SOA Training Courses

SOA Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο την αρχιτεκτονική εξυπηρέτησης (SOA), καθοδηγούμενο από εκπαιδευτές, επιδεικνύει μέσω της διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής πρακτικής τη μηχανική της SOA και την προστιθέμενη αξία της χρήσης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ως μέρος της αναπτυξιακής σας διαδικασίας. Η εκπαίδευση SOA είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

SOA (Service-Oriented Architecture) Subcategories

SOA Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
This course has been created for managers and architects planning to implement or currently implementing SOA solutions. It gives the overview of pros and cons of SOA and explains when, why and which part of SOA you should use.

Some of questions the course can answer:

- What are the benefits of employing SOA
- What are the risks associated with the SOA approach
- What are the trade-offs

- How to assess potential profit with SOA
- What real business case studies has been already made
- When and to what extent SOA should be implemented

- What are simplification and decomposition benefits
- How to migrate from existing solutions to SOA and why migration to SOA does NOT require rebuilding the whole existing infrastructure
- How to extend legacy applications with SOA
- What are the existing SOA suites and platforms
14 hours
Our ED-SOA training focuses on building and analysing an architecture framework that builds upon the SOA reference architecture. Services are used as event generators, signifying a problem or impending problem, an opportunity, a threshold, or a deviation.
21 hours
Audience

Who is this course addressed to

IT architects, IT mid-level managers, IT consultants

Format of the course

currently 100% lectures, but some tests could be added
14 hours
The course is designed for developers, web applications, aims to provide opportunities offered by the REST architectural pattern by which you can communicate between sites.
14 hours
This course is intended to provide an understanding on how to use, debug and manage Web Services from a non-developer/programmer perspective.
35 hours
This course is intended for Post Graduate (or equivalent) level students and will be a combination of lectures and lab sessions (theory and practice).

At the end of the course the student should be able to:

Knowledge and Understanding.

- Understand the principles and business advantage of systems developed around services.
- Become fully aware of the major protocols and technologies involved in the web services standard, and understand how these technologies fit together. Your knowledge will extend to leading-edge and emerging aspects of web services as well as the more established elements of the standard.
- Understand in depth the technology used to enable systems based on a widely used programming language to both use and provide Web Services.

Intellectual Skills:

- Identify where the service oriented approach and in particular web services are appropriate for particular business scenarios.
- Consider the most effective design for a web services solution
- Acquire, in the future, knowledge and understanding of emerging aspects of the rapidly evolving web services standard

Practical Skills:

- Operate with current technologies associated with Web Services that are platform neutral – XML, SOAP, WSDL
- Write and expose web services in a widely used programming language and write client code in that language to invoke web services.
14 hours
Governance Framework

A Services Oriented Architecture governance program doesn't make operational decisions. SOA governance sets policies by deciding what decisions must be made, who should make them and how to make them. In a shared services environment like an enterprise SOA, no governance or dysfunctional governance, or even a bad governance policy, can have severe and negative impacts across the enterprise. This two-day workshop shows you how to do SOA right. You will learn how to design, build and operate an effective governance framework for creating, communicating and enforcing corporate web service policies throughout the enterprise SOA.

SOA Policies

The workshop focuses on showing you how to create the processes and policies that establish and manage shared web services. As organizations start to employ web services via an enterprise SOA, they move from "silo to shared." Ownership of the underlying business process transfers from a single business area and "externalizes" into an enterprise responsibility. SOA governance directs and coordinates the processes needed to accept and exercise the responsibility for shared Web Services on behalf of all the stake-holders.
35 hours
This 5 day course is designed to give an understanding of the mechanics of Service Oriented Architecture. It includes the technical design of SOA based architectures and service oriented solutions to business problems.
14 hours
SOA (service-oriented architecture) is a style of computer software design in which application components provide services to other components through a communication protocol over a network.
35 hours
This course is intended for developers and architects. After an in introduction to SOA and the purpose for its implementation the program is to cover its technical foundation through XML, WSD and SOAP and to proceed to hands on implementations with the different Java Libraries. This course should be the first when introducing SOA into any organization as it sets the basics for SOA enterprise wide architecture, integration patterns and ESB (Enterprise Service Bus) solutions.
21 hours
During this course, we give an overview of SOA and SOA Governance. You will gain insight into the added value of using service contracts as part of your development process.
14 hours
Building complex enterprise applications is very challenging in an ever-changing environment.

Changes in the integration between services or systems will trigger changes in the design of the system. This course covers how to design maintainable, fit to the size and purpose of your organisation service and systems architecture and practical infrastructure.

This course covers common problems with building the landscape of distributed apps, starting from integration problem, infrastructure and modern approaches, to solving complexity issues.

This course explains the pros and cons of each solution (e.g. traditional SOA vs Microservice architecture), available tools (mostly open-source) supporting the development and maintenance, etc..

Course Format

It is mostly discussion (with limited presentations).
14 hours
This course is dedicated for technical people who want to learn OpenESB. The training details the technical concepts required for a good understanding of service integration design and development. It covers standard specifications like XML Schemas, WSDL and BPEL used by OpenESB. This 2 day course provides you with the basic knowledge to understand OpenESB principles and designs. For an immediate operational knowledge, OpenESB Training T02 is required.
21 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn how to use Talend Open Studio for ESB to create, connect, mediate and manage services and their interactions.

By the end of this training, participants will be able to

- Integrate, enhance and deliver ESB technologies as single packages in a variety of deployment environments.
- Understand and utilize Talend Open Studio's most used components.
- Integrate any application, database, API, or Web services.
- Seamlessly integrate heterogeneous systems and applications.
- Embed existing Java code libraries to extend projects.
- Leverage community components and code to extend projects.
- Rapidly integrate systems, applications and data sources within a drag-and-drop Eclipse environment.
- Reduce development time and maintenance costs by generating optimized, reusable code.
14 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn how to connect various applications, data sources, and APIs as they build a sample routing application using Mule.

By the end of this training, participants will be able to:

- Design, build, and manage the connectivity between APIs and applications and services.
- Manage interactions across legacy systems and custom applications.
- Tie together software as a service (SaaS) and on-premises software.
- Use Mule's design and development tools to design, test and run Mule flows.
- Understand and support different messaging standards, including AMQP, JMS and WMQ.
- Monitor, deploy and configure applications with Mule Management Console (MMC)
14 hours
Although SOA is not specific to BPM software, there are a number of natural synergies between BPM and SOA. Perhaps most obvious of these is the separation of business process management as an independent function, allowing processes to be designed independently of any single application and leveraged as shared business logic.

Last Updated:

Upcoming SOA (Service-Oriented Architecture) Courses

Online SOA (Service-Oriented Architecture) courses, Weekend SOA courses, Evening Service-Oriented Architecture training, Service-Oriented Architecture boot camp, SOA instructor-led, Weekend SOA (Service-Oriented Architecture) training, Evening SOA (Service-Oriented Architecture) courses, SOA coaching, SOA (Service-Oriented Architecture) instructor, SOA trainer, Service-Oriented Architecture training courses, SOA classes, SOA (Service-Oriented Architecture) on-site, SOA private courses, SOA (Service-Oriented Architecture) one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions