DevOps Training Courses

DevOps Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα DevOps, που διευθύνεται από εκπαιδευτές, επιδεικνύει μέσω της πρακτικής άσκησης πώς να επιλέγετε, να εφαρμόζετε και να διαχειρίζεστε τα εργαλεία και τις διαδικασίες βελτιστοποίησης της προσπάθειας ανάπτυξης λογισμικού. Η εκπαίδευση DevOps είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

DevOps Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
This training course introduces the core DevOps concepts and principles as well as the ways to stand up the DevOps practice in your organization. Upon completion of this training course, students will have fundamental understanding of DevOps’ value proposition; they will also gain practical experience working with select DevOps tools, including Puppet, Jenkins, and others. This training course is supplemented by hands-on labs that help attendees reinforce their theoretical knowledge of the learned material. TOPICS DevOps practices and tools Puppet Technical introduction to cloud computing Jenkins
21 hours
Overview
This course focuses on practical implementation and tooling. It assumes good knowledge on theoretical principals (see DEVOPS course) as it focuses on newest tools and methods of implementing DevOps principles.
14 hours
Overview
This course focuses on practical implementation and tooling. This course covers the installation, planning and configuration of Zabbix
21 hours
Overview
Audience:

Cloud engineers, Solution architects, Centre of excellence team, Window server administrators, Unix/Linux administrator, Storage administrators, network administrators, Virtualization administrators

Course Objectives:

This course is designed to teach you how to:

- Use the principal concepts and practices behind the DevOps methodology
- Design and implement an infrastructure on AWS that supports one or more DevOps development projects
- Use AWS CloudFormation and AWS OpsWorks to deploy the infrastructure necessary to create development, test, and production environments for a software development project
- Use AWS CodeCommit and understand the array of options for enabling a Continuous Integration environment on AWS
- Use AWS CodePipeline to design and implement a Continuous Integration and Delivery pipeline on AWS
- Implement several common Continuous Deployment use cases using AWS technologies, including blue/green deployment and A/B testing
- Distinguish between the array of application deployment technologies available on AWS (including AWS CodeDeploy, AWS Opsworks, AWS Elastic Beanstalk, Amazon EC2 Container Service, and Amazon EC2 Container Registry), and decide which technology best fits a given scenario
- Fine tune the applications you deliver on AWS for high performance and use AWS tools and technologies to monitor your application and environment for potential issues
21 hours
Overview
This training course introduces the core DevOps concepts and principles as well as the ways to stand up the DevOps practice in your organization. It is specifically focused on projects on the Java Platform. Upon completion of this training course, students will have a fundamental understanding of DevOps’ value proposition; they will also gain practical experience working with select DevOps tools, including Puppet, Jenkins, Git and others. This training course is supplemented by hands-on labs that help attendees reinforce their theoretical knowledge of the learned material.

Topics:

- DevOps practices and tools
- Puppet
- Technical introduction to cloud computing
- Jenkins
7 hours
Overview
In this instructor-led, live course in Ελλάδα, participants will learn how to formulate the proper security strategy to face the DevOps security challenge.
14 hours
Overview
A two day, hands-on practical DevOps course
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at DevOps who wish to have a better understanding of DevSecOps method theories and DevSecOps in general.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand how a DevSecOps program can integrate security into a software development pipeline.
- Build a secure continuous delivery pipeline.
- Automate security testing for a software delivery workflow.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at DevOps engineers and web developers who wish to build and deploy web applications with TeamCity.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement a scalable and efficient CI/CD system with TeamCity.
- Automate version control database schema with Git repositories.
- Build CI pipelines for .NET platforms.
- Save time by setting up a project template.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at DevOps engineers who wish to automate code and code deployment with Atlassian Bamboo.

By the end of this training, participants will be able to:

- Employ a CI/CD system.
- Supply application configuration files for targeted environments.
- Build and package code with Atlassian Bamboo.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at DevOps engineers who wish to automate IT infrastructure with Ansible and Puppet.

By the end of this training, participants will be able to:

- Configure and manage IT infrastructure.
- Build a pipeline for effective code deployment.
- Implement self-service infrastructure and application delivery.
21 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at engineers who wish to deploy software applications to any of a number of environments, from traditional infrastructure, to Kubernetes clusters or serverless functions.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Pulumi.
- Declare cloud infrastructure using programming languages.
- Use Pulumi to deploy software using VMs, networks, and databases, as well as Kubernetes clusters and serverless functions.
- Deploy software to public, private, and hybrid cloud service infrastructures.
35 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at engineers who wish to evaluate the approaches and tools available today to make an intelligent decision on the path forward in adopting MLOps within their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure various MLOps frameworks and tools.
- Assemble the right kind of team with the right skills for constructing and supporting an MLOps system.
- Prepare, validate and version data for use by ML models.
- Understand the components of an ML Pipeline and the tools needed to build one.
- Experiment with different machine learning frameworks and servers for deploying to production.
- Operationalize the entire Machine Learning process so that it's reproduceable and maintainable.
35 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at DevOps engineers, developers, and SysOps administrators who wish to employ the Red Hat Ansible Automation Platform for executing software development functions and orchestrating advanced IT processes.

Furthermore, they can demonstrate and hone Ansible practices that are advantageous to specific enterprise applications, all the while efficiently collaborating with their respective teams for the accomplishment of complex business functionalities.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Red Hat Ansible Automation Platform within the preferred environment.
- Familiarize with advanced Ansible features for centralizing and managing projects.
- Utilize automation tools and higher-level resources of Red Hat Ansible to achieve CI/CD approach.
- Perform administrative methods for better collaboration of larger teams.
- Enhance DevOps tasks execution within the organization and optimize existing ones.
- Integrate Ansible Automation Platform with other Red Hat distributions to maximize productivity.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at DevOps engineers, developers, and project managers who wish to utilize Red Hat Ansible Tower to optimize enterprise application development processes and orchestrate better business environments.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup Red Hat Ansible Tower and configure other necessary Ansible automation tools.
- Execute and manage Ansible projects using the centralized Ansible Tower system.
- Operate the Red Hat Ansible Tower web interface and integrate it with external platforms.
- Leverage Ansible Tower resources and features to attain a dynamic and effective organization.
21 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at DevOps engineers, developers, and project managers who wish to efficiently execute preprogrammed functions and administer software development workflows using the powerful RESTful API of Ansible AWX.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Ansible AWX on their preferred software development environment.
- Understand the DevOps principles and concepts foundational to Ansible AWX.
- Utilize AWX's automation tools to enhance workflows and facilitate DevOps processes.
- Integrate AWX with external resources to leverage its features and collaborate with teams.
35 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at DevOps engineers, developers, and SysOps administrators who wish to maximize the tools and features made available through the Ansible project for the advancement of organizational IT infrastructures and processes.

Simultaneously, they can utilize the opportunity to carry out complex Ansible implementations for large-scale applications while employing its open-sourced tower for optimized DevOps management and collaboration functions.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Ansible along with other open-source tools and resources.
- Establish a centralized system for DevOps management using Ansible project features.
- Operate automation tools and advanced resources of Ansible to achieve CI/CD approach.
- Execute better SysOps methods using Ansible's collaborative features for management of larger teams.
- Enhance DevOps tasks execution within the organization and optimize existing ones.
- Integrate Ansible with external platforms and leverage other Ansible tools for the organization's advantage.
21 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers and DevOps engineers who wish to learn and operate KOps for simplifying the process of continuous delivery and testing of containerized Kubernetes applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup and configure KOps along with other necessary Kubernetes tools for cloud-native development.
- Understand KOps concepts that are foundational to DevOps practice.
- Execute automated commands and generate file configurations.
- Build automatic provisioning functions for Kubernetes masters and clusters.
- Create manifests written in any supported Kubernetes syntax for API and component configuration.
- Integrate KOps with any preferred cloud environment while implementing HA principles.
- Generate better orchestration methods for handling Kubernetes clusters and projects.
14 hours
Overview
Kubernetes is an open-source platform for automating all development stages of containerized applications. Design patterns are iterable solutions to software development problems pertinent to software design. Kubernetes extensions are utilized for configuring and supporting Kubernetes clusters. With the help of Kubernetes design patterns and extensions, users of the platform can achieve CI/CD approaches while maintaining scalability and flexibility of software applications.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers and DevOps engineers who wish to leverage Kubernetes design patterns and extensions to create enterprise applications on Kubernetes clusters.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up a Kubernetes cluster and configure the necessary DevOps tools.
- Understand the fundamentals of software design patterns and Kubernetes extensions.
- Utilize Kubernetes extensions and design patterns when interacting with Kubernetes API.
- Develop customized Kubernetes resources and apply dynamic controllers to a cluster.
- Manage and secure any Kubernetes environment with the help of Kubernetes plugins.
- Integrate DevOps networking models to existing and prospective Kubernetes projects.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at DevOps engineers and developers who wish to use CodePipeline to automate release pipelines for efficient updating of applications and infrastructures.

By the end of this training, participants will be able to use CodePipeline features and tools to automate and configure workflows in software release workflows.
14 hours
Overview
Training is open to both developers, Scrum Masters, Product Owner and also some aspects of the business department. The purpose of training is to introduce topics Quality Assurance and Continuous Integration and their place in projects conducted agile methodologies. Participants will gain a broad perspective on the issues discussed as well as practical knowledge of the tools and processes of software development in line with the QA / CI. Representatives of business, will be able to know the benefits of implementing those tools and processes and translate into both the time and cost of software development. The issues presented are based on PHP or Java, depending on customer requirements.
28 hours
Overview
Agile Software Testing is a series of testing practice that provides feesback to software quality issues in a timely and continuous manner following the principles of agile development.

Continuous Integration (CI) refers to all developers in a team merging their work several times a day.
7 hours
Overview
Travis CI is a hosted, distributed continuous integration service used to build and test software projects hosted on GitHub. It is a hosted alternative to Jenkins.

In this instructor-led, live training, participants will learn a cloud-based approach to continuous integration as they build and deploy a sample web application using Travis CI.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build and test projects hosted on GitHub
- Deploy an application to different hosting providers using Travis CI
- Use Travis CI to automatically check software when committed to GitHub
- Run automated tests on different machines, operating systems and software versions
- Integrate Travis CI with third-party tools

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
OpenShift Container Platform is a container application platform for deploying Docker and Kubernetes in the enterprise. It is maintained by Red Hat.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create, update, and maintain applications using OpenShift Container Platform.

By the end of this training, participants will be able to:

- Automate part of the software delivery pipeline
- Implement user stories for an existing Java EE application
- Deploy an application to an OpenShift instance
- Apply the principles of the DevOps philosophy and enable continuous delivery of an application

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
Continuous Integration (CI) is a development practice wherein developers merge changes in their code as often as possible in order to detect and locate errors quickly. Codeship is a platform that provides Continuous Integration services in the cloud.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Continuous Integration as they step through setting up a simple Continuous Integration process on Codeship.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Continuous Integration
- Operate the essential functions in Codeship
- Set up a simple CI process using Codeship

Audience

- Developers
- IT Professionals
- DevOps Engineers
- Business Managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
Continuous Delivery is a development practice wherein developers release new changes to users quickly and sustainably. GoCD is an open source tool used to achieve continuous delivery in software development.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Continuous Delivery (CD) as they step through setting up and configuring CD pipelines on GoCD.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Continuous Delivery
- Use GoCD to set up their CD process and pipelines
- Configure GoCD depending on their needs

Audience

- Developers
- IT Professionals
- DevOps Engineers
- Business Managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Continuous Integration (CI) is a development practice wherein developers merge changes in their code as often as possible in order to detect and locate errors quickly.

In this instructor-led, live training, participants will learn the basics of Continuous Integration for JavaScript as they step through setting up a Continuous Integration process for a JavaScript project.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Continuous Integration
- Build their own Continuous Integration system for their JavaScript projects

Audience

- Developers
- IT Professionals
- DevOps Engineers
- Business Managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
When developers finish writing a piece of code, they often integrate their code into an application, copy the application into a folder, run the application installer, then initialize the application to check whether it runs as expected. This manual approach does not scale very well, is tedious, very error-prone and offers no mechanism for tracking changes during the process.

A better approach would be to automate the process using Continuous Integration. Continuous Integration refers to the processes, tools and infrastructure needed to automate the building, deployment and testing of software applications.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to transform a traditional, manual (or semi-manual) approach to software deployment into an agile, Continuous Integration (CI) one using Jenkins. Participants carry out a series of hands-on, live-lab exercises throughout the course, applying their new knowledge to various software development and deployment problems every step of the way. Interaction among the instructor and participants is encouraged. Real-world cases are discussed and specific issues and questions are addressed and resolved throughout the training. The training is especially focused on .Net application development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Jenkins for .Net application development
- Use Jenkins to automate the process of checking in and merging .Net source code into a code repository
- Use Jenkins to automate the process of downloading, compiling and deploying an application to a release server
- Integrate Jenkins with other software development tools such as issue trackers and

Audience

- .Net developers
- Build engineers
- QA engineers
- Project managers
- Release managers
- DevOps engineers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use open source tools to automate the process of building, testing and deploying PHP applications and services.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure different open source tools to enable continuous integration, testing and deployment.
- Understand the advantages and disadvantages of employment different open source CI tools such as such as Gitlab CI and Jenkins.
- Combine CI tools with open source tools for unit testing as well as integration testing a PHP application.
21 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at DevOps engineers who wish to set up, deploy and manage a Git-based software deployment workflow for their Kubernetes applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Spinnaker and Terraform.
- Understand the benefits of GitOps over traditional CI/CD and Infrastructure-as-Code (IAC).
- Move away from maintaining scripts. Configure and execute well-defined deployment process.
- Apply best practices for cloud-native deployment, management, and monitoring.
- Recover deployments from partial failures without manual intervention.
- Create a GitOps strategy for application development.

Upcoming DevOps Courses

Online DevOps courses, Weekend DevOps courses, Evening DevOps training, DevOps boot camp, DevOps instructor-led, Weekend DevOps training, Evening DevOps courses, DevOps coaching, DevOps instructor, DevOps trainer, DevOps training courses, DevOps classes, DevOps on-site, DevOps private courses, DevOps one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions