Java Training Courses

Java Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από δάσκαλο ζωντανά προγράμματα κατάρτισης Java αποδεικνύουν μέσω της πρακτικής άσκησης πώς να αναπτύξουν εφαρμογές με την Java. Η κατάρτιση Java είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Java Course Outlines

CodeNameDurationOverview
javafunJava Fundamentals28 hoursThe course covers the basics of Java development.

It introduces students to Java technology and teaches them basic Java syntax and concepts, leading to the creation of a simple program. Training goes through the essential concepts and features of the Java Programming Language, focusing on exceptions, basic input/output, concurrency, regular expressions, Java collections framework and the platform environment. The course finishes when all basic Java features have been explained and trained.
undertowUndertow: Embed a Web Server into Your Application7 hoursUndertow is a lightweight web server written in Java. It is used by JBoss's WilfFly internally and is popular as an embedded web server for JVM-based applications.

In this course, participants will learn how to set up an Undertow web server as a standalone and embedded web server.

By the end of the course, participants will have an understanding of Undertow's architecture, features and capabilities and will be able to:

- Deploy and manage an Undertow server in standalone as well as embedded mode
- Embed Undertow into application code using Undertow's embedded APIs
- Integrate Undertow into a Wildfly Application Server
- Set up Undertow as the embedded servlet container for Spring Boot

Audience

- System administrators
- Enterprise web application developers
- DevOps engineeers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
javatestingIntroduction to Java for Test Automation28 hoursThis course is designed for anyone interested in learning Java for the purpose of test automation. It is a streamlined, intensive course with plenty of hands-on exercises to get participants ramped up quickly with the essential programming skills needed to apply to software automation testing. The focus is on the Java fundamentals which can be directly and immediately applied to test automation.

This course does not cover in depth test automation frameworks such as Selenium. It also bypasses the conventional "Hello World" approach to learning Java, as this is not a course on application development. This course is squarely aimed at getting participants up and running quickly with test automation. If you are already versed in Java and wish to get straight into testing with Selenium, please check out: Introduction to Selenium (https://www.nobleprog.com/introduction-selenium-training).

Audience

- Beginner testers who wish to learn Java for automation testing
- Professional testers with experience in other programming language such as Javascript and C# who wish to transfer their skills to Java.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
gwtGWT: Write Ajax Web Applications in Java, Deploy as Javascript28 hoursGoogle Web Toolkit (GWT or GWT Web Toolkit) is a set of open-source tools for building, optimizing and maintaining complex JavaScript browser-based applications in Java. GWT is used by many products at Google, including Google AdWords and Google Wallet.

In this instructor-led, live training, participants will learn the GWT programming concepts needed to get a web application up and running.

By the end of this training, participants will be able to

- Write client-side AJAX applications in Java and deploy them as JavaScript across multiple browsers (desktop, Android, iPhone, etc.)
- Develop a high-performance web application while overcoming the idiosyncrasies of browser behavior, XMLHttpRequest, and JavaScript
- Understand and overcome the challenges of Ajax programming
- Use GWT's tools to optimize a web application

Audience

- Front-end web developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
OpenSearchServerOpenSearchServer7 hoursOpenSearchServer is an open-source application server used to develop index-based applications such as search engines. Written in Java, it can be integrated into other applications without using Java code.

In this instructor-led, live training, participants will learn set up, configure, manage and extend OpenSearchServer.

By the end of this training, participants will be able to:

- Run OpenSearchServer as a standalone server with a servlet container
- Configure OpenSearchServer's integrated crawler for databases, web pages and rich documents
- Develop a sample application using OpenSearchServer's Zkoss-based web UI
- Integrate search results into a page using the HTML renderer
- Monitor and administer OpenSearchServer
- Extend OpenSearchServer's features using its plugin architecture

Audience

- System administrators
- DevOps engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
vertxVert.x: Build a Reactive Application on JVM14 hoursVert.x is a library for building reactive applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Vert.x to create an asynchronous, event-based web application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand and use the different components (core, web, client, etc.) in the Vert.x stack.
- Use Vert.x to create network utilities, HTTP/REST microservices, high volume event processing, back-end message-bus applications, etc.
- Execute an app that can handle high concurrency using minimal kernel threads
- Use Vert.x's APIs to support Java, JavaScript, Groovy, Ruby, Ceylon, Scala, Kotlin, etc.
- Unit test asynchronous code with Vert.x-Unit
- Deploy and scale an app with minimal hardware

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
akkaAkka: Build Reactive, Concurrent, and Distributed Applications21 hoursAkka is an open-source toolkit and runtime for building concurrent and distributed applications for Java and Scala.

In this instructor-led, live training, participants will learn the design principles behind Akka, including the Actor Model and Reactive Manifesto, as they build and deploy an asynchronous, message-driven application in Akka.

By the end of this training, participants will be able to:

- Apply the "let it crash" model to build applications that self-heal and systems that never stop.
- Understand Actors, actor lifecycle and how to employ them to create proper, concurrent parallel systems.
- Build Reactive Architecture that is responsive, elastic, resilient, and message driven.
- Integrate remoting and clustering features with third party systems.
- Deploy the Akka toolkit in production systems, scaling it to multiple nodes and third party systems.
- Manage system behavior and horizontal distribution.
- Build systems that "react" to environmental changes.

Audience

- Developers
- Architects

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
jav9functionalFunctional Reactive Programming with Java 9 and RxJava14 hoursJava 9 coupled with the robust RxJava 2.0 reactive programing library, enables Java developers to adopt and apply the reactive programing paradigm into their application and systems development processes with great ease.

In this instructor-led, live training, participants will learn the advantages and functions of Java 9, Spring, Jersey, and RxJava 2.0 in developing reactive applications as they step through the creation and deployment of a real-life reactive application using Java 9's flow API, Spring, the Akka framework, and RxJava 2.0 functional reactive programing library.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the importance and significance of reactive programing in applications and systems development
- Run Unit test on RxJava 2.0
- Use the Akka framework under reactive programing principles
- Employ Spring to handle the development of concurrent applications
- Use Java 9's flow API to develop reactive apps

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
reactivexReactive Programming with Javascript and ReactiveX 14 hoursReactiveX is a comprehensive library for creating asynchronous data streams using observable sequences. It enables developers to take advantage of observable streams and their ability to capture emitted events and execute functions accordingly.

This instructor-led, live training introduces participants to ReactiveX's comprehensive library for developing responsive applications and walks participants through a series of cases, demonstrating the usefulness and functionality of key features of ReactiveX.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the reactive programing paradigm and the functionality of observables and their common use when developing UI heavy applications
- Successfully setup an environment for ReactiveX
- Create observable events form a multitude of varying items
- Apply ReactiveX's transforming and filtering functions

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
RxJSReactive Programming with Javascript and RxJS7 hoursReactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. RxJS is one of the most comprehensive reactive programing libraries for managing UI events, asynchronous HTTP requests, and other data streams.

In this instructor-led, live training, participants will become familiar with RxJS's tools and functions as they apply them to a variety of coding problems associated with interactive-heavy based mobile and web apps. Participants will also learn how to create and deploy a UI heavy web app.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the reactive programing paradigm and its usefulness for UI heavy application development
- Build UI heavy applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind
- Easily and freely create and manage a multitude of UI events, asynchronous HTTP requests, and other data streams

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
shiroApache Shiro: Securing Your Java Application7 hoursApache Shiro is a powerful Java security framework that performs authentication, authorization, cryptography, and session management.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to secure a web application with Apache Shiro.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Shiro's API to secure various types of applications, including mobile, web and enterprise
- Enable logins from various data sources, including LDAP, JDBC, Active Directory, etc.

Audience

- Developers
- Security engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
cubaplatformCuba Platform for Enterprise Application Development7 hoursCuba Platform is an open-source Java web framework for enterprise applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Cuba Platform to develop enterprise applications with rich web interfaces.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Java applications and UIs using a declarative user interface, without using HTML, CSS or JavaScript
- Reduce boilerplate code and facilitate rapid development
- Use the CUBA Studio web development tool with existing Java IDEs
- Customize applications without branching the code

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
DEVOPSJEEFundamentals of Devops for Java Enterprise Edition Projects21 hoursThis training course introduces the core DevOps concepts and principles as well as the ways to stand up the DevOps practice in your organization. It is specifically focused on projects on the Java Platform. Upon completion of this training course, students will have a fundamental understanding of DevOps’ value proposition; they will also gain practical experience working with select DevOps tools, including Puppet, Jenkins, Git and others. This training course is supplemented by hands-on labs that help attendees reinforce their theoretical knowledge of the learned material.

Topics:

- DevOps practices and tools
- Puppet
- Technical introduction to cloud computing
- Jenkins
opennlpOpenNLP for Text Based Machine Learning14 hoursThe Apache OpenNLP library is a machine learning based toolkit for processing natural language text. It supports the most common NLP tasks, such as language detection, tokenization, sentence segmentation, part-of-speech tagging, named entity extraction, chunking, parsing and coreference resolution.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create models for processing text based data using OpenNLP. Sample training data as well customized data sets will be used as the basis for the lab exercises.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure OpenNLP
- Download existing models as well as create their own
- Train the models on various sets of sample data
- Integrate OpenNLP with existing Java applications

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
eclipseGetting Started with Eclipse IDE for Java7 hoursEclipse is an Integrated Development Environment (IDE) most commonly used for Java programming.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the Eclipse IDE for Java.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the different functionalities of the Eclipse IDE
- Learn how to set up the Eclipse IDE for Java development
- Create and run their first Java application in Eclipse
- Learn various tips and tricks on how to use the Eclipse IDE efficiently

Audience

- Java developers interested in using the Eclipse IDE

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
tomeeApache TomEE7 hoursApache TomEE is a certified Java Enterprise Edition (EE) stack developed on top of Tomcat (TomEE = Tomcat + aditional Java EE features). These integrations facilitate writing code, testing business logic, configuring container-managed resources, and administering the server.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to install, configure, manage, troubleshoot and optimize a TomEE application server.

Audience

- Developers
- System administrators
- DevOps Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
groovyGroovy Programming21 hoursApache Groovy is a JVM (Java Virtual Machine) dynamic programming language. Some of its features include scripting capabilities, Domain-Specific Language authoring, runtime and compile-time meta-programming and functional programming. Groovy is often used as a compliment to Java.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to program in Groovy as they step through the creation of a sample application.

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
groovyscriptingScripting and Testing Your Java Application with Groovy14 hoursGroovy is a dynamic optionally typed programming language that simplifies and removes the verbosity from the Java syntax.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Groovy for scripting and testing their Java applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Groovy
- Learn the differences between Groovy and Java
- Create, write, and run a Groovy application
- Use the Groovy API for embedding Groovy into Java applications
- Use Groovy with the Spock framework for testing their Java applications

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
javafxCreating Modern GUI Applications with JavaFX21 hoursJavaFX is a GUI library available in the latest version of Java JDK. It contains a collection of graphics and media packages for designing, creating, testing, debugging, and deploying rich client applications that operate consistently across multiple platforms.

In this onsite instructor-led, live training, participants will learn how to develop rich user interfaces using Java's powerful GUI library, JavaFX.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a modern, visually-pleasing Java application using JavaFX
- Integrate JavaFX into legacy Swing and SWT based Java applications
- Add 3D graphics and effects to their application
- Test and debug their Java application
- Deploy the application to the web or as a desktop application

Audience

- Application developers
- Web developers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
akkabgadAkka - from Beginner to Intermediate/Advanced21 hoursThis training outline is intended to bring attendees from a beginner to an intermediate/advanced level in the understanding and knowledge of the Akka framework.

The entire course is hands on, mostly driven by the trainer in the beginning and progressively shifting towards the attendees producing code themselves (and downloading implementations/solutions written by the trainer).

Attendees are not expected to have prior knowledge of Scala, the trainer will take the necessary time to explain and clarify all the intricacies that relate to the Scala code used.
JAV001Developing in Java Programming for OO Developers28 hoursObjectives

This 4 day course is aimed at object-oriented developers (e.g. C++ or C#) who need to get up to speed quickly in Java. The course covers the Java programming constructs and APIs quickly, focussing on the differences between Java and other OO languages.

Audience

This training course is aimed at OO developers who need to transition into Java.
akkaadvAkka Advanced21 hoursτο

Akka είναι μια βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα και χρόνος εκτέλεσης για τη δημιουργία ταυτόχρονων και κατανεμημένων εφαρμογών που εκτελούνται στο JVM (εικονική μηχανή Java).

αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε έμπειρους προγραμματιστές Akka που επιθυμούν να κλιμακώσετε τις εφαρμογές τους σε πολλαπλούς κόμβους και 3ο συστήματα κόμμα.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- επωφεληθείτε από τα προηγμένα χαρακτηριστικά του Akka & #39; s για την επέκταση των υπαρχουσών εφαρμογών τους Akka
- ανάπτυξη και ανάπτυξη σύνθετων, μεγάλης κλίμακας εφαρμογών.
- κλιμάκωση μιας υπάρχουσας εφαρμογής πέρα από ένα μόνο JVM.

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- για να μάθετε περισσότερα για την Akka, παρακαλούμε επισκεφθείτε: https://akka.io/
springbootSpring Boot: Rapidly Build Spring-Based Web Applications14 hoursSpring Boot is a Java-based web application development framework that favors convention over configuration. Spring Boot allows developers to create stand-alone, production-grade applications that "just run", typically on an embedded instance of Tomcat, Jetty, or Undertow.

Spring Boot's "opinionated view" of the Spring platform and third-party libraries allows for minimum-fuss application development that requires very little configuration. These Spring Boot applications require no code generation or XML configuration. They feature integrated health monitoring, simplified Maven configuration, and a host of other features that make building, deploying, and running Spring applications relatively straightforward.

In this training, participants learn the key features and architecture of Spring Boot, and its relationship to the underlying Spring framework. Ample opportunities for applying this knowledge and receiving feedback is provided by the instructor as participants step through live, hands-on exercises on defining, configuring and deploying Spring applications. By the end of the course participants will have the necessary knowledge and practice to rapidly deploy their own Spring application.

Audience
Java web application developers

Format of the course
Heavy emphasis on hands-on practice. Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.
resinResin: Setting Up a Java Application Server for Web Applications Spanning Hundreds of Servers14 hoursResin is a fast and reliable open-source Java Application Server for web applications spanning hundreds of servers. Originating as a Servlet and JSP engine, Resin today supports Web Profile, CDI and EJB. Resin includes a high performance JTA transaction manager, a JMS provider, clustering, connection pooling, and a management console. Resin is used by companies such as CNET, Motorola and Salesforce.com.

In this course, we cover the essentials of installing, configuring, securing, optimizing and managing a Resin application server. By the end of the course, participants will have a firm understanding of Resin's architecture, features and capabilities and will have the practice needed to deploy and manage their own Resin application server.

Audience

- System administrators
- Enterprise web application developers
- DevOps engineeers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
javaeejbossEnterprise Java Programming with Java EE and JBoss (EJB 3.0)28 hoursThis 4-day course is for programmers who already know the Java language and wish to exploit the Enterprise Java Beans 2.0 technology while becoming aware of the security implications of distributing applications. This course has a large practical component which includes developing an e-commerce application based on Enterprise Java Beans. The course uses the JBoss Application Server.
javaspringJava Spring35 hoursSpring is an application framework that provides a comprehensive programming and configuration model for Java-based enterprise applications.
javaphJava Persistence with Hibernate14 hoursThis course teaches the practical use of Hibernate for persisting Java objects in a relational database.
javaperfJava Performance 35 hoursThe course is intended for Java programmers who want to produce efficient applications. After consultation with client, the course can be conducted in a special tool version, for people who only need to detect performance problems (testers, administrators) - in this case programming in Java is not required.

During the training, participants will learn about process and modern tools for producing efficient software in Java. They learn performance-related traps, benchmarking, profiling, tuning, memory analysis, performance tricks using collections or IO. Learned topics and tools are applicable regardless of the technologies used in the project, because we focus on language-level performance, tools and embedded libraries. Tuning discusses parameters of JVM provided by Oracle.
javafunandroidJava Fundamentals for Android14 hoursApplications for the Android platform are developed primarily in Java. This course was developed for software programmers with a strong OOP background (whether in PHP, Scala, C++, C# or Objective C) that plan to learn how to develop Java applications for the android platform. This course covers the Java programming language grammar and focuses on those specific Java capabilities the android platform uses more than others.
gfsjeeintAdministering GlassFish Server with Java EE applications introduction21 hoursGlassFish is an open-source application server. This three-day course provides an introduction to administering GlassFish Server with Java EE applications.

Upcoming Java Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Java Advanced - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Tue, 2019-03-12 09:306000EUR / 7000EUR
Java Advanced - Αθήνα (Athens), AcropolisTue, 2019-04-30 09:306000EUR / 7000EUR
Java Advanced - Nicosia, Jacovides TowerTue, 2019-05-28 09:306000EUR / 7000EUR
Java Advanced - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-07-08 09:306000EUR / 7000EUR
Java Advanced - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-08-12 09:306000EUR / 7000EUR
Weekend Java courses, Evening Java training, Java boot camp, Java instructor-led, Weekend Java training, Evening Java courses, Java coaching, Java instructor, Java trainer, Java training courses, Java classes, Java on-site, Java private courses, Java one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!