and tooling.
- Write a backend application with minimal boilerplate code.
- Compile Kotlin code to JVM bytecode, JavaScript and Kotlin Native.
- Debug and optimize Kotlin code.
- Test and deploy a Kotlin application.
7 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote) is aimed at developers who wish to use Kotlin to develop an application that runs natively on Android, iOS, Mac, Linux, Windows, Rasberry Pi, etc..

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up a proper environment for Kotlin Native development.
- Create an application that targets the most popular desktop OSs, mobile devices, and embedded devices (e.g. Raspberry Pi).
- Use the Kotlin API to call various frameworks, including Cocoa Touch for iOS.
- Debug and optimize Kotlin code.
- Test and deploy a Kotlin application.

Upcoming Kotlin Courses

Online Kotlin courses, Weekend Kotlin courses, Evening Kotlin training, Kotlin boot camp, Kotlin instructor-led, Weekend Kotlin training, Evening Kotlin courses, Kotlin coaching, Kotlin instructor, Kotlin trainer, Kotlin training courses, Kotlin classes, Kotlin on-site, Kotlin private courses, Kotlin one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions