Jira Training Courses

Jira Training Courses

Οι τοπικές εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων Jira με καθοδηγητές από το δάσκαλο αποδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής άσκησης πώς να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν διαφορετικούς τύπους έργων Jira. Η κατάρτιση Jira διατίθεται ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Jira Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα introduces JIRA's approach to software planning, tracking and releasing as it walks participants through the creation and management of a JIRA project.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand concepts and functionality behind JIRA's user interface and workflows.
- Add, modify, clone, link, and prioritize issues.
- Progress issues through the entire workflow.
- Perform searches.
- Manage and customize screens and filters.
7 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα introduces the advanced capabilities of JIRA, including creating and managing different types of JIRA projects, using JIRA for agile projects, configuring agile boards, managing built-in and custom fields, creating and managing screens and filters, performing basic and advanced issue searching, applying screen schemes, managing and updating workflows, configuring and applying workflow schemes, performing analysis and generating reports.

By the end of this training, participants will be able to:

- Manage issues effectively.
- Create and run Scrum and Kanban projects.
- Manage built-in and custom fields.
- Understand and manage business processes, workflows and workflow schemes.
- Perform basic and advanced searches and analysis.
- Generate and review reports.
7 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα walks participants through the deployment of a JIRA instance. Participants will learn the advanced usage of JIRA, JIRA installation, configuration, upgrading and migration, how to customize JIRA for their projects, add, manage and assign users, groups and project roles, configure and manage dashboards, define emails and notifications, apply JIRA security schemes, manage JIRA permissions, perform JIRA troubleshooting, install and customize JIRA service desk, set up a knowledge base, manage service desk users, and handle service requests collaboratively.

By the end of this training, participants will be able to:

- Have an in-depth understanding of JIRA administration.
- Customize JIRA based on their own business needs.
- Define JIRA emails and notifications.
- Manage and assign users, groups, project roles.
- Manage JIRA permissions and security schemes.
- Perform JIRA troubleshooting.
- Deploy and customize JIRA service desk.
7 hours
Overview
JIRA Software is a powerful tool for Project Management and people tend to focus more on the tool than the method itself.

This instructor-led, live training introduces the participants to the power of Jira and Confluence, working together to serve the only purpose of helping the team to deliver successfully the product / project. The team will learn how to properly use these tools to be more efficient handling User Requirements, Testing, Communication, centralized in one place.

Will be studied JIRA projects, Confluence spaces, workflows, boards (Kanban & Scrum), planning and dependencies, Jira/Confluence linkage, reporting, important fields and custom fields, issue types, screen & filtering.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a Scrum or Kanban project
- Configure Jira to manage the project properly
- Manage issues effectively
- Build the necessary screen to handle issue types
- Create workflows and boards, and understand their interaction
- Perform basic and advanced searches and analysis
- Generate and review reports necessary for the team and the management
14 hours
Overview
JIRA is a Java based web application that provides project and issue tracking for improving the agility of software development.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Jira to implement a Kanban approach to Agile within their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the principles behind Agile and Kanban
- Use Jira to create and manage a Kanban project
- Customize Jira to fit the needs of their organization
- Perform basic and advanced searches and analysis
- Generate and review reports

Audience

- Product managers
- Software developers
- Test engineers
- Business analysts

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Upcoming Jira Courses

Online Jira courses, Weekend Jira courses, Evening Jira training, Jira boot camp, Jira instructor-led, Weekend Jira training, Evening Jira courses, Jira coaching, Jira instructor, Jira trainer, Jira training courses, Jira classes, Jira on-site, Jira private courses, Jira one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions