Microsoft Office Training Courses

Microsoft Office Training Courses

Τα τοπικά εκπαιδευτικά προγράμματα Microsoft Office που οργανώνονται από τοπικούς διδάσκοντες επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές και τις εφαρμογές του Microsoft Office. Η εκπαίδευση του Microsoft Office είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Microsoft Office Subcategories

Microsoft Office Course Outlines

CodeNameDurationOverview
excelafdAnalysing Financial Data in Excel14 hoursAudience

Financial or market analysts, managers, accountants

Course Objectives

Facilitate and automate all kinds of financial analysis with Microsoft Excel
pptfinanceCreating Slide Decks for the Financial World7 hoursThis course will give you the knowledge about how to present finance information (numbers) in PowerPoint and not just the presentations skills itself. You will be able to present finance information in more professional way.
mssharepSharePoint Owner and Administrator7 hoursThis 1 day training session is designed for people who use SharePoint as power users who perform as SharePoint site owner and/or Site Collection administrators

Course objectives:

- Configure site navigation
- View site activity reports
- Customize lists and libraries
- Work with Site Columns and Site Content Types
- Configure Check out/in, Content Approval and Versioning
- Create and modify pages and web part pages
msshareuSharePoint User 7 hoursThis 1 day training session is designed for people who use SharePoint as users and want to understand some of the advanced features of the tool. Delegates should attend this course if they need to understand functions such as; team collaboration, document management and social features of Microsoft SharePoint 2013

This course is designed for

- SharePoint Site Owners and users

Course objectives:

- Manage Sites and Site Collections
- Add users and groups and manage site, list, folder and item security
- Add and configure web parts
- Configure site options including theme, title, description and icon
exceladvreportingExcel for Advanced Financial Reporting7 hoursIn this instructor-led, live training, participants will learn how to use Excel to optimize the reporting process for financial statements.

By the end of this training, participants will be able to:

- Optimize the report creation process
- Prepare data for Pivot Tables and formula-based reports
- Import data from various data sources using Open Database Connectivity (ODBC) and Online Analytic Processing (OLAP)
- Use Tables and PivotTables to create financial reports and analyses
- Automate the processes involved in reporting
- Build validation structures into spreadsheet reports
- Master Excel shortcuts for formatting financial reports
- Implement Excel templates to improve productivity
- Reduce errors, simplify reporting processes and improve the quality of reports

Audience

- Experienced Excel user
- Accounting professionals
- Financial professionals

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- This course can be taught using different versions of excel (Excel 2007, Excel 2010, etc.). To request a specific version, please contact us to arrange.
excelintroExcel Introduction 7 hoursTo introduce users to the main features of Microsoft Office Excel (2007, 2010, 2013 or 2016). The course is mainly 'hands on', so those attending will get practice in creating and modifying actual spreadsheets.

Audience:

Anyone looking to become familiar and productive in the use of Microsoft Excel (2007, 2010, 2013 or 2016).
excelbasExcel Basics14 hoursThe course participants will be able to efficiently perform a variety of calculations in a transparent way to organize and present their results, use multiple mechanisms to facilitate and accelerate the creation of spreadsheets in Excel.
danagrData and Analytics - from the ground up 42 hoursData analytics is a crucial tool in business today. We will focus throughout on developing skills for practical hands on data analysis. The aim is to help delegates to give evidence-based answers to questions:

What has happened?

- processing and analyzing data
- producing informative data visualizations

What will happen?

- forecasting future performance
- evaluating forecasts

What should happen?

- turning data into evidence-based business decisions
- optimizing processes

The course itself can be delivered either as a 6 day classroom course or [remotely](https://www.nobleprog.co.uk/instructor-led-online-training-courses) over a period of weeks if preferred. We can work with you to deliver the course to best suit your needs.
accbasAccess Basics14 hoursMicrosoft Access is a pseudo-relational database engine from Microsoft.
advppAdvanced Slide Design in PowerPoint7 hoursThis course is aimed at anyone wanting to work more efficiently in PowerPoint when creating slides and to learn the basics of presenting them.
advprsntDelivering Impressive Presentation Decks - Social Skills Workshop14 hoursObjective:

Improving the ability to prepare an attractive presentation using Powerpoint and other tools

Addressees:

Sales representatives, consultants, research and teaching staff, managers, teachers, corporate employees, SMEs and public institutions, for which the challenge is to stand in front of a group of people, say to them, arousing interest
advppstAdvanced PowerPoint for sales teams7 hoursThe course is dedicated to sales teams. It focuses on leveraging PowerPoint's functions that aid in the sales process, ie. how to show data effectively, how not to over-clutter slides, and what to focus on in a sales deck.
excelstatsdaExcel For Statistical Data Analysis14 hoursAudience

Analysts, researchers, scientists, graduates and students and anyone who is interested in learning how to facilitate statistical analysis in Microsoft Excel.

Course Objectives

This course will help improve your familiarity with Excel and statistics and as a result increase the effectiveness and efficiency of your work or research.

This course describes how to use the Analysis ToolPack in Microsoft Excel, statistical functions and how to perform basic statistical procedures. It will explain what Excel limitation are and how to overcome them.
advmsppAdvanced MS PowerPoint7 hoursThis course aims to improve PowerPoint skills of the trainees by practical exercises supported by relevant theory. It’s designed for everyone, mostly presentation designers, but also conference speakers and team-meeting presenters.
vbaaccessexcelVBA For Access & Excel21 hoursThe objective of the course is to enable participants to gain a mastery of the fundamentals and usages of VBA for Access & Excel.
excelfinFinancial analysis in Excel14 hoursDuring the training, will present the issues of financial analysis using the advanced features of Excel.

This course is intended for financial analysts, accountants and all those who want to expand their skills spreadsheet with issues of financial analysis.
3090Word and Excel Basics21 hoursCourse participants will learn how to create a aesthetic professional-looking documents in a word processor Microsoft Word. The course participants will be able to efficiently perform a variety of calculations in a transparent way to organize and present their results, use multiple mechanisms to facilitate and accelerate the creation of spreadsheets in Excel.
excelvbagExcel and VBA Guru21 hoursThe course topics cover maximum automation. The student will learn how to use VBA effectively, how to use cell names to be copied, which are useful properties of objects only available in Excel VBA code and how to create your own control library. Finally, participants will learn how to create a complete application and how to secure it.
3053Word Advanced14 hoursCourse participants will learn how to automate the work to create complex documents, retrieve data from the database and prepare forms.
3052MS Word Basic14 hoursCourse participants will learn how to create a clean, professional-looking documents (including official correspondence of all kinds - official and official), as well as make full use of the basic mechanisms enabling the transparent flow of information in both the shorter and longer documents.
vbaexceladvVisual Basic for Applications (VBA) in Excel - Advanced14 hoursThe course reveals the secrets of effective writing advanced applications in VBA application MsExcel.

After the course you can:

- Write an advanced object-oriented application
- Convert text files
- Use of external data sources
- Use external libraries
vbaexcelVisual Basic for Applications (VBA) in Excel - Introduction to programming28 hoursIt is an introduction to procedural programming in VBA. Training allows you to gain a strong foundation for further learning and VBA environment.

After the course you can:

- Record and edit the macro as required,
- Write procedures using data from the sheet,
- Create your own functions
- Handle the event (opening worksheet cell update etc) by means of the handler,
- Create form
ExcelAdvExcel Advanced21 hoursThe course participants will be able to efficiently use primarily data analysis tools such as scenarios and pivot tables, use the features to perform calculations on dates and text-processing functions, and create and adapt to the needs of macros to automate work with spreadsheets.
pythonexcelPython for Excel14 hoursPython is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readability. Excel is a spreadsheet application developed by Microsoft which is widely used in many industries. Adding Python to Excel makes it a powerful tool for data analytics.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to combine the capabilities of Python and Excel.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure packages for integrating Python and Excel
- Read, write, and manipulate Excel files using Python
- Call Python functions from Excel

Audience

- Developers
- Programmers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Upcoming Microsoft Office Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Word and Excel Basics - Πάτρα (Patras) Mon, 2019-01-28 09:304500EUR / 5300EUR
Word and Excel Basics - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Wed, 2019-02-06 09:304500EUR / 5300EUR
Word and Excel Basics - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-11 09:304500EUR / 5300EUR
Word and Excel Basics - Nicosia, Jacovides TowerTue, 2019-02-12 09:304500EUR / 5300EUR
Word and Excel Basics - Πάτρα (Patras) Wed, 2019-03-20 09:304500EUR / 5300EUR
Weekend Microsoft Office courses, Evening Microsoft Office training, Microsoft Office boot camp, Microsoft Office instructor-led, Weekend Microsoft Office training, Evening Microsoft Office courses, Microsoft Office coaching, Microsoft Office instructor, Microsoft Office trainer, Microsoft Office training courses, Microsoft Office classes, Microsoft Office on-site, Microsoft Office private courses, Microsoft Office one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Drupal and SolrΑθήνα (Athens), AcropolisTue, 2018-12-18 09:302700EUR / 3300EUR
Cognitive Computing: An Introduction for Business ManagersΠάτρα (Patras) Thu, 2019-02-07 09:301575EUR / 1975EUR
NVIDIA GPU Programming - ExtendedΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-11 09:30N/A / 5525EUR
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!