Angular Training Courses

Angular Training Courses

Τοπικές, καθοδηγούμενες από εκπαιδευτές γωνιακά μαθήματα κατάρτισης αποδεικνύουν μέσω της πρακτικής άσκησης πώς να χρησιμοποιήσουν το Angular για την ανάπτυξη εφαρμογών ιστού. Γωνιακά μαθήματα είναι διαθέσιμα για όλες τις εκδοχές του γωνιακού, όπως: Γωνιακή 1 (επίσης γνωστή ως Angular1, AngularJS, Angular.js, AngularJS 1, κλπ.), Γωνιακή 2 (Angular2, AngularJS2, , Γωνιακή 5 (γωνιακή5) και γωνιακή 6 (γωνιακή6). Η γωνιακή εκπαίδευση είναι διαθέσιμη ως "επί τόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Angular Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
14 hours
Overview
Angular Bespoke Course Outline

This agenda can be adjusted or extended.

This course is usually for javascript developers with some angularjs basic experience, who want to learn best angularjs practices and also to do their angular applications in better and more organized way.
14 hours
Overview
In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and maintain tests for Angular applications.

By the end of this training, participants will be able to

- Decide the most appropriate strategy for testing an Angular application
- Carry out unit testing, component testing, A/B testing and end-to-end on an Angular application
- Choose the right tools for the job: Jasmine, Karma, Protractor, Mocha, etc.
- Write tests in Protractor and Jasmine
- Run and debug tests with Karma and Protractor
- Create a maintainable test suite
- Employ best practices for unit testing in Angular

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- Angular goes by different names and versions, namely: Angular.js, AngularJS, AngularJS 1, Angular 1, Angular 2, etc. To customize the version used in this training, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
This course has been created for developers working with AngularJS, but who want to understand clearly best practises of using the framework. It doesn't cover the basics of angular but focuses on methods and styles of developing SPA usually not easy to learn "naturally" or via self-study.

This course usually runs on the latest stable release of Angular (1.x), but older or beta version can be covered on demand.
7 hours
Overview
NativeScript with Angular 4 provides an architecture for developing fully native mobile applications using single codebase web technologies on an Angular 4 framework. NativeScript takes advantage of Angular 4's faster runtimes and compact application packages to develop non-dependent web view, native mobile applications.

This instructor-led, live training introduces Angular 4's new animation API's and their capability for streamlining mobile application runtimes as participants walk through the creation of a simple, but fully functional native mobile application.

By the end of this training, participants will be able to programm, debug and deploy a fully functional NativeScript/Angular4 application capable of running in both iOS and Android.

Audience

- Mobile application developers seeking to develop cross-platform applications for iOS or Android
- Web developers looking to translate their skill sets into the mobile application development arena

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
NativeScript with Angular 2 allows developers to build truly native cross-platform applications for Android, iOS and web applications using common web technologies on an Angular 2 framework.

This instructor-led, live training introduces key Angular 2 features and functionality and demonstrates their practical use in NativeScript as participants walk through the creation of an attractive, native Android and iOS application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build and deploy fully native mobile applications using Angular 2
- Work with remote data streams using RxJS
- Create multiple page application with navigation via the Angular 2 Router

Audience

- Mobile application developers seeking to develop cross-platform applications for iOS or Android
- Web developers looking to translate their skill sets into the mobile application development arena

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 hours
Overview
Angular 4 (previous versions referred to as: Angular.js, AngularJS, AngularJS 1, Angular 1, Angular 2, etc.) is a JavaScript-based front-end web application framework for developing single-page applications. It boasts better performance over its predecessor, more APIs to tap into, and improved design and responsiveness on mobile devices. MEAN Stack is a full-stack JavaScript solution for writing scalable, robust, and maintainable web applications quickly and easily using MongoDB, Express, Angular, and Node.js.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the MEAN stack, specifically using Angular 4, as they step through the creation and deployment of a sample web application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create, build, debug and deploy a MEAN-based Angular 4 application.
- Unit test their Angular 4 application.
- Write Angular code using TypeScript.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 hours
Overview
MEAN Stack is a full-stack JavaScript solution that helps you write and deploy scalable, robust, and maintainable web applications quickly and easily using MongoDB, Express, Angular, and Node.js.

By the end of this hands-on intensive training course, the students will be able to:

- Store the data in NoSQL, document-oriented MongoDB database that brings performance and scalability.
- Use Node.js, the server-side platform built on Google V8’s runtime for building fast, scalable network applications.
- Use Express, a simple yet powerful web application development HTTP server framework built on top of Node.js.
- Use Angular 2 framework that offers declarative, two-way data binding for web applications.
- Take advantage of the ‘full-stack JavaScript’ paradigm i.e. store documents in JSON-like format in MongoDB, author JSON queries in Node.js/Express.js, and forward these JSON documents back to an Angular-based frontend.
- Get acquainted with the latest web application development trends in the IT industry.

Format of the course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Notes:

- Angular is available in different versions, for example:

- AngularJS (a.k.a. Angular.js, AngularJS 1, and Angular 1)
- Angular 2
- Angular 4

- This training covers Angular 2.
- For all other components (Node.js, Express, MongDB) we cover the latest stable version.
- If you wish to customize the versions taught in this training, please contact us to arrange.
35 hours
Overview
Course Objective:

MEAN stack is a full-stack JavaScript solution that helps you write scalable, robust, and maintainable web applications quickly and easily using MongoDB, express, AngularJS, and Node.js.

By the end of this hands-on intensive training course, the students will be able to:

- Store the data in NoSQL, document-oriented MongoDB database that brings performance and scalability.
- Use Node.js, the server-side platform built on Google V8’s runtime for building fast, scalable network applications.
- Use Express, a simple yet powerful web application development HTTP server framework built on top of Node.js.
- Use AngularJS framework that offers declarative, two-way data binding for web applications.
- Take advantage of the ‘full-stack JavaScript’ paradigm i.e. store documents in JSON-like format in MongoDB, author JSON queries in Node.js/Express.js, and forward these JSON documents back to an Angular-based frontend.
- Get acquainted with the latest web application development trends in the IT industry.
56 hours
Overview
This course is intended to bring a beginner in JavaScript to a level where she or he is able to enter the market as a JavaScript developer.

The course is intensive and entirely 'hands on'
7 hours
Overview
Ionic is a front-end SDK for building native-like mobile applications across multiple platforms. It serves as a framework, not unlike Bootstrap or Foundation, but for mobile applications.

In this training, participants will build and deploy a number of applications to implement some of the new features in Ionic 3 and Angular 4.

By the end of this training, participants will be able to

- Upgrade from Ionic2 and Angular2 to Ionic3 and Angular4
- Build an Ionic 3 and Angular 4 mobile app with lazy loading
- Integrate location services into an Ionic3 and Angular4 mobile app
- Create a multi-level accordion menu with dynamic data
- Set up an authentication service for an Ionic3 and Angular4 mobile app
- Consume a REST API using the new Angular 4.3 HttpClient

Audience

- Javascript (JS) developers
- Front-end developers
- AnguarJS developers
- Mobile application developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Ionic is a front-end SDK for building native-like mobile applications across multiple platforms. It serves as a framework, not unlike Bootstrap or Foundation, but for mobile applications.

In this instructor-led, live training participants will learn how to create a cross-platform, native-like mobile app using the Ionic framework.

By the end of this training, participants will be able to

- Create and deploy app-store-ready mobile applications for Android and iOS
- Understand and employ Ionic syntax and Angular's Typescript
- Extend the application's feel and functionality with Ionic Native

Audience

- Javascript (JS) developers
- Front-end developers
- AnguarJS developers
- Mobile application developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- This training covers Ionic 2.0 and Angular 2.0. For training on Ionic 4.0 and Angular 4.0, please see: TBD
14 hours
Overview
This course introduces Ionic.
14 hours
Overview
το

ιονικό πρόγραμμα είναι ένα SDK προσκηνίου για την κατασκευή εφαρμογών για κινητές συσκευές μεταξύ πλατφορμών. Χρησιμεύει ως πλαίσιο, όχι σε αντίθεση με την εκκίνηση ή το ίδρυμα, αλλά για κινητές εφαρμογές.

σε αυτόν τον εκπαιδευτή, οι συμμετέχοντες στη ζωντανή εκπαίδευση θα μάθουν πώς να δημιουργήσουν μια εφαρμογή για κινητές συσκευές χρησιμοποιώντας το ιονικό πλαίσιο, τη γωνιακή, την Corντόβα και το τηλέφωνο app.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να

- οικοδομήσουμε και να αναπτύξετε εφαρμογή για κινητές συσκευές για Android και iOS.
- Use Doregap app αντί SDKs πλατφόρμα για να στοχεύσετε διαφορετικές πλατφόρμες.

Format του μαθήματος

- PART διάλεξη, μέρος συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική εξάσκηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- αυτή η εκπαίδευση καλύπτει ιονική 1,0 και γωνιακή 1,0 (γνωστή και ως AngularJS, γωνιακή. js) για την εκπαίδευση σε ιονικό 2,0 και γωνιακή 2,0, παρακαλούμε δείτε: TBD
14 hours
Overview
Reactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. Many Angular application design inefficiencies when building asynchronous UIs can be overcome by utilizing reactive style patterns offered by the RxJS library.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement Observable patterns into their Angular application designs as they step through a series of cases showcasing common angular design problems and how they benefit from reactive programing designs.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the reactive programing paradigm and the RxJS library.
- Build UI heavy Angular applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind using reactive programming patterns.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
Angular 2 is a new development platform for building mobile and desktop web applications.
28 hours
Overview
γωνιακή είναι ένα πλαίσιο JavaScript για την οικοδόμηση εφαρμογών Web. Γωνιακή 7 είναι η τελευταία έκδοση στη γωνιακή 2 σειρά (γωνιακή 2 είναι μια πλήρης ξαναγραφεί του αρχικού AngularJS, ή γωνιακή 1). Γωνιακή 7 είναι μια μεγάλη απελευθέρωση που εκτείνεται σε ολόκληρη την πλατφόρμα και έχει πολλά νέα χαρακτηριστικά και βελτιστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων για το ΚΛΙΣΈ και την καλύτερη απόδοση.

αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτικούς, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) στοχεύει σε προγραμματιστές με βασικό γωνιακή 7 δεξιότητες που επιθυμούν να εφαρμόσουν προηγμένη λειτουργικότητα στις γωνιακές εφαρμογές τους.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- αναπτύξουν προηγμένες γωνιακή 7 συστατικά χρησιμοποιώντας γωνιακή ΚΛΙΣΈ.
- Use RxJS και παρατηρήσιμα για να χειριστεί γεγονότα σε πραγματικό χρόνο σε μεγάλες, πολύπλοκες εφαρμογές.
- Secure εφαρμογές μέσω ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης.
- Χρησιμοποιήστε προχωρημένους δρομολογητές, έγχυση εξάρτηση και σωλήνες.
- εφαρμογή μιας στρατηγικής εντοπισμού αλλαγών.
- εκτέλεση προηγμένων δοκιμών με τη χρήση στοιχείων, υπηρεσιών και σωλήνων.

μορφή μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε
28 hours
Overview
Γωνιακή είναι ένα πλαίσιο JavaScript για την οικοδόμηση εφαρμογών Web. Γωνιακή 7 είναι η τελευταία έκδοση στη γωνιακή 2 σειρά (γωνιακή 2 είναι μια πλήρης ξαναγραφεί του αρχικού AngularJS, ή γωνιακή 1). Γωνιακή 7 είναι μια μεγάλη απελευθέρωση που εκτείνεται σε ολόκληρη την πλατφόρμα και έχει πολλά νέα χαρακτηριστικά και βελτιστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων του ΚΛΙΣΈ και καλύτερη απόδοση.

Σε αυτή την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη), οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργήσουν, να δοκιμάσουν και να αναπτύξουν μια γωνιακή εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα τελευταία χαρακτηριστικά στη γωνιακή 7.

Μέχρι το τέλος αυτής της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Ανάπτυξη γωνιακή 7 εφαρμογές χρησιμοποιώντας γωνιακή ΚΛΙΣΈ.
- Δημιουργήστε στοιχεία Web που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε σελίδα HTML.
- Καταναλώστε τις υπηρεσίες Web REST και τα δεδομένα της υποδοχής WebSocket μέσα από μια εφαρμογή γωνιακή 7.
- Εφαρμόστε κινούμενα σχέδια χρησιμοποιώντας τις τελευταίες λειτουργίες κινουμένων σχεδίων της γωνίας 7.
- Δοκιμή, εντοπισμός σφαλμάτων και ανάπτυξη μιας εφαρμογής γωνιακή 7.
- Οργανώστε τη γωνιακή 7 έργα χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση
- Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση
- Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανών εργαστηρίων

Επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με γωνιακή, επισκεφθείτε: https://angular.io/
28 hours
Overview
Αυτή η καθοδηγούμενη, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) στοχεύει σε προγραμματιστές με βασικές δεξιότητες γωνιακή 6 που επιθυμούν να εφαρμόσουν προηγμένη λειτουργικότητα στις γωνιακές εφαρμογές τους.

Μέχρι το τέλος αυτής της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Αναπτύξτε προηγμένες γωνιακή 6 εφαρμογές και εξαρτήματα χρησιμοποιώντας γωνιακή ΚΛΙΣΈ.
- Χρησιμοποιήστε RxJS και παρατηρήσιμα για να χειριστείτε συμβάντα πραγματικού χρόνου σε μεγάλες, πολύπλοκες εφαρμογές.
- Ασφαλίστε τις εφαρμογές μέσω ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης.
- Χρησιμοποιήστε προχωρημένους δρομολογητές, έγχυση εξάρτηση και σωλήνες.
- Εφαρμόστε μια στρατηγική εντοπισμού αλλαγών.
- Εκτελέστε προηγμένες δοκιμές χρησιμοποιώντας στοιχεία, υπηρεσίες και σωλήνες.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανών εργαστηρίων.

Επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με γωνιακή, επισκεφθείτε: https://angular.io/
28 hours
Overview
Γωνιακή 6 περιλαμβάνει μια σειρά από ισχυρά νέα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων γωνιακή στοιχεία και νέες εντολές ΚΛΙΣΈ. Αυτές οι δυνατότητες επεκτείνουν σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα να ενσωματώσει γωνιακή με μη-γωνιακή εφαρμογές που βασίζονται στο JQuery, Vue. js, αντιδρούν, κλπ.

Σε αυτή την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη), οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργήσουν, να δοκιμάσουν και να αναπτύξουν μια γωνιακή εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα τελευταία χαρακτηριστικά στη γωνιακή 6.

Μέχρι το τέλος αυτής της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Ανάπτυξη γωνιακή 6 εφαρμογές χρησιμοποιώντας γωνιακή ΚΛΙΣΈ.
- Δημιουργήστε στοιχεία Web που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε σελίδα HTML.
- Καταναλώστε τις υπηρεσίες Web REST και τα δεδομένα της υποδοχής WebSocket μέσα από μια εφαρμογή γωνιακή 6.
- Εφαρμόστε κινούμενα σχέδια χρησιμοποιώντας τις τελευταίες λειτουργίες κινουμένων σχεδίων της γωνίας 6.
- Δοκιμή, εντοπισμός σφαλμάτων και ανάπτυξη μιας εφαρμογής γωνιακή 6.
- Οργανώστε γωνιακή 6 έργα χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση
- Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση
- Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανών εργαστηρίων

Σημείωση

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με γωνιακή, επισκεφθείτε: https://angular.io/
28 hours
Overview
αυτό εκπαιδευτής-LED, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένες) απευθύνεται σε προγραμματιστές με JavaScript δεξιότητες που επιθυμούν να εφαρμόσουν εφαρμογές Web χρησιμοποιώντας Μέση στοίβα.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- κατασκευή εφαρμογών Web με NodeJS και γωνιακό.
- χειραγωγήσουν με τα δεδομένα για MongoDB και ExpressJS.
- εφαρμογή ασφάλειας στη μέση στοίβα εφαρμογές Web.
- ανάπτυξη Μέση στοίβα εφαρμογές Web.

μορφή του μαθήματος

- διαΔραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- hands-on εφαρμογή σε ένα περιβάλλον Live-Lab.

επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε.
- για να μάθετε περισσότερα για γωνιακή, παρακαλώ επισκεφθείτε: https://angular.io/
14 hours
Overview
Angular 5 is a modern JavaScript MVW (Model-View-Whatever) framework for building mobile, desktop and web applications. Angular was created by Google and is used in Google Adwords, Google Fiber, Adsense and other services.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will use the more advanced capabilities of Angular 5 to design, build, test and deploy sophisticated single-page web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 5 applications using Angular CLI.
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 5 application.
- Use the Angular Routing module.
- Implement Angular Animations.
- Test, debug and deploy Angular 5 applications.
- Organize Angular 5 projects using best practices.

Audience

- Developers with previous Angular experience

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Angular, please visit: https://angular.io/
28 hours
Overview
Angular 5 is a modern JavaScript MVW (Model-View-Whatever) framework for building mobile, desktop and web applications. Angular was created by Google and is used in Google Adwords, Google Fiber, Adsense and other services.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Angular 5 as they step through the creation and deployment of a sample Angular application.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
γωνιακή 4 (προηγούμενες εκδόσεις που αναφέρονται ως γωνιακή. js, AngularJS, AngularJS 1, γωνιακή 1, γωνιακή 2, κ. λπ.) είναι ένα πλαίσιο εφαρμογής Web με βάση JavaScript προσκηνίου για την ανάπτυξη εφαρμογών μίας σελίδας.

σε αυτό το εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν τα προηγμένα χαρακτηριστικά της γωνίας 4, πατώντας μέσα από τη διαδικασία της αναβάθμισης, την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής στο εργαστήριο.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- αναβάθμιση μιας εφαρμογής AngularJS σε γωνιακή 4.
- δημιουργία, δημιουργία, εντοπισμός σφαλμάτων και να αναπτύξουν γωνιακή 4.
- Unit δοκιμή εφαρμογή τους γωνία 4.

Format του μαθήματος

- PART διάλεξη, μέρος συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική εξάσκηση
21 hours
Overview
γωνιακή 4 (προηγούμενες εκδόσεις που συνήθως αναφέρονται ως γωνιακή. js, AngularJS, AngularJS 1, γωνιακή 1, γωνιακή 2, κ. λπ.) είναι ένα πλαίσιο εφαρμογής Web με βάση JavaScript προσκηνίου για την ανάπτυξη εφαρμογών μίας σελίδας. Γωνιακή 4 διαθέτει καλύτερη απόδοση πάνω από τον προκάτοχό του, περισσότερα API για να αξιοποιήσει, και βελτιωμένη υποστήριξη για κινητές συσκευές όσον αφορά την ανταπόκριση του σχεδιασμού και της διάταξης.

αυτό το εκπαιδεύτρια, ζωντανή εκπαίδευση εισάγει τα βασικά στοιχεία της γωνίας 4 και βαδίζει προς τους συμμετέχοντες μέσω της δημιουργίας μιας μεμονωμένης εφαρμογής Web.

Format του μαθήματος

- Επισκόπηση των δυνατοτήτων και των δυνατοτήτων της γωνίας 4 & #39; s μαζί με βήμα προς βήμα ανάπτυξη μιας εφαρμογής Web.
14 hours
Overview
Angular JS is a JavaScript library for rapid app development.

Audience

- developers
- programmers
- javascript architects

Objectives

- Shift mindset from procedural/OO way of programing to Angular way
- Participants can use AngularJS to create Single Page Applications

Format of the course

- 40% lectures, 60% labs
28 hours
Overview
This is a hands on course is for anyone wanting to create Web sites using AngularJS.

During this course the latest stable version will be used. Pre-release version can be just used if marked in the booking form in remarks section. Older version need to be agreed before booking.
28 hours
Overview
Angular 2 is a new development platform for building mobile and desktop web applications.
21 hours
Overview
Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να μειώσουν το κόστος και την πολυπλοκότητα της διαχείρισης του κράτους σε μεγάλες εφαρμογές ιστού που βασίζονται σε δεδομένα.

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Μειώστε την πολυπλοκότητα πολύ μεγάλων έργων όπου η διαχείριση του κράτους είναι δύσκολο να διατηρηθεί.
- Ελαχιστοποιήστε τις διαδικασίες κατάστασης της εφαρμογής.
- Μειώστε το χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη σύνθετων εφαρμογών ιστού με δεδομένα.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε περιβάλλον εργαστηριακού εργαστηρίου.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το NgRx, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://ngrx.io/

Upcoming Angular Courses

Weekend Angular courses, Evening Angular training, Angular boot camp, Angular instructor-led, Weekend Angular training, Evening Angular courses, Angular coaching, Angular instructor, Angular trainer, Angular training courses, Angular classes, Angular on-site, Angular private courses, Angular one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!