Angular Training Courses

Angular Training Courses

Τοπικές, καθοδηγούμενες από εκπαιδευτές γωνιακά μαθήματα κατάρτισης αποδεικνύουν μέσω της πρακτικής άσκησης πώς να χρησιμοποιήσουν το Angular για την ανάπτυξη εφαρμογών ιστού. Γωνιακά μαθήματα είναι διαθέσιμα για όλες τις εκδοχές του γωνιακού, όπως: Γωνιακή 1 (επίσης γνωστή ως Angular1, AngularJS, Angular.js, AngularJS 1, κλπ.), Γωνιακή 2 (Angular2, AngularJS2, , Γωνιακή 5 (γωνιακή5) και γωνιακή 6 (γωνιακή6). Η γωνιακή εκπαίδευση είναι διαθέσιμη ως "επί τόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Angular Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
28 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 10.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 10 applications using TypeScript and the Angular CLI.
- Create loosely coupled web components that can be used in any HTML page.
- Connect these components to services, modules and directives.
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 10 application.
- Build custom validation using Reactive Forms.
- Test, debug and deploy an Angular 10 application.
- Organize Angular 10 projects using best practices.
28 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 9.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 9 applications using TypeScript and the Angular CLI.
- Create loosely coupled web components that can be used in any HTML page.
- Connect these components to services, modules and directives.
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 9 application.
- Build custom validation using Reactive Forms.
- Reduce bundle sizes, eliminate dead code and improve the efficiency of Angular apps using the new Ivy compiler and runtime.
- Test, debug and deploy an Angular 9 application.
- Organize Angular 9 projects using best practices.
21 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Angular 8 to develop client-side web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create and scale SPAs from scratch.
- Build open source Angular libraries.
- Secure an Agular application with JWT authentication.
28 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 7.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 7 applications using Angular CLI.
- Create web components that can be used in any HTML page.
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 7 application.
- Implement animations using Angular 7's latest animation features.
- Test, debug and deploy an Angular 7 application.
- Organize Angular 7 projects using best practices.
14 hours
Overview
In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and maintain tests for Angular applications.

By the end of this training, participants will be able to

- Decide the most appropriate strategy for testing an Angular application
- Carry out unit testing, component testing, A/B testing and end-to-end on an Angular application
- Choose the right tools for the job: Jasmine, Karma, Protractor, Mocha, etc.
- Write tests in Protractor and Jasmine
- Run and debug tests with Karma and Protractor
- Create a maintainable test suite
- Employ best practices for unit testing in Angular

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- Angular goes by different names and versions, namely: Angular.js, AngularJS, AngularJS 1, Angular 1, Angular 2, etc. To customize the version used in this training, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Reactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. Many Angular application design inefficiencies when building asynchronous UIs can be overcome by utilizing reactive style patterns offered by the RxJS library.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement Observable patterns into their Angular application designs as they step through a series of cases showcasing common angular design problems and how they benefit from reactive programing designs.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the reactive programing paradigm and the RxJS library.
- Build UI heavy Angular applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind using reactive programming patterns.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web developers who wish to create a hybrid mobile application with Ionic 4.

By the end of this training, participants will be able to:

- Integrate native device features into a hybrid mobile application.
- Use Angular and Ionic 4 to build a hybrid mobile application.
- Run a hybrid application on a mobile device emulator.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote) is aimed at developers who wish to transform an Angular application into a Progressive Web App.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start transforming an Angular application into a PWA.
- Create and style push notifications.
- Integrate icons that personalize an Angular application.
- Cache with Service Worker to make an Angular application work offline.
7 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to internationalize and localize their Angular applications to support multiple languages.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure the needed localization libraries and tools.
- Enable a Angular App to be displayed in multiple languages.
- Extract all localizable UI text from a Angular app.
- Package up translatable content for exchange with translators.
- Understand the localization cycle and automate the process.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at Angular developers who wish to use Firebase and Firestore to build a back-end for Angular applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build a back-end application with Firebase and Firestore.
- Store, sync, and query data with Firestore.
- Secure client-side data with Firestore security configurations.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Angular and Spring Boot to build full stack applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop a full stack application with Angular and Sping Boot.
- Build a backend application with Spring Boot.
- Create frontend applications with Angular.
- Use Spring Security to configure authentication for a full stack application.
28 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 11.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 11 applications using TypeScript and the Angular CLI.
- Create loosely coupled web components that can be used in any HTML page.
- Test, debug and deploy an Angular 11 application.
- Organize Angular 11 projects using best practices.
28 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 12.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 12 applications using TypeScript and the Angular CLI.
- Create loosely coupled web components that can be used in any web application or HTML page.
- Test, debug and deploy an Angular 12 application.
- Organize Angular 12 projects using best practices.
21 hours
Overview
Audience

- Developers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.
28 hours
Overview
This is a hands on course is for anyone wanting to create Web sites using AngularJS.

During this course the latest stable version will be used. Pre-release version can be just used if marked in the booking form in remarks section. Older version need to be agreed before booking.
56 hours
Overview
This course is intended to bring a beginner in JavaScript to a level where she or he is able to enter the market as a JavaScript developer.

The course is intensive and entirely 'hands on'
14 hours
Overview
Angular JS is a JavaScript library for rapid app development.

Audience

- developers
- programmers
- javascript architects

Objectives

- Shift mindset from procedural/OO way of programing to Angular way
- Participants can use AngularJS to create Single Page Applications

Format of the course

- 40% lectures, 60% labs
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to use bootstrap to create, build, and style an Angular application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start styling Angular application using Bootstrap.
- Style HTML properties using Bootstrap elements.
- Use form controls and classes to stylize single-page documents.
- Create a client-side application that routes templates and components.
28 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote) is aimed at developers who wish to create, build, test, debug and deploy Angular 7 applications using the MEAN stack.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing an Angular 7 application.
- Integrate the front-end and back-end components of the MEAN stack.
- Build an Angular 7 application that can perform, create, read, delete, and update operations.
28 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote) is aimed at developers with basic Angular 7 skills who wish to implement advanced functionality in their Angular applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop advanced Angular 7 components using Angular CLI.
- Use RxJS and Observables to handle real-time events in large, complex applications.
- Secure applications through Authentication and Authorization.
- Use advanced routers, dependency injection and pipes.
- Implement a Change Detection Strategy.
- Perform advanced tests by using Components, Services and Pipes.
21 hours
Overview
This course has been created for developers working with AngularJS, but who want to understand clearly best practises of using the framework. It doesn't cover the basics of angular but focuses on methods and styles of developing SPA usually not easy to learn "naturally" or via self-study.

This course usually runs on the latest stable release of Angular (1.x), but older or beta version can be covered on demand.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote) is aimed at developers who need to decide which JavaScript framework to use to develop front-end applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up an optimal development environment to start developing front-end applications.
- Implement demo applications to test the limitations and benefits of a JavaScript framework.
- Decide on which JavaScript framework is the best fit.
7 hours
Overview
NativeScript with Angular 4 provides an architecture for developing fully native mobile applications using single codebase web technologies on an Angular 4 framework. NativeScript takes advantage of Angular 4's faster runtimes and compact application packages to develop non-dependent web view, native mobile applications.

This instructor-led, live training introduces Angular 4's new animation API's and their capability for streamlining mobile application runtimes as participants walk through the creation of a simple, but fully functional native mobile application.

By the end of this training, participants will be able to programm, debug and deploy a fully functional NativeScript/Angular4 application capable of running in both iOS and Android.

Audience

- Mobile application developers seeking to develop cross-platform applications for iOS or Android
- Web developers looking to translate their skill sets into the mobile application development arena

Format ;of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Ionic is a front-end SDK for building native-like mobile applications across multiple platforms. It serves as a framework, not unlike Bootstrap or Foundation, but for mobile applications.

In this instructor-led, live training participants will learn how to create a cross-platform, native-like mobile app using the Ionic framework.

By the end of this training, participants will be able to

- Create and deploy app-store-ready mobile applications for Android and iOS
- Understand and employ Ionic syntax and Angular's Typescript
- Extend the application's feel and functionality with Ionic Native

Audience

- Javascript (JS) developers
- Front-end developers
- AnguarJS developers
- Mobile application developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- This training covers Ionic 2.0 and Angular 2.0. For training on Ionic 4.0 and Angular 4.0, please see: TBD
21 hours
Overview
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to reduce the cost and complexity of managing state in large data-driven web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Reduce the complexity of very large projects where managing state is difficult to maintain.
- Minimize an application's state processes.
- Reduce the time needed to develop complex data-oriented web applications.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about NgRx, please visit: https://ngrx.io/
28 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 6.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 6 applications using Angular CLI.
- Create web components that can be used in any HTML page.
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 6 application.
- Implement animations using Angular 6's latest animation features.
- Test, debug and deploy an Angular 6 application.
- Organize Angular 6 projects using best practices.
28 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα is aimed at developers who wish to create, build, test, debug and deploy web applications using MEAN Stack.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up a development environment needed to start developing an Angular 6 application.
- Integrate the frontend and backend parts of the MEAN Stack application
- Build an application that can perform Create, Read, Update, and Delete operations.
28 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote) is aimed at developers with basic Angular 6 skills who wish to implement advanced functionality in their Angular applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop advanced Angular 6 applications and components using Angular CLI.
- Use RxJS and Observables to handle real-time events in large, complex applications.
- Secure applications through Authentication and Authorization.
- Use advanced routers, dependency injection and pipes.
- Implement a Change Detection Strategy.
- Perform advanced tests by using Components, Services and Pipes.
28 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn the fundamentals of Angular 5 as they step through the creation and deployment of a sample Angular application.
28 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote) is aimed at developers with JavaScript skills who wish to implement web applications using MEAN Stack.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build web applications with NodeJS and Angular.
- Manipulate with data on MongoDB and ExpressJS.
- Implement security in MEAN stack web applications.
- Develop MEAN stack web applications.

Upcoming Angular Courses

Online Angular courses, Weekend Angular courses, Evening Angular training, Angular boot camp, Angular instructor-led, Weekend Angular training, Evening Angular courses, Angular coaching, Angular instructor, Angular trainer, Angular training courses, Angular classes, Angular on-site, Angular private courses, Angular one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions