QlikView Training Courses

QlikView Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα QlikView από εκπαιδευτές δείχνουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης πώς να χρησιμοποιήσετε το QlikView για την ανάλυση δεδομένων και τη χρήση ανακαλύψεων δεδομένων για την υποστήριξη της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Η εκπαίδευση QlikView είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

QlikView Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite), participants will learn how to start developing with QlikView. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure QlikView.
 • Transform data from various sources through QlikView scripting.
 • Build data models with QlikView.
7 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite), participants will learn how to use QlikView to support decision making in their organization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure QlikView.
 • Analyze and display data using QliKView.
 • Use data discoveries from QlikView to support decision making.

Last Updated:

Online QlikView courses, Weekend QlikView courses, Evening QlikView training, QlikView boot camp, QlikView instructor-led, Weekend QlikView training, Evening QlikView courses, QlikView coaching, QlikView instructor, QlikView trainer, QlikView training courses, QlikView classes, QlikView on-site, QlikView private courses, QlikView one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions