Scala Training Courses

Scala Training Courses

Τοπικά εκπαιδευτικά σεμινάρια Scala που διοργανώθηκαν από τους τοπικούς δασκάλους Ελλάδα .

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Scala Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
21 hours
Overview
This training outline is intended to bring attendees from a beginner to an intermediate/advanced level in the understanding and knowledge of the Akka framework.

The entire course is hands on, mostly driven by the trainer in the beginning and progressively shifting towards the attendees producing code themselves (and downloading implementations/solutions written by the trainer).

Attendees are not expected to have prior knowledge of Scala, the trainer will take the necessary time to explain and clarify all the intricacies that relate to the Scala code used.
14 hours
Overview
The aim of this course is to provide a basic proficiency in applying Machine Learning methods in practice. Through the use of the Scala programming language and its various libraries, and based on a multitude of practical examples this course teaches how to use the most important building blocks of Machine Learning, how to make data modeling decisions, interpret the outputs of the algorithms and validate the results.

Our goal is to give you the skills to understand and use the most fundamental tools from the Machine Learning toolbox confidently and avoid the common pitfalls of Data Sciences applications.
14 hours
Overview
το

Scala είναι μια συνοπτική, αντικειμενοστρεφής γλώσσα με λειτουργικά χαρακτηριστικά προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων, του συμπεράσματος τύπου, του αμετάβλητο, της τεμπελιάς αξιολόγησης και της αντιστοίχισης μοτίβων. Ο κώδικας Scala εκτελείται σε ένα JVM και σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις ελλείψεις της Java.

σε αυτόν τον εκπαιδευτή, οι συμμετέχοντες στη ζωντανή εκπαίδευση θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τα προηγμένα χαρακτηριστικά Scala & #39; s, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος τύπου του, για να γράψουν καλύτερο κώδικα χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο-λειτουργική προσέγγιση.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- μόχλευση Scala & #39; s σύστημα τύπου για το μέγιστο όφελος
- χειριστείτε εξαιρέσεις λειτουργικά
- δημιουργία βιβλιοθηκών και DSLs με τη Scala
- Use Scala & #39; s προηγμένες δυνατότητες για
αντιστοίχισης μοτίβων

Format του μαθήματος

- PART διάλεξη, μέρος συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική εξάσκηση
14 hours
Overview
Scala is a concise, object-oriented language with functional programming features, including currying, type inference, immutability, lazy evaluation, and pattern matching.

In this instructor-led, live training participants will learn how to use Scala's advanced features to develop well-constructed software that is easy to write, read, test, and change. The focus of this training is on functional programming, using real-world case studies and discussion as a reference for lab exercises and activities.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement advanced functional programming techniques
- Make sense of complex type signatures
- Understand code through types and substitution
- Handle exceptions functionally
- Create libraries and DSLs with Scala
- Use Scala's advanced features for pattern matching

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
ScalaCheck is a library for carrying out automated, property-based testing for Scala or Java programs. Inspired by the Haskell library QuickCheck, it uses properties to describe the expected behavior of an application, generating random input data at first, then testing this data across different areas of the application and reporting the result.

In this instructor-led, live training, participants will learn the benefits of and concepts behind property-based testing as they practice writing properties that lead to the automatic generation of test cases.

By the end of this training, participants will be able to:

- Write general properties that replace and/or compliment hand-written unit test cases
- Write tests at the higher level of property specifications
- Execute ScalaCheck as a standalone executabl, using the built-in command line test runner
- Integrate ScalaCheck with test frameworks such as ScalaTest, specs2 and LambdaTest

Audience

- Test engineers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
The training aims to provide opportunities Scala language, learning the syntax of programming paradigms, and space applications.
Weekend Scala courses, Evening Scala training, Scala boot camp, Scala instructor-led, Weekend Scala training, Evening Scala courses, Scala coaching, Scala instructor, Scala trainer, Scala training courses, Scala classes, Scala on-site, Scala private courses, Scala one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!