Big Data Training Courses

Big Data Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης μεγάλων δεδομένων, που διοργανώνονται από εκπαιδευτές, αρχίζουν με μια εισαγωγή στις στοιχειώδεις έννοιες του Big Data και στη συνέχεια προχωρούν στις γλώσσες προγραμματισμού και στις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση δεδομένων. Τα εργαλεία και η υποδομή για την ενεργοποίηση της αποθήκευσης μεγάλων δεδομένων, της Κατανεμημένης Επεξεργασίας και της Επικουρικότητας συζητούνται, συγκρίνονται και εφαρμόζονται σε συνεδρίες πρακτικής εξάσκησης. Η εκπαίδευση Big Data είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Big Data Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
21 hours
Overview
Apache Accumulo is a sorted, distributed key/value store that provides robust, scalable data storage and retrieval. It is based on the design of Google's BigTable and is powered by Apache Hadoop, Apache Zookeeper, and Apache Thrift.

This courses covers the working principles behind Accumulo and walks participants through the development of a sample application on Apache Accumulo.

Audience

- Application developers
- Software engineers
- Technical consultants

Format of the course

- Part lecture, part discussion, hands-on development and implementation, occasional tests to gauge understanding
21 hours
Overview
Stream Processing refers to the real-time processing of "data in motion", that is, performing computations on data as it is being received. Such data is read as continuous streams from data sources such as sensor events, website user activity, financial trades, credit card swipes, click streams, etc. Stream Processing frameworks are able to read large volumes of incoming data and provide valuable insights almost instantaneously.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to set up and integrate different Stream Processing frameworks with existing big data storage systems and related software applications and microservices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure different Stream Processing frameworks, such as Spark Streaming and Kafka Streaming
- Understand and select the most appropriate framework for the job
- Process of data continuously, concurrently, and in a record-by-record fashion
- Integrate Stream Processing solutions with existing databases, data warehouses, data lakes, etc.
- Integrating the most appropriate stream processing library with enterprise applications and microservices

Audience

- Developers
- Software architects

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Notes

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
Predictive analytics is the process of using data analytics to make predictions about the future. This process uses data along with data mining, statistics, and machine learning techniques to create a predictive model for forecasting future events.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Matlab to build predictive models and apply them to large sample data sets to predict future events based on the data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create predictive models to analyze patterns in historical and transactional data
- Use predictive modeling to identify risks and opportunities
- Build mathematical models that capture important trends
- Use data from devices and business systems to reduce waste, save time, or cut costs

Audience

- Developers
- Engineers
- Domain experts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
MATLAB is a numerical computing environment and programming language developed by MathWorks.
7 hours
Overview
In this instructor-led, live training, participants will learn the core concepts behind MapR Stream Architecture as they develop a real-time streaming application.

By the end of this training, participants will be able to build producer and consumer applications for real-time stream data procesing.

Audience

- Developers
- Administrators

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Magellan is an open-source distributed execution engine for geospatial analytics on big data. Implemented on top of Apache Spark, it extends Spark SQL and provides a relational abstraction for geospatial analytics.

This instructor-led, live training introduces the concepts and approaches for implementing geospacial analytics and walks participants through the creation of a predictive analysis application using Magellan on Spark.

By the end of this training, participants will be able to:

- Efficiently query, parse and join geospatial datasets at scale
- Implement geospatial data in business intelligence and predictive analytics applications
- Use spatial context to extend the capabilities of mobile devices, sensors, logs, and wearables

Audience

- Application developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Apache Kylin is an extreme, distributed analytics engine for big data.

In this instructor-led live training, participants will learn how to use Apache Kylin to set up a real-time data warehouse.

By the end of this training, participants will be able to:

- Consume real-time streaming data using Kylin
- Utilize Apache Kylin's powerful features, including snowflake schema support, a rich SQL interface, spark cubing and subsecond query latency

Note

- We use the latest version of Kylin (as of this writing, Apache Kylin v2.0)

Audience

- Big data engineers
- Big Data analysts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Knowledge discovery in databases (KDD) is the process of discovering useful knowledge from a collection of data. Real-life applications for this data mining technique include marketing, fraud detection, telecommunication and manufacturing.

In this course, we introduce the processes involved in KDD and carry out a series of exercises to practice the implementation of those processes.

Audience
Data analysts or anyone interested in learning how to interpret data to solve problems

Format of the course
After a theoretical discussion of KDD, the instructor will present real-life cases which call for the application of KDD to solve a problem. Participants will prepare, select and cleanse sample data sets and use their prior knowledge about the data to propose solutions based on the results of their observations.
7 hours
Overview
Kafka Streams is a client-side library for building applications and microservices whose data is passed to and from a Kafka messaging system. Traditionally, Apache Kafka has relied on Apache Spark or Apache Storm to process data between message producers and consumers. By calling the Kafka Streams API from within an application, data can be processed directly within Kafka, bypassing the need for sending the data to a separate cluster for processing.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to integrate Kafka Streams into a set of sample Java applications that pass data to and from Apache Kafka for stream processing.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand Kafka Streams features and advantages over other stream processing frameworks
- Process stream data directly within a Kafka cluster
- Write a Java or Scala application or microservice that integrates with Kafka and Kafka Streams
- Write concise code that transforms input Kafka topics into output Kafka topics
- Build, package and deploy the application

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Notes

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange
21 hours
Overview
Unlike other technologies, IoT is far more complex encompassing almost every branch of core Engineering-Mechanical, Electronics, Firmware, Middleware, Cloud, Analytics and Mobile. For each of its engineering layers, there are aspects of economics, standards, regulations and evolving state of the art. This is for the firs time, a modest course is offered to cover all of these critical aspects of IoT Engineering.

Summary

-

An advanced training program covering the current state of the art in Internet of Things

-

Cuts across multiple technology domains to develop awareness of an IoT system and its components and how it can help businesses and organizations.

-

Live demo of model IoT applications to showcase practical IoT deployments across different industry domains, such as Industrial IoT, Smart Cities, Retail, Travel & Transportation and use cases around connected devices & things

Target Audience

-

Managers responsible for business and operational processes within their respective organizations and want to know how to harness IoT to make their systems and processes more efficient.

-

Entrepreneurs and Investors who are looking to build new ventures and want to develop a better understanding of the IoT technology landscape to see how they can leverage it in an effective manner.

Estimates for Internet of Things or IoT market value are massive, since by definition the IoT is an integrated and diffused layer of devices, sensors, and computing power that overlays entire consumer, business-to-business, and government industries. The IoT will account for an increasingly huge number of connections: 1.9 billion devices today, and 9 billion by 2018. That year, it will be roughly equal to the number of smartphones, smart TVs, tablets, wearable computers, and PCs combined.

In the consumer space, many products and services have already crossed over into the IoT, including kitchen and home appliances, parking, RFID, lighting and heating products, and a number of applications in Industrial Internet.

However, the underlying technologies of IoT are nothing new as M2M communication existed since the birth of Internet. However what changed in last couple of years is the emergence of number of inexpensive wireless technologies added by overwhelming adaptation of smart phones and Tablet in every home. Explosive growth of mobile devices led to present demand of IoT.

Due to unbounded opportunities in IoT business, a large number of small and medium sized entrepreneurs jumped on a bandwagon of IoT gold rush. Also due to emergence of open source electronics and IoT platform, cost of development of IoT system and further managing its sizable production is increasingly affordable. Existing electronic product owners are experiencing pressure to integrate their device with Internet or Mobile app.

This training is intended for a technology and business review of an emerging industry so that IoT enthusiasts/entrepreneurs can grasp the basics of IoT technology and business.

Course Objective

Main objective of the course is to introduce emerging technological options, platforms and case studies of IoT implementation in home & city automation (smart homes and cities), Industrial Internet, healthcare, Govt., Mobile Cellular and other areas.

-

Basic introduction of all the elements of IoT-Mechanical, Electronics/sensor platform, Wireless and wireline protocols, Mobile to Electronics integration, Mobile to enterprise integration, Data-analytics and Total control plane

-

M2M Wireless protocols for IoT- WiFi, Zigbee/Zwave, Bluetooth, ANT+ : When and where to use which one?

-

Mobile/Desktop/Web app- for registration, data acquisition and control –Available M2M data acquisition platform for IoT-–Xively, Omega and NovoTech, etc.

-

Security issues and security solutions for IoT

-

Open source/commercial electronics platform for IoT-Raspberry Pi, Arduino , ArmMbedLPC etc

-

Open source /commercial enterprise cloud platform for AWS-IoT apps, Azure -IOT, Watson-IOT cloud in addition to other minor IoT clouds

-

Studies of business and technology of some of the common IoT devices like Home automation, Smoke alarm, vehicles, military, home health etc.
14 hours
Overview
This course is intended for

- Developers

Format of the course

- Lectures, hands-on practice, small tests along the way to gauge understanding
28 hours
Overview
MonetDB is an open-source database that pioneered the column-store technology approach.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use MonetDB and how to get the most value out of it.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand MonetDB and its features
- Install and get started with MonetDB
- Explore and perform different functions and tasks in MonetDB
- Accelerate the delivery of their project by maximizing MonetDB capabilities

Audience

- Developers
- Technical experts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Cloudera Impala is an open source massively parallel processing (MPP) SQL query engine for Apache Hadoop clusters.

Impala enables users to issue low-latency SQL queries to data stored in Hadoop Distributed File System and Apache Hbase without requiring data movement or transformation.

Audience

This course is aimed at analysts and data scientists performing analysis on data stored in Hadoop via Business Intelligence or SQL tools.

After this course delegates will be able to

- Extract meaningful information from Hadoop clusters with Impala.
- Write specific programs to facilitate Business Intelligence in Impala SQL Dialect.
- Troubleshoot Impala.
7 hours
Overview
This course covers how to use Hive SQL language (AKA: Hive HQL, SQL on Hive, HiveQL) for people who extract data from Hive
21 hours
Overview
Hortonworks Data Platform is an open-source Apache Hadoop support platform that provides a stable foundation for developing big data solutions on the Apache Hadoop ecosystem.

This instructor-led live training introduces Hortonworks and walks participants through the deployment of Spark + Hadoop solution.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Hortonworks to reliably run Hadoop at a large scale
- Unify Hadoop's security, governance, and operations capabilities with Spark's agile analytic workflows.
- Use Hortonworks to investigate, validate, certify and support each of the components in a Spark project
- Process different types of data, including structured, unstructured, in-motion, and at-rest.

Audience

- Hadoop administrators

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
This course introduces HBase – a NoSQL store on top of Hadoop. The course is intended for developers who will be using HBase to develop applications, and administrators who will manage HBase clusters.

We will walk a developer through HBase architecture and data modelling and application development on HBase. It will also discuss using MapReduce with HBase, and some administration topics, related to performance optimization. The course is very hands-on with lots of lab exercises.

Duration : 3 days

Audience : Developers & Administrators
28 hours
Overview
Hadoop is a popular Big Data processing framework. Python is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readibility.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to work with Hadoop, MapReduce, Pig, and Spark using Python as they step through multiple examples and use cases.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basic concepts behind Hadoop, MapReduce, Pig, and Spark
- Use Python with Hadoop Distributed File System (HDFS), MapReduce, Pig, and Spark
- Use Snakebite to programmatically access HDFS within Python
- Use mrjob to write MapReduce jobs in Python
- Write Spark programs with Python
- Extend the functionality of pig using Python UDFs
- Manage MapReduce jobs and Pig scripts using Luigi

Audience

- Developers
- IT Professionals

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 hours
Overview
Audience:

This course is intended to demystify big data/hadoop technology and to show it is not difficult to understand.
14 hours
Overview
As more and more software and IT projects migrate from local processing and data management to distributed processing and big data storage, Project Managers are finding the need to upgrade their knowledge and skills to grasp the concepts and practices relevant to Big Data projects and opportunities.

This course introduces Project Managers to the most popular Big Data processing framework: Hadoop.

In this instructor-led training, participants will learn the core components of the Hadoop ecosystem and how these technologies can be used to solve large-scale problems. In learning these foundations, participants will also improve their ability to communicate with the developers and implementers of these systems as well as the data scientists and analysts that many IT projects involve.

Audience

- Project Managers wishing to implement Hadoop into their existing development or IT infrastructure
- Project Managers needing to communicate with cross-functional teams that include big data engineers, data scientists and business analysts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Hadoop is the most popular Big Data processing framework.
21 hours
Overview
Apache Hadoop is one of the most popular frameworks for processing Big Data on clusters of servers. This course delves into data management in HDFS, advanced Pig, Hive, and HBase. These advanced programming techniques will be beneficial to experienced Hadoop developers.

Audience: developers

Duration: three days

Format: lectures (50%) and hands-on labs (50%).
28 hours
Overview
MemSQL is an in-memory, distributed, SQL database management system for cloud and on-premises. It's a real-time data warehouse that immediately delivers insights from live and historical data.

In this instructor-led, live training, participants will learn the essentials of MemSQL for development and administration.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the key concepts and characteristics of MemSQL
- Install, design, maintain, and operate MemSQL
- Optimize schemas in MemSQL
- Improve queries in MemSQL
- Benchmark performance in MemSQL
- Build real-time data applications using MemSQL

Audience

- Developers
- Administrators
- Operation Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Apache NiFi (Hortonworks DataFlow) is a real-time integrated data logistics and simple event processing platform that enables the moving, tracking and automation of data between systems. It is written using flow-based programming and provides a web-based user interface to manage dataflows in real time.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to deploy and manage Apache NiFi in a live lab environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Apachi NiFi
- Source, transform and manage data from disparate, distributed data sources, including databases and big data lakes
- Automate dataflows
- Enable streaming analytics
- Apply various approaches for data ingestion
- Transform Big Data and into business insights

Audience

- System administrators
- Data engineers
- Developers
- DevOps

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Apache Hadoop is the most popular framework for processing Big Data. Hadoop provides rich and deep analytics capability, and it is making in-roads in to tradional BI analytics world. This course will introduce an analyst to the core components of Hadoop eco system and its analytics

Audience

Business Analysts

Duration

three days

Format

Lectures and hands on labs.
7 hours
Overview
Spark SQL is Apache Spark's module for working with structured and unstructured data. Spark SQL provides information about the structure of the data as well as the computation being performed. This information can be used to perform optimizations. Two common uses for Spark SQL are:
- to execute SQL queries.
- to read data from an existing Hive installation.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to analyze various types of data sets using Spark SQL.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Spark SQL.
- Perform data analysis using Spark SQL.
- Query data sets in different formats.
- Visualize data and query results.

Audience

- Data analysts
- Data scientists
- Data engineers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Notes

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Apache Zeppelin is a web-based notebook for capturing, exploring, visualizing and sharing Hadoop and Spark based data.

This instructor-led, live training introduces the concepts behind interactive data analytics and walks participants through the deployment and usage of Zeppelin in a single-user or multi-user environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Zeppelin
- Develop, organize, execute and share data in a browser-based interface
- Visualize results without referring to the command line or cluster details
- Execute and collaborate on long workflows
- Work with any of a number of plug-in language/data-processing-backends, such as Scala (with Apache Spark), Python (with Apache Spark), Spark SQL, JDBC, Markdown and Shell.
- Integrate Zeppelin with Spark, Flink and Map Reduce
- Secure multi-user instances of Zeppelin with Apache Shiro

Audience

- Data engineers
- Data analysts
- Data scientists
- Software developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Vespa is an open-source big data processing and serving engine created by Yahoo. It is used to respond to user queries, make recommendations, and provide personalized content and advertisements in real-time.

This instructor-led, live training introduces the challenges of serving large-scale data and walks participants through the creation of an application that can compute responses to user requests, over large datasets in real-time.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Vespa to quickly compute data (store, search, rank, organize) at serving time while a user waits
- Implement Vespa into existing applications involving feature search, recommendations, and personalization
- Integrate and deploy Vespa with existing big data systems such as Hadoop and Storm.

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Tigon is an open-source, real-time, low-latency, high-throughput, native YARN, stream processing framework that sits on top of HDFS and HBase for persistence. Tigon applications address use cases such as network intrusion detection and analytics, social media market analysis, location analytics, and real-time recommendations to users.

This instructor-led, live training introduces Tigon's approach to blending real-time and batch processing as it walks participants through the creation a sample application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create powerful, stream processing applications for handling large volumes of data
- Process stream sources such as Twitter and Webserver Logs
- Use Tigon for rapid joining, filtering, and aggregating of streams

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Teradata is one of the popular Relational Database Management System. It is mainly suitable for building large scale data warehousing applications. Teradata achieves this by the concept of parallelism.

This course introduces the delegates to Teradata.
28 hours
Overview
Talend Open Studio for Data Integration is an open-source data integration product used to combine, convert and update data in various locations across a business.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the Talend ETL tool to carry out data transformation, data extraction, and connectivity with Hadoop, Hive, and Pig.

By the end of this training, participants will be able to

- Explain the concepts behind ETL (Extract, Transform, Load) and propagation.
- Define ETL methods and ETL tools to connect with Hadoop.
- Efficiently amass, retrieve, digest, consume, transform and shape big data in accordance to business requirements.
- Upload to and extract large records from Hadoop (optional), Hive (optional), and NoSQL databases.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Upcoming Big Data Courses

Weekend Big Data courses, Evening Big Data training, Big Data boot camp, Big Data instructor-led, Weekend Big Data training, Evening Big Data courses, Big Data coaching, Big Data instructor, Big Data trainer, Big Data training courses, Big Data classes, Big Data on-site, Big Data private courses, Big Data one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!