Programming Training Courses

Programming Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από δάσκαλο ζωντανά εκπαιδευτικά προγράμματα προγραμματισμού υπολογιστών αποδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής άσκησης τα θεμελιώδη και προχωρημένα θέματα προγραμματισμού. Η εκπαίδευση στο προγραμματισμό είναι διαθέσιμη ως "live on-the-job training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Programming Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
28 hours
Overview
The course covers the basics of Java development.

It introduces students to Java technology and teaches them basic Java syntax and concepts, leading to the creation of a simple program. Training goes through the essential concepts and features of the Java Programming Language, focusing on exceptions, basic input/output, concurrency, regular expressions, Java collections framework and the platform environment. The course finishes when all basic Java features have been explained and trained.
7 hours
Overview
The .NET Reactive Extensions (Rx) is a library for composing asynchronous and event-based programs using observable collections and LINQ-style query operators.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to develop an asynchronous application using .NET Reactive Extensions.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create applications that capture event streams from diverse data sources such as stock quotes, tweets, computer events, and web services
- Use Observables and Schedulers to represent and manage multiple asynchronous data streams
- Filter, project, aggregate, compose and perform time-based operations on multiple events using LINQ operators

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Jenkins is an open-source continuous integration (CI) tool written in Java. Maven is a build automation tool for Java projects. Together they can be used to trigger continuous builds that include, for example: the execution of JUnit tests whenever a new code is committed, deployment of these builds to production, and scheduling of these tasks at strategic times of the day, for example midnight. These tools and processes make up a DevOps approach to the development and deployment of software and are popular in Agile development.

In this instructor-led, live training, participants will start with an introduction to DevOps, version control and automation scripting, and then move on to hands-on practice, learning how to install, configure and deploy Jenkins and Maven in a live lab environment.

Audience

- Developers
- System Administrators
- DevOps engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Prescriptive analytics is a branch of business analytics, together with descriptive and predictive analytics. It uses predictive models to suggest actions to take for optimal outcomes, relying on optimization and rules-based techniques as a basis for decision making.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Matlab to carry out prescriptive analytics on a set of sample data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the key concepts and frameworks used in prescriptive analytics
- Use MATLAB and its toolboxes to acquire, clean and explore data
- Use rules-based techniques including inference engines, scorecards, and decision trees to make decisions based on different business scenarios
- Use Monte Carlo simulation to analyze uncertainties and ensure sound decision making
- Deploy predictive and prescriptive models to enterprise systems

Audience

- Business analysts
- Operations planners
- Functional managers
- BI (Business Intelligence) team members

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 hours
Overview
By the end of the training the delegates are expected to be sufficiently equipped with the essential python concepts and should be able to sufficiently use NLTK to implement most of the NLP and ML based operations. The training is aimed at giving not just an executional knowledge but also the logical and operational knowledge of the technology therein.
14 hours
Overview
In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Matlab to design, build, and visualize a convolutional neural network for image recognition.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build a deep learning model
- Automate data labeling
- Work with models from Caffe and TensorFlow-Keras
- Train data using multiple GPUs, the cloud, or clusters

Audience

- Developers
- Engineers
- Domain experts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Predictive analytics is the process of using data analytics to make predictions about the future. This process uses data along with data mining, statistics, and machine learning techniques to create a predictive model for forecasting future events.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Matlab to build predictive models and apply them to large sample data sets to predict future events based on the data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create predictive models to analyze patterns in historical and transactional data
- Use predictive modeling to identify risks and opportunities
- Build mathematical models that capture important trends
- Use data from devices and business systems to reduce waste, save time, or cut costs

Audience

- Developers
- Engineers
- Domain experts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
TypeScript is an open source language for building enterprise Javascript applications. It is a strict superset of JavaScript that compiles to plain Javascript and brings static typing and object-oriented development to the language.

This course introduces TypeScript's advanced features and walks participants through the construction of a real-life JavaScript application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Take advantage of Typescript's full capabilities to write better code with fewer errors
- Extend existing types with union, intersection, and tuple types
- Create and use decorators
- Manage asynchronous code using promises, async and await keywords
- Write clean, expressive code

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Behat is a Behavior Driven Development (BDD) test framework written in PHP. It facilitates communication among developers, testers, business stakeholders and clients during the software development process. Behat allows non-technical people to write clear descriptions of an application's intended behavior, then runs those "scenarios" as functional tests against the application.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute BDD style test cases using Behat and PHP.

By the end of this training, participants will be able to:

- Run automated tests written in the human-readable, "Given, When, Then" Gherkin language
- Use Behat based test cases to improve collaboration between technical and non-technical teams
- Integrate Behat with Selenium, Mink, Goutte and other browser emulators to drive tests and generate reports
- Extend Behat functionality through its extension system
- Test numerous usage scenarios through terminal commands, REST APIs, and more.

Audience

- Test engineers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
OpenResty is a full-fledged web platform that integrates Nginx, LuaJIT, and Lua libraries. It allows for the construction of high-performance web applications capable of handling 10K ~ 1000K+ connections in a single box. OpenResty is used by Alibaba, CloudFlare, and Tumblr, among others.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use OpenResty to build a number of demo solutions, including a web application, web service, and a dynamic web gateway.

By the end of this training, participants will be able to:

- Turn an nginx web server into a web application server
- Use the Lua programming language to script nginx C modules and Lua modules
- Run server-side web applications completely inside the Nginx server
- Integrate OpenResty with remote backends such as MySQL, PostgreSQL, Memcached, and Redis

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Machine Learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. Python is a programming language famous for its clear syntax and readability. It offers an excellent collection of well-tested libraries and techniques for developing machine learning applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to apply machine learning techniques and tools for solving real-world problems in the banking industry.

Participants first learn the key principles, then put their knowledge into practice by building their own machine learning models and using them to complete a number of team projects.

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
Cuba Platform is an open-source Java web framework for enterprise applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Cuba Platform to develop enterprise applications with rich web interfaces.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Java applications and UIs using a declarative user interface, without using HTML, CSS or JavaScript
- Reduce boilerplate code and facilitate rapid development
- Use the CUBA Studio web development tool with existing Java IDEs
- Customize applications without branching the code

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
Undertow is a lightweight web server written in Java. It is used by JBoss's WilfFly internally and is popular as an embedded web server for JVM-based applications.

In this course, participants will learn how to set up an Undertow web server as a standalone and embedded web server.

By the end of the course, participants will have an understanding of Undertow's architecture, features and capabilities and will be able to:

- Deploy and manage an Undertow server in standalone as well as embedded mode
- Embed Undertow into application code using Undertow's embedded APIs
- Integrate Undertow into a Wildfly Application Server
- Set up Undertow as the embedded servlet container for Spring Boot

Audience

- System administrators
- Enterprise web application developers
- DevOps engineeers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Data science is the application of statistical analysis, machine learning, data visualization and programming for the purpose of understanding and interpreting real-world data. F# is a well suited programming language for data science as it combines efficient execution, REPL-scripting, powerful libraries and scalable data integration.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use F# to solve a series of real-world data science problems.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use F#'s integrated data science packages
- Use F# to interoperate with other languages and platforms, including Excel, R, Matlab, and Python
- Use the Deedle package to solve time series problems
- Carry out advanced analysis with minimal lines of production-quality code
- Understand how functional programming is a natural fit for scientific and big data computations
- Access and visualize data with F#
- Apply F# for machine learning

Explore solutions for problems in domains such as business intelligence and social gaming

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Spec Explorer is a tool for creating models of software behavior, analyzing those models with graphical visualization, checking the validity of those models, and generating test cases from the models.

In this instructor-led, live training, participants will learn the theory and practice of model-based testing as they use Spec Explorer to create and execute MBT tests on a demo application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Generate test cases by applying modeling strategies and techniques
- Manage test models for different types of software applications, systems and environments
- Evaluate, propose and implement an MBT strategy within an organization
- Understand and explain the benefits and challenges of MBT

Audience

- Test engineers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
SpecFlow is the official Cucumber implementation for .NET. It allows testers to define, manage and automatically execute human-readable acceptance tests in .NET projects. SpecFlow uses the official Gherkin parser and supports the .NET framework, Xamarin and Mono.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use SpecFlow to write acceptance tests that are understandable by technical as well as non-technical stakeholders.

By the end of this training, participants will be able to:

- Bind business requirements to .NET code.
- Apply BDD techniques to build up living documentation for an application.
- Run SpecFlow from Visual Studio or the command line.
- Integrate SpecFlow into an existing continuous testing and build environment.
- Integrate SpecFlow with other testing frameworks such as MSTest, NUnit, xUnit and MbUnit.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice.
14 hours
Overview
F# is a functional-first programming language. It is a strongly typed language that supports different styles of programming, including functional, imperative, object-oriented, and reactive. F# is fully supported in Visual Studio and Xamarin Studio.

In this instructor-led, live training, participants will learn functional programming as they step through the creation of a series of sample applications and utilities.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the principles of functional programming.
- Write elegant, maintainable code for solving complex computing problems.
- Use F# with Javascript and C# to create asynchronous web applications.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Vue.js is an open-source progressive JavaScript front-end framework for building advanced single-page applications. Vue.js aims to take the best of Angular, make it lightweight, and leave out the unnecessary parts.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to take advantage of Vue.js's incrementally adoptable architecture to build a complex, single-page application (SPA).

By the end of this training, participants will be able to:

- Build web apps that process and render data conditionally
- Design interactive web apps that react efficiently to user events
- Write modular and reusable code
- Incrementally progress a view into full-blown single-page application
- Integrate Vue.js to an existing webpage
- Use Vue's ecosystem to extend the framework's capability

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 hours
Overview
Angular 2 is a new development platform for building mobile and desktop web applications.
14 hours
Overview
Why do we need Clean Code? Programs evolve, therefore the code is continuously updated it can be very, very difficult to go back through unclean code to find and update the source code on average, the cost of writing the original code is only 40% of the total cost of a system; 60% of the cost, on average, is spent maintaining and updating code. Bad code dramatically increases that 40/60 ratio, bordering on 20/80 in the worst cases; the more unclean the code is, the more time we just spend updating it.
7 hours
Overview
This course introduces the tools and techniques needed to write unit tests using HUnit testing framework. HUnit is a unit testing framework for Haskell, similar to the JUnit tool for Java.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use HUnit to write unit tests that are direct and easy to understand.

By the end of this training, participants will be able to:

- Write tests that are easy to create, change, and execute
- Use HUnit to group tests into suites and check the results automatically
- Write concise and flexible test specifications
- Integrate HUnit with other utilities such as QuickCheck and HSpec
- Extend the test framework

Audience

- Test engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Object-Oriented Programming (OOP) is a programming paradigm based around the concept of objects. OOP is more data-focused rather than logic-focused. Python is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readibility.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to get started with Object-Oriented Programming using Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts of Object-Oriented Programming
- Understand the OOP syntax in Python
- Write their own object-oriented program in Python

Audience

- Beginners who would like to learn about Object-Oriented Programming
- Developers interested in learning OOP in Python
- Python programmers interested in learning OOP

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 hours
Overview
το

PHP είναι μια γλώσσα δεσμών ενεργειών γενικού σκοπού που χρησιμοποιείται πιο ευρέως και είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη Ιστού.

σε αυτόν τον εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να εφαρμόσουν προηγμένα εργαλεία και τεχνικές προγραμματισμού PHP.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- μάθετε προηγμένες έννοιες στον προγραμματισμό PHP.
- Δημιουργία συνέπειας και να λύσει προηγμένα προβλήματα χρησιμοποιώντας PHP προγραμματισμού.

Format του μαθήματος

- PART διάλεξη, μέρος συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική εξάσκηση
7 hours
Overview
Apache TomEE is a certified Java Enterprise Edition (EE) stack developed on top of Tomcat (TomEE = Tomcat + aditional Java EE features). These integrations facilitate writing code, testing business logic, configuring container-managed resources, and administering the server.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to install, configure, manage, troubleshoot and optimize a TomEE application server.

Audience

- Developers
- System administrators
- DevOps Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 hours
Overview
Go (Golang) is an open-source, statically-typed programming language created by Google. Its growing ecosystem, stable architecture and strong libraries make Go a popular choice for building scalable, high-performance web services and applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn Go (Golang)'s core elements, syntax and control structures as they step through the development and deployment of a sample web application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up an optimal Go development environment.
- Structure Go code for maximum readability.
- Optimize performance of a Go application.
- Test and debug a Go application.
- Deploy a sample web application.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Computer Vision is a field that involves automatically extracting, analyzing, and understanding useful information from digital media. Python is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readibility.

In this instructor-led, live training, participants will learn the basics of Computer Vision as they step through the creation of set of simple Computer Vision application using Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of Computer Vision
- Use Python to implement Computer Vision tasks
- Build their own face, object, and motion detection systems

Audience

- Python programmers interested in Computer Vision

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 hours
Overview
Python is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readibility.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Python for quantitative finance.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Python programming
- Use Python for financial applications including implementing mathematical techniques, stochastics, and statistics
- Implement financial algorithms using performance Python

Audience

- Developers
- Quantitative analysts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Python is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readibility. Spark is a data processing engine used in querying, analyzing, and transforming big data. PySpark allows users to interface Spark with Python.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Python and Spark together to analyze big data as they work on hands-on exercises.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn how to use Spark with Python to analyze Big Data.
- Work on exercises that mimic real world circumstances.
- Use different tools and techniques for big data analysis using PySpark.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Machine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. Python is a programming language famous for its clear syntax and readability. It offers an excellent collection of well-tested libraries and techniques for developing machine learning applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to apply machine learning techniques and tools for solving real-world problems in the finance industry.

Participants first learn the key principles, then put their knowledge into practice by building their own machine learning models and using them to complete a number of team projects.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts in machine learning
- Learn the applications and uses of machine learning in finance
- Develop their own algorithmic trading strategy using machine learning with Python

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
This three-day course provides a comprehensive introduction to the MATLAB technical computing environment. The course is intended for beginning users and those looking for a review. No prior programming experience or knowledge of MATLAB is assumed. Themes of data analysis, visualization, modeling, and programming are explored throughout the course. Topics include:

- Working with the MATLAB user interface
- Entering commands and creating variables
- Analyzing vectors and matrices
- Visualizing vector and matrix data
- Working with data files
- Working with data types
- Automating commands with scripts
- Writing programs with logic and flow control
- Writing functions

Upcoming Programming Courses

Weekend Programming courses, Evening Programming training, Programming boot camp, Programming instructor-led, Weekend Programming training, Evening Programming courses, Programming coaching, Programming instructor, Programming trainer, Programming training courses, Programming classes, Programming on-site, Programming private courses, Programming one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!