PHP Training Courses

PHP Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές live PHP μαθήματα κατάρτισης αποδεικνύουν μέσω hands-on πρακτική τα βασικά της PHP και πώς να εφαρμόσουν προηγμένα εργαλεία και τεχνικές προγραμματισμού PHP. Η εκπαίδευση PHP είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

PHP Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
This course deals with developing web applications in PHP. The course has been created for people already familiar with other procedural programming languages. During the course participants will learn how to create a simple dynamic application with PHP and a MySQL database.
7 hours
Overview
This course has been created for PHP programmers and website developers interested in PHP code optimization.

The course shows how to find a bottleneck and how to refactor or change the code in the appropriate way.

During this course, participants will deal with real web page examples which will be tracked, analysed and optimized.
21 hours
Overview
The course familiarizes participants with the PHP language and its integration with the Web environment. The participant will learn how to make a dynamic page, write database applications and to protect applications from unauthorized access.
14 hours
Overview
The course will cover the design patterns with particular emphasis on patterns used in PHP.
21 hours
Overview
The course is designed for intermediate PHP developers who want to enrich their knowledge and learn best practices in programming and web development techniques based on object-oriented programming and design patterns.
21 hours
Overview
The course is designed for experienced programmers who want to explore issues related to the use of patterns and refactoring. Each participant know the properties and practical examples of the use of these patterns, which in turn will enable the efficient build correct the application code.
14 hours
Overview
Yii is a high-performance PHP framework best for developing Web 2.0 applications.
28 hours
Overview
Symfony is a set of PHP Components, a Web Application framework, a Philosophy and a Community.
21 hours
Overview
The course provides essential skills for PHP developers necessary to make their applications resistant to contemporary attacks through the Internet. Web vulnerabilities are discussed through PHP-based examples going beyond the OWASP top ten, tackling various injection attacks, script injections, attacks against session handling of PHP, insecure direct object references, issues with file upload, and many others. PHP-related vulnerabilities are introduced grouped into the standard vulnerability types of missing or improper input validation, incorrect error and exception handling, improper use of security features and time- and state-related problems. For this latter we discuss attacks like the open_basedir circumvention, denial-of-service through magic float or the hash table collision attack. In all cases participants will get familiar with the most important techniques and functions to be used to mitigate the enlisted risks.

A special focus is given to client-side security tackling security issues of JavaScript, Ajax and HTML5. A number of security-related extensions to PHP are introduced like hash, mcrypt and OpenSSL for cryptography, or Ctype, ext/filter and HTML Purifier for input validation. The best hardening practices are given in connection with PHP configuration (setting php.ini), Apache and the server in general. Finally, an overview is given to various security testing tools and techniques which developers and testers can use, including security scanners, penetration testing and exploit packs, sniffers, proxy servers, fuzzing tools and static source code analyzers.

Both the introduction of vulnerabilities and the configuration practices are supported by a number of hands-on exercises demonstrating the consequences of successful attacks, showing how to apply mitigation techniques and introducing the use of various extensions and tools.

Participants attending this course will

- Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
- Learn Web vulnerabilities beyond OWASP Top Ten and know how to avoid them
- Learn client-side vulnerabilities and secure coding practices
- Have a practical understanding of cryptography
- Learn to use various security features of PHP
- Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
- Be informed about recent vulnerabilities of the PHP framework
- Get practical knowledge in using security testing tools
- Get sources and further readings on secure coding practices

Audience

Developers
28 hours
Overview
Even experienced programmers do not master by all means the various security services offered by their development platforms, and are likewise not aware of the different vulnerabilities that are relevant for their developments. This course targets developers using both Java and PHP, providing them essential skills necessary to make their applications resistant to contemporary attacks through the Internet.

Levels of Java security architecture are walked through by tackling access control, authentication and authorization, secure communication and various cryptographic functions. Various APIs are also introduced that can be used to secure your code in PHP, like OpenSSL for cryptography or HTML Purifier for input validation. On server side, the best practices are given for hardening and configuring the operating system, the web container, the file system, the SQL server and the PHP itself, while a special focus is given to client-side security through security issues of JavaScript, Ajax and HTML5.

General web vulnerabilities are discussed by examples aligned to the OWASP Top Ten, showing various injection attacks, script injections, attacks against session handling, insecure direct object references, issues with file uploads, and many others. The various Java- and PHP-specific language problems and issues stemming from the runtime environment are introduced grouped into the standard vulnerability types of missing or improper input validation, improper use of security features, incorrect error and exception handling, time- and state-related problems, code quality issues and mobile code-related vulnerabilities.

Participants can try out the discussed APIs, tools and the effects of configurations for themselves, while the introduction of vulnerabilities are all supported by a number of hands-on exercises demonstrating the consequences of successful attacks, showing how to correct the bugs and apply mitigation techniques, and introducing the use of various extensions and tools.

Participants attending this course will

- Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
- Learn Web vulnerabilities beyond OWASP Top Ten and know how to avoid them
- Learn client-side vulnerabilities and secure coding practices
- Learn to use various security features of the Java development environment
- Have a practical understanding of cryptography
- Learn to use various security features of PHP
- Understand security concepts of Web services
- Get practical knowledge in using security testing tools
- Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
- Be informed about recent vulnerabilities in Java and PHP frameworks and libraries
- Get sources and further readings on secure coding practices

Audience

Developers
21 hours
Overview
This instructor-led, live course is aimed at developers wishing to learn ThinkPHP to develop web applications.

ThinkPHP is a fast and simple PHP Object-Oriented MVC framework with support for UTF-8, plugins, role-based-control-access (RBCA), a template control engine and multi-databases.

Format of the Course

-

Heavy emphasis on hands-on practice.

-

Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.
7 hours
Overview
PHP 7 is the biggest upgrade to PHP since 2004. It offers significant performance gains through the new Zend engine 3.0 and improves productivity by nearly twice when compared to PHP 5.6. With a 50 percent reduction in memory consumption and a host of other new features, PHP7 is making a significant impact on web application development across various platforms.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to take advantage of PHP 7’s latest features and processing improvements as they walk step-by-step through the creation and deployment of a sample web application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use enhanced PHP 7 features, such as spaceship and null coalescing operators, scalar type hints, new scalar type declarations and new error exceptions
- Develop and deploy a new PHP 7 web application
- Optimize existing web applications or websites

Audience

- PHP developers
- Advanced-to-intermediate server-side programmers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Behat is a Behavior Driven Development (BDD) test framework written in PHP. It facilitates communication among developers, testers, business stakeholders and clients during the software development process. Behat allows non-technical people to write clear descriptions of an application's intended behavior, then runs those "scenarios" as functional tests against the application.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute BDD style test cases using Behat and PHP.

By the end of this training, participants will be able to:

- Run automated tests written in the human-readable, "Given, When, Then" Gherkin language
- Use Behat based test cases to improve collaboration between technical and non-technical teams
- Integrate Behat with Selenium, Mink, Goutte and other browser emulators to drive tests and generate reports
- Extend Behat functionality through its extension system
- Test numerous usage scenarios through terminal commands, REST APIs, and more.

Audience

- Test engineers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn how to implement advanced PHP programming tools and techniques.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn advanced concepts in PHP programming.
- Establish consistency and solve advanced problems using PHP programming.
- Explore additional ways to build more flexible software using PHP.
14 hours
Overview
Internet of Things (IoT) is a network infrastructure that connects physical objects and software applications wirelessly, allowing them to communicate with each other and exchange data via network communications, cloud computing, and data capture. PHP is a server-side scripting language recommended for IoT due to its superior performance.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to develop IoT applications using PHP.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of IoT architecture
- Install and configure tools (IBM Watson IoT Platform, IoT Starter for Android Application) to aid in developing PHP applications
- Learn the benefits of using PHP in programming IoT systems
- Build, test, deploy, and troubleshoot an IoT system using PHP

Audience

- Developers
- Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
With a market share of 60%, WordPress is the Content Management System (CMS) of choice for many of the world's most high-profile websites. PHP is a server side language, which powers about 82 percent of the web.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants with little or no previous programming experience will learn how to customize a Wordpress website using PHP.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the development tools needed to quickly start working PHP
- Understand and alter the various types of PHP files in WordPress
- Understand PHP syntax (conditional statements, loops, functions, etc.)
- Write their own plugin or a theme within WordPress
- Debug, deploy and troubleshoot a Wordpress website

Audience

- Web designers
- Content creators with technical skills
- Business owners with technical skills
- Developers with no previous experience with PHP

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Wordpress, please visit: https://wordpress.org/
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use open source tools to automate the process of building, testing and deploying PHP applications and services.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure different open source tools to enable continuous integration, testing and deployment.
- Understand the advantages and disadvantages of employment different open source CI tools such as such as Gitlab CI and Jenkins.
- Combine CI tools with open source tools for unit testing as well as integration testing a PHP application.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to use PHP to deploy a back-end server for a React application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing.
- Render React components in PHP with the help of PHP extension V8js.
- Use PHP to create APIs that interact with database systems.
- Use module-bundlers such as Webpack to compile React code.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web developers who wish to create a web application with Magento 2.

By the end of this training, participants will be able to:

- Master Magento 2 development patterns, design patterns, and approaches.
- Create and personalize themes in Magento 2.
- Implement customizations to Magento 2 functionality with extensions.
14 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite), participants will learn how to decouple a PHP application, then integrate it with the RabbitMQ messaging system to create distributed cloud applications or microservices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup, configure and manage RabbitMQ.
- Understand RabbitMQ's role in the design and implementation of a microservice's architecture.
- Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world PHP applications.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Lumen to build Laravel-based microservices and applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing microservices with Lumen.
- Understand the benefits of implementing microservices using Lumen and PHP.
- Perform and implement the microservices functions and operations using the Lumen framework.
- Protect and control access to the microservices architectures by building security layers.
35 hours
Overview
The training program prepares you for professional web designer (occupation code: 213202 for Standards of Professional Qualifications) in respect of "HTML and CSS in web design" and includes a programming problem using JavaScript and PHP language.

The following program assumes that the participant will be able to design and make websites using HTML 4.0 and Cascading Style Sheets 2.0. In building a web site, you will use the HTML tags to place text, graphics, tables, and interactive forms on the web page, and also links to other web pages and web sites. Using Cascading Style Sheets 2.0 you will perform formatting of web content according to customer requirements.

Course graduates can seek employment in service companies involved in web designing or start consulting service (self-employed). The training program covers the issues of creating web sites using HTML and CSS.
21 hours
Overview
Symfony is a set of PHP Components, a Web Application framework, a Philosophy and a Community.
28 hours
Overview
Symfony 4 is a software development framework for PHP. It contains reusable PHP libraries to facilitate the development and testing of new applications written in PHP (Web apps or APIs). Symfony 4 is a command-line software framework with the built-in commands that makes PHP code development more efficient.

In this instructor-led, live training, participants will learn to use the Symfony framework and the PHP language as they step through the creation of a PHP application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Symfony 4 to create and test code written in PHP
- Create simple code for PHP that reads and writes to a database

Audience

- Programmers and web developers with working knowledge of PHP and HTML
- Advanced developers who seek more efficient development tools for faster closures
- Software designers who need to update their understanding of current development tools that match user needs

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at PHP programmers wishing to write asynchronous web services using the PHP language (in a fashion similar to Node.js).

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Swoole
- Understand the concepts behind event-driven, asynchronous, non-blocking I/O networking models.
- Create and deploy asynchronous services written in PHP
- Speed up existing Laravel or Lumen applications with Laravel-Swool.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Swool, please visit: https://www.swoole.co.uk/
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα introduces the fundamentals of Laravel and walks participants through the creation of a Laravel-based web application.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web developers who wish to build middleware and web services in Laravel.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Laravel PHP Aritisan to generate code and components.
- Build RESTful APIs in Laravel that can browse, read, edit, add, and delete.
- Filter and sort results based on URL parameters using RESTful APIs.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Laravel and Vue JS for fullstack web development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop web applications with Laravel and Vue JS.
- Integrate the Laravel backend API into Vue JS.
- Deploy a Laravel application.
21 hours
Overview
This instructor-led, live course is designed to help intermediary CakePHP developers access the more advanced features of CakePHP. Through explanations and guided practice, participants will be able to implement better features, stability, security and extensibility into their existing and future CakePHP projects.

Audience

- CakePHP developers looking to further their knowledge and development skills

Format of the Course

- Overview of CakePHP's advanced features together with step-by-step development of a sample application.
28 hours
Overview
This course teaches PHP developers how to build functional web applications using the popular CakePHP MVC web development framework. The course covers beginning principles and approaches, then moves into advanced topics that help enhance the behavior, flexibility and security of an application. Discussions are interactive and the learning is practical and hands-on.

Format of the Course

- Overview of CakePHP features and capabilities together with step-by-step development of a sample application.

Upcoming PHP Courses

Online PHP courses, Weekend PHP courses, Evening PHP training, PHP boot camp, PHP instructor-led, Weekend PHP training, Evening PHP courses, PHP coaching, PHP instructor, PHP trainer, PHP training courses, PHP classes, PHP on-site, PHP private courses, PHP one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions