Software Engineering Training Courses

Software Engineering Training Courses

Οι τοπικοί κύκλοι μαθημάτων κατάρτισης λογισμικού που βασίζονται σε τοπικούς, εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης τα βασικά στοιχεία της Μηχανικής Λογισμικού. Η κατάρτιση στον τομέα της Τεχνολογίας Λογισμικού είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Software Engineering Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
7 hours
Overview
This course covers the creation and implementation of functional and unit testing with Apache JMeter, the free application testing software from The Apache Software Foundation. The purpose of the course is to allow organizations to completely automate their various testing requirements, saving time, money, and helping to minimize the risk of human error in testing. The program explores the concepts of designing and creating test plans for real-world web applications using Apache JMeter, including functional, regression and stress testing plans. Participants will learn how to design test plans for a variety of purposes and to use the various components and functions within JMeter to their advantage, permitting them to completely automate the web application testing process.
7 hours
Overview
Property Based Testing is an automated testing technique that allows you to zero in on the expected behavior of a system by describing its properties, then using randomly generated test data to execute tests.

"Describe the arguments, describe the result, have the computer try to prove your code wrong!"

Some of the topics covered in this instructor-led, live training include:

- How to write and run tests with F#
- The FsCheck Property Based Testing framework
- Using Diamond Kata to implement TDD
- Sharpening your code design skills

Audience

- Automation test engineers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
GlobalSight is an open-source, Java based application server for automating, streamlining, and managing the localization process.

In this instructor-led, live training, participants will learn about GlobalSight's architecture and functionality as they install, configure and deploy a demonstration server.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the benefits of GlobalSight relative to other Translation Management Systems.
- Install GlobalSight server and related components.
- Set up GlobalSight to work behind a reverse proxy.
- Deploy GlobalSight to a production environment.
- Troubleshoot and optimize GlobalSight.
- Use GlobalSight's APIs to integrate it with third party applications, including JBPM, etc.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
PHPUnit is a unit testing framework for PHP. PHPUnit employs strict parameters to determine whether individual units of code are bug-free and ready for deployment. By isolating and testing individual units, developers can ensure greater application stability, avoid regression bugs, and reduce the costs associated with malfunctioning code in production.

This instructor-led, live training teaches participants how to write testable code in the form of testing units to facilitate the diagnosis, isolation, and resolution of bugs. The training walks participants through the creation of a work-ready, testing environment using the PHPUnit testing framework.

By the end of this training, participants will be able to:

- Distinguish between good and bad testing units.
- Read and interpret test results.
- Proactively manage and diagnose their code base to reduce bugs.
- Ensure that their code base is fit for continuous integration and deployment.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
το

αγγουράκι είναι ένα ανοιχτό πλαίσιο BDD για τη συγγραφή εξετάσεων σε στυλ φυσικής γλώσσας. BDD, ή ανάπτυξη με γνώμονα τη συμπεριφορά, είναι μια ευέλικτη τεχνική ανάπτυξης λογισμικού που ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των προγραμματιστών, της ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗς ποιότητας και των μη τεχνικών επιχειρηματικών άτομα σε ένα έργο λογισμικού.

αυτή η εκπαίδευση αρχίζει με μια συζήτηση της BDD και πώς το αγγούρι χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση δοκιμών BDD για εφαρμογές Web. Στους συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με τους εκπαιδευτές και τους ομότιμους ενώ υλοποιούν τις έννοιες και τις τακτικές που διδαχθήκαμε σε αυτό το εργαστηριακό περιβάλλον με βάση την πρακτική.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν μια ακλόνητη κατανόηση του BDD και του αγγουριού, καθώς και την απαιτούμενη πρακτική και εργαλεία για να γράψουν τις δικές τους δοκιμαστικές υποθέσεις για σενάρια δοκιμών λογισμικού πραγματικού κόσμου.

κοινο

- δοκιμαστές και προγραμματιστές

Format του μαθήματος

- βαριά έμφαση στην πρακτική εξάσκηση. Οι περισσότερες από τις έννοιες διδαχθήκαμε μέσα από δείγματα, ασκήσεις και ανάπτυξη των χεριών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- αυτή η εκπαίδευση χρησιμοποιεί έκλειψη και σελήνιο. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό IDE ή δοκιμαστικό πλαίσιο αυτοματισμού, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- αν η ομάδα σας μετακινείται από μη αυτόματη δοκιμή σε έλεγχο αυτοματισμού για πρώτη φορά, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε την επέκταση της εκπαίδευσης για να συμπεριλάβετε επιπλέον κάλυψη του ελέγχου αυτοματισμού.
7 hours
Overview
JBehave is an open-source, Java-based BDD framework for writing tests in a natural language style. BDD, or Behavior Driven Development, is an agile software development technique that encourages collaboration among developers, QA and non-technical business people in a software project.

This training begins with a discussion of BDD and how the JBehave framework can be used to carry out BDD testing for web applications. Participants are given ample opportunity to interact with the instructor and peers while implementing the concepts and tactics learned in this hands-on, practice-based lab environment.

By the end of this training, participants will have a firm understanding of BDD and JBehave, as well as the necessary practice and toolset to write test cases for real-world software test scenarios.

Audience

- Testers and Developers

Format of the course

- Heavy emphasis on hands-on practice. Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.
21 hours
Overview
ScalaCheck is a library for carrying out automated, property-based testing for Scala or Java programs. Inspired by the Haskell library QuickCheck, it uses properties to describe the expected behavior of an application, generating random input data at first, then testing this data across different areas of the application and reporting the result.

In this instructor-led, live training, participants will learn the benefits of and concepts behind property-based testing as they practice writing properties that lead to the automatic generation of test cases.

By the end of this training, participants will be able to:

- Write general properties that replace and/or compliment hand-written unit test cases
- Write tests at the higher level of property specifications
- Execute ScalaCheck as a standalone executabl, using the built-in command line test runner
- Integrate ScalaCheck with test frameworks such as ScalaTest, specs2 and LambdaTest

Audience

- Test engineers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
HP WinRunner is an enterprise-class automated functional testing tool for recording and replaying UI interactions as test scripts.

In this instructor-led, live training, participants will learn to create and run sophisticated automated tests on an application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create adaptable and reusable test scripts that replace or compliment manual testing
- Automate the testing process, from test development to execution
- Prepare and execute an overnight test run
- Use TSL (Test Script Language) to control WinRunner
- Understand WinRunner's advanced features such as the synchronization concept, verification of tests and the WinRunner workflow

Audience

- Manual testers
- Automation test engineers
- QA engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
TestComplete is a UI automation tool used for functional and regression testing.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use TestComplete's features, including its test object model, check points, name mapping, and UI to carry out automated testing on desktop, web, and mobile applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create, record and run functional tests.
- Create a scalable and maintainable test framework.
- Create checkpoints, adjust tests for multiple devices and analyze test results.
- Use TestComplete's script extensions.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice.
21 hours
Overview
Concordion is a Java-based, open-source "specification by example" framework that brings together testing and specifications. It integrates with JUnit and can be used with popular Java-based IDEs such as Netbeans, Eclipse, and IntelliJ IDEA.

In this instructor-led, live training, participants will learn the basics of Concordion, its environment setup, key commands, best practices and more as they walk step-by-step through the creation of a sample Concordion application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the functionality of Concordian
- Install and deploy Concordian
- Write Concordion specifications in Markdown and HTML

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and maintain tests for Angular applications.

By the end of this training, participants will be able to

- Decide the most appropriate strategy for testing an Angular application
- Carry out unit testing, component testing, A/B testing and end-to-end on an Angular application
- Choose the right tools for the job: Jasmine, Karma, Protractor, Mocha, etc.
- Write tests in Protractor and Jasmine
- Run and debug tests with Karma and Protractor
- Create a maintainable test suite
- Employ best practices for unit testing in Angular

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- Angular goes by different names and versions, namely: Angular.js, AngularJS, AngularJS 1, Angular 1, Angular 2, etc. To customize the version used in this training, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
Model Based Development (MBD) is a software development methodology that enables faster, more cost-effective development of dynamic systems such as control systems, signal processing and communication systems. It relies on graphic modeling rather than the traditional text based programming.

In this instructor-led, live training participants will learn how to apply MBD methodologies to reduce development costs and accelerate the time to market of their embedded software products.

By the end of this training, participants will be able to

- Select and utilize the right tools for implementing MBD.
- Use MBD to carry out rapid development in the early stages of their embedded software project.
- Shorten the release of their embedded software into the market.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Facebook NMT (Fairseq) to carry out translation of sample content.

By the end of this training, participants will have the knowledge and practice needed to implement a live Fairseq based machine translation solution.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice

Note

- If you wish to use specific source and target language content, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
Unit Testing is a testing approach that tests individual units of source code by modifying their properties or triggering an event to confirm whether the outcome is as expected. PyTest is a full-featured, API-independent, flexible, and extensible testing framework with an advanced, full-bodied fixture model.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use PyTest to write short, maintainable tests that are elegant, expressive and readable.

By the end of this training, participants will be able to:

- Write readable and maintainable tests without the need for boilerplate code.
- Use the fixture model to write small tests.
- Scale tests up to complex functional testing for applications, packages, and libraries.
- Understand and apply PyTest features such as hooks, assert rewriting and plug-ins.
- Reduce test times by running tests in parallel and across multiple processors.
- Run tests in a continuous integration environment, together with other utilities such as tox, mock, coverage, unittest, doctest and Selenium.
- Use Python to test non-Python applications.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Usability testing is a technique for evaluating a software product or system by testing it on users to directly observe how they interact with it.

The workshop begins with an introduction to usability testing, what it is and how it is used by companies to promote good software design and development. The language is non-technical and the learning is practical and hands-on, with a focus on end-users, their requirements, way of thinking and way of interacting with the system.

By the end of this training, participants will know how to:

- Determine the most suitable usability test approach based on a product's unique characteristics and its stage in the development cycle.
- Develop a usability test plan.
- Recruit, evaluate and manage testers.
- Write, assign, and moderate usability test tasks that produce the biggest impact for end-users and the business.
- Collect, analyze and report test results.
- Communicate and collaborate effectively with business managers, developers and QA teams on the significance and actions needed for delivering an end product that not only works but works well and provides the intended user experience.

Audience

- Product owners and managers
- QA managers
- Manual testers
- Internal users of a software product or system

Format of the course

- A interactive, instructor-led workshop with lots of activities and hands-on practice.

Notes

- The case studies and software samples used in this workshop are pre-arranged by the instructor. To customize the materials, please contact us in advance.
14 hours
Overview
BDD, or Behavior Driven Development, is an Agile software development technique that encourages collaboration among developers, quality assurance teams and non-technical business people throughout the planning, development and testing cycle of a software project.

This instructor-led, live workshop begins with an introduction to BDD, what it is and how it is used by companies to promote good software design, development and testing. We do this from a non-engineering point-of-view, with an eye on the end-users, their requirements, language, and way of thinking. We also address the communication challenges that business stakeholders are likely to encounter as they work closer with their technical-minded peers.

By the end of this training, participants will know how to:

- Write succinct user stories that capture the usage patterns of real users of the software.
- Translate their user stories into the behavioral language of BDD (Given, When, Then.)
- Derive test cases from these stories, for use by engineers to implement and test.
- Understand the relationship between product requirements, acceptance criteria, and test cases.
- Demystify the technical jargon that impedes communication and understanding.
- Install and use great tools for writing BDD feature files.
- Understand and appreciate what happens once the work is handed to engineers.
- Play a more active role in the iterative development cycle.

Format of the course

- A interactive, instructor-led workshop with lots of activities and hands-on practice.

Notes

- The workshop includes case studies and software samples. To customize the materials to your company's product and situation, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Protractor είναι ένα τελικό πλαίσιο δοκιμής αυτοματισμού για γωνιακή και AngularJS εφαρμογές. Χρησιμοποιείται για την εκτέλεση δοκιμών σε εφαρμογές Web, την αλληλεπίδραση με αυτούς ως χρήστη: συμπληρώνοντας φόρμες, κάνοντας κλικ στα στοιχεία και μεταβαίνοντας από τη σελίδα στη σελίδα.

σε αυτό το εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν από πρώτο χέρι πώς να γράψετε Protractor δοκιμές σε ένα δείγμα Γωνιακή εφαρμογή Web σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.

μέχρι το τέλος αυτού του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει επάρκεια στον Προελκυστήρα και θα είναι άνετοι

- δημιουργώντας τις δικές τους δοκιμές αυτοματοποίησης για γωνιακή εφαρμογές.
- ενσωματώνοντας τον Protractor στην υπάρχουσα ροή εργασιών ανάπτυξης.
- να διασφαλίζουν ότι οι δοκιμές τους είναι καθαρές και διατηρήσιμης.
- τρέξιμο Protractor με ή χωρίς σελήνιο για να οδηγήσετε τη συμπεριφορά του προγράμματος περιήγησης.

Format του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
28 hours
Overview
Αυτός ο εκπαιδευτής, η ζωντανή εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν Java με σκοπό την αυτοματοποίηση της δοκιμής. Πρόκειται για μια εκσυγχρονισμένη, εντατική πορεία με πολλές ασκήσεις για να κάνουν τους συμμετέχοντες να βελτιωθούν γρήγορα με τις βασικές δεξιότητες προγραμματισμού που απαιτούνται για να εφαρμοστούν σε δοκιμές αυτοματισμού λογισμικού. Η εστίαση είναι στα βασικά στοιχεία της Java τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και άμεσα στην αυτοματοποίηση δοκιμών.

αυτό το μάθημα δεν καλύπτει σε βάθος τεστ αυτοματισμού πλαίσιο όπως το σελήνιο. Επίσης, παρακάμπτει το συμβατικό "Hello World" προσέγγιση για τη μάθηση Java, καθώς αυτό δεν είναι ένα μάθημα για την ανάπτυξη εφαρμογών. Αυτό το μάθημα στοχεύει αποκλειστικά στο να κάνει τους συμμετέχοντες να τρέχουν γρήγορα με την αυτοματοποίηση των εξετάσεων. Αν είστε ήδη έμπειρα στην Java και θέλετε να πάρετε ευθεία σε δοκιμές με σελήνιο, παρακαλούμε να ελέγξετε έξω: Εισαγωγή στο σελήνιο (https://www.nobleprog.com/introduction-selenium-training) .

Format του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
Overview
σελήνιο είναι μια βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα για την αυτοματοποίηση της εφαρμογής Web δοκιμές σε πολλαπλά προγράμματα περιήγησης. Σελήνιο αλληλεπιδρά με ένα πρόγραμμα περιήγησης όπως οι άνθρωποι κάνουν: κάνοντας κλικ σε συνδέσμους, συμπληρώνοντας τις φόρμες και την επικύρωση του κειμένου. Είναι το πιο δημοφιλές εργαλείο για την αυτοματοποίηση της εφαρμογής ιστού. Το σελήνιο είναι χτισμένο στο πλαίσιο WebDriver και έχει άριστες συνδέσεις για πολλές γλώσσες δεσμών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της Ruby.

σε αυτόν τον εκπαιδευτή, οι συμμετέχοντες σε ζωντανή εκπαίδευση συνδυάζουν τη δύναμη της Ruby με το σελήνιο για να αυτοματοποιήσετε τη δοκιμή ενός δείγματος εφαρμογής ιστού. Μαθαίνοντας να δημιουργήσετε και να συνδυάσετε σενάρια δοκιμής Ruby με αυτοματισμό ιστού σελήνιο σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις γνώσεις και την πρακτική που απαιτούνται για την αυτοματοποίηση των δοκιμών των δικών τους εφαρμογές Web πραγματική ζωή και ιστοσελίδες.

Format του μαθήματος

- PART διάλεξη, μέρος συζήτηση, βαριά πρακτική εξάσκηση
14 hours
Overview
σελήνιο είναι μια βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα για την αυτοματοποίηση της εφαρμογής Web δοκιμές σε πολλαπλά προγράμματα περιήγησης. Σελήνιο αλληλεπιδρά με ένα πρόγραμμα περιήγησης όπως οι άνθρωποι κάνουν: κάνοντας κλικ σε συνδέσμους, συμπληρώνοντας τις φόρμες και την επικύρωση του κειμένου. Είναι το πιο δημοφιλές εργαλείο για την αυτοματοποίηση της εφαρμογής ιστού. Το σελήνιο είναι χτισμένο στο πλαίσιο WebDriver και έχει άριστες συνδέσεις για πολλές γλώσσες δεσμών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της Python.

σε αυτόν τον εκπαιδευτή, οι συμμετέχοντες σε ζωντανή εκπαίδευση συνδυάζουν τη δύναμη της Python με το σελήνιο για να αυτοματοποιήσετε τη δοκιμή ενός δείγματος εφαρμογής ιστού. Συνδυάζοντας τη θεωρία με την πρακτική σε ένα ζωντανό εργαστηριακό περιβάλλον, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις γνώσεις και την πρακτική που χρειάζονται για να αυτοματοποιήσουν τα δικά τους έργα ελέγχου Ιστού χρησιμοποιώντας Python και σελήνιο.

Format του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
35 hours
Overview
το

Tricentis η Τόσκα είναι ένα εργαλείο δοκιμής λογισμικού σχεδιασμένο για την αυτοματοποίηση συνεχών δοκιμών τελικού-προς-end για εφαρμογές λογισμικού.

σε αυτόν τον εκπαιδευτή, οι συμμετέχοντες στη ζωντανή εκπαίδευση θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν την Τόσκα για να διεξάγουν δοκιμές από άκρο σε άκρο (Web + παρασκηνιακό). Η εκπαίδευση συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική σε ένα ζωντανό εργαστηριακό περιβάλλον, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία, τον εκπαιδευτή και τους συνομηλίκους τους.

η εκπαίδευση ξεκινά με μια επισκόπηση του παραδοσιακού κώδικα και βασισμένη σε δέσμες ενεργειών αυτοματισμού με βάση το σενάριο και την αντίθεση με την η Τόσκα & #39; s Βασισμένο σε μοντέλο (MBT) προσέγγιση. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να δημιουργούν και να εκτελούν δοκιμαστικές υποθέσεις χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες λειτουργικές μονάδες της Τόσκα & #39; s, καθώς και πώς να κατασκευάσουν τα δικά τους δομοστοιχεία για εκτέλεση.

από τις αρχές μοντελοποίησης λογισμικού για να δοκιμάσουν την κάλυψη σε διάφορα προγράμματα περιήγησης, αυτή η εκπαίδευση βαδίζει τους συμμετέχοντες μέσα από τη θεωρία και την πρακτική και τους δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τη δική τους λύση δοκιμών στην Τόσκα.

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
7 hours
Overview
σε αυτόν τον εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε το OpenNMT για να πραγματοποιήσει μετάφραση διαφόρων συνόλων δειγμάτων δεδομένων. Το μάθημα ξεκινά με μια επισκόπηση των νευρικών δικτύων, όπως ισχύουν για τη μηχανική μετάφραση. Οι συμμετέχοντες θα διεξάγουν ζωντανές ασκήσεις σε όλη τη διάρκεια της πορείας για να αποδείξουν την κατανόησή τους για τις έννοιες που έχουν διδαχθεί και να πάρουν ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτή.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τις γνώσεις και τις πρακτικές που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας ζωντανής λύσης OpenNMT.

τα δείγματα γλώσσας

Source και στοχευόμενων γλωσσών θα προδιευθετούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κοινού & #39; s.

μορφή του μαθήματος

- PART διάλεξη, μέρος συζήτηση, βαριά πρακτική εξάσκηση
7 hours
Overview
η

και η επικύρωση των υπηρεσιών REST στην Java είναι δυσκολότερη σε σχέση με τις δυναμικές γλώσσες όπως η Ruby και η Μπάμπις. Η REST είναι εγγυημένη για μια Java DSL (συγκεκριμένη γλώσσα τομέα) που φέρνει την απλότητα αυτών των γλωσσών στον τομέα Java.

σε αυτή την εκπαιδευμένα, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν να είστε βέβαιοι ότι θα δοκιμάσετε τις υπηρεσίες REST API. Συζητάμε πώς ο έλεγχος API μπορεί να επιλύσει ορισμένες από τις ελλείψεις του UI και μονάδα δοκιμής με βάση. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει συνεδρίες εξάσκησης και πρόγραμμα ανάπτυξης δοκιμών. Μέχρι το τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν μια καλή κατανόηση για το πότε να πραγματοποιούν δοκιμές REST API, πώς να εξερευνήσουν και να προσπελάσουν τα API, πώς να διεξάγουν διαφορετικούς τύπους δοκιμών, και πώς να μεταφέρουν τα τεστ τους μαζί μέσω της ενσωμάτωσης και της αυτοματοποίησης.

μορφή του μαθήματος

- an σεμινάριο με καθοδήγηση εκπαιδευτή που περιλαμβάνει μια εισαγωγή στη δοκιμή API, τα εργαλεία και τις διαδικασίες του, και ένα χέρι-στο REST εγγυημένη έργο ανάπτυξης δοκιμών.
21 hours
Overview
UI είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο δοκιμής API ανοικτού πηγαίου κώδικα για σαπούνι και REST API. Προσφέρει λειτουργικές δοκιμές σε υπηρεσίες ιστού ΣΑΠΟΥΝΙΟΎ, λειτουργικές δοκιμές REST API, κάλυψη WSDL, έλεγχος διεκδίκησης μηνυμάτων και επανασχεδιασμός δοκιμών.

σε αυτό το καθοδηγητής, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να δοκιμάσουν τις υπηρεσίες Web χρησιμοποιώντας το Συζητάμε πώς ο έλεγχος API μπορεί να επιλύσει ορισμένες από τις ελλείψεις του UI και μονάδα δοκιμής με βάση. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει συνεδρίες εξάσκησης και ένα πρόγραμμα ανάπτυξης της σουίτας δοκιμών API.

μέχρι το τέλος της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα έχουν μια σταθερή ιδέα για το πότε να εφαρμόσουν δοκιμές API, πώς να εξερευνήσετε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε API, πώς να εκτελέσει διαφορετικούς τύπους δοκιμών τόσο σαπούνι και REST API, και πώς να φέρει τη συνεργασία τους σε μια ολοκληρωμένη , αυτοματοποιημένη σουίτα δοκιμής.

μορφή του μαθήματος

- an σεμινάριο με καθοδήγηση εκπαιδευτή που περιλαμβάνει μια εισαγωγή σε δοκιμές API, τα εργαλεία και τις διαδικασίες του, και ένα χέρι-on
14 hours
Overview
Model-Based Testing (MBT) is a testing approach that uses models to represent the desired behavior of a system under test (SUT). It is an early stage testing approach that enables complete, highly-automated test coverage that is systematic and maintainable.

In this instructor-led, live training, participants will learn the theory and practice of model-based testing as they implement the indicated tools and techniques in a demo Model-Based Testing (MBT) test environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Generate test cases by applying modeling strategies and techniques.
- Assess and evaluate free and commercial tools for implementing MBT.
- Manage test models for different types of software applications, systems and environments.
- Evaluate, propose and implement an MBT strategy within an organization.
- Understand and explain the benefits and challenges of MBT.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Unit testing is a testing approach that tests individual units of source code by modifying its properties or triggering an event to confirm whether the outcome is as expected.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute unit tests against a sample .Net application using C# and Visual Studio.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use testing frameworks such as NUnit and xUnit.net to create and manage unit test code
- Define and implement a broader test driven development approach to testing
- Adapt the testing framework to extend the test coverage for an application

Audience

- Software test engineers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
το

είναι ένα Open-Source, με βάση Python πλαίσιο BDD για τη συγγραφή δοκιμών σε ένα στυλ φυσικής γλώσσας.

BDD, ή ανάπτυξη με γνώμονα τη συμπεριφορά, είναι μια ευέλικτη τεχνική ανάπτυξης λογισμικού που ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ προγραμματιστών, QA και μη τεχνικών επιχειρηματικών ατόμων σε ένα έργο λογισμικού.

αυτό το εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση αρχίζει με μια συζήτηση του BDD και πώς το πλαίσιο συμπεριφέρονται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πραγματοποιήσει δοκιμή BDD για εφαρμογές Web. Στους συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με τους εκπαιδευτές και τους ομότιμους ενώ υλοποιούν τις έννοιες και τις τακτικές που διδαχθήκαμε σε αυτό το εργαστηριακό περιβάλλον με βάση την πρακτική.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν μια ακλόνητη κατανόηση της BDD και της συμπεριφοράς, καθώς και την απαραίτητη πρακτική για την εφαρμογή αυτών των τεχνικών και εργαλείων σε σενάρια δοκιμών σε πραγματικό κόσμο.

μορφή του μαθήματος

- βαριά έμφαση στην πρακτική εξάσκηση. Οι περισσότερες από τις έννοιες διδαχθήκαμε μέσα από δείγματα, ασκήσεις και ανάπτυξη των χεριών.
14 hours
Overview
Behat is a Behavior Driven Development (BDD) test framework written in PHP. It facilitates communication among developers, testers, business stakeholders and clients during the software development process. Behat allows non-technical people to write clear descriptions of an application's intended behavior, then runs those "scenarios" as functional tests against the application.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute BDD style test cases using Behat and PHP.

By the end of this training, participants will be able to:

- Run automated tests written in the human-readable, "Given, When, Then" Gherkin language
- Use Behat based test cases to improve collaboration between technical and non-technical teams
- Integrate Behat with Selenium, Mink, Goutte and other browser emulators to drive tests and generate reports
- Extend Behat functionality through its extension system
- Test numerous usage scenarios through terminal commands, REST APIs, and more.

Audience

- Test engineers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτικούς, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να γράψουν τεχνική τεκμηρίωση, αλλά δεν έχουν την εμπειρία ενός εκπαιδευμένου τεχνικού συγγραφέα.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- παράγουν τεχνικό περιεχόμενο που & #39; s ακριβής και φιλική προς το χρήστη.
- Μεταμορφώστε τις σύνθετες πληροφορίες προϊόντος σε ευανάγνωστο περιεχόμενο με επίκεντρο τον χρήστη.
- Εφαρμόστε εργαλεία και τεχνικές για μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της γραφής.
- Κατανοήστε και εποπτέψτε τις διαφορετικές φάσεις ενός έργου γραφής, συμπεριλαμβανομένης της γραφής, της αναθεώρησης, της μετάφρασης και της δημοσίευσης.
- Ολοκληρώστε τη συγγραφή έργων εγκαίρως και ανά απαιτήσεις.

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- πρακτική σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
Overview
Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Jest για να δοκιμάσουν εφαρμογές και συστατικά React.

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Εγκαταστήστε και διαμορφώστε ένα κατάλληλο περιβάλλον δοκιμών
- Γράψτε ασύγχρονες δοκιμές για εφαρμογές και συστατικά React
- Εκτελέστε δοκιμασμένες εξελιγμένες δοκιμασίες που περιλαμβάνουν κοροϊδία, κατασκόπους και ακροβατικά.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε περιβάλλον εργαστηριακού εργαστηρίου.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Jest, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://jestjs.io/

Upcoming Software Engineering Courses

Weekend Software Engineering courses, Evening Software Engineering training, Software Engineering boot camp, Software Engineering instructor-led, Weekend Software Engineering training, Evening Software Engineering courses, Software Engineering coaching, Software Engineering instructor, Software Engineering trainer, Software Engineering training courses, Software Engineering classes, Software Engineering on-site, Software Engineering private courses, Software Engineering one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!