Database Training Courses

Database Training Courses

Το μάθημα κατάρτισης βασισμένο σε βάσεις δεδομένων (DB) ή στο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS) κατευθύνεται τόσο σε διαχειριστές συστημάτων όσο και σε προγραμματιστές και επιδεικνύει μέσω πρακτικής άσκησης πώς να διαχειρίζεται συστήματα βάσεων δεδομένων καθώς και πώς να ενσωματώνει μια βάση δεδομένων εφαρμογών λογισμικού. Η κατάρτιση σε βάσεις δεδομένων είναι διαθέσιμη ως "ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Database Course Outlines

CodeNameDurationOverview
mysqladmMySQL Database Administration14 hoursMySQL Administration training course is for anyone who wants to administrate the MySQL database server. It is a comprehensive course covering all administrator duties.

The course explains how MySQL Database works, what tools are available, how we can use them, how we can secure the MySQL Database Server and configure it. During the training course you will learn how to manage user accounts and how the MySQL Access Privilege System works. You also will learn how to maintain your database, backup and recover your databases and perform crash recovery.
accbasAccess Basics14 hoursMicrosoft Access is a pseudo-relational database engine from Microsoft.
hypertableHypertable: Deploy a BigTable Like Database14 hoursHypertable is an open-source software database management system based on the design of Google's Bigtable.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up and manage a Hypertable database system.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install, configure and upgrade a Hypertable instance
- Set up and administer a Hypertable cluster
- Monitor and optimize the performance of the database
- Design a Hypertable schema
- Work with Hypertable's API
- Troubleshoot operational issues

Audience

- Developers
- Operations engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
riakRiak: Build Applications with High Data Accuracy14 hoursRiak is an Erlang based open-source document database, similar to CouchDB. It is created and maintained by Basho.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to build, run and operate a Riak based web application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Extend the number of hardware nodes and partition data across multiple servers
- Use bucket/key/values to organize and retrieve documents
- Use full-text search like query syntax
- Understand other Riak related technologies, such as Riak KV and Riak TS
- Test, secure, optimize and deploy a sample web application

Audience

- Developers
- Database engineers
- Operations staff

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
kdbplusandqkdb+ and q: Analyze Time Series Data21 hourskdb+ is an in-memory, column-oriented database and q is its built-in, interpreted vector-based language. In kdb+, tables are columns of vectors and q is used to perform operations on the table data as if it was a list. kdb+ and q are commonly used in high frequency trading and are popular with the major financial institutions, including Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, JP Morgan, etc.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create a time series data application using kdb+ and q.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the difference between a row-oriented database and a column-oriented database
- Select data, write scripts and create functions to carry out advanced analytics
- Analyze time series data such as stock and commodity exchange data
- Use kdb+'s in-memory capabilities to store, analyze, process and retrieve large data sets at high speed
- Think of functions and data at a higher level than the standard function(arguments) approach common in non-vector languages
- Explore other time-sensitive applications for kdb+, including energy trading, telecommunications, sensor data, log data, and machine and network usage monitoring

Audience

- Developers
- Database engineers
- Data scientists
- Data analysts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
sqladvalsSQL Advanced level for Analysts 21 hoursThe aim of this course is to provide a clear understanding of the use of SQL for different
databases (Oracle, SQL Server, MS Access...). Understanding of analytic functions and the
way how to join different tables in a database will help delegates to move data analysis
operations to the database side, instead of doing this in MS Excel application. This can also
help in creating any IT system, which uses any relational database.
prcmysqlPercona Server for MySQL14 hoursPercona Server for MySQL is optimized for cloud computing, NoSQL access, containers and modern hardware such as SSD and Flash storage.

-

Cloud ready
Dramatically reduces downtime on servers with slow disks and large memory, such as 4XL EC2 servers on EBS volumes

-

SaaS deployable
Increases flexibility for architectures such as co-located databases with hundreds of thousands of tables and heterogeneous backup and retention policies

-

Vertical scalability and server consolidation
Scales to over 48 CPU cores, with the ability to achieve hundreds of thousands of I/O operations per second on high-end solid-state hardware

-

Query, object and user level instrumentation
Detailed query logging with per-query statistics about locking, I/O, and query plan, as well as performance and access counters per-table, per-index, per-user, and per-host

-

Enterprise ready
Percona Server for MySQL includes advanced, full-enabled external authentication, audit logging and threadpool scalability features that are only available in Oracle’s commercial MySQL Enterprise Edition
cassdev1Cassandra for Developers - Bespoke21 hoursThis course will introduce Cassandra – a popular NoSQL database. It will cover Cassandra principles, architecture and data model. Students will learn data modeling in CQL (Cassandra Query Language) in hands-on, interactive labs. This session also discusses Cassandra internals and some admin topics.

Duration : 3 days

Audience : Developers
teraintroTeradata Fundamentals21 hoursTeradata is one of the popular Relational Database Management System. It is mainly suitable for building large scale data warehousing applications. Teradata achieves this by the concept of parallelism.

This course introduces the delegates to Teradata
voldemortVoldemort: Setting Up A Key-Value Distributed Data Store14 hoursVoldemort is an open-source distributed data store that is designed as a key-value store. It is used at LinkedIn by numerous critical services powering a large portion of the site.

This course will introduce the architecture and capabilities of Voldomort and walk participants through the setup and application of a key-value distributed data store.

Audience

- Software developers
- System administrators
- DevOps engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice, occasional tests to gauge understanding
berkeleydbBerkeley DB for Developers21 hoursBerkeley DB (BDB) is a software library intended to provide a high-performance embedded database for key/value data. Berkeley DB is written in C with API bindings for C++, C#, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, Smalltalk, Tcl, and many other programming languages. Berkeley DB is not a relational database.

This course will introduce the architecture and capabilities of Berkeley DB and walk participants through the development of their own sample application using Berkeley DB.

Audience

- Application developers
- Software engineers
- Technical consultants

Format of the course

- Part lecture, part discussion, hands-on development and implementation, tests to gauge understanding
scylladbScylla Database21 hoursScylla is an open-source distributed NoSQL data store. It is compatible with Apache Cassandra but performs at significantly higher throughputs and lower latencies.

In this course, participants will learn about Scylla's features and architecture while obtaining practical experience with setting up, administering, monitoring, and troubleshooting Scylla.

Audience

- Database administrators
- Developers
- System Engineers

Format of the course

- The course is interactive and includes discussions of the principles and approaches for deploying and managing Scylla distributed databases and clusters.
- The course includes a heavy component of hands-on exercises and practice.
flockdbFlockdb: A Simple Graph Database for Social Media7 hoursFlockDB is an open source distributed, fault-tolerant graph database for managing wide but shallow network graphs. It was initially used by Twitter to store relationships among users.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up and use a FlockDB database to help answer social media questions such as who follows whom, who blocks whom, etc.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure FlockDB
- Understand the unique features of FlockDB, relative to other graph databases such Neo4j
- Use FlockDB to maintain a large graph dataset
- Use FlockDB together with MySQL to provide provide distributed storage capabilities
- Query, create and update extremely fast graph edges
- Scale FlockDB horizontally for use in on-line, low-latency, high throughput web environments

Audience

- Developers
- Database engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
neo4jBeyond the Relational Database: Neo4j21 hoursRelational, table-based databases such as Oracle and MySQL have long been the standard for organizing and storing data. However, the growing size and fluidity of data have made it difficult for these traditional systems to efficiently execute highly complex queries on the data. Imagine replacing rows-and-columns-based data storage with object-based data storage, whereby entities (e.g., a person) could be stored as data nodes, then easily queried on the basis of their vast, multi-linear relationship with other nodes. And imagine querying these connections and their associated objects and properties using a compact syntax, up to 20 times lighter than SQL. This is what graph databases, such as neo4j offer.

In this instructor-led, live hands-on training, we will set up a live project and put into practice the skills to model, manage and access your data using neo4j. We contrast and compare graph databases with SQL-based databases as well as other NoSQL databases and clarify when and where it makes sense to implement each within your infrastructure.

Format of the course

- Heavy emphasis on hands-on practice. Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.
DM7Getting Started with DM721 hoursAudience

- Beginner or intermediate database developers
- Beginner or intermediate database administrators
- Programmers

Format of the course

- Heavy emphasis on hands-on practice.
- Most of the concepts are learned through samples, exercises, and hands-on development.
dbalogicmigrationDatabase Logic Migration7 hoursWhen migrating databases there are common ways of dealing with logic put either in SQL queries specific to the database or database procedural language (e.g. PL/SQL). This course covers techniques and strategies of making migration smooth. Also, it deals with possible performance and scalability problems.

This course is usually deliver with following databases: DB2, Oracle, MySQL, MariaDB, SQL Server, etc... but can be tailored to a specific migration project.
cassadminCassandra Administration14 hoursThis course will introduce Cassandra – a popular NoSQL database. It will cover Cassandra principles, architecture and data model. Students will learn data modeling in CQL (Cassandra Query Language) in hands-on, interactive labs. This session also discusses Cassandra internals and some admin topics.
redisadevRedis for Developers and System Administrators14 hoursRedis is an open source (BSD licensed), in-memory data structure store, used as database, cache and message broker.
aerosdevAerospike for Developers14 hoursThis course covers everything a database developer needs to know to successfully develop applications using Aerospike.
percseraAdministrating Percona Server for MongoDB7 hoursPercona Server for MongoDB is a free, enhanced, fully compatible, open source, drop-in replacement for MongoDB 3.2 Community Edition with enterprise-grade features. It requires no changes to MongoDB applications or code.

Audience

This course is suitable for sysadmins and engineers seeking to switch to Percona Server from preexisting MongoDB instances, or deploy and administrate new Percona Server for MongoDB instances.

After completing this course, delegates will:

- understand Percona Server’s structure and deployment mechanisms
- be able to carry out installation / production environment / architecture tasks and configuration
- be able to assess code quality, perform debugging, monitoring
- be able to implement advanced production like replication, performance tuning and logging
seqdbaSequoiaDB for Administrators 14 hoursSequoiaDB is a document-oriented NewSQL database that supports JSON transaction processing and SQL query. SequoiaDB can directly interface with applications to provide high performance and horizontally scalable data storage and processing functions, or serve as the frontend to Hadoop and Spark for both real-time query and data analysis.
couchApache CouchDB for Developers14 hoursAdobe CouchDB is a scalable, fault-tolerant, and schema-free document-oriented database written in Erlang. It's used in large and small organizations for a variety of applications where a traditional SQL database isn't the best solution for the problem at hand.

Audience

This course is directed at engineers and developers seeking to deploy and develop with a CouchDB instance.
postgresdevPostgreSQL for Developers14 hoursThis course provides programmatic interaction with PostgreSQL databases. Learn techniques, syntaxes and structures needed to develop quality applications using PostgreSQL backend. This training also covers SQL Tuning covering best practices for writing efficient SQL.

Target audience includes developers who want to use or extend PostgreSQL, as well as database architects.
globalsightGlobalSight: Automate the Localization Process7 hoursGlobalSight is an open-source, Java based application server for automating, streamlining, and managing the localization process.

In this instructor-led, live training, participants will learn about GlobalSight's architecture and functionality as they install, configure and deploy a demonstration server.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the benefits of GlobalSight relative to other Translation Management Systems
- Install GlobalSight server and related components
- Set up GlobalSight to work behind a reverse proxy
- Deploy GlobalSight to a production environment
- Troubleshoot and optimize GlobalSight
- Use GlobalSight's APIs to integrate it with third party applications, including JBPM, etc.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
datastorageoverviewWhich data storage to choose - from flat files, through SQL, NoSQL to massive distributed systems7 hoursThis course helps customer to chose the write data storage depend on their needs. It covers almost all possible modern approaches.
ADSQLSQL Advanced14 hoursStudents will learn advanced queries and how to add, update, and delete data, tables, views, and indexes.
kdbqKDB+/Q/Python Financial Data Ananlysis21 hoursAudience

*KDB+/Q developer

Format of the course

50% lectures, 40% labs, 10% tests
mongodbadvadminMongoDB Advanced Administrator14 hoursThis instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at administrators wishing to solve complex deployment and management problems using MongoDB Ops Manager.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure MongoDB Ops Manager
- Set up and manage different types of environments
- Understand and implement MongoDB Enterprise Server specific solutions to solve complex enterprise challenges

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- This training is based on MongoDB Enterprise Server, which includes Ops Manager. Please consult with us to arrange license requirements.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
mongodbpythonMongoDB for Python Developers14 hoursThis instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at developers wishing to learn how to use MongoDB as the database for Python their applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure MongoDB
- Understand the difference between accessing a NoSQL document database and a traditional relational databases' (e.g., MySQL)
- Query a MongoDB database from within Python
- Create and write data to a MongoDB databasse
- Understand MongoDB's "data processing pipeline"
- Perform real-time analytics and statistical analysis
- Generate reports for dashboarding
- Implement exception handling in Python application

Format of the Course:

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options:

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
ssasBusiness Intelligence with SSAS14 hoursSSAS (SQL Server Analysis Services), is a Microsoft SQL Server transactional processing (OLAP) and data mining tool for analyzing data across multiple databases, tables or files. The semantic data models provided by SSAS are used by client applications such as Power BI, Excel, Reporting Services, and other data visualization tools.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use SSAS to analyze large volumes of data in databases and data warehouses.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure SSAS
- Understand the relationship between SSAS, SSIS, and SSRS
- Apply multidimensional data modeling to extract business insights from data
- Design OLAP (Online Analytical Processing) cubes
- Query and manipulate multidimensional data using the MDX (Multidimensional Expressions) query language
- Deploy real-world BI solutions using SSAS

Audience

- BI (Business Intelligence) professionals
- Data Analysts
- Database and data warehousing professionals

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- This training is based on the latest version of Microsoft SQL Server and SSAS.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Upcoming Database Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
SQL language in MSSQL - Nicosia, Jacovides TowerTue, 2019-03-05 09:303000EUR / 3600EUR
SQL language in MSSQL - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-05-06 09:303000EUR / 3600EUR
SQL language in MSSQL - Nicosia, Jacovides TowerThu, 2019-05-16 09:303000EUR / 3600EUR
SQL language in MSSQL - Nicosia, Jacovides TowerWed, 2019-07-17 09:303000EUR / 3600EUR
SQL language in MSSQL - Αθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-24 09:303000EUR / 3600EUR
Weekend Database courses, Evening Database training, Database boot camp, Database instructor-led, Weekend Database training, Evening Database courses, Database coaching, Database instructor, Database trainer, Database training courses, Database classes, Database on-site, Database private courses, Database one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!