Express Training Courses

Express Training Courses

Τοπική, εκπαιδευτής-LED Live Express. js (ή απλά να εκφράσω) εκπαιδευτικά μαθήματα αποδείξει μέσω διαδραστική hands-on πρακτική πώς να χρησιμοποιήσετε Express για τη δημιουργία εφαρμογών Web.

Η Express Training είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση". ΕπιΤόπου ζωντανή εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε NobleProg εταιρικά κέντρα κατάρτισης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας αλληλεπιδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

NobleProg--ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης σας

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Express Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
35 hours
Overview
Course Objective:

MEAN stack is a full-stack JavaScript solution that helps you write scalable, robust, and maintainable web applications quickly and easily using MongoDB, express, AngularJS, and Node.js.

By the end of this hands-on intensive training course, the students will be able to:

- Store the data in NoSQL, document-oriented MongoDB database that brings performance and scalability.
- Use Node.js, the server-side platform built on Google V8’s runtime for building fast, scalable network applications.
- Use Express, a simple yet powerful web application development HTTP server framework built on top of Node.js.
- Use AngularJS framework that offers declarative, two-way data binding for web applications.
- Take advantage of the ‘full-stack JavaScript’ paradigm i.e. store documents in JSON-like format in MongoDB, author JSON queries in Node.js/Express.js, and forward these JSON documents back to an Angular-based frontend.
- Get acquainted with the latest web application development trends in the IT industry.
14 hours
Overview
This course has been created with the following objectives:

- Node.js fundamental concepts
- V8 engine internals
- Administration of Express.js applications
- Performance & Monitoring
- Process management

This course is aimed at apprehending the tools and concepts required to administer Node.js/Expres.js applications, understand and monitor performance in a V8 engine environment.
21 hours
Overview
Audience:

Typically, a Project Manager, Aanalyst, Developer or anyone who needs:

- Explore the node.js framework and architecture
- Explore Express.js as a solution for web development
- Assess Node.js & Express.js as solutions for web development

- Advantages and disadvantages over Java

- To have a good understanding of an application’s structure and deployment mechanisms
- To carry out Installation / production environment / architecture tasks and configuration
- To be able to assess code quality, perform debugging, monitoring
- To implement advanced production like Logging

Objectives:

- Explore the advantages and characteristics of Node.js (In comparison with Java)
- Explore Express.js: Architecture, administration (In comparison with Java EE)
- Explore and apprehend all the features and functionalities of the webstorm platform for Node.js
- Explore and apprehend all the features and functionalities of the pm2 production process manager
- Explore and apprehend advanced logging with Winston.js

Description:

The course is normally 3 days (7 hours a day) and has a heavy emphasis on hands on practice. Most of the concepts are discovered through code readings, exercises and labs.

Upcoming Express Courses

Weekend Express courses, Evening Express training, Express boot camp, Express instructor-led, Weekend Express training, Evening Express courses, Express coaching, Express instructor, Express trainer, Express training courses, Express classes, Express on-site, Express private courses, Express one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!