ROS Training Courses

ROS Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, εκπαιδευτικά σεμινάρια ζωντανών ρομποτικών λειτουργικών συστημάτων (ROS) που καθοδηγούνται από εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης πώς να χρησιμοποιείτε το ROS για έργα ρομποτικής μέσω της χρήσης εργαλείων οπτικοποίησης και προσομοίωσης ρομποτικής. Η εκπαίδευση ROS είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

ROS Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn how to start using ROS for their robotics projects through the use of robotics visualization and simulation tools. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the basics of ROS.
 • Learn how to create a basic robotics project using ROS.
 • Learn how to use different tools for robotics including simulation and visualization tools.

Last Updated:

Online Robot Operating System (ROS) courses, Weekend ROS courses, Evening ROS (Robot Operating System) training, ROS (Robot Operating System) boot camp, Robot Operating System instructor-led, Weekend Robot Operating System (ROS) training, Evening Robot Operating System (ROS) courses, Robot Operating System coaching, Robot Operating System (ROS) instructor, ROS trainer, ROS (Robot Operating System) training courses, ROS classes, Robot Operating System (ROS) on-site, Robot Operating System private courses, Robot Operating System (ROS) one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions