Data Mining Training Courses

Data Mining Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης Data Mining υπό την καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού καταδεικνύουν με πρακτική εφαρμογή τα βασικά στοιχεία της Εξόρυξης Δεδομένων, τις πηγές μεθόδων της, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Μηχανικής Μάθησης, των Στατιστικών και των Βάσεων Δεδομένων, καθώς και τη χρήση και εφαρμογές της. Η εκπαίδευση εξόρυξης δεδομένων είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Data Mining Course Outlines

CodeNameDurationOverview
smtwebintSemantic Web Overview7 hoursThe Semantic Web is a collaborative movement led by the World Wide Web Consortium (W3C) that promotes common formats for data on the World Wide Web. The Semantic Web provides a common framework that allows data to be shared and reused across application, enterprise, and community boundaries.
dsbdaData Science for Big Data Analytics35 hoursBig data is data sets that are so voluminous and complex that traditional data processing application software are inadequate to deal with them. Big data challenges include capturing data, data storage, data analysis, search, sharing, transfer, visualization, querying, updating and information privacy.
pentahoPentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE)28 hoursPentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE) is a business intelligence package that provides data integration, reporting, dashboards, and load capabilities.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to maximize the features of Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE).

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE)
- Understand the fundamentals of Pentaho CE tools and their features
- Build reports using Pentaho CE
- Integrate third party data into Pentaho CE
- Work with big data and analytics in Pentaho CE

Audience

- Programmers
- BI Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
foundrFoundation R7 hoursThe objective of the course is to enable participants to gain a mastery of the fundamentals of R and how to work with data.
monetdbMonetDB28 hoursMonetDB is an open-source database that pioneered the column-store technology approach.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use MonetDB and how to get the most value out of it.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand MonetDB and its features
- Install and get started with MonetDB
- Explore and perform different functions and tasks in MonetDB
- Accelerate the delivery of their project by maximizing MonetDB capabilities

Audience

- Developers
- Technical experts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
datavaultData Vault: Building a Scalable Data Warehouse28 hoursData vault modeling is a database modeling technique that provides long-term historical storage of data that originates from multiple sources. A data vault stores a single version of the facts, or "all the data, all the time". Its flexible, scalable, consistent and adaptable design encompasses the best aspects of 3rd normal form (3NF) and star schema.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to build a Data Vault.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the architecture and design concepts behind Data Vault 2.0, and its interaction with Big Data, NoSQL and AI.
- Use data vaulting techniques to enable auditing, tracing, and inspection of historical data in a data warehouse
- Develop a consistent and repeatable ETL (Extract, Transform, Load) process
- Build and deploy highly scalable and repeatable warehouses

Audience

- Data modelers
- Data warehousing specialist
- Business Intelligence specialists
- Data engineers
- Database administrators

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
PentahoDIPentaho Data Integration Fundamentals21 hoursPentaho Data Integration is an open-source data integration tool for defining jobs and data transformations.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Pentaho Data Integration's powerful ETL capabilities and rich GUI to manage an entire big data lifecycle, maximizing the value of data to the organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create, preview, and run basic data transformations containing steps and hops
- Configure and secure the Pentaho Enterprise Repository
- Harness disparate sources of data and generate a single, unified version of the truth in an analytics-ready format.
- Provide results to third-part applications for further processing

Audience

- Data Analyst
- ETL developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
matfinMATLAB for Financial Applications21 hoursMATLAB is a numerical computing environment and programming language developed by MathWorks.
kddKnowledge Discovery in Databases (KDD)21 hoursKnowledge discovery in databases (KDD) is the process of discovering useful knowledge from a collection of data. Real-life applications for this data mining technique include marketing, fraud detection, telecommunication and manufacturing.

In this course, we introduce the processes involved in KDD and carry out a series of exercises to practice the implementation of those processes.

Audience
Data analysts or anyone interested in learning how to interpret data to solve problems

Format of the course
After a theoretical discussion of KDD, the instructor will present real-life cases which call for the application of KDD to solve a problem. Participants will prepare, select and cleanse sample data sets and use their prior knowledge about the data to propose solutions based on the results of their observations.
processminingProcess Mining21 hoursProcess mining, or Automated Business Process Discovery (ABPD), is a technique that applies algorithms to event logs for the purpose of analyzing business processes. Process mining goes beyond data storage and data analysis; it bridges data with processes and provides insights into the trends and patterns that affect process efficiency.

Format of the course
The course starts with an overview of the most commonly used techniques for process mining. We discuss the various process discovery algorithms and tools used for discovering and modeling processes based on raw event data. Real-life case studies are examined and data sets are analyzed using the ProM open-source framework.

Audience
Data science professionals
Anyone interested in understanding and applying process modeling and data mining
datavis1Data Visualization28 hoursThis course is intended for engineers and decision makers working in data mining and knoweldge discovery.

You will learn how to create effective plots and ways to present and represent your data in a way that will appeal to the decision makers and help them to understand hidden information.
sspsspasStatistics with SPSS Predictive Analytics Software14 hoursGoal:

Learning to work with SPSS at the level of independence

The addressees:

Analysts, researchers, scientists, students and all those who want to acquire the ability to use SPSS package and learn popular data mining techniques.
dmmlrData Mining & Machine Learning with R14 hoursR is an open-source free programming language for statistical computing, data analysis, and graphics. R is used by a growing number of managers and data analysts inside corporations and academia. R has a wide variety of packages for data mining.
rintrobIntroductory R for Biologists28 hoursR is an open-source free programming language for statistical computing, data analysis, and graphics. R is used by a growing number of managers and data analysts inside corporations and academia. R has also found followers among statisticians, engineers and scientists without computer programming skills who find it easy to use. Its popularity is due to the increasing use of data mining for various goals such as set ad prices, find new drugs more quickly or fine-tune financial models. R has a wide variety of packages for data mining.
datamaData Mining and Analysis 28 hoursObjective:

Delegates be able to analyse big data sets, extract patterns, choose the right variable impacting the results so that a new model is forecasted with predictive results.
dataproData Protection35 hoursThis is an Instructor led course, and is the non-certification version of the "[CDP - Certificate in Data Protection](/cc/cdp)" course

Those experienced in data protection issues, as well as those new to the subject, need to be trained so that their organisations are confident that legal compliance is continually addressed. It is necessary to identify issues requiring expert data protection advice in good time in order that organisational reputation and credibility are enhanced through relevant data protection policies and procedures.

Objectives:

The aim of the syllabus is to promote an understanding of how the data protection principles work rather than simply focusing on the mechanics of regulation. The syllabus places the Act in the context of human rights and promotes good practice within organisations. On completion, you will have:

- an appreciation of the broader context of the Act.
- an understanding of the way in which the Act and the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 work
- a broad understanding of the way associated legislation relates to the Act
- an understanding of what has to be done to achieve compliance

Course Synopsis:

The syllabus comprises three main parts, each sub-sections.

- Context - this will address the origins of and reasons for the Act together with consideration of privacy in general.
- Law – Data Protection Act - this will address the main concepts and elements of the Act and subordinate legislation.
- Application - this will consider how compliance is achieved and how the Act works in practice.
osqlideOracle SQL Intermediate - Data Extraction14 hoursThe objective of the course is to enable participants to gain a mastery of how to work with the SQL language in Oracle database for data extraction at intermediate level.
dataminrData Mining with R14 hoursR is an open-source free programming language for statistical computing, data analysis, and graphics. R is used by a growing number of managers and data analysts inside corporations and academia. R has a wide variety of packages for data mining.
d2dbdpaFrom Data to Decision with Big Data and Predictive Analytics21 hoursAudience

If you try to make sense out of the data you have access to or want to analyse unstructured data available on the net (like Twitter, Linked in, etc...) this course is for you.

It is mostly aimed at decision makers and people who need to choose what data is worth collecting and what is worth analyzing.

It is not aimed at people configuring the solution, those people will benefit from the big picture though.

Delivery Mode

During the course delegates will be presented with working examples of mostly open source technologies.

Short lectures will be followed by presentation and simple exercises by the participants

Content and Software used

All software used is updated each time the course is run, so we check the newest versions possible.

It covers the process from obtaining, formatting, processing and analysing the data, to explain how to automate decision making process with machine learning.
dataminData Mining21 hoursCourse can be provided with any tools, including free open-source data mining software and applications
dataminpythonData Mining with Python14 hoursThis instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at data analysts and data scientists who wish to implement more advanced data analytics techniques for data mining using Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand important areas of data mining, including association rule mining, text sentiment analysis, automatic text summarization, and data anomaly detection.
- Compare and implement various strategies for solving real-world data mining problems.
- Understand and interpret the results.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Upcoming Data Mining Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
From Data to Decision with Big Data and Predictive Analytics - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-01-28 09:305250EUR / 6050EUR
From Data to Decision with Big Data and Predictive Analytics - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-01-28 09:305250EUR / 6050EUR
From Data to Decision with Big Data and Predictive Analytics - Πάτρα (Patras) Wed, 2019-02-06 09:305250EUR / 6050EUR
From Data to Decision with Big Data and Predictive Analytics - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-02-11 09:305250EUR / 6050EUR
From Data to Decision with Big Data and Predictive Analytics - Αθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-03-20 09:305250EUR / 6050EUR
Weekend Data Mining courses, Evening Data Mining training, Data Mining boot camp, Data Mining instructor-led, Weekend Data Mining training, Evening Data Mining courses, Data Mining coaching, Data Mining instructor, Data Mining trainer, Data Mining training courses, Data Mining classes, Data Mining on-site, Data Mining private courses, Data Mining one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Drupal and SolrΑθήνα (Athens), AcropolisTue, 2018-12-18 09:302700EUR / 3300EUR
Cognitive Computing: An Introduction for Business ManagersΠάτρα (Patras) Thu, 2019-02-07 09:301575EUR / 1975EUR
NVIDIA GPU Programming - ExtendedΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-11 09:30N/A / 5525EUR
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!