SQL Training Courses

SQL Training Courses

Οι τοπικές εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων SQL (Structured Query Language), που βασίζονται σε εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω πρακτικής άσκησης τις απαραίτητες δεξιότητες για την εξαγωγή και ανάλυση δεδομένων από οποιαδήποτε βάση δεδομένων και τη δημιουργία αναφορών και τον τρόπο δημιουργίας προηγμένων ερωτημάτων και την προσθήκη, ενημέρωση και διαγραφή δεδομένων, πινάκων , προβολές και ευρετήρια. Η κατάρτιση SQL είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

SQL Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
This SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data from any database and create reports. Course members will learn:

- how to write SQL queries
- what relational databases are and how we can use them
- what are relations and how to create them
- the structure of data
- differences between SQL dialects (Oracle, T-SQL, ANSI)
- practical skills for writing queries

This SQL course deals with generic ANSI SQL. It can be used in any database, including Oracle, MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL any other relational databases.
7 hours
Overview
This course has been created for people already acquainted with SQL. The course introduces you into secrets common to all SQL databases as well as MySQL specific syntax, functions and features.
14 hours
Overview
The aim of this course is to provide a clear understanding of the advanced use of (SQL) for Microsoft SQL Server and the advanced use of Transact-SQL. For more in depth coverage of the topics this course can be run as a three day course.
14 hours
Overview
This SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data from any database and create reports. Course members will learn:

- how to write SQL queries
- what relational databases are and how we can use them
- what are relations and how to create them
- the structure of data
- differences between T-SQL and other dialects
- practical skills for writing queries

This SQL course deals with Microsoft T-SQL dialect. If you are interested in generic SQL, please see SQL Fundamentals course.
14 hours
Overview
This SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data using Microsoft Access. Course members will learn:

- how to write SQL queries
- what relational databases are and how we can use them
- what are relations and how to create them
- the structure of data
- differences between SQL dialects (Oracle, T-SQL, ANSI)
- practical skills for writing queries

This SQL course deals with Microsoft Access dialect of SQL.
21 hours
Overview
This 3 day course gives an introduction to ORACLE PL/SQL, an application development environment that enables the writing of stored procedures, functions and triggers using both SQL and PL/SQL commands.

The course takes the format of a workshop, with a mix of lecture, working examples and practical exercises. Although the content may be customised, at least 2 days are needed to cover the core elements.

Full course notes are provided along with sample database files, example SQL files and free software tools for use in accessing an ORACLE database.
14 hours
Overview
This 2 day course gives an introduction to SQL Developer, SQL*Plus and to SQL, the Structured Query Language used to access a Relational Database and includes the new features of the latest version of ORACLE. The principles learnt may also be applied to databases as diverse as Microsoft SQL Server, MySQL, Access, Informix and DB2.

The course takes the format of a workshop, with a mix of lecture, working examples and practical exercises. Although the content may be customised, at least 2 days are needed to cover the core elements.

Full course notes are provided along with sample database files, example SQL files and free software tools for use in accessing an ORACLE database.
28 hours
Overview
This course handles the administration and performance tuning of PostgreSQL databases. Attendees will learn the use of specialised PostgreSQL (AKA Postgres) modules such as replication, connection pooling and full text searching.
14 hours
Overview
Delegates will gain an understanding of the basic principles of Structured Query Language as well as being able to do each of the following:

- Construct queries to extract and filter data from an SQL Server database
- Create summarised results
- Change, derive and format data to suit the required output
- Change data and maintain database components and definitions

This course is for anybody who needs information from a Microsoft SQL Server database. It is suitable for either system developers or people from other areas who need to use SQL to extract and analyse data.
7 hours
Overview
Delegates will gain an understanding of some of the more advanced features of Transact SQL as well as being able to do each of the following:

- Use queries to return complex result sets
- Manage database objects to aid query performance
- Tune queries to perform more efficiently

This course is for anyone who currently uses Transact SQL to extract data from a Microsoft SQL Server database and wishes to expand their knowledge particularly in the areas of data analysis and improving query speed.
14 hours
Overview
- How to build a query?
- What is a relational database?
- What is the structure and SQL commands?
14 hours
Overview
Audience

All who want to improve their basic skills in Oracle SQL and also systematize already gained knowledge.

Format of the course

25% lectures, 75% labs
14 hours
Overview
The objective of the course is to enable participants to gain a mastery of how to work with the SQL language in Oracle database for data extraction at intermediate level.
35 hours
Overview
This 5-day course demonstrates how to use Oracle SQL for database development and database management.
14 hours
Overview
This SQL training course is for people who want to acquire basic skills to deal with SQL Server Databases. Course will help the members to learn:

- How to work with SQL Server and SQL Server Management Studio.
- Meaning of Databases, SQL and RDBMS etc.
- How to create tables, use DDL, DML and DAL.
- Which are the various RDBMS Packages in the market and how they compare with each other.
- An Introduction to NoSQL and how they are organizations are changing into hybrid databases.
7 hours
Overview
This course covers how to use Hive SQL language (AKA: Hive HQL, SQL on Hive, HiveQL) for people who extract data from Hive
14 hours
Overview
As a core of the Microsoft data platform, SQL Server is a leading operational database management system.
14 hours
Overview
Students will learn advanced queries and how to add, update, and delete data, tables, views, and indexes.
21 hours
Overview
Audience

- Beginner or intermediate database developers
- Beginner or intermediate database administrators
- Programmers

Format of the course

- Heavy emphasis on hands-on practice.
- Most of the concepts are learned through samples, exercises, and hands-on development.
21 hours
Overview
Teradata is one of the popular Relational Database Management System. It is mainly suitable for building large scale data warehousing applications. Teradata achieves this by the concept of parallelism.

This course introduces the delegates to Teradata.
21 hours
Overview
The aim of this course is to provide a clear understanding of the use of SQL for different
databases (Oracle, SQL Server, MS Access...). Understanding of analytic functions and the
way how to join different tables in a database will help delegates to move data analysis
operations to the database side, instead of doing this in MS Excel application. This can also
help in creating any IT system, which uses any relational database.
7 hours
Overview
This course helps customer to chose the write data storage depend on their needs. It covers almost all possible modern approaches.
35 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote), participants will learn the general and advanced aspects of PostgreSQL, including administration, performance turning, advanced development, and replication as they step through a series of hands-on, live-lab exercises involving setup, configuration, testing, deployment and troubleshooting.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use advanced administration techniques to configure and manage a PostgreSQL server.
- Optimize the database and queries for maximum performance.
- Replicate and scale a PostgreSQL server.
14 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn three different approaches for accessing, analyzing and visualizing data. We start with an introduction to RDMS databases; the focus will be on accessing and querying an Oracle database using the SQL language. Then we look at strategies for accessing an RDMS database programmatically using the Python language. Finally, we look at how to visualize and present data graphically using TIBCO Spotfire.

Format of the Course
Interactive lecture and discussion.
Lots of exercises and practice.
Hands-on implementation in a live-lab environment.
14 hours
Overview
Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.
35 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at beginners, programmers, and database administrators who wish to learn or improve their SQL development skills and knowledge.

By the end of this training, participants will be able to install, create, manage, manipulate, and monitor databases using SQL and database management systems.
14 hours
Overview
The course is designed for persons with pre-information databases using SQL queries or queries.
14 hours
Overview
The course answers questions

- How to build a query?
- What opportunities have SQL?
- What is a relational database?
- What is the structure and SQL commands?
14 hours
Overview
Training is dedicated to the basics of create a data warehouse environment based on MS SQL Server 2008.

Course participant gain the basis for the design and construction of a data warehouse that runs on MS SQL Server 2008.

Gain knowledge of how to build a simple ETL process based on the SSIS and then design and implement a data cube using SSAS.

The participant will be able to manage OLAP database: create and delete database OLAP Processing a partition changes on-line.

The participant will acquire knowledge of scripting XML / A and MDX.

Upcoming SQL Courses

Online SQL courses, Weekend SQL courses, Evening SQL training, SQL boot camp, SQL instructor-led, Weekend SQL training, Evening SQL courses, SQL coaching, SQL instructor, SQL trainer, SQL training courses, SQL classes, SQL on-site, SQL private courses, SQL one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions