VB.NET Training Courses

VB.NET Training Courses

Τοπικά εκπαιδευτικά σεμινάρια VB.NET που διοργανώνονται από τοπικούς εκπαιδευτές στο Ελλάδα .

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

VB.NET Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
Microsoft Visual Studio is an integrated development environment (IDE). VB.NET (Visual Basic .NET) is a multi-paradigm, object-oriented programming language that is implemented on the .NET Framework.

Upcoming VB.NET Courses

Online VB.NET courses, Weekend VB.NET courses, Evening VB.NET training, VB.NET boot camp, VB.NET instructor-led, Weekend VB.NET training, Evening VB.NET courses, VB.NET coaching, VB.NET instructor, VB.NET trainer, VB.NET training courses, VB.NET classes, VB.NET on-site, VB.NET private courses, VB.NET one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions