Excel Training Courses

Excel Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης που διοργανώνονται από τους τοπικούς διδάσκοντες, μέσω διδασκαλίας, δείχνουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης πώς να χρησιμοποιήσετε το Excel για οικονομικούς υπολογισμούς, ανάλυση δεδομένων και πολλά άλλα. Η εκπαίδευση Excel είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Excel Course Outlines

CodeNameDurationOverview
excelafdAnalysing Financial Data in Excel14 hoursAudience

Financial or market analysts, managers, accountants

Course Objectives

Facilitate and automate all kinds of financial analysis with Microsoft Excel
3094Effective working with spreadsheet in Excel14 hoursTraining for those working with a Microsoft Excel spreadsheet that would like to improve their work.
exceladvreportingExcel for Advanced Financial Reporting7 hoursIn this instructor-led, live training, participants will learn how to use Excel to optimize the reporting process for financial statements.

By the end of this training, participants will be able to:

- Optimize the report creation process
- Prepare data for Pivot Tables and formula-based reports
- Import data from various data sources using Open Database Connectivity (ODBC) and Online Analytic Processing (OLAP)
- Use Tables and PivotTables to create financial reports and analyses
- Automate the processes involved in reporting
- Build validation structures into spreadsheet reports
- Master Excel shortcuts for formatting financial reports
- Implement Excel templates to improve productivity
- Reduce errors, simplify reporting processes and improve the quality of reports

Audience

- Experienced Excel user
- Accounting professionals
- Financial professionals

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- This course can be taught using different versions of excel (Excel 2007, Excel 2010, etc.). To request a specific version, please contact us to arrange.
excelbasExcel Basics14 hoursThe course participants will be able to efficiently perform a variety of calculations in a transparent way to organize and present their results, use multiple mechanisms to facilitate and accelerate the creation of spreadsheets in Excel.
vbaaccessexcelVBA For Access & Excel21 hoursThe objective of the course is to enable participants to gain a mastery of the fundamentals and usages of VBA for Access & Excel.
3306Excel and VBA Programming for Audit and Finance Professionals28 hoursPlease answer the following questions:

- Is your daily work in Excel is a never-ending string of commands copy-paste?
- Are you wasting time on repetition of similar operations to prepare the data for analysis?
- Do you know all the keyboard shortcuts in Excel, but you are not satisfied with the results?
- Rather than deal with data analysis and preparation of wasting time?
- Do you have to manually verify the correctness of such data obtained from different systems?
- Do you have to stay at work after hours or Excel to take books home because not doing during the day?
- Is Your job is to prepare reports based on a large data set?
- Do you feel that working in Excel, you come to a roundabout way of results?

If you can answer YES to one of the questions then it's time stop this nightmare. This training is for you.

Find out how you can speed up your daily operations and get most out of MS Excel.

WARNING

After the training, your life will change dramatically. Activities, which occupied the whole day will take just a few moments. Are you ready for this?
3164Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts21 hoursThe course is designed for users of Excel for creating analyzes and reports.
excelfinFinancial analysis in Excel14 hoursDuring the training, will present the issues of financial analysis using the advanced features of Excel.

This course is intended for financial analysts, accountants and all those who want to expand their skills spreadsheet with issues of financial analysis.
exceldataanalExcel Data Analysis14 hours
3090Word and Excel Basics21 hoursCourse participants will learn how to create a aesthetic professional-looking documents in a word processor Microsoft Word. The course participants will be able to efficiently perform a variety of calculations in a transparent way to organize and present their results, use multiple mechanisms to facilitate and accelerate the creation of spreadsheets in Excel.
excelstatsdaExcel For Statistical Data Analysis14 hoursAudience

Analysts, researchers, scientists, graduates and students and anyone who is interested in learning how to facilitate statistical analysis in Microsoft Excel.

Course Objectives

This course will help improve your familiarity with Excel and statistics and as a result increase the effectiveness and efficiency of your work or research.

This course describes how to use the Analysis ToolPack in Microsoft Excel, statistical functions and how to perform basic statistical procedures. It will explain what Excel limitation are and how to overcome them.
3089Visual Basic for Applications (VBA) in Excel (intermediate level)14 hoursCourse is intended for those familiar the basics of VBA who want to develop their knowledge and greater use of language capabilities.
excelvbagExcel and VBA Guru21 hoursThe course topics cover maximum automation. The student will learn how to use VBA effectively, how to use cell names to be copied, which are useful properties of objects only available in Excel VBA code and how to create your own control library. Finally, participants will learn how to create a complete application and how to secure it.
vbaexceladvVisual Basic for Applications (VBA) in Excel - Advanced14 hoursThe course reveals the secrets of effective writing advanced applications in VBA application MsExcel.

After the course you can:

- Write an advanced object-oriented application
- Convert text files
- Use of external data sources
- Use external libraries
vbaexcelVisual Basic for Applications (VBA) in Excel - Introduction to programming21 hoursIt is an introduction to procedural programming in VBA. Training allows you to gain a strong foundation for further learning and VBA environment.

After the course you can:

- Record and edit the macro as required,
- Write procedures using data from the sheet,
- Create your own functions
- Handle the event (opening worksheet cell update etc) by means of the handler,
- Create form
ExcelAdvExcel Advanced21 hoursThe course participants will be able to efficiently use primarily data analysis tools such as scenarios and pivot tables, use the features to perform calculations on dates and text-processing functions, and create and adapt to the needs of macros to automate work with spreadsheets.
3029Excel Advanced with VBA21 hoursParticipants will be able to excel themselves, in the most optimal way to create, consolidate and manage data. A number of tools designed to streamline the work often significantly reduces the time to activities carried out so far and can help you design an application that could perform new tasks.
3024Working with spreadsheet in Microsoft Excel14 hoursThe course participants will be able to efficiently perform a variety of calculations in a transparent way to arrange and present their results, use multiple mechanisms to facilitate and accelerate the creation of spreadsheets, as well as protect the calculations and their results against unauthorized persons
pythonexcelPython for Excel14 hoursPython is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readability. Excel is a spreadsheet application developed by Microsoft which is widely used in many industries. Adding Python to Excel makes it a powerful tool for data analytics.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to combine the capabilities of Python and Excel.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure packages for integrating Python and Excel
- Read, write, and manipulate Excel files using Python
- Call Python functions from Excel

Audience

- Developers
- Programmers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Upcoming Excel Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Working with spreadsheet in Microsoft Excel - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-04-01 09:303000EUR / 3600EUR
Working with spreadsheet in Microsoft Excel - Nicosia, Jacovides TowerThu, 2019-04-25 09:303000EUR / 3600EUR
Working with spreadsheet in Microsoft Excel - Nicosia, Jacovides TowerWed, 2019-06-26 09:303000EUR / 3600EUR
Working with spreadsheet in Microsoft Excel - Αθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-03 09:303000EUR / 3600EUR
Working with spreadsheet in Microsoft Excel - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Thu, 2019-08-08 09:303000EUR / 3600EUR
Weekend Excel courses, Evening Excel training, Excel boot camp, Excel instructor-led, Weekend Excel training, Evening Excel courses, Excel coaching, Excel instructor, Excel trainer, Excel training courses, Excel classes, Excel on-site, Excel private courses, Excel one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!