VB.NET Training Courses

VB.NET Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα VB.NET από εκπαιδευτές στο Ελλάδα.

Machine Translated

VB.NET Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Το Microsoft Visual Studio είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE). VB.NET (Visual Basic .NET) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού πολλαπλών παραδειγμάτων, αντικειμενοστραφής, που υλοποιείται στο .NET Framework.
21 hours
Αυτό το μάθημα χωρίζεται σε 3 κύριες ενότητες και αποτελείται από ένα μείγμα παρουσιάσεων και πρακτικών ασκήσεων.
  VB.NET Γλώσσα σε Visual Studio 2012 VB.NET Ο προσανατολισμός του αντικειμένου VB.NET και SQL Server 2012

Last Updated:

Online VB.NET courses, Weekend VB.NET courses, Evening VB.NET training, VB.NET boot camp, VB.NET instructor-led, Weekend VB.NET training, Evening VB.NET courses, VB.NET coaching, VB.NET instructor, VB.NET trainer, VB.NET training courses, VB.NET classes, VB.NET on-site, VB.NET private courses, VB.NET one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions