RDF Training Courses

RDF Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά σεμινάρια RDF (Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων) από εκπαιδευτές καταδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής εξάσκησης τις βασικές αρχές του RDF. Η εκπαίδευση RDF είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

RDF Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
Ο Semantic Web είναι ένα συνεργατικό κίνημα υπό την καθοδήγηση του World Wide Web Consortium (W3C) που προωθεί κοινά φορμά δεδομένων για τον Παγκόσμιο Ιστό. Ο Semantic Web παρέχει ένα κοινό πλαίσιο που επιτρέπει την κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων σε όρια εφαρμογών, επιχειρήσεων και κοινότητας.

Last Updated:

Online RDF courses, Weekend RDF courses, Evening RDF training, RDF boot camp, RDF instructor-led, Weekend RDF training, Evening RDF courses, RDF coaching, RDF instructor, RDF trainer, RDF training courses, RDF classes, RDF on-site, RDF private courses, RDF one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions