Agile Training Courses

Agile Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης Agile που διοργανώνονται από εκπαιδευτές, καλύπτουν τομείς όπως η ευέλικτη διαχείριση του έργου, η ευκίνητη ανάπτυξη, οι ευκίνητες δοκιμές και η ευκίνητη νοοτροπία. Η ευέλικτη εκπαίδευση είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Agile Course Outlines

CodeNameDurationOverview
agilescrumAgile Project Management with Scrum14 hoursWho should attend?

This 2 day course is suitable for any IT professionals who are interested in implementing Iterative Agile and Scrum methodologies to manage software development. This course is particularly suited to project managers, team leaders, developers and customers of software development wishing to have a stake holding in the development process.
bddfornonprogrammersBDD for Non-Programmers: Live Workshop14 hoursBDD, or Behavior Driven Development, is an Agile software development technique that encourages collaboration among developers, quality assurance teams and non-technical business people throughout the planning, development and testing cycle of a software project.

The workshop begins with an introduction to BDD, what it is and how it is used by companies to promote good software design, development and testing. We do this from a non-engineering point-of-view, with an eye on the end-users, their requirements, language, and way of thinking. We also address the communication challenges that business stakeholders are likely to encounter as they work closer with their technical-minded peers.

By the end of this training, participants will know how to:

- Write succinct user stories that capture the usage patterns of real users of the software
- Translate their user stories into the behavioral language of BDD (Given, When, Then)
- Derive test cases from these stories, for use by engineers to implement and test
- Understand the relationship between product requirements, acceptance criteria, and test cases
- Demystify the technical jargon that impedes communication and understanding
- Install and use great tools for writing BDD feature files
- Understand and appreciate what happens once the work is handed to engineers
- Play a more active role in the iterative development cycle

Audience

- Product owners and managers
- Business analysts
- Manual testers
- End-users of a software product or system
- Non-engineers and non-coders involved in product design

Format of the course

- A interactive, instructor-led workshop with lots of activities and hands-on practice.

Notes

- The workshop includes case studies and software samples. To customize the materials to your company's product and situation, please contact us to arrange.
agiletestingIntroduction to Agile Testing14 hoursOverview

This 2-day course provides a brief introduction to Agile software testing. It deals with foundational test concepts, within the context of Agile (Scrum) development and uses Crispin & Gregory’s (More Agile Testing, 2014) Agile Testing Quadrants model as a framework to explore contemporary principles and practices of Agile testing.

Intended Audience

This course is intended for development teams who want to improve their testing practices in an Agile context.

It is also suitable for those intending to pursue testing as a specific career and is a suitable pre-requisite for the iSQI Certified Agile Tester course.
condevContemporary Development Principles and Practices14 hoursThe course covers contemporary development principles and practices, including the place of project management, testing and business analysis, within Agile and traditional Waterfall contexts.

The course is intended to be workshop-style with opportunities for delegates to ask questions and explore real life application of the content.

This course comprises a series of modules with each module designed to take 1.5hrs, ie 1 training day would consist of 4 modules.

Intended Audience

This course is aimed at those who want to gain a rapid overview of contemporary Waterfall & Agile software development and the impact on project management, testing and business analysis.
ISAM2ISTQB CTFL - AT7 hoursISTQB CTFL - AT 70% theory + 30% practice
agilebaAgile Business Analysis14 hoursThis course focuses on the business analyst role to be successful on Agile projects. Course participants will learn how to cooperate with the Team, Product Owner, Scrum Master as well as with the Customer to facilitate the development process. Participants will go through a mock project practising common stations.
scrummastPreparation for Professional Scrum Master14 hoursThe Scrum Master role is an essential part to any Agile/Scrum team. This course trains delegates in key aspects of the Scrum framework and prepares them to sit the online Scrum.org Professional Scrum Master (PSM1) exam.

Audience:

Anyone who either is, or is planning to be, a Scrum Master and for others working in a Scrum environment who have a need for in-depth knowledge of Scrum.

At the end of this course you will be able to:

- Understand the origins of Agile methods.
- Understand and apply the core values and principles of Agile methods.
- Know the difference between the defined process and the empirical processes used in Agile.
- Understand the Scrum roles, Artefacts, Ceremonies and practices.
- Be fully prepared to sit the Professional Scrum Master (PSM1) exam
jenkinsJenkins: Continuous Integration for Agile Development14 hoursJenkins is an open-source continuous integration tool written in Java. It is a server-based system that runs in a servlet container such as Apache Tomcat. Jenkins supports a number of Software Configuration Management (SCM) tools, including CVS, Subversion, Git, Perforce, and Clearcase, among others. It is highly scriptable and provides support for Apache Ant, Apache Maven, shell scripts, and Windows batch commands.

This course covers the concepts, tools and techniques needed to carry out continuous integration of your software projects in an Agile environment. Participants carry out a series of hands-on exercises throughout the course to apply their knowledge in real situations. Interaction among instructor and participants is encouraged. Real-world cases are discussed and specific issues and questions are addressed and resolved in class.

Audience

- Build engineers
- Software developers involved in agile development
- QA engineers
- Project managers
- Release managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
orangescrumAgile Project Management with OrangeScrum14 hoursOrangeScrum is an open-source, web-based project management and collaboration tool for managing projects, teams and tasks in one place. It includes bug tracking, email integration, and issue management, among other features.

In this instructor-led, live training participants will learn how to implement Agile and Scrum methodologies using OrangeScrum.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up and configure OrangeScrum on their own premises (optional)
- Identify and implement key Scrum principles and practices, including the product backlog, sprint burndown chart, task boards, and more.
- Use OrangeScrum to organize tasks, communicate with a team effectively and keep project documents under control

Audience

- IT professionals
- Project managers
- Team leaders
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Notes

- If you are interested in installing and administering an onsite instance of OrangeScrum, contact us to arrange.
safeTM03SAFe® 4.0 for Teams with SAFe® 4 Practitioner Certification (SP)14 hoursThis two-day course teaches teams who are part of an Agile Release Train (ART) how to work in an Agile environment using Scrum, Kanban, and XP. The teams will learn how to become Agile Teams, build their backlog, and plan and execute iterations. Agile teams learn about their ART and their role in it, planning, executing, and improving with other teams.

This class prepares teams to run a Program Increment (PI), including all meetings at the Team and Program level with a specific focus on the upcoming PI planning. Attending the class prepares participants to take the exam and become a certified SAFe® Practitioner (SP).

After this course, you should be able to:

-

Apply SAFe to scale Lean and Agile development in your enterprise

-

Know your team and its role on the Agile Release Train

-

Know all other teams on the train, their roles and the dependencies between the teams

-

Plan iterations

-

Execute iterations, demo value, and improve your process

-

Plan Program Increments

-

Integrate and work with other teams on the train
jenkinsmavenContinuous Integration with Jenkins and Maven21 hoursJenkins is an open-source continuous integration (CI) tool written in Java. Maven is a build automation tool for Java projects. Together they can be used to trigger continuous builds that include, for example: the execution of JUnit tests whenever a new code is committed, deployment of these builds to production, and scheduling of these tasks at strategic times of the day, for example midnight. These tools and processes make up a DevOps approach to the development and deployment of software and are popular in Agile development.

In this instructor-led, live training, participants will start with an introduction to DevOps, version control and automation scripting, and then move on to hands-on practice, learning how to install, configure and deploy Jenkins and Maven in a live lab environment.

Audience

- Developers
- System Administrators
- DevOps engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
codeshipCodeship: Continuous Integration for Agile Development7 hoursContinuous Integration (CI) is a development practice wherein developers merge changes in their code as often as possible in order to detect and locate errors quickly. Codeship is a platform that provides Continuous Integration services in the cloud.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Continuous Integration as they step through setting up a simple Continuous Integration process on Codeship.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Continuous Integration
- Operate the essential functions in Codeship
- Set up a simple CI process using Codeship

Audience

- Developers
- IT Professionals
- DevOps Engineers
- Business Managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
gocdGoCD: Continuous Delivery for Agile Development7 hoursContinuous Delivery is a development practice wherein developers release new changes to users quickly and sustainably. GoCD is an open source tool used to achieve continuous delivery in software development.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Continuous Delivery (CD) as they step through setting up and configuring CD pipelines on GoCD.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Continuous Delivery
- Use GoCD to set up their CD process and pipelines
- Configure GoCD depending on their needs

Audience

- Developers
- IT Professionals
- DevOps Engineers
- Business Managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
jiraconfluenceeffectiveEffective Agile Project Management with Jira & Confluence7 hoursJIRA Software is a powerful tool for Project Management and people tend to focus more on the tool than the method itself.

This instructor-led, live training introduces the participants to the power of Jira and Confluence, working together to serve the only purpose of helping the team to deliver successfully the product / project. The team will learn how to properly use these tools to be more efficient handling User Requirements, Testing, Communication, centralized in one place.

Will be studied JIRA projects, Confluence spaces, workflows, boards (Kanban & Scrum), planning and dependencies, Jira/Confluence linkage, reporting, important fields and custom fields, issue types, screen & filtering.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a Scrum or Kanban project
- Configure Jira to manage the project properly
- Manage issues effectively
- Build the necessary screen to handle issue types
- Create workflows and boards, and understand their interaction
- Perform basic and advanced searches and analysis
- Generate and review reports necessary for the team and the management
agiletddcAgile and TDD with C21 hoursTDD, or Test Driven Development, is an approach to developing software where coding, testing, and design occur in tandem throughout the software development cycle. Agile is a broader process and management approach to software development that emphasizes incremental delivery, team collaboration, continual planning, and continual learning.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to write high-quality C applications using a TDD and Agile development approach. Participants will put their knowledge into practice by carrying out a series of hands-on exercises to create a well-designed and well-tested C application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure development and testing tools needed to carry out TDD
- Design, develop and unit test a C application using a TDD approach
- Apply planning and management practices of Agile development

Audience

- Developers
- Project managers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Notes

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
kanbanjiraAgile Project Management with Kanban and Jira14 hoursJIRA is a Java based web application that provides project and issue tracking for improving the agility of software development.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Jira to implement a Kanban approach to Agile within their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the principles behind Agile and Kanban
- Use Jira to create and manage a Kanban project
- Customize Jira to fit the needs of their organization
- Perform basic and advanced searches and analysis
- Generate and review reports

Audience

- Product managers
- Software developers
- Test engineers
- Business analysts

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
safeSM04SAFe® 4.0 Advanced Scrum Master Course with ASM Certification14 hoursThis two-day course prepares current Scrum Masters for their leadership role in facilitating Agile team, program, and enterprise success in a SAFe® implementation. The course covers facilitation of cross-team interactions in support of the program execution and relentless improvement. It enhances the Scrum paradigm with an introduction to scalable engineering and DevOps practices; the application of Kanban to facilitate the flow of value; and supporting interactions with architects, product management, and other critical stakeholders in the larger program and enterprise contexts. The course offers actionable tools for building high-performing teams and explores practical ways of addressing Agile and Scrum anti-patterns in the enterprise. Attending the class prepares you to take the exam and become a certified SAFe® Advanced Scrum Master (ASM).
safeSA02Leading the Lean-Agile Software Enterprise with the Scaled Agile Framework® - Scaled Agilist Certification (SA)14 hoursThis two-day course teaches the Lean-Agile principles and practices of the Scaled Agile Framework® (SAFe®).

You’ll learn how to execute and release value through Agile Release Trains, how to build an Agile Portfolio, and how to lead a Lean-Agile transformation at enterprise scale.

You will gain an understanding of the Lean-Agile mindset and how to apply the principles and practices of SAFe to support Agile teams, programs, program portfolio management, and to coordinate large Value Streams. Attending the class prepares you to take the exam and become a certified SAFe® Agilist (SA). Associated Certification: SAFe Agilist (SA)
scrummanexecScrum for Managers and Executives7 hoursThis course is also known as SCRUM awareness training.

Who should attend?

This course has been created for managers, executives and other decision makers who want to know how to calculate the benefits of implementing the methodology or want to understand what their team is doing.

It is also suitable for customers of software development wishing to have a stake holding in the development process.
agilesofttestciAgile Software Testing with Continuous Integration28 hoursAgile Software Testing is a series of testing practice that provides feesback to software quality issues in a timely and continuous manner following the principles of agile development.

Continuous Integration (CI) refers to all developers in a team merging their work several times a day.
scrumpdtownScrum Product Owner7 hoursThis course is for: Product owners, managers, or anyone interested in Agile planning and estimating techniques.

The course, Scrum Product Owner (SPO), utilizes a combination of presentations, discussions, and hands-on exercises explaining and demonstrating through practice. It illustrates what it is like to take on the role of an Agile team. The course covers all aspects of a product owner's involvement in an Agile product's life-cycle, such as gathering requirements rapidly, writing user stories, estimating story points, tracking, release planning, reporting, forecasting, scaling, and so on.
agilesofttestAgile Software Testing14 hoursThis course has been created for test managers, quality assurance staff, testers, software developers, project managers and management in order to explain how the Agile project management frameworks (notably SCRUM) deal with testing.

At the end of the course, each of the delegates will design and execute a test plan for a sample application (it can be an actual client application if available)
agilekanbanAgile Project Management with Kanban14 hoursTarget group:

IT Director, Project Manager, Technical Team Leader, Analyst, Software Developer, Tester

Learning objective:

The purpose of this training is to acquire knowledge and practice of the workshops aspects of Kanban and Agile foundations.
agileessAgile Essentials14 hoursThe iSQI Agile Essentials course is an internationally recognised qualification, Aimed at anyone involved in agile Projects and wants to become familiar with working in an agile environment. This includes Project Managers, Quality Managers, Software Development Managers, Business Analysts, Developers, Testers, IT Directors and Management Consultants. The course is comprised of eight sections and takes participants through the lifecycle of an agile project from the release planning and writing user stories to the iteration review (showcase) and retrospective. The first day focuses on the key principles (55% of the day on theory, 45% exercises), the second is dominated by practical application (40% theory, 60% exercises).

Course Objectives

- Value the principles behind agile manifesto and its approach to software development
- Appreciate the roles within an agile team
- Understand how to contribute as an agile team member to quantifiable requirements
- Apply Whole Team quality methods to ensure acceptance criteria are met
- Appreciate the importance of effective Iteration Reviews and how to contribute to continuous improvement through retrospectives
agilecatCertified Agile Tester35 hoursThe iSQI Certified Agile Tester is an internationally recognised software testing qualification, specifically designed for testers working in Agile environments. This course delivers the fully-accredited iSQI syllabus and provides the required assessments to gain the certification. This assessment is in three parts: an assessment of the delegates’ soft skills as observed through the duration of the course; a practical exam, giving the delegate the opportunity to demonstrate their practical testing ability; and an open-ended written exam, testing their knowledge of the subjects covered by the course.

Course Objectives

- Understand the principles behind the agile approach to software development
- Differentiate between the testing role in agile projects compared with the role of testers in non-agile projects
- Positively contribute as an agile team member focused on testing
- Appreciate the challenges and difficulties associated with the non-testing activities performed in an agile team
- Demonstrate a range of soft skills required by agile team members
3587Managing Projects using Waterfall and Agile Techniques14 hoursThis 2 day course is suitable for any IT professionals who are interested in using the Waterfall model and how people have traditionally tried to deal with its shortcomings - including, but not limited to, Agile approaches.

The aim of the 1st day is to give an overview of these approaches enabling you to decide what might suit them in your environment.

The 2nd day looks at project management techniques and good practices that have been identified from Agile, and which can be applied in a Waterfall or Agile context.
softengretSoftware Engineering, Requirements Engineering and Testing63 hoursThis course demonstrates through hands-on practice the fundamentals and applications of software engineering, requirements engineering and testing.
scrumessScrum Essentials Workshop14 hoursThis course is very much structered towards a workshop approach to enable delegates an opportunity to practise the Scrum and Agile skills.
bitsasBusiness and IT System Agility in the Digital Age7 hoursParticipant Profiles

CxO, Operation Managers, Enterprise Architects, Business and System Analysts and Designers

Objective

This introduction seminar provides you with an overview of the digital business models, business and enterprise architecture frameworks as well as methodologies that organizations are trying to focus on to increase their business agility facing disruptions of the digital age.

In particular, this seminar aims at helping you to understand frameworks and reference architectures that are used worldwide to align digital business models and IT system architectures with the changing competitive landscape.
bmamBusiness Modeling for an Agile Enterprise14 hoursObjective:

Helping Business Analysts to understand how to efficiently model and validate their business processes and resources in order to increase business agility of their organization on the basis of their target architecture and changing market needs.

This 2 day training course aims at helping delegates to learn how to model their business processes and resources in order to adapt them to changes of their goals, strategies and impacted capabilities as part of the target architecture. On the basis of the key elements of business performance (strategies, tactics, KPI, business capabilities, etc...), delegates learn there how to elaborate a vision centric business process and resource cartography. Then, only using the appropriate BPMN and UML notation adapted to their language, they understand how to adapt them to changing strategies, tactics and policies.

Upcoming Agile Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Managing Agile Projects with Lean and Kanban - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-01-28 09:304500EUR / 5300EUR
Managing Agile Projects with Lean and Kanban - Nicosia, Jacovides TowerWed, 2019-02-13 09:304500EUR / 5300EUR
Managing Agile Projects with Lean and Kanban - Αθήνα (Athens), AcropolisTue, 2019-02-19 09:304500EUR / 5300EUR
Managing Agile Projects with Lean and Kanban - Πάτρα (Patras) Mon, 2019-03-04 09:304500EUR / 5300EUR
Managing Agile Projects with Lean and Kanban - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Wed, 2019-03-27 09:304500EUR / 5300EUR
Weekend Agile courses, Evening Agile training, Agile boot camp, Agile instructor-led, Weekend Agile training, Evening Agile courses, Agile coaching, Agile instructor, Agile trainer, Agile training courses, Agile classes, Agile on-site, Agile private courses, Agile one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Drupal and SolrΑθήνα (Athens), AcropolisTue, 2018-12-18 09:302700EUR / 3300EUR
Cognitive Computing: An Introduction for Business ManagersΠάτρα (Patras) Thu, 2019-02-07 09:301575EUR / 1975EUR
NVIDIA GPU Programming - ExtendedΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-11 09:30N/A / 5525EUR
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!