NoSQL Training Courses

NoSQL Training Courses

Οι τοπικοί κύκλοι μαθημάτων NoSQL που διευθύνονται από τους τοπικούς εκπαιδευτές απευθύνονται τόσο σε διαχειριστές συστημάτων όσο και σε προγραμματιστές και επιδεικνύουν μέσω της πρακτικής άσκησης πώς να διαχειρίζονται τα συστήματα NoSQL καθώς και πώς να ενσωματώνουν τις βάσεις δεδομένων NoSQL με εφαρμογές λογισμικού. Η εκπαίδευση NoSQL είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

NoSQL Subcategories

NoSQL Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
When traditional storage technologies don't handle the amount of data you need to store there are hundereds of alternatives. This course try to guide the participants what are alternatives for storing and analyzing Big Data and what are theirs pros and cons.

This course is mostly focused on discussion and presentation of solutions, though hands-on exercises are available on demand.
21 hours
Overview
This course introduces HBase – a NoSQL store on top of Hadoop. The course is intended for developers who will be using HBase to develop applications, and administrators who will manage HBase clusters.

We will walk a developer through HBase architecture and data modelling and application development on HBase. It will also discuss using MapReduce with HBase, and some administration topics, related to performance optimization. The course is very hands-on with lots of lab exercises.

Duration : 3 days

Audience : Developers & Administrators
14 hours
Overview
The course is part of the Data Scientist skill set (Domain: Data and Technology).
14 hours
Overview
This course covers everything a database developer needs to know to successfully develop applications using Aerospike.
21 hours
Overview
Scylla is an open-source distributed NoSQL data store. It is compatible with Apache Cassandra but performs at significantly higher throughputs and lower latencies.

In this course, participants will learn about Scylla's features and architecture while obtaining practical experience with setting up, administering, monitoring, and troubleshooting Scylla.

Audience

- Database administrators
- Developers
- System Engineers

Format of the course

- The course is interactive and includes discussions of the principles and approaches for deploying and managing Scylla distributed databases and clusters.
- The course includes a heavy component of hands-on exercises and practice.
14 hours
Overview
Riak is an Erlang based open-source document database, similar to CouchDB. It is created and maintained by Basho.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to build, run and operate a Riak based web application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Extend the number of hardware nodes and partition data across multiple servers
- Use bucket/key/values to organize and retrieve documents
- Use full-text search like query syntax
- Understand other Riak related technologies, such as Riak KV and Riak TS
- Test, secure, optimize and deploy a sample web application

Audience

- Developers
- Database engineers
- Operations staff

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
OrientDB is a NoSQL Multi-Model Database that works with Graph, Document, Key-Value, GeoSpatial, and Reactive models. Its flexibility allows users to manage different kinds of data under one centralized database.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to start using OrientDB and utilize its flexibility to manage data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install OrientDB
- Learn how to create and manage a database with OrientDB
- Explore the different features and functionalities of OrientDB
- Learn how to work with different APIs on OrientDB
- Deploy OrientDB using Distributed Architecture

Audience

- Software engineers and technicians
- Technical people in all industries
- IT people
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 hours
Overview
MemSQL is an in-memory, distributed, SQL database management system for cloud and on-premises. It's a real-time data warehouse that immediately delivers insights from live and historical data.

In this instructor-led, live training, participants will learn the essentials of MemSQL for development and administration.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the key concepts and characteristics of MemSQL
- Install, design, maintain, and operate MemSQL
- Optimize schemas in MemSQL
- Improve queries in MemSQL
- Benchmark performance in MemSQL
- Build real-time data applications using MemSQL

Audience

- Developers
- Administrators
- Operation Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 hours
Overview
Relational databases have been the technology of choice for storing, retrieving and querying data. Relational databases allow users to organize their data using a structured, well-defined set of patterns (model). While this approach works well for storing data that is standardized and well-understood in advance (think of a hospital check-in application that holds patient records with the same consistent set of pre-defined fields...patient id, first name, last name, date of last visit, etc.), there are limitations to this model. For organizations whose incoming data is not well-defined (think of an online inquiry form for a startup whose still in the process of experimenting with different fields for collecting visitor data, removing and adding fields as they go to accommodate for the changing nature of the business), any established definitions for how the data should fit into an existing database would need to be re-defined regularly. This would require recreating the data model (schema) that dictates the structure of the data and its allowed data types to support different types of data inputs, etc., before any new data could be saved to the database.

Enter NoSQL (Not Only SQL) databases. NoSQL databases free users from having to predefine the structure of the incoming data, allowing them to insert and update new data on the fly. NoSQL databases are often faster than relational databases and can handle very large amounts of data with ease. NoSQL databases also scale better than relational databases, due to their ability to efficiently partition data across many servers (cluster) and load balance the access to this data. NoSQL databases integrate particularly well with applications that support real-time analytics, site personalization, IoT, and mobile apps

In this instructor-led, live training , participants will understand the architecture, design principles and functionality of the most popular NoSQL databases as they setup, operate and asses a number of NoSQL databases in a live lab environment. The goal of this training is to enable participants to intelligently evaluate, propose and implement a suitable NoSQL database solution within their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure different types of NoSQL databases, including MongoDB, Cassandra, Redis and Neo4j
- Understand the benefits and disadvantages of NoSQL databases vs relational databases
- Understand the underlying data formats used by NoSQL databases and how these formats can be used to an advantage when developing modern applications (desktop, mobile, cloud, IoT)
- Perform create, insert, update, delete operations in a NoSQL database
- Setup a mixed environment with both a relational database and NoSQL working in tandem
- Configure a cluster of NoSQL database to distribute the processing of very large datasets
- Understand the security implications of using a NoSQL database
- Deploy and scale a NoSQL database in a production environment

Audience

- Database professionals
- Data architects
- Data strategists
- Project managers
- Application developers wishing to integrate a flexible database solution in their application

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at database administrators or developers who wish to use Microsoft Azure Cosmos DB to develop and manage highly responsive and low latency applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Provision the necessary Cosmos DB resources to start building databases and applications.
- Scale application performance and storage by utilizing APIs in Cosmos DB.
- Manage database operations and reduce cost by optimizing Cosmos DB resources.

Upcoming NoSQL Courses

Online NoSQL courses, Weekend NoSQL courses, Evening NoSQL training, NoSQL boot camp, NoSQL instructor-led, Weekend NoSQL training, Evening NoSQL courses, NoSQL coaching, NoSQL instructor, NoSQL trainer, NoSQL training courses, NoSQL classes, NoSQL on-site, NoSQL private courses, NoSQL one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions