Mule Training Courses

Mule Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα Mule (ή Mule ESB) από εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης τις βασικές αρχές του Mule. Η εκπαίδευση Mule είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Mule Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn how to connect various applications, data sources, and APIs as they build a sample routing application using Mule. By the end of this training, participants will be able to:
 • Design, build, and manage the connectivity between APIs and applications and services.
 • Manage interactions across legacy systems and custom applications.
 • Tie together software as a service (SaaS) and on-premises software.
 • Use Mule's design and development tools to design, test and run Mule flows.
 • Understand and support different messaging standards, including AMQP, JMS and WMQ.
 • Monitor, deploy and configure applications with Mule Management Console (MMC)

Last Updated:

Online Mule ESB courses, Weekend Mule courses, Evening Mule training, Mule boot camp, Mule ESB instructor-led, Weekend Mule ESB training, Evening Mule ESB courses, Mule ESB coaching, Mule ESB instructor, Mule trainer, Mule training courses, Mule classes, Mule ESB on-site, Mule ESB private courses, Mule ESB one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions