Scrum Training Courses

Scrum Training Courses

Τα τοπικά εκπαιδευτικά προγράμματα Scrum που διευθύνονται από τους τοπικούς εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω συζήτησης και πρακτικών πρακτικών πώς να κατανοήσουν, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια στρατηγική Scrum μέσα σε μια οργάνωση λογισμικού. Η εκπαίδευση Scrum διατίθεται ως "live on-the-job training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Scrum Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
The training is intended for people working as a Scrum Master who do not want to limit themselves to mechanical Scrum. The training helps to understand how Scrum is actually meant to work, broad your Scrum Master competences and become a real agile leader. The training is also intended for people who want to systematize their knowledge and verify their practical experience in terms of the PSM II (Professional Scrum Master II) exam. The training teaches the interpretation of the Scrum Guide in line with the Scrum.org vision, which is necessary during the exam. The training is based on the latest version of ScrumGuide published in November 2020.
14 hours
Overview
Who should attend?

This 2 day course is suitable for any IT professionals who are interested in implementing Iterative Agile and Scrum methodologies to manage software development. This course is particularly suited to project managers, team leaders, developers and customers of software development wishing to have a stake holding in the development process.
7 hours
Overview
This course is also known as SCRUM awareness training.

Who should attend?

This course has been created for managers, executives and other decision makers who want to know how to calculate the benefits of implementing the methodology or want to understand what their team is doing.

It is also suitable for customers of software development wishing to have a stake holding in the development process.
7 hours
Overview
This course is for: Product owners, managers, or anyone interested in Agile planning and estimating techniques.

The course, Scrum Product Owner (SPO), utilizes a combination of presentations, discussions, and hands-on exercises explaining and demonstrating through practice. It illustrates what it is like to take on the role of an Agile team. The course covers all aspects of a product owner's involvement in an Agile product's life-cycle, such as gathering requirements rapidly, writing user stories, estimating story points, tracking, release planning, reporting, forecasting, scaling, and so on.
14 hours
Overview
This course has been created for test managers, quality assurance staff, testers, software developers, project managers and management in order to explain how the Agile project management frameworks (notably SCRUM) deal with testing.

At the end of the course, each of the delegates will design and execute a test plan for a sample application (it can be an actual client application if available)
14 hours
Overview
This 2 day course is suitable for any IT professionals who are interested in using the Waterfall model and how people have traditionally tried to deal with its shortcomings - including, but not limited to, Agile approaches.

The aim of the 1st day is to give an overview of these approaches enabling you to decide what might suit them in your environment.

The 2nd day looks at project management techniques and good practices that have been identified from Agile, and which can be applied in a Waterfall or Agile context.
14 hours
Overview
This course is very much structered towards a workshop approach to enable delegates an opportunity to practise the Scrum and Agile skills.
14 hours
Overview
This two-day course teaches the Lean-Agile principles and practices of the Scaled Agile Framework® (SAFe®).

You’ll learn how to execute and release value through Agile Release Trains, how to build an Agile Portfolio, and how to lead a Lean-Agile transformation at enterprise scale.

You will gain an understanding of the Lean-Agile mindset and how to apply the principles and practices of SAFe to support Agile teams, programs, program portfolio management, and to coordinate large Value Streams. Attending the class prepares you to take the exam and become a certified SAFe® Agilist (SA). Associated Certification: SAFe Agilist (SA)
14 hours
Overview
This two-day course teaches teams who are part of an Agile Release Train (ART) how to work in an Agile environment using Scrum, Kanban, and XP. The teams will learn how to become Agile Teams, build their backlog, and plan and execute iterations. Agile teams learn about their ART and their role in it, planning, executing, and improving with other teams.

This class prepares teams to run a Program Increment (PI), including all meetings at the Team and Program level with a specific focus on the upcoming PI planning. Attending the class prepares participants to take the exam and become a certified SAFe® Practitioner (SP).

After this course, you should be able to:

-

Apply SAFe to scale Lean and Agile development in your enterprise

-

Know your team and its role on the Agile Release Train

-

Know all other teams on the train, their roles and the dependencies between the teams

-

Plan iterations

-

Execute iterations, demo value, and improve your process

-

Plan Program Increments

-

Integrate and work with other teams on the train
14 hours
Overview
This two-day course prepares current Scrum Masters for their leadership role in facilitating Agile team, program, and enterprise success in a SAFe® implementation. The course covers facilitation of cross-team interactions in support of the program execution and relentless improvement. It enhances the Scrum paradigm with an introduction to scalable engineering and DevOps practices; the application of Kanban to facilitate the flow of value; and supporting interactions with architects, product management, and other critical stakeholders in the larger program and enterprise contexts. The course offers actionable tools for building high-performing teams and explores practical ways of addressing Agile and Scrum anti-patterns in the enterprise. Attending the class prepares you to take the exam and become a certified SAFe® Advanced Scrum Master (ASM).
14 hours
Overview
Overview

This 2-day course provides a brief introduction to Agile software testing. It deals with foundational test concepts, within the context of Agile (Scrum) development and uses Crispin & Gregory’s (More Agile Testing, 2014) Agile Testing Quadrants model as a framework to explore contemporary principles and practices of Agile testing.

Intended Audience

This course is intended for development teams who want to improve their testing practices in an Agile context.

It is also suitable for those intending to pursue testing as a specific career and is a suitable pre-requisite for the iSQI Certified Agile Tester course.
14 hours
Overview
This course focuses on the business analyst role to be successful on Agile projects. Course participants will learn how to cooperate with the Team, Product Owner, Scrum Master as well as with the Customer to facilitate the development process. Participants will go through a mock project practising common scenarios.
14 hours
Overview
The Scrum Master role is an essential part to any Agile/Scrum team. This course trains delegates in key aspects of the Scrum framework and prepares them to sit the online Scrum.org Professional Scrum Master (PSM1) exam.

Audience:

Anyone who either is, or is planning to be, a Scrum Master and for others working in a Scrum environment who have a need for in-depth knowledge of Scrum.

At the end of this course you will be able to:

- Understand the origins of Agile methods.
- Understand and apply the core values and principles of Agile methods.
- Know the difference between the defined process and the empirical processes used in Agile.
- Understand the Scrum roles, Artefacts, Events and practices.
- Be fully prepared to sit the Professional Scrum Master (PSM1) exam
7 hours
Overview
JIRA Software is a powerful tool for Project Management and people tend to focus more on the tool than the method itself.

This instructor-led, live training introduces the participants to the power of Jira and Confluence, working together to serve the only purpose of helping the team to deliver successfully the product / project. The team will learn how to properly use these tools to be more efficient handling User Requirements, Testing, Communication, centralized in one place.

Will be studied JIRA projects, Confluence spaces, workflows, boards (Kanban & Scrum), planning and dependencies, Jira/Confluence linkage, reporting, important fields and custom fields, issue types, screen & filtering.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a Scrum or Kanban project
- Configure Jira to manage the project properly
- Manage issues effectively
- Build the necessary screen to handle issue types
- Create workflows and boards, and understand their interaction
- Perform basic and advanced searches and analysis
- Generate and review reports necessary for the team and the management
14 hours
Overview
The Scrum Practitioner training aims to introduce agile concepts and techniques in a classroom situation using a combination of talks, exercises and fun activities embracing the principle of ‘learning by doing’. During the course, there will be the opportunity to apply the techniques with a ready-prepared simulation, which will help consolidate learning.
7 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at PSM I certification holders, product owners, project managers, IT professionals, and developers who wish to demonstrate their advanced knowledge and skills in Scrum concepts, theories, and principles.

By the end of this training, participants will be able to apply the Scrum framework to serve and facilitate their Scrum teams, deal with team conflict, achieve product goals, maximize product value, and manage product backlogs.
14 hours
Overview
The course is designed both for participants from beginners to advanced.

The course involves presentations, discussion & practical exercises.

SCRUM is currently the most popular method of managing the process of developing software, counted among the agile methodologies. The course aims to familiarize participants with the methodology SCRUM step by step.

Upcoming Scrum Courses

Online Scrum courses, Weekend Scrum courses, Evening Scrum training, Scrum boot camp, Scrum instructor-led, Weekend Scrum training, Evening Scrum courses, Scrum coaching, Scrum instructor, Scrum trainer, Scrum training courses, Scrum classes, Scrum on-site, Scrum private courses, Scrum one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions