SketchUp Training Courses

SketchUp Training Courses

Τα τοπικά εκπαιδευτικά σεμινάρια Sketch Up, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής πρακτικής πώς να δημιουργήσουν τρισδιάστατα μοντέλα, να προσθέσουν δεδομένα σε μοντέλα, να εισαγάγουν / εξάγουν πακέτα CAD και πολλά άλλα. Sketch κατάρτιση Sketch Up είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

SketchUp Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at architects who wish to create 3D models for architectural designs using SketchUp.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use SketchUp to create 3D models of buildings, landscapes, scenes, furniture, etc.
- Apply different types of materials to the interior and exterior of a 3D structure.
- Geolocate a modeled structure for mapping realistic elements, such as shadows.

Upcoming SketchUp Courses

Online SketchUp courses, Weekend SketchUp courses, Evening SketchUp training, SketchUp boot camp, SketchUp instructor-led, Weekend SketchUp training, Evening SketchUp courses, SketchUp coaching, SketchUp instructor, SketchUp trainer, SketchUp training courses, SketchUp classes, SketchUp on-site, SketchUp private courses, SketchUp one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions