ML Kit Training Courses

ML Kit Training Courses

Σε απευθείας σύνδεση ή σε απευθείας σύνδεση, εκπαιδευτικά εκπαιδευτικά μαθήματα ML Kit δείχνουν μέσω διαδραστικής πρακτικής πώς να χρησιμοποιήσετε ML Kit για να δημιουργήσετε μοντέλα μηχανικής μάθησης που είναι βελτιστοποιημένα για την επεξεργασία σε κινητές συσκευές.

ML Kit Η εκπαίδευση είναι διαθέσιμη ως «online live training» ή «onsite live training». Η διαδικτυακή άσκηση σε απευθείας σύνδεση (όπως η «εξ αποστάσεως άσκηση σε απευθείας σύνδεση») πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, εξ αποστάσεως επιφάνειας εργασίας. Η άσκηση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις πελατών στο Ελλάδα ή στα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα.

Είναι επίσης γνωστό ως Google ML Kit.

NobleProg - Ο τοπικός σας πάροχος κατάρτισης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

ML Kit Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Google’s ML Kit to build machine learning models that are optimized for processing on mobile devices. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start developing machine learning features for mobile apps.
 • Integrate new machine learning technologies into Android and iOS apps using the ML Kit APIs. 
 • Enhance and optimize existing apps using the ML Kit SDK for on-device processing and deployment.

Last Updated:

Online ML Kit courses, Weekend ML Kit courses, Evening ML Kit training, ML Kit boot camp, ML Kit instructor-led, Weekend ML Kit training, Evening ML Kit courses, ML Kit coaching, ML Kit instructor, ML Kit trainer, ML Kit training courses, ML Kit classes, ML Kit on-site, ML Kit private courses, ML Kit one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions