Kivy Training Courses

Kivy Training Courses

Τα τοπικά, εκπαιδευμένα ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα Kivy επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης πώς να οικοδομήσουν εφαρμογές σε πολλές πλατφόρμες χρησιμοποιώντας το Kivy.

Η εκπαίδευση για την κιββι είναι διαθέσιμη ως «ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο του ξενοδοχείου» ή «απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση». Η ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο του ξενοδοχείου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά σε χώρους πελατών στο Ελλάδα ή σε κέντρα εταιρικής εκπαίδευσης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Ευγενεια--ο τοπικός πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Kivy Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
Overview
Kivy is an open-source cross-platform graphical user interface library written in Python, which allows multi-touch application development for a wide selection of devices.

In this instructor-led, live training participants will learn how to install and deploy Kivy on different platforms, customize and manipulate widgets, schedule, trigger and respond to events, modify graphics with multi-touching, resize the screen, package apps for Android, and more.

By the end of this training, participants will be able to

- Relate the Python code and the Kivy language.
- Have a solid understanding of how Kivy works and makes use of its most important elements such as, widgets, events, properties, graphics, etc.
- Seamlessly develop and deploy Android apps based on different business and design requirements.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Upcoming Kivy Courses

Online Kivy courses, Weekend Kivy courses, Evening Kivy training, Kivy boot camp, Kivy instructor-led, Weekend Kivy training, Evening Kivy courses, Kivy coaching, Kivy instructor, Kivy trainer, Kivy training courses, Kivy classes, Kivy on-site, Kivy private courses, Kivy one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions