React Training Courses

React Training Courses

Τοπική, καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές ζωντανά Αντιμετωπίστε τους συμμετέχοντες στα βόλτες βήμα-βήμα με τη δημιουργία της δικής τους εφαρμογής React. Η εκπαίδευση αντίδρασης είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

React Subcategories

React Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, we demonstrate React's power and flexibility, compare it to alternative frameworks, and walk participants step-by-step through the creation of their own React application.

By the end of this course, participants will be able to:

- Understand React's design philosophy.
- Decide when and where it makes sense to use React, and when to rethink the conventional MVC model.
- Understand React concepts such as components, props, state, and lifecycle.
- Implement related technologies such as Babel, Webpack, and JSX.
- Build, test and deploy an interactive web application.
14 hours
Relay is a JavaScript framework for building data-driven React applications. GraphQL is a data querying language for describing complex, nested data dependencies in modern applications. Together they allow an application's components to be moved anywhere in a render hierarchy without having to apply a cascade of modifications to parent components or to the server code which prepares the data payload. Relay is being used by Facebook in various mobile app projects.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to apply key Relay concepts such as declarative specification of data dependencies, collocation and mutation to build a React application using Relay and GraphQL.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Relay to compose data queries into efficient batches, provide each component with exactly the data that it requested, update the components when the data changes, and maintain a client-side store (cache) of all data.
- Collocate queries and the view's code to more easily reason about a components functionality
- Use GraphQL to declare data requirements while allowing Relay to fetch the data on its own
- Understand the concept of mutating data on the client and server using GraphQL mutations
- Understand the differences between Relay and Flux, in particular how "mutations" implement the concept of actions and modifications
- Use routes to determine which data to fetch to render a given component
- Make changes in relative isolation, even in large team projects
- Create correct, high-performance applications in a straightforward and obvious way

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn how to build React applications using Flux and GraphQL. The course covers installation, setup, integration, testing, deployment and best practices as it walks participants through the creation of a series of sample applications that demonstrate how to add additional levels of complexity and "coolness" to an application using the most advanced toolkits and techniques.

Developing applications with React requires a different kind of thinking, compared to what some developers are accustomed to, especially when coming from the mindset of other MVC frameworks such as AngularJS and Bootstrap.
This training covers the fundamentals behind of the technologies used each step of the way so that participants are not only able to build a functional application, but also understand why a particular approach is used. This lays the groundwork for thinking independently and creatively about the design and the desired results for building their own applications in the future.
21 hours
React is a widely-used library for creating single page applications in JavaScript and HTML. It is used by companies such as Facebook, Instagram, Netflix or the New York Times.

This course will introduce the foundations on which React and other libraries (like Angular and Vue.js) are based on and highlight the sepecifics of React. It will also cover technologies that are commonly used with React, like Redux and React-Router.

By the end of this course participants will be able to build applications of various complexity with React while adhering to best practices.
14 hours
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers with React skills who wish to optimize and improve their creation of React applications by understanding and applying React's component patterns.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the different types of React Patterns
- Use React Context API for web applications

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about React, please visit: https://reactjs.org
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote) is aimed at engineers who wish to use Jest to test React applications and components.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure a proper testing environment.
- Write asynchronous tests for React apps and components.
- Run Jest advanced tests that include mocking, spies and stubs.
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to build React components and design complex applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand React's advanced concepts, including context APIs, HOCs, external state, asynchronous APIs, etc.
- Build composable components with React.
- Enable server side and client side authentication.
- Implement React and Redux libraries to manage complex stateful applications.
- Reduce code and optimize an application's performance.
- Test and deploy an application.
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to use PHP to deploy a back-end server for a React application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing.
- Render React components in PHP with the help of PHP extension V8js.
- Use PHP to create APIs that interact with database systems.
- Use module-bundlers such as Webpack to compile React code.
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote) is aimed at developers who wish to use GraphQL and Relay to manage data on React applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start data control for React applications.
- Deliver instant UI-response interactions.
- Aggregate data from multiple libraries into one convenient API.
- Pre-fetch using GraphQL and Relay.
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote) is aimed at developers who wish to transform a React application into a Progressive Web App.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start transforming a React application.
- Cache using Service Worker to make a React application work offline.
- Create and style a push notification.
- Install the progressive web app into a mobile device.
7 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to internationalize and localize their React applications to support multiple languages.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure the needed localization libraries and tools.
- Enable a React App to be displayed in multiple languages.
- Extract all localizable UI text from a React app.
- Package up translatable content for exchange with translators.
- Understand the localization cycle and automate the process.
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web developers who wish to build functional front-end and back-end web applications with Spring Boot, React, and Redux.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build a front-end application with React and Redux.
- Create RESTful APIs with Spring Boot.
- Secure web services with Spring security and JWT web tokens.
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use the MERN Stack for fullstack development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Integrate React with MongoDB, Express, and Node.js.
- Build a fullstack web application from scratch.
- Implement application security through authorization and authentication.
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Meteor and React for full stack development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build and prototype web applications.
- Structure an applications user interfaces from reusable components.
- Manage data across clients and servers with Meteor.
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Next.js to create React applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop server-side web applications and static sites in Next.js.
- Handle and store data with MongoDB.
- Secure a web application with AuthO authentication.
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to monetize a website or web application using the Stripe API.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing.
- Build an application that integrates payment processing features such as Checkout, Payment Intents, and Billing.
21 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to use React to develop, test, and deploy micro-frontends for large web applications, making them highly-scalable, technology agnostic, and easier to maintain.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing micro-frontends with React.
- Understand the architecture, core concepts, and advantages of micro-frontends.
- Learn how to build, integrate, test, and deploy micro-frontends with React.
- Implement micro-frontends with module federation.
- Apply the CI/CD pipeline production-grade workflow.
- Know the common issues with CSS in micro-frontends and how to fix them.
- Get insights on how to implement other frontend frameworks with React.
7 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Ant Design to enhance the User Experience for their React application.

By the end of this training, participants will be able to implement Ant Design's React components to develop beautiful enterprise-class web applications.
7 hours
This instructor-led, live training in (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Material UI to speed up the development of well-designed UIs for React applications.

By the end of this training, participants will be able to implement Material UI's React components to develop beautiful enterprise-class web applications.
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα is aimed at developers who wish to use MobX in their React applications to more effectively manage state.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up MobX in React.
- Understand the uses cases for MobX, as compared to Redux (e.g., MobX's "classical paradigm" vs Redux's "functional paradigm").
- Use MobX as an advanced state layer for React applications.
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote) is aimed at developers who need to decide which JavaScript framework to use to develop front-end applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up an optimal development environment to start developing front-end applications.
- Implement demo applications to test the limitations and benefits of a JavaScript framework.
- Decide on which JavaScript framework is the best fit.

Last Updated:

Upcoming React Courses

Online React courses, Weekend React courses, Evening React training, React boot camp, React instructor-led, Weekend React training, Evening React courses, React coaching, React instructor, React trainer, React training courses, React classes, React on-site, React private courses, React one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions