Python Training Courses

Python Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης Python, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές, αποδεικνύουν μέσω πρακτικής άσκησης διάφορες πτυχές της γλώσσας προγραμματισμού της Python. Ορισμένα από τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία του προγραμματισμού Python, τον προηγμένο προγραμματισμό Python, την Python για αυτοματοποίηση δοκιμών, τη δέσμευση Python και τον αυτοματισμό και την Python για ανάλυση δεδομένων και εφαρμογές μεγάλων δεδομένων σε τομείς όπως η χρηματοδότηση, η τραπεζική και η ασφάλιση. Τα μαθήματα κατάρτισης NobleProg Python καλύπτουν επίσης τα αρχικά και προχωρημένα μαθήματα στη χρήση των βιβλιοθηκών Python και των πλαισίων για την εκμάθηση μηχανών και τη βαθιά εκμάθηση. Η εκπαίδευση Python είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Python Subcategories

Python Course Outlines

CodeNameDurationOverview
pythonprogPython Programming28 hoursThis course is designed for those wishing to learn the Python programming language. The emphasis is on the Python language, the core libraries, as well as on the selection of the best and most useful libraries developed by the Python community. Python drives businesses and is used by scientists all over the world – it is one of the most popular programming languages.

The course can be delivered using Python 2.7.x or 3.x, with practical exercises making use of the full power of both versions of the language. This course can be delivered on any operating system (all flavours of UNIX, including Linux and Mac OS X, as well as Microsoft Windows).

The practical exercises constitute about 70% of the course time, and around 30% are demonstrations and presentations. Discussions and questions can be asked throughout the course.

Note: the training can be tailored to specific needs upon prior request ahead of the proposed course date.
pygisPython for Geographic Information System (GIS)21 hoursA geographic information system (GIS) is a system designed to capture, store, manipulate, analyze, manage, and present spatial or geographic data. The acronym GIS is sometimes used for geographic information science (GIScience) to refer to the academic discipline that studies geographic information systems and is a large domain within the broader academic discipline of geoinformatics.

The use of Python with GIS has substantially increased over the last two decades, particularly with the introduction of Python 2.0 series in 2000, which included many new programming features that made the language much easier to deploy. Since that time, Python has not only been utilized within commercial GIS such as products by Esri but also open source platforms, including as part of QGIS and GRASS. In fact, Python today is by far the most widely used language by GIS users and programmers.

This program covers the usage of Python and its advance libraries like geopandas, pysal, bokeh and osmnx to implement your own GIS features. The program also covers introductory modules around ArcGIS API, and QGIS toolboox.
mlfinancepythonMachine Learning for Finance (with Python)21 hoursMachine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. Python is a programming language famous for its clear syntax and readability. It offers an excellent collection of well-tested libraries and techniques for developing machine learning applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to apply machine learning techniques and tools for solving real-world problems in the finance industry.

Participants first learn the key principles, then put their knowledge into practice by building their own machine learning models and using them to complete a number of team projects.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts in machine learning
- Learn the applications and uses of machine learning in finance
- Develop their own algorithmic trading strategy using machine learning with Python

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
sparkpythonPython and Spark for Big Data (PySpark)21 hoursPython is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readibility. Spark is a data processing engine used in querying, analyzing, and transforming big data. PySpark allows users to interface Spark with Python.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Python and Spark together to analyze big data as they work on hands-on exercises.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn how to use Spark with Python to analyze Big Data.
- Work on exercises that mimic real world circumstances.
- Use different tools and techniques for big data analysis using PySpark.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
pythonbigdataAnalyzing Big Financial Data with Python35 hoursPython is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readibility.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Python for quantitative finance.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Python programming
- Use Python for financial applications including implementing mathematical techniques, stochastics, and statistics
- Implement financial algorithms using performance Python

Audience

- Developers
- Quantitative analysts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
pythoncomputervisionComputer Vision with Python14 hoursComputer Vision is a field that involves automatically extracting, analyzing, and understanding useful information from digital media. Python is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readibility.

In this instructor-led, live training, participants will learn the basics of Computer Vision as they step through the creation of set of simple Computer Vision application using Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of Computer Vision
- Use Python to implement Computer Vision tasks
- Build their own face, object, and motion detection systems

Audience

- Python programmers interested in Computer Vision

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
dlforbankingwithpythonDeep Learning for Banking (with Python)28 hoursMachine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. Deep learning is a subfield of machine learning which uses methods based on learning data representations and structures such as neural networks. Python is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readability.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement deep learning models for banking using Python as they step through the creation of a deep learning credit risk model.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts of deep learning
- Learn the applications and uses of deep learning in banking
- Use Python, Keras, and TensorFlow to create deep learning models for banking
- Build their own deep learning credit risk model using Python

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
dlforfinancewithpythonDeep Learning for Finance (with Python)28 hoursMachine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. Deep learning is a subfield of machine learning which uses methods based on learning data representations and structures such as neural networks. Python is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readability.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement deep learning models for finance using Python as they step through the creation of a deep learning stock price prediction model.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts of deep learning
- Learn the applications and uses of deep learning in finance
- Use Python, Keras, and TensorFlow to create deep learning models for finance
- Build their own deep learning stock price prediction model using Python

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
microservicespythonBuilding Microservices with Python7 hoursMicroservices refer to an application architecture style that promotes the use of independent, self-contained programs. Python is a dynamic high-level programming language that is ideal for both scripting as welll as application development. Python's expansive library of open source tools and frameworks make it a practical choice for building microservices.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of microservices as they step through the creation of a microservice using Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of building microservices
- Learn how to use Python to build microservices
- Learn how to use Docker to deploy Python based microservices

Audience

- Developers
- Programmers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
tableaupythonTableau with Python14 hoursTableau is a business intelligence and data visualization tool. Python is a widely used programming language which provides support for a wide variety of statistical and machine learning techniques. Tableau's data visualization power and Python's machine learning capabilities, when combined, help developers rapidly build advanced data analytics applications for various business use cases.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to combine Tableau and Python to carry out advanced analytics. Integration of Tableau and Python will be done via the TabPy API.

By the end of this training, participants will be able to:

- Integrate Tableau and Python using TabPy API
- Use the integration of Tableau and Python to analyze complex business scenarios with few lines of Python code

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
textsumText Summarization with Python14 hoursIn Python Machine Learning, the Text Summarization feature is able to read the input text and produce a text summary. This capability is available from the command-line or as a Python API/Library. One exciting application is the rapid creation of executive summaries; this is particularly useful for organizations that need to review large bodies of text data before generating reports and presentations.

In this instructor-led, live training, participants will learn to use Python to create a simple application that auto-generates a summary of input text.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use a command-line tool that summarizes text.
- Design and create Text Summarization code using Python libraries.
- Evaluate three Python summarization libraries: sumy 0.7.0, pysummarization 1.0.4, readless 1.0.17

Audience

- Developers
- Data Scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
drlpythonDeep Reinforcement Learning with Python21 hoursDeep Reinforcement Learning refers to the ability of an "artificial agent" to learn by trial-and-error and rewards-and-punishments. An artificial agent aims to emulate a human's ability to obtain and construct knowledge on its own, directly from raw inputs such as vision. To realize reinforcement learning, deep learning and neural networks are used. Reinforcement learning is different from machine learning and does not rely on supervised and unsupervised learning approaches.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Deep Reinforcement Learning as they step through the creation of a Deep Learning Agent.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the key concepts behind Deep Reinforcement Learning and be able to distinguish it from Machine Learning
- Apply advanced Reinforcement Learning algorithms to solve real-world problems
- Build a Deep Learning Agent

Audience

- Developers
- Data Scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
iotpythonProgramming for IoT with Python14 hoursInternet of Things (IoT) is a network infrastructure that connects physical objects and software applications wirelessly, allowing them to communicate with each other and exchange data via network communications, cloud computing, and data capture. Python is a high-level programming language recommended for IoT due to its clear syntax and large community support.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to program IoT solutions with Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of IoT architecture
- Learn the basics of using Raspberry Pi
- Install and configure Python on Raspberry Pi
- Learn the benefits of using Python in programming IoT systems
- Build, test, deploy, and troubleshoot an IoT system using Python and Raspberry Pi

Audience

- Developers
- Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
pythonexcelPython for Excel14 hoursPython is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readability. Excel is a spreadsheet application developed by Microsoft which is widely used in many industries. Adding Python to Excel makes it a powerful tool for data analytics.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to combine the capabilities of Python and Excel.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure packages for integrating Python and Excel
- Read, write, and manipulate Excel files using Python
- Call Python functions from Excel

Audience

- Developers
- Programmers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
chatbotpythonBuilding Chatbots in Python21 hoursChatBots are computer programs that automatically simulate human responses via chat interfaces. ChatBots help organizations maximize their operations efficiency by providing easier and faster options for their user interactions.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to build chatbots in Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of building chatbots
- Build, test, deploy, and troubleshoot various chatbots using Python

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
dlfortelecomwithpythonDeep Learning for Telecom (with Python)28 hoursMachine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed.

Deep learning is a subfield of machine learning which uses methods based on learning data representations and structures such as neural networks.

Python is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readability.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement deep learning models for telecom using Python as they step through the creation of a deep learning credit risk model.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts of deep learning
- Learn the applications and uses of deep learning in telecom
- Use Python, Keras, and TensorFlow to create deep learning models for telecom
- Build their own deep learning customer churn prediction model using Python

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
appaipyApplied AI from Scratch in Python28 hoursThis is a 4 day course introducing AI and it's application using the Python programming language. There is an option to have an additional day to undertake an AI project on completion of this course.
mongodbpythonMongoDB for Python Developers14 hoursThis instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at developers wishing to learn how to use MongoDB as the database for Python their applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure MongoDB
- Understand the difference between accessing a NoSQL document database and a traditional relational databases' (e.g., MySQL)
- Query a MongoDB database from within Python
- Create and write data to a MongoDB databasse
- Understand MongoDB's "data processing pipeline"
- Perform real-time analytics and statistical analysis
- Generate reports for dashboarding
- Implement exception handling in Python application

Format of the Course:

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options:

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
dataminpythonData Mining with Python14 hoursαυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε αναλυτές δεδομένων και επιστήμονες δεδομένων που επιθυμούν να εφαρμόσουν πιο προηγμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων για την εξόρυξη δεδομένων χρησιμοποιώντας την Python.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- κατανοούν σημαντικούς τομείς εξόρυξης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης κανόνων σύνδεσης, της ανάλυσης συναισθήματος κειμένου, του αυτόματου Σύνοψη κειμένου και της ανίχνευσης ανωμαλιών δεδομένων.
- συγκρίνετε και να εφαρμόσουν διάφορες στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων εξόρυξης δεδομένων πραγματικού κόσμου.
- Κατανοήστε και ερμηνεύστε τα αποτελέσματα.

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
ooppythonLearn Object-Oriented Programming with Python14 hoursObject-Oriented Programming (OOP) is a programming paradigm based around the concept of objects. OOP is more data-focused rather than logic-focused. Python is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readibility.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to get started with Object-Oriented Programming using Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts of Object-Oriented Programming
- Understand the OOP syntax in Python
- Write their own object-oriented program in Python

Audience

- Beginners who would like to learn about Object-Oriented Programming
- Developers interested in learning OOP in Python
- Python programmers interested in learning OOP

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
pythonfinancePython Programming for Finance35 hoursPython is a programming language that has gained huge popularity in the financial industry. Adopted by the largest investment banks and hedge funds, it is being used to build a wide range of financial applications ranging from core trading programs to risk management systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Python to develop practical applications for solving a number of specific finance related problems.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of the Python programming language
- Download, install and maintain the best development tools for creating financial applications in Python
- Select and utilize the most suitable Python packages and programming techniques to organize, visualize, and analyze financial data from various sources (CSV, Excel, databases, web, etc.)
- Build applications that solve problems related to asset allocation, risk analysis, investment performance and more
- Troubleshoot, integrate, deploy, and optimize a Python application

Audience

- Developers
- Analysts
- Quants

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- This training aims to provide solutions for some of the principle problems faced by finance professionals. However, if you have a particular topic, tool or technique that you wish to append or elaborate further on, please please contact us to arrange.
progbioProgramming for Biologists28 hoursThis is a practical course, which shows why programming is a powerful tool in the context of solving biological problems. During the course participants will be taught the Python programming language, a language widely considered both powerful as well as easy to use. This course might be considered as a demonstration how bioinformatics improves biologists lives.

The course is designed and aimed for people without computer science background who want to learn to program.

This course is suited for:

- Researchers dealing with biological data.
- Scientists who would like to learn how to automate everyday tasks and analyse data.
- Managers who want to learn how programming improves workflows and conducting projects.

By the end of the course, participants will be able to write short programs, which will allow them to manipulate, analyse and deal with biological data and present results in a graphical format.
seleniumpythonSelenium with Python for Test Automation14 hoursSelenium is an open source library for automating web application testing across multiple browsers. Selenium interacts with a browser as people do: by clicking links, filling out forms and validating text. It is the most popular tool for web application test automation. Selenium is built on the WebDriver framework and has excellent bindings for numerous scripting languages, including Python.

In this training participants combine the power of Python with Selenium to automate the testing of a sample web application. By combining theory with practice in a live lab environment, participants will gain the knowledge and practice needed to automate their own web testing projects using Python and Selenium.

Audience

- Testers and Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
mlfunpythonMachine Learning Fundamentals with Python14 hoursThe aim of this course is to provide a basic proficiency in applying Machine Learning methods in practice. Through the use of the Python programming language and its various libraries, and based on a multitude of practical examples this course teaches how to use the most important building blocks of Machine Learning, how to make data modeling decisions, interpret the outputs of the algorithms and validate the results.

Our goal is to give you the skills to understand and use the most fundamental tools from the Machine Learning toolbox confidently and avoid the common pitfalls of Data Sciences applications.
python_nltkNatural Language Processing with Python28 hoursThis course introduces linguists or programmers to NLP in Python. During this course we will mostly use nltk.org (Natural Language Tool Kit), but also we will use other libraries relevant and useful for NLP. At the moment we can conduct this course in Python 2.x or Python 3.x. Examples are in English or Mandarin (普通话). Other languages can be also made available if agreed before booking.
mlfsasMachine Learning Fundamentals with Scala and Apache Spark14 hoursThe aim of this course is to provide a basic proficiency in applying Machine Learning methods in practice. Through the use of the Scala programming language and its various libraries, and based on a multitude of practical examples this course teaches how to use the most important building blocks of Machine Learning, how to make data modeling decisions, interpret the outputs of the algorithms and validate the results.

Our goal is to give you the skills to understand and use the most fundamental tools from the Machine Learning toolbox confidently and avoid the common pitfalls of Data Sciences applications.
djangoWeb Development with Django21 hoursDjango is a high-level Python Web framework that encourages rapid development and clean, pragmatic design.

Audience

This course is directed at developers and engineers seeking to incorporate Django in their projects
web2pyWeb Development with Web2Py28 hoursWeb2py is a python based free open source full-stack framework for rapid development of fast, scalable, secure and portable database-driven web-based applications.

Audience

This course is directed at Engineers and Developers using web2py as a framework for web development
datapythData Analysis in Python using Pandas and Numpy14 hoursPandas is a Python package that provides data structures for working with structured (tabular, multidimensional, potentially heterogeneous) and time series data.
flaskWeb application development with Flask14 hoursThis practical course is addressed to Python developers that want to create and maintain their first web applications. It is also addressed to people who are already familiar with other web frameworks such as Django or Web2py, and want to learn how using a microframework (i.e. a framework which glues together third-party libraries instead of providing a self-contained universal solution) changes the process.

A significant part of the course is devoted not to Flask itself (it's tiny), but to third-party libraries and tools often used in Flask projects.

Upcoming Python Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Data Mining with Python - Πάτρα (Patras) Mon, 2019-03-25 09:303000EUR / 3600EUR
Data Mining with Python - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Tue, 2019-03-26 09:303000EUR / 3600EUR
Data Mining with Python - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-04-29 09:303000EUR / 3600EUR
Data Mining with Python - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Wed, 2019-05-15 09:303000EUR / 3600EUR
Data Mining with Python - Πάτρα (Patras) Thu, 2019-06-13 09:303000EUR / 3600EUR
Weekend Python courses, Evening Python training, Python boot camp, Python instructor-led, Weekend Python training, Evening Python courses, Python coaching, Python instructor, Python trainer, Python training courses, Python classes, Python on-site, Python private courses, Python one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR
AI Awareness for TelecomΠάτρα (Patras) Thu, 2019-09-05 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!