Node.js Training Courses

Node.js Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Node.js με καθοδήγηση από τοπικούς εκπαιδευτές επιδεικνύει μέσω της διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης τις επιλογές σχεδίασης που καθιστούν το Node.js μοναδικό, τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει τον τρόπο κατασκευής των εφαρμογών και το πώς τα συστήματα εφαρμογών λειτουργούν πιο αποτελεσματικά σε αυτό το μοντέλο. Η εκπαίδευση Node.js είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Node.js Subcategories

Node.js Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
Overview

Node.js is a platform for easily building fast, scalable network applications. Learn how to use the event-driven, non-blocking I/O model to build data-intensive real-time applications that run across distributed devices. We will explore the design choices that make Node.js unique, how this changes the way applications are built and how systems of applications work most effectively in this model. Learn how to create modular code that’s robust, expressive and clear. Understand when to use callbacks, event emitters and streams. Use streams to easily manipulate data that would be impossible to fit in application memory. Gain confidence in handling errors effectively to ensure runtime reliability. The course has extensive lab exercises to reinforce the concepts and techniques covered.

Objectives

On completion of this course, students will be able to:

- Clearly understand the platform design choices that led to Node.js choosing an event loop and what this means for applications built on that foundation.
- Understand the unique trade-offs present in event-driven programming.
- Create Node.js modules and express code modularity in an application.
- Understand the core flow control patterns in Node.js and know when it is appropriate to use callbacks, event emitters or streams.
- Create and manipulate buffers efficiently.
- Understand how to manage error state and know when a process should exit due to an error.
- Build network applications with Node.js.
21 hours
Overview
JavaScript is a programming language designed for manipulating a web page. Bootstrap is the most popular HTML, CSS, and JS framework for developing responsive, mobile first projects on the web.
14 hours
Overview
Audience:

Anyone involved in IT Service Delivery and Production Support
14 hours
Overview
Objectives

This course has been created with the following objectives:

- Explore and apprehend all the features and functionalities of the webstorm platform for Node.js
- Explore and apprehend all the features and functionalities of the pm2 production process manager
- Explore and apprehend logging with Winston.js

Audience

The typical attendee for this course include project manager, analyst, developer or any profile that needs

- To have a good understanding of an application’s structure and deployment mechanisms
- To carry out Installation / production environment / architecture tasks and configuration
- To be able to assess code quality, perform debugging, monitoring
- To implement advanced production like Logging

Delivery

This course is a mixture of presentations and hands on practice. Most of the concepts are discovered through code readings, exercises and labs.
21 hours
Overview
Audience:

Typically, a Project Manager, Aanalyst, Developer or anyone who needs:

- Explore the node.js framework and architecture
- Explore Express.js as a solution for web development
- Assess Node.js & Express.js as solutions for web development

- Advantages and disadvantages over Java

- To have a good understanding of an application’s structure and deployment mechanisms
- To carry out Installation / production environment / architecture tasks and configuration
- To be able to assess code quality, perform debugging, monitoring
- To implement advanced production like Logging

Objectives:

- Explore the advantages and characteristics of Node.js (In comparison with Java)
- Explore Express.js: Architecture, administration (In comparison with Java EE)
- Explore and apprehend all the features and functionalities of the webstorm platform for Node.js
- Explore and apprehend all the features and functionalities of the pm2 production process manager
- Explore and apprehend advanced logging with Winston.js

Description:

The course is normally 3 days (7 hours a day) and has a heavy emphasis on hands on practice. Most of the concepts are discovered through code readings, exercises and labs.
14 hours
Overview
This course has been created with the following objectives:

- Node.js fundamental concepts
- V8 engine internals
- Administration of Express.js applications
- Performance & Monitoring
- Process management

This course is aimed at apprehending the tools and concepts required to administer Node.js/Expres.js applications, understand and monitor performance in a V8 engine environment.
14 hours
Overview
Seneca is a microservices framework for Node.js.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Seneca as they step through practical examples of building micro services with Seneca.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn the fundamentals of Seneca
- Use Seneca to build micro services

Audience

- Developers
- Programmers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web developers who wish to build API using Node.js.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build a scalable server-side application with Node.js.
- Create REST API and GraphQL API.
- Configure authentication for strengthened security.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use the MERN Stack for fullstack development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Integrate React with MongoDB, Express, and Node.js.
- Build a fullstack web application from scratch.
- Implement application security through authorization and authentication.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use LoopBack for REST API development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build dynamic REST APIs with LoopBack.
- Access data from data sources and other REST APIs.
- Load and run a REST web service on-premises.
- Configure security features in LoopBack.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use NestJS to create easily maintainable and scalable web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build a back-end application using NestJS.
- Test back-end services with Postman.
- Implement authorization and authentication in back-end applications.
- Deploy back-end applications.
56 hours
Overview
This course is intended to bring a beginner in JavaScript to a level where she or he is able to enter the market as a JavaScript developer.

The course is intensive and entirely 'hands on'
35 hours
Overview
Course Objective:

MEAN stack is a full-stack JavaScript solution that helps you write scalable, robust, and maintainable web applications quickly and easily using MongoDB, express, AngularJS, and Node.js.

By the end of this hands-on intensive training course, the students will be able to:

- Store the data in NoSQL, document-oriented MongoDB database that brings performance and scalability.
- Use Node.js, the server-side platform built on Google V8’s runtime for building fast, scalable network applications.
- Use Express, a simple yet powerful web application development HTTP server framework built on top of Node.js.
- Use AngularJS framework that offers declarative, two-way data binding for web applications.
- Take advantage of the ‘full-stack JavaScript’ paradigm i.e. store documents in JSON-like format in MongoDB, author JSON queries in Node.js/Express.js, and forward these JSON documents back to an Angular-based frontend.
- Get acquainted with the latest web application development trends in the IT industry.

Upcoming Node.js Courses

Online Node.js courses, Weekend Node.js courses, Evening Node.js training, Node.js boot camp, Node.js instructor-led, Weekend Node.js training, Evening Node.js courses, Node.js coaching, Node.js instructor, Node.js trainer, Node.js training courses, Node.js classes, Node.js on-site, Node.js private courses, Node.js one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions