ServiceNow Training Courses

ServiceNow Training Courses

Οι τοπικοί εκπαιδευτικοί κύκλοι μαθημάτων ServiceNow καθοδηγούμενοι από εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής πρακτικής πώς να παρέχουν τεχνική υποστήριξη διαχείρισης και να εφαρμόζουν ψηφιακές ροές εργασίας για τις λειτουργίες πληροφορικής μιας επιχείρησης. ServiceNow είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

ServiceNow Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
35 hours
Overview
Το ServiceNow είναι ένα προϊόν ροής εργασίας που βασίζεται σε σύννεφο για τον ορισμό, τη δομή, τη διαχείριση και την αυτοματοποίηση περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσιών. Η ενσωμάτωση δέσμης ενεργειών στη πλατφόρμα ServiceNow παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων εφαρμογών, προηγμένης προσαρμογής, API ServiceNow και πολλά άλλα.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές ιστού που επιθυμούν να αναπτύξουν και να κάνουν σεναρίσματα στην πλατφόρμα ServiceNow.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Κύρια δέσμη ενεργειών διακομιστή και scripting πλευρά πελάτη στο ServiceNow.
- Κατανοήστε πότε και πού να κάνετε σενάριο στο ServiceNow.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
28 hours
Overview
ServiceNow is a software platform for managing IT Services. ServiceNow Application Portfolio Management (APM) is a tool for evaluating and optimizing an organization's on-premises and cloud-based applications and services.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at IT administrators who wish to use ServiceNow APM to automate the process of evaluating and optimizing their organization's software and services.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up APM within ServiceNow.
- Understand how APM fits within the ServiceNow ecosystem.
- Generate comprehensive metrics to measure the business benefits of an organization's applications.
- Evaluate IT costs for different business units within the organization.
- Optimize inventories of software applications to achieve business objectives.
- Make informed decisions on whether to invest, sustain, or replace applications.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 hours
Overview
ServiceNow Discovery is an IT Operations Management (ITOM) software application that scans an organization's network (private, public cloud, etc.) to identify the hardware and software connected to the network, their configurations, database connections, relationships and dependencies, etc.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at IT professionals who wish to use ServiceNow Discovery to simplify the process of identifying, tracking and diagnosing an organization's IT infrastructure.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the concepts and benefits of credential-less discovery.
- Install and configure the servers needed to scan a network.
- Efficiently identify a company's Linux machines, Windows machines, network devices, software applications and databases.
- Uncover waste in hardware usage, avoid software license compliance penalties, and prevent software disruption and downtime.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hours
Overview
ServiceNow is a cloud based platform for automating IT business management. ServiceNow takes a software-as-a-service approach, providing technical management support for the IT operations of corporations.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at users who wish to use ServiceNow to manage business operations and services.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement basic configurations in ServiceNow.
- Generate and maintain reports.
- Successfully navigate the ServiceNow interface.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Το ServiceNow είναι ένα προϊόν ροής εργασίας που βασίζεται στο cloud. Η ServiceNow λαμβάνει μια προσέγγιση λογισμικού ως υπηρεσία, παρέχοντας υποστήριξη τεχνικής διαχείρισης για τις λειτουργίες ΤΠ των εταιρειών.

Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε διαχειριστές συστημάτων που επιθυμούν να εφαρμόσουν ψηφιακές ροές εργασίας για μια επιχείρηση με τη χρήση του ServiceNow.

Μέχρι το τέλος αυτής της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Κύριες βασικές διαμορφώσεις στο ServiceNow.
- Μετεγκατάσταση προσαρμογών από παρουσίες μέσω συνόλων ενημερωμένων εκδόσεων.
- Κατανόηση και εφαρμογή δραστηριοτήτων διαχείρισης στο ServiceNow.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανών εργαστηρίων.

Επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.

Upcoming ServiceNow Courses

Online ServiceNow courses, Weekend ServiceNow courses, Evening ServiceNow training, ServiceNow boot camp, ServiceNow instructor-led, Weekend ServiceNow training, Evening ServiceNow courses, ServiceNow coaching, ServiceNow instructor, ServiceNow trainer, ServiceNow training courses, ServiceNow classes, ServiceNow on-site, ServiceNow private courses, ServiceNow one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions