Angular Training Courses

Angular Training Courses

Τοπικές, καθοδηγούμενες από εκπαιδευτές γωνιακά μαθήματα κατάρτισης αποδεικνύουν μέσω συζήτησης και πρακτικής πρακτικής πώς να αναπτύξουν εφαρμογές ιστού χρησιμοποιώντας τη γωνιακή. Γωνιακά μαθήματα είναι διαθέσιμα για όλες τις εκδοχές του γωνιακού, όπως: Γωνιακή 1 (επίσης γνωστή ως Angular1, AngularJS, Angular.js, AngularJS 1, κλπ.), Γωνιακή 2 (Angular2, AngularJS2, , Γωνιακή 5 (γωνιακή5) και γωνιακή 6 (γωνιακή6). Η πιο σημαντική διαφορά μεταξύ των γωνιακών εκδόσεων είναι η επανεγγραφή του γωνιακού 1 σε γωνιακό 2. Αυτή η επανεγγραφή επιφέρει βελτιώσεις στην απόδοση, την υιοθέτηση του Bootstrap και τη βαριά αξιοποίηση του TypeScript (TS). Η έννοια των οδηγιών προσεγγίζεται πληρέστερα με το πρότυπο Web Components και με τον τρόπο αντιπαραβολής της React. Το γωνιακό 2 και όλες οι επακόλουθες εκδόσεις βασίζονται σε αρχιτεκτονική υπηρεσίας / ελεγκτή, σε αντίθεση με την αρχιτεκτονική MVC που χρησιμοποιείται στο Γωνιακό 1. Η γωνιακή εκπαίδευση είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Angular Course Outlines

CodeNameDurationOverview
angjsbasAngularJS Basics14 hoursAngular JS is a JavaScript library for rapid app development.

Audience

- developers
- programmers
- javascript architects

Objectives

- Shift mindset from procedural/OO way of programing to Angular way
- Participants can use AngularJS to create Single Page Applications

Format of the course

- 40% lectures, 60% labs
angular4advAngular 4: Advanced21 hoursAngular 4 (previous versions referred to as Angular.js, AngularJS, AngularJS 1, Angular 1, Angular 2, etc.) is a JavaScript-based front-end web application framework for developing single-page applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn the advanced features of Angular 4 by stepping through the process of upgrading, developing, testing and deploying an in-lab web application.

By the end of this training, participants will be able to

- Upgrade an AngularJS application to Angular 4
- Create, build, debug and deploy their Angular 4
- Unit test their Angular 4 application

Audience

- Web developers with some Angular experience

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
angular5advAngular 5 Advanced14 hoursAngular 5 is a modern JavaScript MVW (Model-View-Whatever) framework for building mobile, desktop and web applications. Angular was created by Google and is used in Google Adwords, Google Fiber, Adsense and other services.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will use the more advanced capabilities of Angular 5 to design, build, test and deploy sophisticated single-page web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 5 applications using Angular CLI
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 5 application
- Use the Angular Routing module
- Implement Angular Animations
- Test, debug and deploy Angular 5 applications
- Organize Angular 5 projects using best practices .

Audience

- Developers with previous Angular experience

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Angular, please visit: https://angular.io/
angular5Angular 528 hoursAngular 5 is a modern JavaScript MVW (Model-View-Whatever) framework for building mobile, desktop and web applications. Angular was created by Google and is used in Google Adwords, Google Fiber, Adsense and other services.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Angular 5 as they step through the creation and deployment of a sample Angular application.

Audience

- Beginners in web development
- Experienced frontend developers
- Anyone interested in learning how to develop apps using Angular

Format of the course

Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
ang2devAngular 2 Development28 hoursAngular 2 is a new development platform for building mobile and desktop web applications.
angularrxjsReactive Programming with Angular RxJS 14 hoursReactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. Many Angular application design inefficiencies when building asynchronous UIs can be overcome by utilizing reactive style patterns offered by the RxJS library.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement Observable patterns into their Angular application designs as they step through a series of cases showcasing common angular design problems and how they benefit from reactive programing designs.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the reactive programing paradigm and the RxJS library
- Build UI heavy Angular applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind using reactive programming patterns

Audience

- Angular application developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
nativescriptangular4NativeScript with Angular 47 hoursNativeScript with Angular 4 provides an architecture for developing fully native mobile applications using single codebase web technologies on an Angular 4 framework. NativeScript takes advantage of Angular 4's faster runtimes and compact application packages to develop non-dependent web view, native mobile applications.

This instructor-led, live training introduces Angular 4's new animation API's and their capability for streamlining mobile application runtimes as participants walk through the creation of a simple, but fully functional native mobile application.

By the end of this training, participants will be able to programm, debug and deploy a fully functional NativeScript/Angular4 application capable of running in both iOS and Android.

Audience

- Mobile application developers seeking to develop cross-platform applications for iOS or Android
- Web developers looking to translate their skill sets into the mobile application development arena

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
nativescriptangular2NativeScript with Angular 27 hoursNativeScript with Angular 2 allows developers to build truly native cross-platform applications for Android, iOS and web applications using common web technologies on an Angular 2 framework.

This instructor-led, live training introduces key Angular 2 features and functionality and demonstrates their practical use in NativeScript as participants walk through the creation of an attractive, native Android and iOS application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build and deploy fully native mobile applications using Angular 2
- Work with remote data streams using RxJS
- Create multiple page application with navigation via the Angular 2 Router

Audience

- Mobile application developers seeking to develop cross-platform applications for iOS or Android
- Web developers looking to translate their skill sets into the mobile application development arena

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
meanangular4Angular 4: Building Web Apps Using the MEAN Stack35 hoursAngular 4 (previous versions referred to as: Angular.js, AngularJS, AngularJS 1, Angular 1, Angular 2, etc.) is a JavaScript-based front-end web application framework for developing single-page applications. It boasts better performance over its predecessor, more APIs to tap into, and improved design and responsiveness on mobile devices.

MEAN stack is a full-stack JavaScript solution for writing scalable, robust, and maintainable web applications quickly and easily using MongoDB, Express, Angular, and Node.js.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the MEAN stack, specifically using Angular 4, as they step through the creation and deployment of a sample web application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create, build, debug and deploy a MEAN-based Angular 4 application
- Unit test their Angular 4 application
- Write Angular code using TypeScript

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
angulartestingTesting Angular Applications14 hoursIn this instructor-led, live training, participants will learn how to write and maintain tests for Angular applications.

By the end of this training, participants will be able to

- Decide the most appropriate strategy for testing an Angular application
- Carry out unit testing, component testing, A/B testing and end-to-end on an Angular application
- Choose the right tools for the job: Jasmine, Karma, Protractor, Mocha, etc.
- Write tests in Protractor and Jasmine
- Run and debug tests with Karma and Protractor
- Create a maintainable test suite
- Employ best practices for unit testing in Angular

Audience

- Testers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

Angular goes by different names and versions, namely: Angular.js, AngularJS, AngularJS 1, Angular 1, Angular 2, etc. To customize the version used in this training, please contact us to arrange.
ionic3Ionic3: Building Cross-Platform Mobile Apps with Ionic3 and Angular47 hoursIonic is a front-end SDK for building native-like mobile applications across multiple platforms. It serves as a framework, not unlike Bootstrap or Foundation, but for mobile applications.

In this training, participants will build and deploy a number of applications to implement some of the new features in Ionic 3 and Angular 4.

By the end of this training, participants will be able to

- Upgrade from Ionic2 and Angular2 to Ionic3 and Angular4
- Build an Ionic 3 and Angular 4 mobile app with lazy loading
- Integrate location services into an Ionic3 and Angular4 mobile app
- Create a multi-level accordion menu with dynamic data
- Set up an authentication service for an Ionic3 and Angular4 mobile app
- Consume a REST API using the new Angular 4.3 HttpClient

Audience

- Javascript (JS) developers
- Front-end developers
- AnguarJS developers
- Mobile application developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Ionic2Angular2Ionic2: Building Native-Like, Cross-Platform Mobile Apps with Ionic2 and Angular214 hoursIonic is a front-end SDK for building native-like mobile applications across multiple platforms. It serves as a framework, not unlike Bootstrap or Foundation, but for mobile applications.

In this instructor-led, live training participants will learn how to create a cross-platform, native-like mobile app using the Ionic framework.

By the end of this training, participants will be able to

- Create and deploy app-store-ready mobile applications for Android and iOS
- Understand and employ Ionic syntax and Angular's Typescript
- Extend the application's feel and functionality with Ionic Native

Audience

- Javascript (JS) developers
- Front-end developers
- AnguarJS developers
- Mobile application developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- This training covers Ionic 2.0 and Angular 2.0. For training on Ionic 4.0 and Angular 4.0, please see: TBD
angjsAngular JavaScript28 hoursThis is a hands on course is for anyone wanting to create Web sites using AngularJS.

During this course the latest stable version will be used. Pre-release version can be just used if marked in the booking form in remarks section. Older version need to be agreed before booking.
ionic1angular1Ionic1: Build a Mobile App with Ionic 1 and Angular 114 hoursIonic is a front-end SDK for building cross-platform mobile apps. It serves as a framework, not unlike Bootstrap or Foundation, but for mobile applications.

In this instructor-led, live training participants will learn how to create a mobile app using the Ionic framework, Angular, Cordova and PhoneGap App.

By the end of this training, participants will be able to

- Build and deploy mobile app for Android and iOS
- Use Phonegap App instead of platform SDKs to target different platforms

Audience

- Javascript (JS) developers
- Front-end developers
- AnguarJS developers
- Mobile application developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- This training covers Ionic 1.0 and Angular 1.0 (a.k.a. AngularJS, Angular.js) for training on Ionic 2.0 and Angular 2.0, please see: TBD
meanangular2Angular 2: Building Web Apps Using the MEAN Stack35 hoursMEAN stack is a full-stack JavaScript solution that helps you write and deploy scalable, robust, and maintainable web applications quickly and easily using MongoDB, Express, Angular, and Node.js.

By the end of this hands-on intensive training course, the students will be able to:

- Store the data in NoSQL, document-oriented MongoDB database that brings performance and scalability.
- Use Node.js, the server-side platform built on Google V8’s runtime for building fast, scalable network applications.
- Use Express, a simple yet powerful web application development HTTP server framework built on top of Node.js.
- Use Angular 2 framework that offers declarative, two-way data binding for web applications.
- Take advantage of the ‘full-stack JavaScript’ paradigm i.e. store documents in JSON-like format in MongoDB, author JSON queries in Node.js/Express.js, and forward these JSON documents back to an Angular-based frontend.
- Get acquainted with the latest web application development trends in the IT industry.

Notes:

- Angular is available in different versions, for example:

- AngularJS (a.k.a. Angular.js, AngularJS 1, and Angular 1)
- Angular 2
- Angular 4

- This training covers Angular 2.
- For all other components (Node.js, Express, MongDB) we cover the latest stable version.
- If you wish to customize the versions taught in this training, please contact us to arrange.
angular4Angular 4: Create Single-Page Applications Using HTML, CSS and JavaScript21 hoursAngular 4 (previous versions commonly referred to as Angular.js, AngularJS, AngularJS 1, Angular 1, Angular 2, etc.) is a JavaScript-based front-end web application framework for developing single-page applications.

Angular 4 boasts better performance over its predecessor, more APIs to tap into, and improved support for mobile devices in terms of responsiveness of design and layout.

This course introduces the fundamentals of Angular 4 and walks participants through the creation of a single-page web application.

Audience

- Web application developers

Format of the course

- Overview of Angular 4's features and capabilities along with step-by-step development of a web application.
jsjqanJavaScript, jQuery, NodeJS & AngularJS56 hoursThis course is intended to bring a beginner in JavaScript to a level where she or he is able to enter the market as a JavaScript developer.

The course is intensive and entirely 'hands on'
ang2Angular 2 Fundamentals21 hoursAngular 2 is a new development platform for building mobile and desktop web applications.
AJS-GPAngularJS Good Practices14 hoursAngular Bespoke Course Outline

This agenda can be adjusted or extended.

This course is usually for javascript developers with some angularjs basic experience, who want to learn best angularjs practices and also to do their angular applications in better and more organized way.
ionic2Ionic214 hoursThis course introduces Ionic.
ngandvAngularJS Advanced21 hoursThis course has been created for developers working with AngularJS, but who want to understand clearly best practises of using the framework. It doesn't cover the basics of angular but focuses on methods and styles of developing SPA usually not easy to learn "naturally" or via self-study.

This course usually runs on the latest stable release of Angular (1.x), but older or beta version can be covered on demand.
mean1Building Web Apps using the MEAN stack35 hoursCourse Objective:

MEAN stack is a full-stack JavaScript solution that helps you write scalable, robust, and maintainable web applications quickly and easily using MongoDB, express, AngularJS, and Node.js.

By the end of this hands-on intensive training course, the students will be able to:

- Store the data in NoSQL, document-oriented MongoDB database that brings performance and scalability.
- Use Node.js, the server-side platform built on Google V8’s runtime for building fast, scalable network applications.
- Use Express, a simple yet powerful web application development HTTP server framework built on top of Node.js.
- Use AngularJS framework that offers declarative, two-way data binding for web applications.
- Take advantage of the ‘full-stack JavaScript’ paradigm i.e. store documents in JSON-like format in MongoDB, author JSON queries in Node.js/Express.js, and forward these JSON documents back to an Angular-based frontend.
- Get acquainted with the latest web application development trends in the IT industry.
angular6Angular 628 hoursAngular 6 includes a number of powerful new features, including Angular Elements and new CLI commands. These features greatly expand the ability to integrate Angular with non-Angular applications based on JQuery, Vue.js, React, etc.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 6.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 6 applications using Angular CLI
- Create web components that can be used in any HTML page
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 6 application
- Implement animations using Angular 6's latest animation features
- Test, debug and deploy an Angular 6 application
- Organize Angular 6 projects using best practices

Audience

- Developers

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Angular, please visit: https://angular.io/

Upcoming Angular Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Angular 4: Advanced - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2018-12-31 09:304500EUR / 5300EUR
Angular 4: Advanced - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-02-11 09:304500EUR / 5300EUR
Angular 4: Advanced - Πάτρα (Patras) Tue, 2019-02-19 09:304500EUR / 5300EUR
Angular 4: Advanced - Αθήνα (Athens), AcropolisTue, 2019-02-19 09:304500EUR / 5300EUR
Angular 4: Advanced - Nicosia, Jacovides TowerWed, 2019-02-20 09:304500EUR / 5300EUR
Weekend Angular courses, Evening Angular training, Angular boot camp, Angular instructor-led, Weekend Angular training, Evening Angular courses, Angular coaching, Angular instructor, Angular trainer, Angular training courses, Angular classes, Angular on-site, Angular private courses, Angular one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Drupal and SolrΑθήνα (Athens), AcropolisTue, 2018-12-18 09:302700EUR / 3300EUR
Cognitive Computing: An Introduction for Business ManagersΠάτρα (Patras) Thu, 2019-02-07 09:301575EUR / 1975EUR
NVIDIA GPU Programming - ExtendedΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-11 09:30N/A / 5525EUR
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!