MATLAB Training Courses

MATLAB Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης MATLAB με επίκεντρο τον δάσκαλο αποδεικνύουν μέσω πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές του προγραμματισμού MATLAB (σύνταξη, πίνακες και μήτρες, οπτικοποίηση δεδομένων, ανάπτυξη σεναρίων, αντικειμενοστρεφείς αρχές κλπ.) Καθώς και πώς να εφαρμόσουν τα πακέτα της MATLAB ως Financial Toolbox για την εκτέλεση μαθηματικών και στατιστικών αναλύσεων οικονομικών στοιχείων. Τα μαθήματα MATLAB περιλαμβάνουν επίσης τον τρόπο χρήσης σχετικών τεχνολογιών όπως το Simulink για την εκπόνηση μοντέλων σύνθετων συστημάτων. Η εκπαίδευση MATLAB είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

MATLAB Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
This two-day course provides a comprehensive introduction to the MATLAB® technical computing environment. The course is intended for beginner users and those looking for a review. No prior programming experience or knowledge of MATLAB is assumed. Themes of data analysis, visualization, modeling, and programming are explored throughout the course.
21 hours
Overview
MATLAB is a numerical computing environment and programming language developed by MathWorks.
63 hours
Overview
This course contains a comprehensive material about MATLAB as a powerful simulation tool for communications. The aim of this course is to introduce MATLAB not only as a general programming language, rather, the role of the extremely powerful MATLAB capabilities as a simulation tool is emphasized. The examples given to illustrate the material of the course is not just a direct use of MATLAB commands, instead they often represent real problems.
21 hours
Overview
A 3 day course that takes you through the MATLAB main screens and windows including ...

- how to use matlab as a caluclator and plot basic curves
- how to create your own customized functions and scripts
28 hours
Overview
This four day course provides image processing foundations using Matlab. You will practise how to change and enhance images and even extract patterns from the images. You will also learn how to build 2D filters and apply them on the images.

Examples and exercises demonstrate the use of appropriate Matlab and Image Processing Toolbox functionality throughout the analysis process.
28 hours
Overview
Objective: This training is meant for software Engineers who are working with MBD technology, the training will cover Modelling techniques for Automotive systems, Automotive standards ,Auto-code generation and Model test harness building and verification Audience: Software developper for automotive supplier
14 hours
Overview
Simulink is a graphical programming environment for modeling, simulating and analyzing multidomain dynamic systems.
21 hours
Overview
Course is dedicated for those who would like to know an alternative program to the commercial MATLAB package. The three-day training provides comprehensive information on moving around the environment and performing the OCTAVE package for data analysis and engineering calculations. The training recipients are beginners but also those who know the program and would like to systematize their knowledge and improve their skills. Knowledge of other programming languages is not required, but it will greatly facilitate the learners' acquisition of knowledge. The course will show you how to use the program in many practical examples.
35 hours
Overview
In the first part of this training, we cover the fundamentals of MATLAB and its function as both a language and a platform. Included in this discussion is an introduction to MATLAB syntax, arrays and matrices, data visualization, script development, and object-oriented principles.

In the second part, we demonstrate how to use MATLAB for data mining, machine learning and predictive analytics. To provide participants with a clear and practical perspective of MATLAB's approach and power, we draw comparisons between using MATLAB and using other tools such as spreadsheets, C, C++, and Visual Basic.

In the third part of the training, participants learn how to streamline their work by automating their data processing and report generation.

Throughout the course, participants will put into practice the ideas learned through hands-on exercises in a lab environment. By the end of the training, participants will have a thorough grasp of MATLAB's capabilities and will be able to employ it for solving real-world data science problems as well as for streamlining their work through automation.

Assessments will be conducted throughout the course to gauge progress.

Format of the Course

- Course includes theoretical and practical exercises, including case discussions, sample code inspection, and hands-on implementation.

Note

- Practice sessions will be based on pre-arranged sample data report templates. If you have specific requirements, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
MATLAB integrates computation, visualization and programming in an easy to use environment. It offers Financial Toolbox, which includes the features needed to perform mathematical and statistical analysis of financial data, then display the results with presentation-quality graphics.

This instructor-led training provides an introduction to MATLAB for finance. We dive into data analysis, visualization, modeling and programming by way of hands-on exercises and plentiful in-lab practice.

By the end of this training, participants will have a thorough understanding of the powerful features included in MATLAB's Financial Toolbox and will have gained the necessary practice to apply them immediately for solving real-world problems.

Audience

- Financial professionals with previous experience with MATLAB

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
35 hours
Overview
This course provides a comprehensive introduction to the MATLAB technical computing environment + an introduction to using MATLAB for financial applications. The course is intended for beginning users and those looking for a review. No prior programming experience or knowledge of MATLAB is assumed. Themes of data analysis, visualization, modeling, and programming are explored throughout the course. Topics include:

- Working with the MATLAB user interface
- Entering commands and creating variables
- Analyzing vectors and matrices
- Visualizing vector and matrix data
- Working with data files
- Working with data types
- Automating commands with scripts
- Writing programs with logic and flow control
- Writing functions
- Using the Financial Toolbox for quantitative analysis
21 hours
Overview
MATLAB is a numerical computing environment and programming language developed by MathWorks.
21 hours
Overview
Predictive analytics is the process of using data analytics to make predictions about the future. This process uses data along with data mining, statistics, and machine learning techniques to create a predictive model for forecasting future events.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Matlab to build predictive models and apply them to large sample data sets to predict future events based on the data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create predictive models to analyze patterns in historical and transactional data
- Use predictive modeling to identify risks and opportunities
- Build mathematical models that capture important trends
- Use data from devices and business systems to reduce waste, save time, or cut costs

Audience

- Developers
- Engineers
- Domain experts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Matlab to design, build, and visualize a convolutional neural network for image recognition.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build a deep learning model
- Automate data labeling
- Work with models from Caffe and TensorFlow-Keras
- Train data using multiple GPUs, the cloud, or clusters

Audience

- Developers
- Engineers
- Domain experts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Prescriptive analytics is a branch of business analytics, together with descriptive and predictive analytics. It uses predictive models to suggest actions to take for optimal outcomes, relying on optimization and rules-based techniques as a basis for decision making.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Matlab to carry out prescriptive analytics on a set of sample data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the key concepts and frameworks used in prescriptive analytics
- Use MATLAB and its toolboxes to acquire, clean and explore data
- Use rules-based techniques including inference engines, scorecards, and decision trees to make decisions based on different business scenarios
- Use Monte Carlo simulation to analyze uncertainties and ensure sound decision making
- Deploy predictive and prescriptive models to enterprise systems

Audience

- Business analysts
- Operations planners
- Functional managers
- BI (Business Intelligence) team members

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
This three-day course provides a comprehensive introduction to the MATLAB technical computing environment. The course is intended for beginning users and those looking for a review. No prior programming experience or knowledge of MATLAB is assumed. Themes of data analysis, visualization, modeling, and programming are explored throughout the course. Topics include:

- Working with the MATLAB user interface
- Entering commands and creating variables
- Analyzing vectors and matrices
- Visualizing vector and matrix data
- Working with data files
- Working with data types
- Automating commands with scripts
- Writing programs with logic and flow control
- Writing functions
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at Matlab users who wish to explore and or transition to Python for data analytics and visualization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure a Python development environment.
- Understand the differences and similarities between Matlab and Python syntax.
- Use Python to obtain insights from various datasets.
- Convert existing Matlab applications to Python.
- Integrate Matlab and Python applications.

Upcoming MATLAB Courses

Online MATLAB courses, Weekend MATLAB courses, Evening MATLAB training, MATLAB boot camp, MATLAB instructor-led, Weekend MATLAB training, Evening MATLAB courses, MATLAB coaching, MATLAB instructor, MATLAB trainer, MATLAB training courses, MATLAB classes, MATLAB on-site, MATLAB private courses, MATLAB one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions