Python Training Courses

Python Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα Python υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών επιδεικνύουν μέσω πρακτικής εξάσκησης διάφορες πτυχές της γλώσσας προγραμματισμού Python. Μερικά από τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού Python, τον προηγμένο προγραμματισμό Python, την Python για αυτοματοποίηση δοκιμών, τη δέσμη ενεργειών Python και την αυτοματοποίηση και την Python για την ανάλυση δεδομένων και τις εφαρμογές Big Data σε τομείς όπως τα Οικονομικά, οι Τράπεζες και οι Ασφάλειες. Τα εκπαιδευτικά μαθήματα NobleProg Python καλύπτουν επίσης μαθήματα αρχικής και προχωρημένης χρήσης στη χρήση βιβλιοθηκών Python και πλαισίων για τη Μηχανική Μάθηση και τη Βαθιά Μάθηση. Η εκπαίδευση Python είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Python Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
35 hours
Η ανάλυση δεδομένων είναι η επιστήμη της ανάλυσης ακατέργαστων δεδομένων για την απόκτηση γνώσεων και τάσεων. Η Tableau είναι ένα κορυφαίο εργαλείο επιχειρηματικής ευφυΐας και οπτικοποίησης δεδομένων, ενώ η SQL είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη γλώσσα για την αναζήτηση βάσεων δεδομένων. Μαζί με δύο από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού για την επιστήμη δεδομένων, η Python και η R, Tableau και SQL παρέχουν μια ισχυρή, ολοκληρωμένη λύση που μπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσματική απεικόνιση και ανάλυση δεδομένων.Αυτή η ζωντανή εκπαίδευση (διαδικτυακή ή επιτόπου) από εκπαιδευτές απευθύνεται σε αναλυτές δεδομένων και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να μάθει πώς να χρησιμοποιεί και να ενσωματώνει τα Tableau, Python, R και SQL για οπτικοποίηση και ανάλυση δεδομένων.Με το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
  Εκτελέστε ανάλυση δεδομένων χρησιμοποιώντας Python, R και SQL. Δημιουργήστε insights μέσω της οπτικοποίησης δεδομένων με το Tableau. Λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων για επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση. Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.
Επιλογές προσαρμογής μαθήματος
  Για να ζητήσετε μια εξατομικευμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε.
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at experienced developers who wish to gain a comprehensive understanding of Python programming and its applications in cybersecurity. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use Python programming for defensive cybersecurity.
 • Understand and use Python for ethical offensive techniques and digital forensics tasks.
 • Recognize legal and ethical considerations surrounding offensive cybersecurity and vulnerability disclosure.
21 hours
Python είναι μια εκτεταμένη, ευέλικτη και ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα προγραμματισμού για την επιστήμη των δεδομένων και τη μηχανική μάθηση. Η Spark είναι μια μηχανή επεξεργασίας δεδομένων που χρησιμοποιείται για την αναζήτηση, την ανάλυση και τη μετατροπή μεγάλων δεδομένων, ενώ Hadoop είναι ένα πλαίσιο βιβλιοθήκης λογισμικού για την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή on-site) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν και να ενσωματώσουν το Spark, Hadoop, και Python για να επεξεργαστούν, να αναλύσουν και να μεταμορφώσουν μεγάλα και πολύπλοκα σύνολα δεδομένων. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Δημιουργήστε το απαραίτητο περιβάλλον για να ξεκινήσετε την επεξεργασία των μεγάλων δεδομένων με το Spark, Hadoop, και Python. Κατανοήστε τα χαρακτηριστικά, τα βασικά συστατικά και την αρχιτεκτονική του Spark και Hadoop. Μάθετε πώς να ενσωματώσετε το Spark, Hadoop, και Python για την επεξεργασία μεγάλων δεδομένων. Εξερευνήστε τα εργαλεία στο οικοσύστημα του Spark (Spark MlLib, Spark Streaming, Kafka, Sqoop, Kafka, και Flume). Δημιουργήστε συλλογικά συστήματα συστάσεων φιλτραρίσματος παρόμοια με Netflix, YouTube, Amazon, Spotify και Google. Χρησιμοποιήστε το Apache Mahout για να κλιμακώσετε τους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
14 hours
Python είναι η πιο δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού για την επιστήμη των δεδομένων και τη μηχανική μάθηση. SQL είναι το πιο συνηθισμένο εργαλείο για τη διαχείριση δεδομένων δεδομένων, ενώ Tableau είναι ένα κορυφαίο εργαλείο επιχειρηματικής νοημοσύνης και προβολής δεδομένων. Ο συνδυασμός SQL, Python, και Tableau παρέχει μια ισχυρή, τελική λύση για την ανάλυση δεδομένων. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή online) απευθύνεται σε επιστήμονες δεδομένων και προγραμματιστές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν και να ενσωματώσουν SQL, Python, και Tableau για να εκτελέσουν σύνθετη ανάλυση δεδομένων, επεξεργασία και απεικόνιση. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Δημιουργήστε το απαραίτητο περιβάλλον για την εκτέλεση της ανάλυσης δεδομένων με SQL, Python, και Tableau. Κατανοήστε τις βασικές έννοιες της ενσωμάτωσης λογισμικού (δεδομένα, διακομιστές, πελάτες, APIs, τερματικά σημεία κλπ.) Πάρτε μια αναζωογόνηση στα θεμελιώδη Python και SQL. Πραγματοποιήστε τις τεχνικές προ-μεταχείρισης δεδομένων στο Python. Μάθετε πώς να συνδέσετε Python και SQL για ανάλυση δεδομένων. Δημιουργήστε λεπτομερείς προβολές δεδομένων και χάρτες με Tableau.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to use the FARM (FastAPI, React, and MongoDB) stack to build dynamic, high-performance, and scalable web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment that integrates FastAPI, React, and MongoDB.
 • Understand the key concepts, features, and benefits of the FARM stack.
 • Learn how to build REST APIs with FastAPI.
 • Learn how to design interactive applications with React.
 • Develop, test, and deploy applications (front end and back end) using the FARM stack.
28 hours
Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για όσους επιθυμούν να μάθουν τη Python προγραμματισμού Python . Η έμφαση δίνεται στη γλώσσα Python , στις βασικές βιβλιοθήκες, καθώς και στην επιλογή των καλύτερων και πιο χρήσιμων βιβλιοθηκών που αναπτύχθηκαν από την κοινότητα Python . Python οδηγεί επιχειρήσεις και χρησιμοποιείται από επιστήμονες σε όλο τον κόσμο - είναι μία από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού. Το μάθημα μπορεί να παραδοθεί χρησιμοποιώντας Python 2.7.x ή 3.x, με πρακτικές ασκήσεις που κάνουν χρήση της πλήρους ισχύος των δύο εκδόσεων της γλώσσας. Αυτό το μάθημα μπορεί να παραδοθεί σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα (όλες τις γεύσεις του UNIX, συμπεριλαμβανομένων των Linux και Mac OS X, καθώς και των Microsoft Windows). Οι πρακτικές ασκήσεις αποτελούν περίπου το 70% του χρόνου σπουδών, και περίπου το 30% είναι διαδηλώσεις και παρουσιάσεις. Οι συζητήσεις και οι ερωτήσεις μπορούν να τεθούν καθόλη τη διάρκεια του μαθήματος. Σημείωση: η εκπαίδευση μπορεί να προσαρμοστεί στις συγκεκριμένες ανάγκες κατόπιν προηγούμενης αίτησης πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία του μαθήματος.
28 hours
Σε αυτή τη ζωντανή εκπαίδευση με εκπαιδευτή, οι συμμετέχοντες θα μάθουν προηγμένες τεχνικές προγραμματισμού της Python, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου εφαρμογής αυτής της ευέλικτης γλώσσας για την επίλυση προβλημάτων σε τομείς όπως οι κατανεμημένες εφαρμογές, η ανάλυση δεδομένων και η απεικόνιση, ο προγραμματισμός UI και δέσμες ενεργειών συντήρησης.
Μορφή του μαθήματος
 • Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
 • Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
 • Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανών εργαστηρίων.
Επιλογές προσαρμογής μαθήματος
 • Αν θέλετε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε ή να προσαρμόσετε οποιαδήποτε ενότητα ή θέμα σε αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
21 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn how to use Python and Spark together to analyze big data as they work on hands-on exercises. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how to use Spark with Python to analyze Big Data.
 • Work on exercises that mimic real world cases.
 • Use different tools and techniques for big data analysis using PySpark.
14 hours
Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για όσους επιθυμούν να μάθουν την Python γλώσσα προγραμματισμού. Η έμφαση έγκειται στην Python γλώσσα, τις κεντρικές βιβλιοθήκες, καθώς και στην επιλογή των καλύτερων και πιο χρήσιμων βιβλιοθηκών που αναπτύχθηκαν από την Python κοινότητα. Python οδηγεί τις επιχειρήσεις και χρησιμοποιείται από επιστήμονες σε όλο τον κόσμο – είναι μία από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού.
35 hours
Το μάθημα κατάρτισης θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν για την ανάπτυξη Web Application χρησιμοποιώντας Python Programming με το Data Analytics. Μια τέτοια προβολή δεδομένων είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για το Top Management στη λήψη αποφάσεων.
14 hours
Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει μια βασική ικανότητα στην εφαρμογή Machine Learning μεθόδων στην πράξη. Μέσω της χρήσης της Python γλώσσας προγραμματισμού και των διαφόρων βιβλιοθηκών της, και με βάση ένα πλήθος πρακτικών παραδείξεων, αυτό το μάθημα διδάσκει πώς να χρησιμοποιήσετε τα πιο σημαντικά κτίρια Machine Learning, πώς να λάβετε αποφάσεις μοντελοποίησης δεδομένων, να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα των αλγόριθμων και να επικυρώσετε τα αποτελέσματα. Στόχος μας είναι να σας δώσουμε τις δεξιότητες για να κατανοήσετε και να χρησιμοποιήσετε με εμπιστοσύνη τα πιο θεμελιώδη εργαλεία από το κουτί εργαλείων Machine Learning και να αποφύγετε τις κοινές πτώσεις των εφαρμογών Data Science.
14 hours
Αυτή η εκπαιδευμένη, ζωντανή προπόνηση βασίζεται στο δημοφιλές βιβλίο "Αυτοματοποιήστε τα βαρετά υλικά με την Python " από τον Al Sweigart. Απευθύνεται σε αρχάριους και καλύπτει βασικές έννοιες προγραμματισμού Python μέσω πρακτικών ασκήσεων και συζητήσεων. Η εστίαση είναι στη μάθηση να γράφετε κώδικα για δραματική αύξηση της παραγωγικότητας του γραφείου. Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν πώς να προγραμματίζουν στην Python και να εφαρμόζουν αυτή τη νέα ικανότητα για:
 • Αυτοματοποίηση εργασιών με τη σύνταξη απλών προγραμμάτων της Python .
 • Γράφοντας προγράμματα που μπορούν να κάνουν αναγνώριση προτύπων κειμένου με "κανονικές εκφράσεις".
 • Δημιουργία και ενημέρωση με λογισμικό Excel φύλλων του Excel .
 • Ανάλυση αρχείων PDF και εγγράφων του Word .
 • Περιηγηθείτε σε ιστότοπους και τραβήξτε πληροφορίες από πηγές στο διαδίκτυο.
 • Γράφοντας προγράμματα που στέλνουν ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία εντοπισμού σφαλμάτων της Python για να επιλύσετε γρήγορα σφάλματα.
 • Ελέγξτε με προγραμματισμό το ποντίκι και το πληκτρολόγιο για να κάνετε κλικ και να πληκτρολογήσετε για εσάς.
Μορφή του μαθήματος
 • Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
21 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn the most relevant and cutting-edge machine learning techniques in Python as they build a series of demo applications involving image, music, text, and financial data. By the end of this training, participants will be able to:
 • Implement machine learning algorithms and techniques for solving complex problems.
 • Apply deep learning and semi-supervised learning to applications involving image, music, text, and financial data.
 • Push Python algorithms to their maximum potential.
 • Use libraries and packages such as NumPy and Theano.
14 hours
Pandas is a Python package that provides data structures for working with structured (tabular, multidimensional, potentially heterogeneous) and time series data.
21 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn how to use PyTest to write short, maintainable tests that are elegant, expressive and readable.  By the end of this training, participants will be able to:
 • Write readable and maintainable tests without the need for boilerplate code.
 • Use the fixture model to write small tests.
 • Scale tests up to complex functional testing for applications, packages, and libraries.
 • Understand and apply PyTest features such as hooks, assert rewriting and plug-ins.
 • Reduce test times by running tests in parallel and across multiple processors.
 • Run tests in a continuous integration environment, together with other utilities such as tox, mock, coverage, unittest, doctest and Selenium.
 • Use Python to test non-Python applications.
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to build analytic applications using Python with Plotly and Dash. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up a real-time interactive dashboard for streaming live updating data.
 • Build interactive dashboards using Python for data science solutions.
 • Secure interactive dashboards with advanced authentication methods.
28 hours
ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει γενική επάρκεια στην εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης στην πράξη. Μέσω της χρήσης της γλώσσας προγραμματισμού Python και των διαφόρων βιβλιοθηκών της, και με βάση ένα πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων, αυτό το μάθημα διδάσκει πώς να χρησιμοποιείτε τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία της μηχανικής μάθησης, πώς να κάνετε αποφάσεις μοντελοποίησης δεδομένων, να ερμηνεύσετε την τις εκροές των αλγορίθμων και να επικυρώσετε τα αποτελέσματα. ο στόχος μας είναι να σας δώσουμε τις δεξιότητες για να κατανοήσετε και να χρησιμοποιήσετε τα πιο θεμελιώδη εργαλεία από την εργαλειοθήκη μηχανικής εκμάθησης με σιγουριά και να αποφύγετε τις κοινές παγίδες των εφαρμογών των Επιστημών δεδομένων.
28 hours
Αυτό το μάθημα εισάγει τους γλωσσολόγους ή τους προγραμματιστές στο NLP στο Python. Κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος θα χρησιμοποιήσουμε κυρίως nltk.org (Natural Language Tool Kit), αλλά επίσης θα χρησιμοποιήσουμε άλλες βιβλιοθήκες σχετικές και χρήσιμες για το NLP. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να διεξάγουμε αυτό το μάθημα σε Python 2.x ή Python 3.x. Τα παραδείγματα είναι στα αγγλικά ή στη Μανταρίνη (普通话). Άλλες γλώσσες μπορούν επίσης να γίνουν διαθέσιμες εάν συμφωνηθεί πριν από την κράτηση.
35 hours
Python is a programming language that has gained huge popularity in the financial industry. Adopted by the largest investment banks and hedge funds, it is being used to build a wide range of financial applications ranging from core trading programs to risk management systems. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Python to develop practical applications for solving a number of specific finance related problems. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the fundamentals of the Python programming language
 • Download, install and maintain the best development tools for creating financial applications in Python
 • Select and utilize the most suitable Python packages and programming techniques to organize, visualize, and analyze financial data from various sources (CSV, Excel, databases, web, etc.)
 • Build applications that solve problems related to asset allocation, risk analysis, investment performance and more
 • Troubleshoot, integrate, deploy, and optimize a Python application
Audience
 • Developers
 • Analysts
 • Quants
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • This training aims to provide solutions for some of the principle problems faced by finance professionals. However, if you have a particular topic, tool or technique that you wish to append or elaborate further on, please please contact us to arrange.
21 hours
Ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών ( GIS ) είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο για να συλλαμβάνει, να αποθηκεύει, να χειρίζεται, να αναλύει, να διαχειρίζεται και να παρουσιάζει χωρικά ή γεωγραφικά δεδομένα. Το GIS αρκτικόλεξο χρησιμοποιείται μερικές φορές για την γεωγραφική επιστήμη των πληροφοριών ( GIS cience) για να αναφερθεί στην ακαδημαϊκή πειθαρχία που μελετά τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και είναι ένας μεγάλος τομέας στο ευρύτερο ακαδημαϊκό πεδίο της γεωπληροφορικής. Η χρήση της Python με το GIS έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ιδιαίτερα με την εισαγωγή της σειράς Python 2.0 το 2000, η οποία περιελάμβανε πολλά νέα χαρακτηριστικά προγραμματισμού που καθιστούσαν πολύ πιο εύκολη την ανάπτυξη της γλώσσας. Από τότε, η Python δεν έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σε εμπορικά GIS , όπως τα προϊόντα της Esri, αλλά και πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Q GIS και του GRASS. Στην πραγματικότητα, η Python σήμερα είναι μακράν η πιο διαδεδομένη γλώσσα από χρήστες και προγραμματιστές GIS . Αυτό το πρόγραμμα καλύπτει τη χρήση της Python και των προηγμένων βιβλιοθηκών της όπως geopandas, pysal, bokeh και osmnx για την υλοποίηση των δικών σας λειτουργιών GIS . Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης εισαγωγικές ενότητες γύρω από το Arc GIS API και Q GIS toolboox.
35 hours
Πρόκειται για μια εισαγωγή 5 ημερών στη Data Science και την AI. Το μάθημα παραδίδεται με παραδείγματα και ασκήσεις χρησιμοποιώντας Python
28 hours
Αυτό είναι ένα μάθημα 4 ημερών που εισάγει την AI και την εφαρμογή της χρησιμοποιώντας την Python γλώσσα προγραμματισμού. Υπάρχει μια επιλογή να έχετε μια πρόσθετη ημέρα για να αναλάβετε ένα έργο AI κατά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος. 
14 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα participants combine the power of Python with Selenium to automate the testing of a sample web application. By combining theory with practice in a live lab environment, participants will gain the knowledge and practice needed to automate their own web testing projects using Python and Selenium.
14 hours
Python είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου γνωστή για τη σαφή σύνταξη και την αναγνωσιμότητα του κώδικα. Excel είναι μια εφαρμογή υπολογιστικού φύλλου που αναπτύχθηκε από τη Microsoft και χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές βιομηχανίες. Η προσθήκη της Python στο Excel καθιστά ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση δεδομένων. Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ζωντανή προπόνηση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να συνδυάζουν τις δυνατότητες της Python και του Excel . Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:
 • Εγκαταστήστε και διαμορφώστε πακέτα για την ενσωμάτωση της Python και του Excel
 • Διαβάστε, γράψτε και επεξεργαστείτε αρχεία του Excel χρησιμοποιώντας Python
 • Καλέστε λειτουργίες Python από το Excel
Κοινό
 • Προγραμματιστές
 • Προγραμματιστές
Μορφή του μαθήματος
 • Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
Σημείωση
 • Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn three different approaches for accessing, analyzing and visualizing data. We start with an introduction to RDMS databases; the focus will be on accessing and querying an Oracle database using the SQL language. Then we look at strategies for accessing an RDMS database programmatically using the Python language. Finally, we look at how to visualize and present data graphically using TIBCO Spotfire.  Format of the Course
Interactive lecture and discussion.
Lots of exercises and practice.
Hands-on implementation in a live-lab environment.
7 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα begins with a discussion of BDD and how the Behave framework can be used to carry out BDD testing for web applications. Participants are given ample opportunity to interact with the instructor and peers while implementing the concepts and tactics learned in this hands-on, practice-based lab environment. By the end of this training, participants will have a firm understanding of BDD and Behave, as well as the necessary practice to implement these techniques and tools in real-world test scenarios.
21 hours
το PyQt είναι μια βιβλιοθήκη πολλαπλών πλατφορμών για την ανάπτυξη του GUIs (γραφικά περιβάλλοντα χρήστη) για εφαρμογές Python. Συνδέεται με την Python με το κιτ εργαλείων QT GUI. αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να προγραμματίσετε μια οπτικά ελκυστική εφαρμογή λογισμικού χρησιμοποιώντας Python και το πλαίσιο QT UI. μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
 • δημιουργήσει ένα αναπτυξιακό περιβάλλον που περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες βιβλιοθήκες, πακέτα και πλαίσια.
 • Δημιουργήστε μια εφαρμογή desktop ή διακομιστή της οποίας το περιβάλλον εργασίας χρήστη λειτουργεί ομαλά και είναι οπτικά ελκυστικό.
 • εφαρμογή διαφόρων στοιχείων UI και εφέ, συμπεριλαμβανομένων των widget, διαγράμματα, στρώματα, κ. λπ., για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή επίδραση στη χρηστικότητα.
 • υλοποιήσει καλό σχεδιασμό UI και τον οργανισμό κώδικα κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού και ανάπτυξης.
 • Test και εντοπισμός σφαλμάτων της εφαρμογής.
Format του μαθήματος
 • διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
 • πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
 • εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.
επιλογές προσαρμογής μαθήματος
 • αυτό το μάθημα μπορεί να προσφερθεί για την ανάπτυξη σε Windows, Linux και Mac OS.
 • η τελευταία έκδοση του λογισμικού χρησιμοποιείται, π.χ. PyQt 5 από αυτό το γράψιμο, κ. λπ.
 • για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at Matlab users who wish to explore and or transition to Python for data analytics and visualization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure a Python development environment.
 • Understand the differences and similarities between Matlab and Python syntax.
 • Use Python to obtain insights from various datasets. 
 • Convert existing Matlab applications to Python. 
 • Integrate Matlab and Python applications.
14 hours
Object-Oriented Programming (OOP) is a programming paradigm based around the concept of objects. OOP is more data-focused rather than logic-focused. Python is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readibility. In this instructor-led, live training, participants will learn how to get started with Object-Oriented Programming using Python. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the fundamental concepts of Object-Oriented Programming
 • Understand the OOP syntax in Python
 • Write their own object-oriented program in Python
Audience
 • Beginners who would like to learn about Object-Oriented Programming
 • Developers interested in learning OOP in Python
 • Python programmers interested in learning OOP
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 hours
Η μηχανική μάθηση είναι μια κλάση τεχνητής νοημοσύνης στην οποία οι υπολογιστές έχουν την ικανότητα να μάθουν χωρίς να προγραμματίζονται ρητά. Η βαθιά μάθηση είναι ένα υποπεδίο της μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιεί μεθόδους που βασίζονται σε εκπροσώπους δεδομένων μάθησης και δομές όπως νευρικά δίκτυα. Python είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου γνωστή για την σαφή σύνταξη και την ανάγνωση κώδικα. Σε αυτή την εκπαιδευτική, ζωντανή κατάρτιση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να εφαρμόσουν μοντέλα βαθιάς μάθησης για την τηλεπικοινωνία χρησιμοποιώντας Python καθώς περνούν μέσα από τη δημιουργία ενός μοντέλου βαθιάς μάθησης πιστωτικού κινδύνου. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Κατανοήστε τις θεμελιώδεις έννοιες της βαθιάς μάθησης. Μάθετε τις εφαρμογές και τις χρήσεις της βαθιάς μάθησης στην τηλεπικοινωνία. Χρησιμοποιήστε Python, Keras και TensorFlow για να δημιουργήσετε μοντέλα βαθιάς μάθησης για τηλεπικοινωνίες. Δημιουργήστε το δικό σας βαθιά μάθηση μοντέλο προβλέψεων πελατών χρησιμοποιώντας Python.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.

Last Updated:

Online Python courses, Weekend Python courses, Evening Python training, Python boot camp, Python instructor-led, Weekend Python training, Evening Python courses, Python coaching, Python instructor, Python trainer, Python training courses, Python classes, Python on-site, Python private courses, Python one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions