SQL Training Courses

SQL Training Courses

Οι τοπικές εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων SQL (Structured Query Language), που βασίζονται σε εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω πρακτικής άσκησης τις απαραίτητες δεξιότητες για την εξαγωγή και ανάλυση δεδομένων από οποιαδήποτε βάση δεδομένων και τη δημιουργία αναφορών και τον τρόπο δημιουργίας προηγμένων ερωτημάτων και την προσθήκη, ενημέρωση και διαγραφή δεδομένων, πινάκων , προβολές και ευρετήρια. Η κατάρτιση SQL είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

SQL Course Outlines

CodeNameDurationOverview
sqlfunSQL Fundamentals14 hoursThis SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data from any database and create reports. Course members will learn:

- how to write SQL queries
- what relational databases are and how we can use them
- what are relations and how to create them
- the structure of data
- differences between SQL dialects (Oracle, T-SQL, ANSI)
- practical skills for writing queries

This SQL course deals with generic ANSI SQL. It can be used in any database, including Oracle, MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL any other relational databases.
osqlintOracle SQL Intermediate14 hoursAudience

All who want to improve their basic skills in Oracle SQL and also systematize already gained knowledge.

Format of the course

25% lectures, 75% labs
teraintroTeradata Fundamentals21 hoursTeradata is one of the popular Relational Database Management System. It is mainly suitable for building large scale data warehousing applications. Teradata achieves this by the concept of parallelism.

This course introduces the delegates to Teradata
DM7Getting Started with DM721 hoursAudience

- Beginner or intermediate database developers
- Beginner or intermediate database administrators
- Programmers

Format of the course

- Heavy emphasis on hands-on practice.
- Most of the concepts are learned through samples, exercises, and hands-on development.
ADSQLSQL Advanced14 hoursStudents will learn advanced queries and how to add, update, and delete data, tables, views, and indexes.
mssql2016MS SQL Server 201614 hoursAs a core of the Microsoft data platform, SQL Server is a leading operational database management system.
hivehiveqlData Analysis with Hive/HiveQL7 hoursThis course covers how to use Hive SQL language (AKA: Hive HQL, SQL on Hive, HiveQL) for people who extract data from Hive
SQL100T-SQL Fundamentals with SQL Server Training Course14 hoursThis SQL training course is for people who want to acquire basic skills to deal with SQL Server Databases. Course will help the members to learn:

- How to work with SQL Server and SQL Server Management Studio.
- Meaning of Databases, SQL and RDBMS etc.
- How to create tables, use DDL, DML and DAL.
- Which are the various RDBMS Packages in the market and how they compare with each other.
- An Introduction to NoSQL and how they are organizations are changing into hybrid databases.
osqldevdmOracle SQL for development and database management35 hoursThis 5-day course demonstrates how to use Oracle SQL for database development and database management.
osqlideOracle SQL Intermediate - Data Extraction14 hoursThe objective of the course is to enable participants to gain a mastery of how to work with the SQL language in Oracle database for data extraction at intermediate level.
68403Introduction to SQL Server 2012 Integration Services (SSIS)28 hours
sqladvalsSQL Advanced level for Analysts 21 hoursThe aim of this course is to provide a clear understanding of the use of SQL for different
databases (Oracle, SQL Server, MS Access...). Understanding of analytic functions and the
way how to join different tables in a database will help delegates to move data analysis
operations to the database side, instead of doing this in MS Excel application. This can also
help in creating any IT system, which uses any relational database.
sqlmysqladvSQL Advanced in MySQL7 hoursThis course has been created for people already acquainted with SQL. The course introduces you into secrets common to all SQL databases as well as MySQL specific syntax, functions and features.
sqlmysqlSQL in MySQL14 hours- How to build a query?
- What is a relational database?
- What is the structure and SQL commands?
transsqladvTransact SQL Advanced7 hoursDelegates will gain an understanding of some of the more advanced features of Transact SQL as well as being able to do each of the following:

- Use queries to return complex result sets
- Manage database objects to aid query performance
- Tune queries to perform more efficiently

This course is for anyone who currently uses Transact SQL to extract data from a Microsoft SQL Server database and wishes to expand their knowledge particularly in the areas of data analysis and improving query speed.
transsqlbasTransact SQL Basic14 hoursDelegates will gain an understanding of the basic principles of Structured Query Language as well as being able to do each of the following:

- Construct queries to extract and filter data from an SQL Server database
- Create summarised results
- Change, derive and format data to suit the required output
- Change data and maintain database components and definitions

This course is for anybody who needs information from a Microsoft SQL Server database. It is suitable for either system developers or people from other areas who need to use SQL to extract and analyse data.
pgsqladmPostgreSQL Administration and Development28 hoursThis course handles the administration and performance tuning of PostgreSQL databases. Attendees will learn the use of specialised PostgreSQL (AKA Postgres) modules such as replication, connection pooling and full text searching.
mariadbadminMariaDB Database Administration14 hoursMariaDB Administration training course is for anyone who wants to administrate the MariaDB database server. It is a comprehensive course covering all administrator duties.

The course explains how MariaDB Database works, what tools are available, how we can use them, how we can secure the MariaDB Database Server and configure it. During the training course you will learn how to manage user accounts and how the MariaDB Access Privilege System works. You also will learn how to maintain your database, backup and recover your databases and perform crash recovery.
osqlfunORACLE SQL Fundamentals21 hoursThis 3 day course gives an introduction to SQL Developer, SQL*Plus and to SQL, the Structured Query Language used to access a Relational Database and includes the new features of the latest version of ORACLE. The principles learnt may also be applied to databases as diverse as Microsoft SQL Server, MySQL, Access, Informix and DB2.

The course takes the format of a workshop, with a mix of lecture, working examples and practical exercises. Although the content may be customised, at least 2 days are needed to cover the core elements.

Full course notes are provided along with sample database files, example SQL files and free software tools for use in accessing an ORACLE database.
oplsqlfunORACLE PL/SQL Fundamentals21 hoursThis 3 day course gives an introduction to ORACLE PL/SQL, an application development environment that enables the writing of stored procedures, functions and triggers using both SQL and PL/SQL commands.

The course takes the format of a workshop, with a mix of lecture, working examples and practical exercises. Although the content may be customised, at least 2 days are needed to cover the core elements.

Full course notes are provided along with sample database files, example SQL files and free software tools for use in accessing an ORACLE database.
sqlmsaSQL in Microsoft Access14 hoursThis SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data using Microsoft Access. Course members will learn:

- how to write SQL queries
- what relational databases are and how we can use them
- what are relations and how to create them
- the structure of data
- differences between SQL dialects (Oracle, T-SQL, ANSI)
- practical skills for writing queries

This SQL course deals with Microsoft Access dialect of SQL.
sqlsqlsvrSQL in SQL Server14 hoursThis SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data from any database and create reports. Course members will learn:

- how to write SQL queries
- what relational databases are and how we can use them
- what are relations and how to create them
- the structure of data
- differences between T-SQL and other dialects
- practical skills for writing queries

This SQL course deals with Microsoft T-SQL dialect. If you are interested in generic SQL, please see SQL Fundamentals course.
advsqlptAdvanced SQL, Stored Procedures and Triggers for Microsoft SQL Server14 hoursThe aim of this course is to provide a clear understanding of the advanced use of (SQL) for Microsoft SQL Server and the advanced use of Transact-SQL. For more in depth coverage of the topics this course can be run as a three day course.
osqladvOracle SQL Advanced14 hoursListeners

This course is designed for people who want to use the advanced features of SQL in Oracle

The course answers the questions

- How to build advanced queries?
- How to create advanced reports?
osqlbgnOracle SQL for beginners21 hoursListeners

This training is addressed for people starting to work with the SQL language in Oracle database

The course answer for questions:

- How to build a query?
- What possibilities have SQL?
- What is a relational database?
- What is the structure and SQL commands

Upcoming SQL Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
MS SQL Server 2016 - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-02-11 09:303000EUR / 3600EUR
MS SQL Server 2016 - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Tue, 2019-02-12 09:303000EUR / 3600EUR
MS SQL Server 2016 - Πάτρα (Patras) Tue, 2019-02-12 09:303000EUR / 3600EUR
MS SQL Server 2016 - Αθήνα (Athens), AcropolisThu, 2019-02-21 09:303000EUR / 3600EUR
MS SQL Server 2016 - Nicosia, Jacovides TowerThu, 2019-04-04 09:303000EUR / 3600EUR
Weekend SQL courses, Evening SQL training, SQL boot camp, SQL instructor-led, Weekend SQL training, Evening SQL courses, SQL coaching, SQL instructor, SQL trainer, SQL training courses, SQL classes, SQL on-site, SQL private courses, SQL one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Drupal and SolrΑθήνα (Athens), AcropolisTue, 2018-12-18 09:302700EUR / 3300EUR
Cognitive Computing: An Introduction for Business ManagersΠάτρα (Patras) Thu, 2019-02-07 09:301575EUR / 1975EUR
NVIDIA GPU Programming - ExtendedΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-11 09:30N/A / 5525EUR
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!