Java Training Courses

Java Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από δάσκαλο ζωντανά προγράμματα κατάρτισης Java αποδεικνύουν μέσω της πρακτικής άσκησης πώς να αναπτύξουν εφαρμογές με την Java. Η κατάρτιση Java είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Java Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
28 hours
Overview
During the training participant will know the specific use of selected issues, the basic problems encountered when using them, and the role of the application model. The training also includes a basic knowledge of the language standard library functions. Training requires knowledge of the development environment IDE used to build Java applications (e.g.. Eclipse, Netbeans). Training does not include a user interface issues.
7 hours
Overview
OpenSearchServer is an open-source application server used to develop index-based applications such as search engines. Written in Java, it can be integrated into other applications without using Java code.

In this instructor-led, live training, participants will learn set up, configure, manage and extend OpenSearchServer.

By the end of this training, participants will be able to:

- Run OpenSearchServer as a standalone server with a servlet container
- Configure OpenSearchServer's integrated crawler for databases, web pages and rich documents
- Develop a sample application using OpenSearchServer's Zkoss-based web UI
- Integrate search results into a page using the HTML renderer
- Monitor and administer OpenSearchServer
- Extend OpenSearchServer's features using its plugin architecture

Audience

- System administrators
- DevOps engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 hours
Overview
The course covers the basics of Java development and introduces the Apache Maven software project management and comprehension tool.
21 hours
Overview
JavaFX is a GUI library available in the latest version of Java JDK. It contains a collection of graphics and media packages for designing, creating, testing, debugging, and deploying rich client applications that operate consistently across multiple platforms.

In this onsite instructor-led, live training, participants will learn how to develop rich user interfaces using Java's powerful GUI library, JavaFX.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a modern, visually-pleasing Java application using JavaFX
- Integrate JavaFX into legacy Swing and SWT based Java applications
- Add 3D graphics and effects to their application
- Test and debug their Java application
- Deploy the application to the web or as a desktop application

Audience

- Application developers
- Web developers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hours
Overview
Participants who are already Java programmers who want to extend their horizon and used more Java language concepts.
35 hours
Overview
The course is intended for Java programmers who want to produce efficient applications. After consultation with client, the course can be conducted in a special tool version, for people who only need to detect performance problems (testers, administrators) - in this case programming in Java is not required.

During the training, participants will learn about process and modern tools for producing efficient software in Java. They learn performance-related traps, benchmarking, profiling, tuning, memory analysis, performance tricks using collections or IO. Learned topics and tools are applicable regardless of the technologies used in the project, because we focus on language-level performance, tools and embedded libraries. Tuning discusses parameters of JVM provided by Oracle.
14 hours
Overview
This course teaches the practical use of Hibernate for persisting Java objects in a relational database.
35 hours
Overview
This course is intended for developers who are familiar with any other procedural or structural language (such as C, Pascal, C + +, Delphi). During the training participants will learn how to write basic programs In Java, test it, use standard libraries and create multi-threaded applications.

In extended version (5 days) participatns will also learn how to create console and GUI applications, communicate with database and by TCP/IP.
35 hours
Overview
Spring is an application framework that provides a comprehensive programming and configuration model for Java-based enterprise applications.
28 hours
Overview
Αυτός ο εκπαιδευτής, η ζωντανή εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν Java με σκοπό την αυτοματοποίηση της δοκιμής. Πρόκειται για μια εκσυγχρονισμένη, εντατική πορεία με πολλές ασκήσεις για να κάνουν τους συμμετέχοντες να βελτιωθούν γρήγορα με τις βασικές δεξιότητες προγραμματισμού που απαιτούνται για να εφαρμοστούν σε δοκιμές αυτοματισμού λογισμικού. Η εστίαση είναι στα βασικά στοιχεία της Java τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και άμεσα στην αυτοματοποίηση δοκιμών.

αυτό το μάθημα δεν καλύπτει σε βάθος τεστ αυτοματισμού πλαίσιο όπως το σελήνιο. Επίσης, παρακάμπτει το συμβατικό "Hello World" προσέγγιση για τη μάθηση Java, καθώς αυτό δεν είναι ένα μάθημα για την ανάπτυξη εφαρμογών. Αυτό το μάθημα στοχεύει αποκλειστικά στο να κάνει τους συμμετέχοντες να τρέχουν γρήγορα με την αυτοματοποίηση των εξετάσεων. Αν είστε ήδη έμπειρα στην Java και θέλετε να πάρετε ευθεία σε δοκιμές με σελήνιο, παρακαλούμε να ελέγξετε έξω: Εισαγωγή στο σελήνιο (https://www.nobleprog.com/introduction-selenium-training) .

Format του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
21 hours
Overview
JUnit is a framework to write repeatable tests and do unit testing for Java language.
14 hours
Overview
The Apache OpenNLP library is a machine learning based toolkit for processing natural language text. It supports the most common NLP tasks, such as language detection, tokenization, sentence segmentation, part-of-speech tagging, named entity extraction, chunking, parsing and coreference resolution.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create models for processing text based data using OpenNLP. Sample training data as well customized data sets will be used as the basis for the lab exercises.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure OpenNLP
- Download existing models as well as create their own
- Train the models on various sets of sample data
- Integrate OpenNLP with existing Java applications

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
OpenXava is a Rapid Web Application Development Tool for Oracle and other databases. It is similar to Oracle Application Express (APEX) but open source.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at developers who wish to develop Java Enterprise applications with OpenXava.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure OpenXava.
- Select and use other Java tools and frameworks together with OpenXava.
- Develop an advanced database driven business application.
- Test and debug an OpenXava application.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about OpenXava, please visit: https://www.openxava.org/
28 hours
Overview
The course covers the basics of Java development.

It introduces students to Java technology and teaches them basic Java syntax and concepts, leading to the creation of a simple program. Training goes through the essential concepts and features of the Java Programming Language, focusing on exceptions, basic input/output, concurrency, regular expressions, Java collections framework and the platform environment. The course finishes when all basic Java features have been explained and trained.
14 hours
Overview
ReactiveX is a comprehensive library for creating asynchronous data streams using observable sequences. It enables developers to take advantage of observable streams and their ability to capture emitted events and execute functions accordingly.

This instructor-led, live training introduces participants to ReactiveX's comprehensive library for developing responsive applications and walks participants through a series of cases, demonstrating the usefulness and functionality of key features of ReactiveX.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the reactive programing paradigm and the functionality of observables and their common use when developing UI heavy applications
- Successfully setup an environment for ReactiveX
- Create observable events form a multitude of varying items
- Apply ReactiveX's transforming and filtering functions

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Resin is a fast and reliable open-source Java Application Server for web applications spanning hundreds of servers. Originating as a Servlet and JSP engine, Resin today supports Web Profile, CDI and EJB. Resin includes a high performance JTA transaction manager, a JMS provider, clustering, connection pooling, and a management console. Resin is used by companies such as CNET, Motorola and Salesforce.com.

In this course, we cover the essentials of installing, configuring, securing, optimizing and managing a Resin application server. By the end of the course, participants will have a firm understanding of Resin's architecture, features and capabilities and will have the practice needed to deploy and manage their own Resin application server.

Audience

- System administrators
- Enterprise web application developers
- DevOps engineeers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
21 hours
Overview
RxJava is a Java library for enabling event-based applications (a.k.a. Reactive Programming).

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at developers who wish to use RxJava to develop and deploy an Android mobile application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up a development environment that includes needed libraries, packages and frameworks needed for developing a reactive application.
- Understand how data and event streams are emitted and consumed.
- Design applications that model real world (event based) situations in an elegant and concise way.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about RxJava, please visit: https://github.com/ReactiveX/RxJava
7 hours
Overview
Reactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. RxJS is one of the most comprehensive reactive programing libraries for managing UI events, asynchronous HTTP requests, and other data streams.

In this instructor-led, live training, participants will become familiar with RxJS's tools and functions as they apply them to a variety of coding problems associated with interactive-heavy based mobile and web apps. Participants will also learn how to create and deploy a UI heavy web app.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the reactive programing paradigm and its usefulness for UI heavy application development.
- Build UI heavy applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind.
- Easily and freely create and manage a multitude of UI events, asynchronous HTTP requests, and other data streams.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
This course covers the secure coding concepts and principals with Java through Open Web Application Security Project (OWASP) methodology of testing. The Open Web Application Security Project is an online community which creates freely-available articles, methodologies, documentation, tools, and technologies in the field of web application security.
7 hours
Overview
Apache Shiro is a powerful Java security framework that performs authentication, authorization, cryptography, and session management.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to secure a web application with Apache Shiro.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Shiro's API to secure various types of applications, including mobile, web and enterprise
- Enable logins from various data sources, including LDAP, JDBC, Active Directory, etc.

Audience

- Developers
- Security engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Spring (also known as Spring Framework) is a popular Java framework for creating web applications. It simplifies Java EE development and helps developers be more productive.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at Java developers who wish to use the Spring 5 framework to develop and deploy build enterprise web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Spring 5.
- Understand and implement Spring 5's latest features.
- Access databases with Spring Application.
- Use the new reactive web framework, WebFlow, to make an application reactive.
- Integrate a Spring application with legacy Java EE applications.
- Test and deploy an enteprise-grade Spring application.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
το

Spring boot είναι ένα πλαίσιο ανάπτυξης εφαρμογών Web που βασίζεται σε Java και ευνοεί τη σύμβαση για τη διαμόρφωση. Η Spring Boot επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν αυτόνομες εφαρμογές παραγωγής, οι οποίες "απλά να εκτελούνται", συνήθως σε μια ενσωματωμένη παρουσία του

.

σε αυτόν τον εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά και την αρχιτεκτονική της άνοιξης μπότα, και τη σχέση της με το υποκείμενο εαρινό πλαίσιο. Οι μεγάλες ευκαιρίες για την εφαρμογή αυτών των γνώσεων και τη λήψη σχολίων παρέχονται από τον εκπαιδευτή. οι συμμετέχοντες θα διεξάγουν ζωντανές ασκήσεις, εργασίες για τον καθορισμό, τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη των εφαρμογών της άνοιξης.

από το τέλος του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και πρακτικές για την ταχεία ανάπτυξη της δικής τους εαρινής εφαρμογής.

Format του μαθήματος

- βαριά έμφαση στην πρακτική εξάσκηση. Οι περισσότερες από τις έννοιες διδαχθήκαμε μέσα από δείγματα, ασκήσεις και ανάπτυξη των χεριών.
7 hours
Overview
Apache TomEE is a certified Java Enterprise Edition (EE) stack developed on top of Tomcat (TomEE = Tomcat + aditional Java EE features). These integrations facilitate writing code, testing business logic, configuring container-managed resources, and administering the server.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to install, configure, manage, troubleshoot and optimize a TomEE application server.

Audience

- Developers
- System administrators
- DevOps Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
Undertow is a lightweight web server written in Java. It is used by JBoss's WilfFly internally and is popular as an embedded web server for JVM-based applications.

In this course, participants will learn how to set up an Undertow web server as a standalone and embedded web server.

By the end of the course, participants will have an understanding of Undertow's architecture, features and capabilities and will be able to:

- Deploy and manage an Undertow server in standalone as well as embedded mode
- Embed Undertow into application code using Undertow's embedded APIs
- Integrate Undertow into a Wildfly Application Server
- Set up Undertow as the embedded servlet container for Spring Boot

Audience

- System administrators
- Enterprise web application developers
- DevOps engineeers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Vert.x is a library for building reactive applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Vert.x to create an asynchronous, event-based web application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand and use the different components (core, web, client, etc.) in the Vert.x stack.
- Use Vert.x to create network utilities, HTTP/REST microservices, high volume event processing, back-end message-bus applications, etc.
- Execute an app that can handle high concurrency using minimal kernel threads.
- Use Vert.x's APIs to support Java, JavaScript, Groovy, Ruby, Ceylon, Scala, Kotlin, etc.
- Unit test asynchronous code with Vert.x-Unit.
- Deploy and scale an app with minimal hardware.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Applications for the Android platform are developed primarily in Java. This course was developed for software programmers with a strong OOP background (whether in PHP, Scala, C++, C# or Objective C) that plan to learn how to develop Java applications for the android platform. This course covers the Java programming language grammar and focuses on those specific Java capabilities the android platform uses more than others.
28 hours
Overview
This 4-day course is for programmers who already know the Java language and wish to exploit the Enterprise Java Beans 2.0 technology while becoming aware of the security implications of distributing applications. This course has a large practical component which includes developing an e-commerce application based on Enterprise Java Beans. The course uses the JBoss Application Server.
14 hours
Overview
Spring boot είναι μια στοίβα τεχνολογίας που ευνοεί τη σύμβαση πάνω από τη διαμόρφωση. Η Spring Boot επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν αυτόνομες εφαρμογές παραγωγής, οι οποίες "απλά να εκτελούνται", συνήθως σε μια ενσωματωμένη παρουσία του

.

αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε έμπειρους προγραμματιστές Spring Boot που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν Spring Boot & #39; s προηγμένες δυνατότητες για περαιτέρω ενίσχυση, ασφαλή και δοκιμή σύνθετες εφαρμογές Spring Boot.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Προσαρμόστε το εαρινό πλαίσιο WebMVC για να βελτιώσετε την αποσύνδεση των εφαρμογών Web.
- σειριοποίηση και αποσειριοποίηση αντικειμένων χρησιμοποιώντας τις προβολές σειριοποίησης Τζάκσον.
- Store και ασφαλή δεδομένα χρήστη σε μια βάση δεδομένων.
- Use εαρινές συνεδρίες για τη διαχείριση πληροφοριών περιόδου λειτουργίας χρήστη με κατανεμημένο τρόπο.
- Αυτοματοποιήστε τη δοκιμή του εαρινού WebMVC εφαρμογές.
- Monitor και να μετρήσετε την απόδοση της εφαρμογής.

Format του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
28 hours
Overview
Beyond solid knowledge in using Java components, even for experienced Java programmers it is essential to have a deep knowledge in web-related vulnerabilities both on server and client side, the different vulnerabilities that are relevant for web applications written in Java, and the consequences of the various risks.

General web-based vulnerabilities are demonstrated through presenting the relevant attacks, while the recommended coding techniques and mitigation methods are explained in the context of Java with the most important aim to avoid the associated problems. In addition, a special focus is given to client-side security tackling security issues of JavaScript, Ajax and HTML5.

The course introduces security components of Standard Java Edition, which is preceded with the foundations of cryptography, providing a common baseline for understanding the purpose and the operation of the applicable components. Security issues of Java Enterprise Edition are presented through various exercises explaining both declarative and programmatic security techniques in JEE.

Finally, the course explains the most frequent and severe programming flaws of the Java language and platform. Besides the typical bugs committed by Java programmers, the introduced security vulnerabilities cover both language-specific issues and problems stemming from the runtime environment. All vulnerabilities and the relevant attacks are demonstrated through easy-to-understand exercises, followed by the recommended coding guidelines and the possible mitigation techniques.

Participants attending this course will

- Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
- Learn Web vulnerabilities beyond OWASP Top Ten and know how to avoid them
- Learn client-side vulnerabilities and secure coding practices
- Learn to use various security features of the Java development environment
- Have a practical understanding of cryptography
- Understand security concepts of Web services
- Understand security solutions of Java EE
- Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
- Get information about some recent vulnerabilities in the Java framework
- Get practical knowledge in using security testing tools
- Get sources and further readings on secure coding practices

Audience

Developers
21 hours
Overview
Akka is an open-source toolkit and runtime for building concurrent and distributed applications for Java and Scala.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at developers, especially Java developers. Participants will learn the design principles behind Akka, including the Actor Model and Reactive Manifesto, as they build and deploy an Akka application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build and deploy an asynchronous, message-driven application in Akka.
- Apply the "let it crash" model to build applications that self-heal.
- Understand Actors, the Actor Lifecycle and how to employ them to create concurrent systems.
- Build Reactive Architecture that is responsive, elastic, resilient, and message driven.
- Integrate remoting and clustering features with third party systems.
- Deploy the Akka toolkit in production systems, scaling it to multiple nodes and third party systems.
- Manage system behavior and horizontal distribution.
- Build systems that "react" to environmental changes.

Audience

- Developers, in particular Java developers
- Architects

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Course Customization Options

- This course can be taught in either Java or Scala.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Upcoming Java Courses

Weekend Java courses, Evening Java training, Java boot camp, Java instructor-led, Weekend Java training, Evening Java courses, Java coaching, Java instructor, Java trainer, Java training courses, Java classes, Java on-site, Java private courses, Java one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!