Database Training Courses

Database Training Courses

Το μάθημα κατάρτισης βασισμένο σε βάσεις δεδομένων (DB) ή στο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS) κατευθύνεται τόσο σε διαχειριστές συστημάτων όσο και σε προγραμματιστές και επιδεικνύει μέσω πρακτικής άσκησης πώς να διαχειρίζεται συστήματα βάσεων δεδομένων καθώς και πώς να ενσωματώνει μια βάση δεδομένων εφαρμογών λογισμικού. Η κατάρτιση σε βάσεις δεδομένων είναι διαθέσιμη ως "ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Database Course Outlines

CodeNameDurationOverview
mysqladmMySQL Database Administration14 hoursMySQL Administration training course is for anyone who wants to administrate the MySQL database server. It is a comprehensive course covering all administrator duties.

The course explains how MySQL Database works, what tools are available, how we can use them, how we can secure the MySQL Database Server and configure it. During the training course you will learn how to manage user accounts and how the MySQL Access Privilege System works. You also will learn how to maintain your database, backup and recover your databases and perform crash recovery.
cassdev1Cassandra for Developers - Bespoke21 hoursThis course will introduce Cassandra – a popular NoSQL database. It will cover Cassandra principles, architecture and data model. Students will learn data modeling in CQL (Cassandra Query Language) in hands-on, interactive labs. This session also discusses Cassandra internals and some admin topics.

Duration : 3 days

Audience : Developers
flockdbFlockdb: A Simple Graph Database for Social Media7 hoursFlockDB is an open source distributed, fault-tolerant graph database for managing wide but shallow network graphs. It was initially used by Twitter to store relationships among users.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up and use a FlockDB database to help answer social media questions such as who follows whom, who blocks whom, etc.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure FlockDB
- Understand the unique features of FlockDB, relative to other graph databases such Neo4j
- Use FlockDB to maintain a large graph dataset
- Use FlockDB together with MySQL to provide provide distributed storage capabilities
- Query, create and update extremely fast graph edges
- Scale FlockDB horizontally for use in on-line, low-latency, high throughput web environments

Audience

- Developers
- Database engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
globalsightGlobalSight: Automate the Localization Process7 hoursGlobalSight is an open-source, Java based application server for automating, streamlining, and managing the localization process.

In this instructor-led, live training, participants will learn about GlobalSight's architecture and functionality as they install, configure and deploy a demonstration server.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the benefits of GlobalSight relative to other Translation Management Systems
- Install GlobalSight server and related components
- Set up GlobalSight to work behind a reverse proxy
- Deploy GlobalSight to a production environment
- Troubleshoot and optimize GlobalSight
- Use GlobalSight's APIs to integrate it with third party applications, including JBPM, etc.

Audience

- System administrators

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
hypertableHypertable: Deploy a BigTable Like Database14 hoursHypertable is an open-source software database management system based on the design of Google's Bigtable.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up and manage a Hypertable database system.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install, configure and upgrade a Hypertable instance
- Set up and administer a Hypertable cluster
- Monitor and optimize the performance of the database
- Design a Hypertable schema
- Work with Hypertable's API
- Troubleshoot operational issues

Audience

- Developers
- Operations engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
riakRiak: Build Applications with High Data Accuracy14 hoursRiak is an Erlang based open-source document database, similar to CouchDB. It is created and maintained by Basho.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to build, run and operate a Riak based web application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Extend the number of hardware nodes and partition data across multiple servers
- Use bucket/key/values to organize and retrieve documents
- Use full-text search like query syntax
- Understand other Riak related technologies, such as Riak KV and Riak TS
- Test, secure, optimize and deploy a sample web application

Audience

- Developers
- Database engineers
- Operations staff

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
kdbplusandqkdb+ and q: Analyze Time Series Data21 hourskdb+ is an in-memory, column-oriented database and q is its built-in, interpreted vector-based language. In kdb+, tables are columns of vectors and q is used to perform operations on the table data as if it was a list. kdb+ and q are commonly used in high frequency trading and are popular with the major financial institutions, including Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, JP Morgan, etc.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create a time series data application using kdb+ and q.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the difference between a row-oriented database and a column-oriented database
- Select data, write scripts and create functions to carry out advanced analytics
- Analyze time series data such as stock and commodity exchange data
- Use kdb+'s in-memory capabilities to store, analyze, process and retrieve large data sets at high speed
- Think of functions and data at a higher level than the standard function(arguments) approach common in non-vector languages
- Explore other time-sensitive applications for kdb+, including energy trading, telecommunications, sensor data, log data, and machine and network usage monitoring

Audience

- Developers
- Database engineers
- Data scientists
- Data analysts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
sqladvalsSQL Advanced level for Analysts 21 hoursThe aim of this course is to provide a clear understanding of the use of SQL for different
databases (Oracle, SQL Server, MS Access...). Understanding of analytic functions and the
way how to join different tables in a database will help delegates to move data analysis
operations to the database side, instead of doing this in MS Excel application. This can also
help in creating any IT system, which uses any relational database.
prcmysqlPercona Server for MySQL14 hoursPercona Server for MySQL is optimized for cloud computing, NoSQL access, containers and modern hardware such as SSD and Flash storage.

-

Cloud ready
Dramatically reduces downtime on servers with slow disks and large memory, such as 4XL EC2 servers on EBS volumes

-

SaaS deployable
Increases flexibility for architectures such as co-located databases with hundreds of thousands of tables and heterogeneous backup and retention policies

-

Vertical scalability and server consolidation
Scales to over 48 CPU cores, with the ability to achieve hundreds of thousands of I/O operations per second on high-end solid-state hardware

-

Query, object and user level instrumentation
Detailed query logging with per-query statistics about locking, I/O, and query plan, as well as performance and access counters per-table, per-index, per-user, and per-host

-

Enterprise ready
Percona Server for MySQL includes advanced, full-enabled external authentication, audit logging and threadpool scalability features that are only available in Oracle’s commercial MySQL Enterprise Edition
teraintroTeradata Fundamentals21 hoursTeradata is one of the popular Relational Database Management System. It is mainly suitable for building large scale data warehousing applications. Teradata achieves this by the concept of parallelism.

This course introduces the delegates to Teradata
mariadbadvAdvanced MariaDB for High Availability and Performance28 hoursMariaDB is a fork of MySQL and one of the most popular database servers.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to install, configure and manage MariaDB for high availability and performance. Other topics include backup and recovery, security and clustering.

Audience

- Developers
- Database administrators
- System administrators

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
voldemortVoldemort: Setting Up A Key-Value Distributed Data Store14 hoursVoldemort is an open-source distributed data store that is designed as a key-value store. It is used at LinkedIn by numerous critical services powering a large portion of the site.

This course will introduce the architecture and capabilities of Voldomort and walk participants through the setup and application of a key-value distributed data store.

Audience

- Software developers
- System administrators
- DevOps engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice, occasional tests to gauge understanding
berkeleydbBerkeley DB for Developers21 hoursBerkeley DB (BDB) is a software library intended to provide a high-performance embedded database for key/value data. Berkeley DB is written in C with API bindings for C++, C#, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, Smalltalk, Tcl, and many other programming languages. Berkeley DB is not a relational database.

This course will introduce the architecture and capabilities of Berkeley DB and walk participants through the development of their own sample application using Berkeley DB.

Audience

- Application developers
- Software engineers
- Technical consultants

Format of the course

- Part lecture, part discussion, hands-on development and implementation, tests to gauge understanding
accbasAccess Basics14 hoursMicrosoft Access is a pseudo-relational database engine from Microsoft.
scylladbScylla Database21 hoursScylla is an open-source distributed NoSQL data store. It is compatible with Apache Cassandra but performs at significantly higher throughputs and lower latencies.

In this course, participants will learn about Scylla's features and architecture while obtaining practical experience with setting up, administering, monitoring, and troubleshooting Scylla.

Audience

- Database administrators
- Developers
- System Engineers

Format of the course

- The course is interactive and includes discussions of the principles and approaches for deploying and managing Scylla distributed databases and clusters.
- The course includes a heavy component of hands-on exercises and practice.
neo4jBeyond the Relational Database: Neo4j21 hoursRelational, table-based databases such as Oracle and MySQL have long been the standard for organizing and storing data. However, the growing size and fluidity of data have made it difficult for these traditional systems to efficiently execute highly complex queries on the data. Imagine replacing rows-and-columns-based data storage with object-based data storage, whereby entities (e.g., a person) could be stored as data nodes, then easily queried on the basis of their vast, multi-linear relationship with other nodes. And imagine querying these connections and their associated objects and properties using a compact syntax, up to 20 times lighter than SQL. This is what graph databases, such as neo4j offer.

In this hands-on course, we will set up a live project and put into practice the skills to model, manage and access your data. We contrast and compare graph databases with SQL-based databases as well as other NoSQL databases and clarify when and where it makes sense to implement each within your infrastructure.

Audience

- Database administrators (DBAs)
- Data analysts
- Developers
- System Administrators
- DevOps engineers
- Business Analysts
- CTOs
- CIOs

Format of the course

- Heavy emphasis on hands-on practice. Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.
DM7Getting Started with DM721 hoursAudience

- Beginner or intermediate database developers
- Beginner or intermediate database administrators
- Programmers

Format of the course

- Heavy emphasis on hands-on practice.
- Most of the concepts are learned through samples, exercises, and hands-on development.
dbalogicmigrationDatabase Logic Migration7 hoursWhen migrating databases there are common ways of dealing with logic put either in SQL queries specific to the database or database procedural language (e.g. PL/SQL). This course covers techniques and strategies of making migration smooth. Also, it deals with possible performance and scalability problems.

This course is usually deliver with following databases: DB2, Oracle, MySQL, MariaDB, SQL Server, etc... but can be tailored to a specific migration project.
cassadminCassandra Administration14 hoursThis course will introduce Cassandra – a popular NoSQL database. It will cover Cassandra principles, architecture and data model. Students will learn data modeling in CQL (Cassandra Query Language) in hands-on, interactive labs. This session also discusses Cassandra internals and some admin topics.
datastorageoverviewWhich data storage to choose - from flat files, through SQL, NoSQL to massive distributed systems7 hoursThis course helps customer to chose the write data storage depend on their needs. It covers almost all possible modern approaches.
webdevonboardingWeb Developer On-boarding Training420 hoursIn this instructor-led, live training, participants will learn the foundations of web development as they step through the creation and deployment of a sample application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Design and implement new user facing features
- Optimize web applications to maximize speed and scale
- Write client-side code for web-based applications
- Create fast, easy to use, high volume production applications and develop prototypes quickly

Audience

- Beginner web developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
aerosdevAerospike for Developers14 hoursThis course covers everything a database developer needs to know to successfully develop applications using Aerospike.
kdbqKDB+/Q/Python Financial Data Ananlysis21 hoursAudience

*KDB+/Q developer

Format of the course

50% lectures, 40% labs, 10% tests
mongodbpythonMongoDB for Python Developers14 hoursThis instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at developers wishing to learn how to use MongoDB as the database for Python their applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure MongoDB
- Understand the difference between accessing a NoSQL document database and a traditional relational databases' (e.g., MySQL)
- Query a MongoDB database from within Python
- Create and write data to a MongoDB databasse
- Understand MongoDB's "data processing pipeline"
- Perform real-time analytics and statistical analysis
- Generate reports for dashboarding
- Implement exception handling in Python application

Format of the Course:

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options:

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
ssasBusiness Intelligence with SSAS14 hoursSSAS (SQL Server Analysis Services), is a Microsoft SQL Server transactional processing (OLAP) and data mining tool for analyzing data across multiple databases, tables or files. The semantic data models provided by SSAS are used by client applications such as Power BI, Excel, Reporting Services, and other data visualization tools.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use SSAS to analyze large volumes of data in databases and data warehouses.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure SSAS
- Understand the relationship between SSAS, SSIS, and SSRS
- Apply multidimensional data modeling to extract business insights from data
- Design OLAP (Online Analytical Processing) cubes
- Query and manipulate multidimensional data using the MDX (Multidimensional Expressions) query language
- Deploy real-world BI solutions using SSAS

Audience

- BI (Business Intelligence) professionals
- Data Analysts
- Database and data warehousing professionals

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- This training is based on the latest version of Microsoft SQL Server and SSAS.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
postgresadmin4PostgreSQL Performance Tuning7 hoursThis training is designed for Database Administrators and Architects who want to tune PostgreSQL Database for Performance. Learn how to log slow workload and find the possible pain points in a query. This topic also covers the most important parameters that must be tuned for optimal performance.
postgresadmin3Implementing High Availability in PostgreSQL7 hoursThis training is designed for Database Administrators and Architects who want to learn Streaming Replication in PostgreSQL and how pgpool-II can be used to achieve automatic failovers and setup a highly available PostgreSQL Database Cluster.
postgresadmin2PostgreSQL Advanced DBA14 hoursThis training is designed for Database Administrators and Architects who want to learn the tools and techniques for implementing High Availability and Database Security in PostgreSQL.

You will also learn how to find slow queries, monitor database performance and tune PostgreSQL for Performance.
postgresadmin1PostgreSQL Essentials14 hoursThis training is designed for Database Administrators and Architects who want to learn PostgreSQL from basics.

You will learn PostgreSQL architecture, installation, designing as well as how to perform backup and recovery databases in PostgreSQL.
sqlmssqlserverLearning SQL with Microsoft SQL Server21 hoursMicrosoft SQL Server is a relational database management system (RDBMS) for storing and retrieving data.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn the essentials of the SQL language needed to query a Microsoft SQL Server database.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Microsoft SQL Server
- Query a Microsoft SQL Server database using Microsoft's Transact-SQL (T-SQL) language
- Understand the essentials of database design
- Optimize a database through normalization
- Use aggregate functions to generate results similar to those of "pivot-tables"
- Access Microsoft SQL Server through Excel

Audience

- Data analysts
- Business Intelligence professionals
- Business managers
- Excel experts who wish to expand their analysis skill set

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- This training is based on the latest version of Microsoft SQL Server
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Upcoming Database Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Developing in SQL Server Business Intelligence - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-01-07 09:307500EUR / 8700EUR
Developing in SQL Server Business Intelligence - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-01-21 09:307500EUR / 8700EUR
Developing in SQL Server Business Intelligence - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-01-28 09:307500EUR / 8700EUR
Developing in SQL Server Business Intelligence - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-04-01 09:307500EUR / 8700EUR
Developing in SQL Server Business Intelligence - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-04-15 09:307500EUR / 8700EUR
Weekend Database courses, Evening Database training, Database boot camp, Database instructor-led, Weekend Database training, Evening Database courses, Database coaching, Database instructor, Database trainer, Database training courses, Database classes, Database on-site, Database private courses, Database one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Drupal and SolrΑθήνα (Athens), AcropolisTue, 2018-12-18 09:302700EUR / 3300EUR
Cognitive Computing: An Introduction for Business ManagersΠάτρα (Patras) Thu, 2019-02-07 09:301575EUR / 1975EUR
NVIDIA GPU Programming - ExtendedΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-11 09:30N/A / 5525EUR
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!