Project Management Training Courses

Project Management Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης με επίκεντρο το μάθημα του Project Management (PM) δείχνουν μέσω πρακτικών πρακτικών πώς να εφαρμόσουν αποτελεσματική διαχείριση για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σε ένα έργο. Η εκπαίδευση για τη διαχείριση έργων είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Project Management Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
14 hours
Overview
This 2 day course is suitable for any IT professionals who are interested in using the Waterfall model and how people have traditionally tried to deal with its shortcomings - including, but not limited to, Agile approaches.

The aim of the 1st day is to give an overview of these approaches enabling you to decide what might suit them in your environment.

The 2nd day looks at project management techniques and good practices that have been identified from Agile, and which can be applied in a Waterfall or Agile context.
21 hours
Overview
Through this 3-day workshop, 21 hours, participants will learn how to manage projects more efficiently, ensuring the projects are delivered on time and within budget according to their scope statement. Participants will identify their strengths and weaknesses as Project Managers; gain skills in initiating, planning, executing, controlling and evaluating their projects.
7 hours
Overview
JIRA is a Java based web application that provides project and issue tracking for improving the agility of software development.

This instructor-led, live training introduces the advanced capabilities of JIRA, including creating and managing different types of JIRA projects, using JIRA for agile projects, configuring agile boards, managing built-in and custom fields, creating and managing screens and filters, performing basic and advanced issue searching, applying screen schemes, managing and updating workflows, configuring and applying workflow schemes, performing analysis and generating reports.

By the end of this training, participants will be able to:

- Manage issues effectively.
- Create and run Scrum and Kanban projects.
- Manage built-in and custom fields.
- Understand and manage business processes, workflows and workflow schemes.
- Perform basic and advanced searches and analysis.
- Generate and review reports.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
JIRA is a Java based web application that provides project and issue tracking for improving the agility of software development.

This instructor-led, live training introduces Jira's approach to software planning, tracking and releasing as it walks participants through the creation and management of a JIRA project.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand concepts and functionality behind Jira's user interface and workflows.
- Add, modify, clone, link, and prioritize issues.
- Progress issues through the entire workflow.
- Perform searches.
- Manage and customize screens and filters.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
JIRA Software is a powerful tool for Project Management and people tend to focus more on the tool than the method itself.

This instructor-led, live training introduces the participants to the power of Jira and Confluence, working together to serve the only purpose of helping the team to deliver successfully the product / project. The team will learn how to properly use these tools to be more efficient handling User Requirements, Testing, Communication, centralized in one place.

Will be studied JIRA projects, Confluence spaces, workflows, boards (Kanban & Scrum), planning and dependencies, Jira/Confluence linkage, reporting, important fields and custom fields, issue types, screen & filtering.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a Scrum or Kanban project
- Configure Jira to manage the project properly
- Manage issues effectively
- Build the necessary screen to handle issue types
- Create workflows and boards, and understand their interaction
- Perform basic and advanced searches and analysis
- Generate and review reports necessary for the team and the management
14 hours
Overview
Kanban Management Professional 1 (KMP1) is a highly interactive two-day course accredited by the Lean Kanban University (LKU). It combines teaching, group discussions and a fully immersive simulation to illustrate how the Kanban Method helps individuals, teams, and organisations to manage and improve the delivery of products and services to their customers.

The Kanban Method provides pragmatic, actionable, evidence-based guidance for successful evolutionary change. It starts with what you do now and pursues evolutionary change while respecting current roles, responsibilities and job titles, and encouraging leadership at all levels. This allows organisations to evolve business processes gradually, define and use relevant metrics to measure progress, and significantly reduce the risks associated with complex change programmes.

You will leave this course with knowledge of the Kanban principles and general practices, and skills that will enable you to apply Kanban with confidence in your organisation.

What Will You Learn?
- Identify internal and external sources of dissatisfaction
- Analyse demand vs capability
- Model the knowledge discovery process
- Design kanban systems and their visualisations
- Identify and prioritise improvements
- Choose cadences for activities
- Identify classes of service

What Will I Receive?
Course materials (print & electronic)
Electronic copy of the book "Kanban - Successful Evolutionary Change for Your Technology Business" by David J. Anderson
Membership of the Lean-Kanban University (LKU)
Lean-Kanban University (LKU) certificate of course completion

Who Is This Course For?
Anyone who is involved in product development or knowledge work. This includes but is not limited to the following:
Programme and delivery managers
Product and project managers
Product developers, software developers and testers
People working in operations or support
Business analysts
High-level management
Anyone interested in implementing Agile in their organisation
14 hours
Overview
JIRA is a Java based web application that provides project and issue tracking for improving the agility of software development.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Jira to implement a Kanban approach to Agile within their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the principles behind Agile and Kanban
- Use Jira to create and manage a Kanban project
- Customize Jira to fit the needs of their organization
- Perform basic and advanced searches and analysis
- Generate and review reports

Audience

- Product managers
- Software developers
- Test engineers
- Business analysts

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε διαχειριστές έργων που επιθυμούν να εργαστούν με το MS Project και MS Project Server.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων MS Project και MS Project Server.
- κατανόηση του τρόπου κοινής χρήσης και διαχείρισης πόρων μεταξύ έργων.
- Προσδιορίστε τους κινδύνους, τα προβλήματα και τις λύσεις του έργου σε πραγματικό χρόνο.

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
Overview
OrangeScrum is an open-source, web-based project management and collaboration tool for managing projects, teams and tasks in one place. It includes bug tracking, email integration, and issue management, among other features.

In this instructor-led, live training participants will learn how to implement Agile and Scrum methodologies using OrangeScrum.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up and configure OrangeScrum on their own premises (optional)
- Identify and implement key Scrum principles and practices, including the product backlog, sprint burndown chart, task boards, and more.
- Use OrangeScrum to organize tasks, communicate with a team effectively and keep project documents under control

Audience

- IT professionals
- Project managers
- Team leaders
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Notes

- If you are interested in installing and administering an onsite instance of OrangeScrum, contact us to arrange.
7 hours
Overview
Through this 1-day event, participants will learn the fundamental principles and process of Project Management. This will cover the essential terminology, key project stages and best practice methods. Project Initiation, Planning, Execution, and Evaluation (Closure) will be addressed, along with group discussion and exercises to embed understanding.
7 hours
Overview
Through this 1-day workshop, participants will learn how to manage projects more efficiently, ensuring the projects are delivered on time and within budget according to their scope statement. Participants will identify their strengths and weaknesses as Project Managers; gain skills in initiating, planning, executing, controlling and evaluating their projects.
7 hours
Overview
This course is aimed at Project Managers and those interested in Risk Management within Projects.
14 hours
Overview
This course is part of the Data Scientist skill set (Domain: Advisory & Leadership).
7 hours
Overview
Learn about project planning and related activities to ensure the successful management of your projects.
14 hours
Overview
This two-day course teaches the Lean-Agile principles and practices of the Scaled Agile Framework® (SAFe®).

You’ll learn how to execute and release value through Agile Release Trains, how to build an Agile Portfolio, and how to lead a Lean-Agile transformation at enterprise scale.

You will gain an understanding of the Lean-Agile mindset and how to apply the principles and practices of SAFe to support Agile teams, programs, program portfolio management, and to coordinate large Value Streams. Attending the class prepares you to take the exam and become a certified SAFe® Agilist (SA). Associated Certification: SAFe Agilist (SA)
14 hours
Overview
This two-day course prepares current Scrum Masters for their leadership role in facilitating Agile team, program, and enterprise success in a SAFe® implementation. The course covers facilitation of cross-team interactions in support of the program execution and relentless improvement. It enhances the Scrum paradigm with an introduction to scalable engineering and DevOps practices; the application of Kanban to facilitate the flow of value; and supporting interactions with architects, product management, and other critical stakeholders in the larger program and enterprise contexts. The course offers actionable tools for building high-performing teams and explores practical ways of addressing Agile and Scrum anti-patterns in the enterprise. Attending the class prepares you to take the exam and become a certified SAFe® Advanced Scrum Master (ASM).
14 hours
Overview
This two-day course teaches teams who are part of an Agile Release Train (ART) how to work in an Agile environment using Scrum, Kanban, and XP. The teams will learn how to become Agile Teams, build their backlog, and plan and execute iterations. Agile teams learn about their ART and their role in it, planning, executing, and improving with other teams.

This class prepares teams to run a Program Increment (PI), including all meetings at the Team and Program level with a specific focus on the upcoming PI planning. Attending the class prepares participants to take the exam and become a certified SAFe® Practitioner (SP).

After this course, you should be able to:

-

Apply SAFe to scale Lean and Agile development in your enterprise

-

Know your team and its role on the Agile Release Train

-

Know all other teams on the train, their roles and the dependencies between the teams

-

Plan iterations

-

Execute iterations, demo value, and improve your process

-

Plan Program Increments

-

Integrate and work with other teams on the train
14 hours
Overview
η κατάρτιση του συμβούλου του συνωστισμού στοχεύει στην εισαγωγή ευέλικτων εννοιών και τεχνικών σε μια κατάσταση στην τάξη, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό συνομιλιών, ασκήσεων και διασκεδαστικών δραστηριοτήτων που αγκαλιάζουν την αρχή της «μάθησης κάνοντας». κατά τη διάρκεια του μαθήματος, θα υπάρξει η δυνατότητα να εφαρμοστούν οι τεχνικές με μια έτοιμη-προετοιμασμένη προσομοίωση, η οποία θα βοηθήσει να εδραιώσει τη μάθηση.
14 hours
Overview
This course is very much structered towards a workshop approach to enable delegates an opportunity to practise the Scrum and Agile skills.
7 hours
Overview
This course is also known as SCRUM awareness training.

Who should attend?

This course has been created for managers, executives and other decision makers who want to know how to calculate the benefits of implementing the methodology or want to understand what their team is doing.

It is also suitable for customers of software development wishing to have a stake holding in the development process.
14 hours
Overview
The Scrum Master role is an essential part to any Agile/Scrum team. This course trains delegates in key aspects of the Scrum framework and prepares them to sit the online Scrum.org Professional Scrum Master (PSM1) exam.

Audience:

Anyone who either is, or is planning to be, a Scrum Master and for others working in a Scrum environment who have a need for in-depth knowledge of Scrum.

At the end of this course you will be able to:

- Understand the origins of Agile methods.
- Understand and apply the core values and principles of Agile methods.
- Know the difference between the defined process and the empirical processes used in Agile.
- Understand the Scrum roles, Artefacts, Ceremonies and practices.
- Be fully prepared to sit the Professional Scrum Master (PSM1) exam
7 hours
Overview
This course is for: Product owners, managers, or anyone interested in Agile planning and estimating techniques.

The course, Scrum Product Owner (SPO), utilizes a combination of presentations, discussions, and hands-on exercises explaining and demonstrating through practice. It illustrates what it is like to take on the role of an Agile team. The course covers all aspects of a product owner's involvement in an Agile product's life-cycle, such as gathering requirements rapidly, writing user stories, estimating story points, tracking, release planning, reporting, forecasting, scaling, and so on.
7 hours
Overview
JIRA is a Java based web application that provides project and issue tracking for improving the agility of software development.

This instructor-led, live training walks participants through the deployment of a JIRA instance. Participants will learn the advanced usage of JIRA, JIRA installation, configuration, upgrading and migration, how to customize JIRA for their projects, add, manage and assign users, groups and project roles, configure and manage dashboards, define emails and notifications, apply JIRA security schemes, manage JIRA permissions, perform JIRA troubleshooting, install and customize JIRA service desk, set up a knowledge base, manage service desk users, and handle service requests collaboratively.

By the end of this training, participants will be able to:

- Have an in-depth understanding of JIRA administration.
- Customize JIRA based on their own business needs.
- Define JIRA emails and notifications.
- Manage and assign users, groups, project roles.
- Manage JIRA permissions and security schemes.
- Perform JIRA troubleshooting.
- Deploy and customize JIRA service desk.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Jenkins is an open-source continuous integration tool written in Java. It is a server-based system that runs in a servlet container such as Apache Tomcat. Jenkins supports a number of Software Configuration Management (SCM) tools, including CVS, Subversion, Git, Perforce, and Clearcase, among others. It is highly scriptable and provides support for Apache Ant, Apache Maven, shell scripts, and Windows batch commands.

This instructor-led, live training covers the concepts, tools and techniques needed to carry out continuous integration of your software projects in an Agile environment. Participants carry out a series of hands-on exercises throughout the course to apply their knowledge in real situations. Interaction among instructor and participants is encouraged. Real-world cases are discussed and specific issues and questions are addressed and resolved in class.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
14 hours
Overview
This is preparation course for Agile Tester Extension Exam by ISTQB. The price of the exam is not included in the price of the course.
7 hours
Overview
ISTQB CTFL - AT 70% theory + 30% practice
14 hours
Overview
This course focuses on the business analyst role to be successful on Agile projects. Course participants will learn how to cooperate with the Team, Product Owner, Scrum Master as well as with the Customer to facilitate the development process. Participants will go through a mock project practising common stations.
35 hours
Overview
The iSQI Certified Agile Tester is an internationally recognised software testing qualification, specifically designed for testers working in Agile environments. This course delivers the fully-accredited iSQI syllabus and provides the required assessments to gain the certification. This assessment is in three parts: an assessment of the delegates’ soft skills as observed through the duration of the course; a practical exam, giving the delegate the opportunity to demonstrate their practical testing ability; and an open-ended written exam, testing their knowledge of the subjects covered by the course.

Course Objectives

- Understand the principles behind the agile approach to software development
- Differentiate between the testing role in agile projects compared with the role of testers in non-agile projects
- Positively contribute as an agile team member focused on testing
- Appreciate the challenges and difficulties associated with the non-testing activities performed in an agile team
- Demonstrate a range of soft skills required by agile team members
14 hours
Overview
The iSQI Agile Essentials course is an internationally recognised qualification, Aimed at anyone involved in agile Projects and wants to become familiar with working in an agile environment. This includes Project Managers, Quality Managers, Software Development Managers, Business Analysts, Developers, Testers, IT Directors and Management Consultants. The course is comprised of eight sections and takes participants through the lifecycle of an agile project from the release planning and writing user stories to the iteration review (showcase) and retrospective. The first day focuses on the key principles (55% of the day on theory, 45% exercises), the second is dominated by practical application (40% theory, 60% exercises).

Course Objectives

- Value the principles behind agile manifesto and its approach to software development
- Appreciate the roles within an agile team
- Understand how to contribute as an agile team member to quantifiable requirements
- Apply Whole Team quality methods to ensure acceptance criteria are met
- Appreciate the importance of effective Iteration Reviews and how to contribute to continuous improvement through retrospectives
14 hours
Overview
Target group:

IT Director, Project Manager, Technical Team Leader, Analyst, Software Developer, Tester

Learning objective:

The purpose of this training is to acquire knowledge and practice of the workshops aspects of Kanban and Agile foundations.

Upcoming Project Management Courses

Weekend Project Management courses, Evening Project Management training, Project Management boot camp, Project Management instructor-led, Weekend Project Management training, Evening Project Management courses, Project Management coaching, Project Management instructor, Project Management trainer, Project Management training courses, Project Management classes, Project Management on-site, Project Management private courses, Project Management one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!