MODAF Training Courses

MODAF Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα MODAF (Πλαίσιο Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου) υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών παρουσιάζουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής εξάσκησης μια επισκόπηση της χρήσης του MODAF για την υποστήριξη της απόκτησης και, στη συνέχεια, μια εις βάθος περιγραφή των απόψεων του MODAF και πώς χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής. Η εκπαίδευση MODAF είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

MODAF Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
35 hours
This course gives a solid understanding across all aspects of Nato Architecture Framework. It does not focus on a specific view or function, but allows the delegates to easily find more information in the documentation and easily understand it. During the course the delegates will do simple exercises, answer questions, etc... Sparx Enterprise Architect is usually used during the course, but any other tools can be used instead.
21 hours
UPDM is an Object Management Group (OMG) initiative to develop a modeling standard that supports both the USA Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) and the UK Ministry of Defence Architecture Framework (MODAF). The modeling standard is called the Unified Profile for DoDAF and MODAF (UPDM).
21 hours
MODAF είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής που αναπτύχθηκε από το MOD για τη στήριξη δραστηριοτήτων αμυντικού σχεδιασμού και διαχείρισης αλλαγών. Αυτό επιτυγχάνεται επιτρέποντας τη συλλογή και την παρουσίαση πληροφοριών με αυστηρό, συνεκτικό και περιεκτικό τρόπο που βοηθά στην κατανόηση πολύπλοκων ζητημάτων. Το κοινό:
 • Enterprise Architect s, οι κύριοι πελάτες για προβολές MODAF , οι οποίοι πρέπει να ερμηνεύσουν σωστά τις τυπικές προβολές MODAF που τους παρέχονται και να καθορίσουν και να ελέγξουν τις εργασίες που απαιτούνται για τη δημιουργία νέων προβολών
 • Αρχιτεκτονικοί διαμορφωτές που χρειάζονται καθοδήγηση σχετικά με τη δημιουργία και την ανταλλαγή απόψεων του MODAF (συμπεριλαμβανομένων, παραδείγματος χάριν, αρχιτεκτονικών αρχών, κανόνων συνεκτικότητας και κριτηρίων επιλογής εργαλείων)
 • Προγραμματιστές εργαλείων και μηχανικοί που υλοποιούν αποθήκες αρχιτεκτονικών δεδομένων για την αποθήκευση και τον χειρισμό στοιχείων δεδομένων MODAF Architecture
 • Εκπαιδευτές και εκπαιδευτές που χρειάζονται υλικό αναφοράς για την κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη των προηγούμενων τύπων χρηστών του MODAF
 • Χρήστες του MODAF που επιθυμούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του MODAF
 • Διευθυντές που πρέπει να κατανοήσουν ποιες απόψεις είναι απαραίτητες για να απαντήσουν στις συγκεκριμένες ερωτήσεις τους
21 hours
Αυτό το μάθημα παραδίδεται σε 2 ενότητες: Η πρώτη ενότητα επιτρέπει στους μαθητές να αποκτήσουν μια γενική εικόνα της χρήσης του MODAF για την υποστήριξη της απόκτησης. Η ενότητα Secong παρέχει μια εις βάθος περιγραφή των απόψεων του MODAF και του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής. Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η διαδικασία των 6 βημάτων και τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη ερμηνεύονται εντός του μοντέλου MODAF και εκπροσωπούνται στις προβολές που εστιάζουν στους χρήστες.

Last Updated:

Online MODAF courses, Weekend MODAF courses, Evening MODAF training, MODAF boot camp, MODAF instructor-led, Weekend MODAF training, Evening MODAF courses, MODAF coaching, MODAF instructor, MODAF trainer, MODAF training courses, MODAF classes, MODAF on-site, MODAF private courses, MODAF one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions