Big Data Training Courses

Big Data Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης μεγάλων δεδομένων, που διοργανώνονται από εκπαιδευτές, αρχίζουν με μια εισαγωγή στις στοιχειώδεις έννοιες του Big Data και στη συνέχεια προχωρούν στις γλώσσες προγραμματισμού και στις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση δεδομένων. Τα εργαλεία και η υποδομή για την ενεργοποίηση της αποθήκευσης μεγάλων δεδομένων, της Κατανεμημένης Επεξεργασίας και της Επικουρικότητας συζητούνται, συγκρίνονται και εφαρμόζονται σε συνεδρίες πρακτικής εξάσκησης. Η εκπαίδευση Big Data είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Big Data Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
14 hours
Overview
Goal:

Learning to work with SPSS at the level of independence

The addressees:

Analysts, researchers, scientists, students and all those who want to acquire the ability to use SPSS package and learn popular data mining techniques.
28 hours
Overview
Data Vault Modeling is a database modeling technique that provides long-term historical storage of data that originates from multiple sources. A data vault stores a single version of the facts, or "all the data, all the time". Its flexible, scalable, consistent and adaptable design encompasses the best aspects of 3rd normal form (3NF) and star schema.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to build a Data Vault.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the architecture and design concepts behind Data Vault 2.0, and its interaction with Big Data, NoSQL and AI.
- Use data vaulting techniques to enable auditing, tracing, and inspection of historical data in a data warehouse.
- Develop a consistent and repeatable ETL (Extract, Transform, Load) process.
- Build and deploy highly scalable and repeatable warehouses.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Python is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readibility. Spark is a data processing engine used in querying, analyzing, and transforming big data. PySpark allows users to interface Spark with Python.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Python and Spark together to analyze big data as they work on hands-on exercises.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn how to use Spark with Python to analyze Big Data.
- Work on exercises that mimic real world circumstances.
- Use different tools and techniques for big data analysis using PySpark.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 hours
Overview
Advances in technologies and the increasing amount of information are transforming how law enforcement is conducted. The challenges that Big Data pose are nearly as daunting as Big Data's promise. Storing data efficiently is one of these challenges; effectively analyzing it is another.

In this instructor-led, live training, participants will learn the mindset with which to approach Big Data technologies, assess their impact on existing processes and policies, and implement these technologies for the purpose of identifying criminal activity and preventing crime. Case studies from law enforcement organizations around the world will be examined to gain insights on their adoption approaches, challenges and results.

By the end of this training, participants will be able to:

- Combine Big Data technology with traditional data gathering processes to piece together a story during an investigation
- Implement industrial big data storage and processing solutions for data analysis
- Prepare a proposal for the adoption of the most adequate tools and processes for enabling a data-driven approach to criminal investigation

Audience

- Law Enforcement specialists with a technical background

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
To meet compliance of the regulators, CSPs (Communication service providers) can tap into Big Data Analytics which not only help them to meet compliance but within the scope of same project they can increase customer satisfaction and thus reduce the churn. In fact since compliance is related to Quality of service tied to a contract, any initiative towards meeting the compliance, will improve the “competitive edge” of the CSPs. Therefore, it is important that Regulators should be able to advise/guide a set of Big Data analytic practice for CSPs that will be of mutual benefit between the regulators and CSPs.

The course consists of 8 modules (4 on day 1, and 4 on day 2)
28 hours
Overview
Many real world problems can be described in terms of graphs. For example, the Web graph, the social network graph, the train network graph and the language graph. These graphs tend to be extremely large; processing them requires a specialized set of tools and processes -- these tools and processes can be referred to as Graph Computing (also known as Graph Analytics).

In this instructor-led, live training, participants will learn about the technology offerings and implementation approaches for processing graph data. The aim is to identify real-world objects, their characteristics and relationships, then model these relationships and process them as data using a Graph Computing (also known as Graph Analytics) approach. We start with a broad overview and narrow in on specific tools as we step through a series of case studies, hands-on exercises and live deployments.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand how graph data is persisted and traversed.
- Select the best framework for a given task (from graph databases to batch processing frameworks.)
- Implement Hadoop, Spark, GraphX and Pregel to carry out graph computing across many machines in parallel.
- View real-world big data problems in terms of graphs, processes and traversals.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Predictive analytics is the process of using data analytics to make predictions about the future. This process uses data along with data mining, statistics, and machine learning techniques to create a predictive model for forecasting future events.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Matlab to build predictive models and apply them to large sample data sets to predict future events based on the data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create predictive models to analyze patterns in historical and transactional data
- Use predictive modeling to identify risks and opportunities
- Build mathematical models that capture important trends
- Use data from devices and business systems to reduce waste, save time, or cut costs

Audience

- Developers
- Engineers
- Domain experts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
το

Apache NiFi (Hortonworks DataFlow) είναι μια ολοκληρωμένη εφοδιαστική δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και μια απλή πλατφόρμα επεξεργασίας συμβάντων που επιτρέπει τη μετακίνηση, την παρακολούθηση και την αυτοματοποίηση των δεδομένων μεταξύ των συστημάτων. Είναι γραμμένο με βάση τον προγραμματισμό που βασίζεται σε ροές και παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη που βασίζεται στο Web για τη διαχείριση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

σε αυτό το εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού με βάση τη ροή, καθώς αναπτύσσουν μια σειρά από επεκτάσεις demo, στοιχεία και επεξεργαστές χρησιμοποιώντας Apache NiFi.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Κατανοήστε τις έννοιες του NiFi & #39; s και της αρχιτεκτονικής δεδομένων.
- Αναπτύξτε επεκτάσεις χρησιμοποιώντας NiFi και API τρίτων κατασκευαστών.
- Custom αναπτύξουν τον δικό τους επεξεργαστή Apache Nifi.
- καταπιεί και να επεξεργαστεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από ανόμοιες και ασυνήθιστες μορφές αρχείων και προελεύσεις δεδομένων.

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
21 hours
Overview
Apache NiFi (Hortonworks DataFlow) is a real-time integrated data logistics and simple event processing platform that enables the moving, tracking and automation of data between systems. It is written using flow-based programming and provides a web-based user interface to manage dataflows in real time.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to deploy and manage Apache NiFi in a live lab environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Apachi NiFi.
- Source, transform and manage data from disparate, distributed data sources, including databases and big data lakes.
- Automate dataflows.
- Enable streaming analytics.
- Apply various approaches for data ingestion.
- Transform Big Data and into business insights.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Apache SolrCloud is a distributed data processing engine that facilitates the searching and indexing of files on a distributed network.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up a SolrCloud instance on Amazon AWS.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand SolCloud's features and how they compare to those of conventional master-slave clusters
- Configure a SolCloud centralized cluster
- Automate processes such as communicating with shards, adding documents to the shards, etc.
- Use Zookeeper in conjunction with SolrCloud to further automate processes
- Use the interface to manage error reporting
- Load balance a SolrCloud installation
- Configure SolrCloud for continuous processing and fail-over

Audience

- Solr Developers
- Project Managers
- System Administrators
- Search Analysts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Datameer is a business intelligence and analytics platform built on Hadoop. It allows end-users to access, explore and correlate large-scale, structured, semi-structured and unstructured data in an easy-to-use fashion.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Datameer to overcome Hadoop's steep learning curve as they step through the setup and analysis of a series of big data sources.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create, curate, and interactively explore an enterprise data lake
- Access business intelligence data warehouses, transactional databases and other analytic stores
- Use a spreadsheet user-interface to design end-to-end data processing pipelines
- Access pre-built functions to explore complex data relationships
- Use drag-and-drop wizards to visualize data and create dashboards
- Use tables, charts, graphs, and maps to analyze query results

Audience

- Data analysts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 hours
Overview
MemSQL is an in-memory, distributed, SQL database management system for cloud and on-premises. It's a real-time data warehouse that immediately delivers insights from live and historical data.

In this instructor-led, live training, participants will learn the essentials of MemSQL for development and administration.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the key concepts and characteristics of MemSQL
- Install, design, maintain, and operate MemSQL
- Optimize schemas in MemSQL
- Improve queries in MemSQL
- Benchmark performance in MemSQL
- Build real-time data applications using MemSQL

Audience

- Developers
- Administrators
- Operation Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Tigon is an open-source, real-time, low-latency, high-throughput, native YARN, stream processing framework that sits on top of HDFS and HBase for persistence. Tigon applications address use cases such as network intrusion detection and analytics, social media market analysis, location analytics, and real-time recommendations to users.

This instructor-led, live training introduces Tigon's approach to blending real-time and batch processing as it walks participants through the creation a sample application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create powerful, stream processing applications for handling large volumes of data
- Process stream sources such as Twitter and Webserver Logs
- Use Tigon for rapid joining, filtering, and aggregating of streams

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Apache ανάφλεξη είναι μια πλατφόρμα πληροφορικής στη μνήμη που βρίσκεται μεταξύ της εφαρμογής και του επιπέδου δεδομένων για να βελτιώσει την ταχύτητα, την κλίμακα και τη διαθεσιμότητα 。

σε αυτή την εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν τις αρχές πίσω από την επίμονη και καθαρή Αποθήκευση στη μνήμη, καθώς περνούν μέσα από τη δημιουργία ενός δείγματος πληροφορικής στη μνήμη.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Use ανάφλεξη για τη μνήμη, την επιμονή στο δίσκο, καθώς και μια καθαρά κατανεμημένη βάση δεδομένων στη μνήμη.
- επίτευξη επιμονή χωρίς συγχρονισμό δεδομένων πίσω σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων.
- Use ανάφλεξη για την εκτέλεση SQL και κατανεμημένων συνδέσμων.
- Βελτιώστε την απόδοση μετακινώντας τα δεδομένα πιο κοντά στη CPU, χρησιμοποιώντας τη μνήμη RAM ως αποθηκευτικό χώρο.
- αναπτύγματος σύνολα δεδομένων σε ένα σύμπλεγμα για την επίτευξη οριζόντιας κλιμάκωσης.
- Ενσωματώστε την ανάφλεξη με RDBMS, NoSQL, Hada και επεξεργαστές μηχανικής μάθησης.

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
Overview
Vespa is an open-source big data processing and serving engine created by Yahoo. It is used to respond to user queries, make recommendations, and provide personalized content and advertisements in real-time.

This instructor-led, live training introduces the challenges of serving large-scale data and walks participants through the creation of an application that can compute responses to user requests, over large datasets in real-time.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Vespa to quickly compute data (store, search, rank, organize) at serving time while a user waits
- Implement Vespa into existing applications involving feature search, recommendations, and personalization
- Integrate and deploy Vespa with existing big data systems such as Hadoop and Storm.

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Apache Apex is a YARN-native platform that unifies stream and batch processing. It processes big data-in-motion in a way that is scalable, performant, fault-tolerant, stateful, secure, distributed, and easily operable.

This instructor-led, live training introduces Apache Apex's unified stream processing architecture, and walks participants through the creation of a distributed application using Apex on Hadoop.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand data processing pipeline concepts such as connectors for sources and sinks, common data transformations, etc.
- Build, scale and optimize an Apex application
- Process real-time data streams reliably and with minimum latency
- Use Apex Core and the Apex Malhar library to enable rapid application development
- Use the Apex API to write and re-use existing Java code
- Integrate Apex into other applications as a processing engine
- Tune, test and scale Apex applications

Audience

- Developers
- Enterprise architects

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
Alluxio is an open-source virtual distributed storage system that unifies disparate storage systems and enables applications to interact with data at memory speed. It is used by companies such as Intel, Baidu and Alibaba.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Alluxio to bridge different computation frameworks with storage systems and efficiently manage multi-petabyte scale data as they step through the creation of an application with Alluxio.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop an application with Alluxio
- Connect big data systems and applications while preserving one namespace
- Efficiently extract value from big data in any storage format
- Improve workload performance
- Deploy and manage Alluxio standalone or clustered

Audience

- Data scientist
- Developer
- System administrator

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 hours
Overview
το

Apache Flink είναι ένα πλαίσιο ανοικτού κώδικα για την επεξεργασία δεδομένων ροής και παρτίδας με δυνατότητα κλιμάκωσης.

αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτικούς, ζωντανή εκπαίδευση εισάγει τις αρχές και τις προσεγγίσεις πίσω από την κατανεμημένη ροή και την επεξεργασία δεδομένων παρτίδας, και βαδίζει προς τους συμμετέχοντες μέσω της δημιουργίας μιας εφαρμογής ροής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στο Apache Flink.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Ρυθμίστε ένα περιβάλλον για την ανάπτυξη εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων.
- πακέτο, εκτέλεση και παρακολούθηση εφαρμογών με βάση το Flink, ανοχή σε σφάλματα, ροή δεδομένων.
- διαχείριση διαφορετικών φόρτων εργασίας.
- εκτέλεση προηγμένων αναλύσεων με χρήση του Flink ML.
- Ρυθμίστε ένα σύμπλεγμα Flink πολλαπλών κόμβων.
- μετρο και βελτιστοποίηση των επιδόσεων.
- Ενσωματώστε το Flink με διαφορετικά συστήματα μαζικών δεδομένων.
- συγκρίνετε τις δυνατότητες του Flink με εκείνες άλλων μεγάλων πλαισίων επεξεργασίας δεδομένων.

Format του μαθήματος

- PART διάλεξη, μέρος συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική εξάσκηση
14 hours
Overview
Apache Samza is an open-source near-realtime, asynchronous computational framework for stream processing. It uses Apache Kafka for messaging, and Apache Hadoop YARN for fault tolerance, processor isolation, security, and resource management.

This instructor-led, live training introduces the principles behind messaging systems and distributed stream processing, while walking participants through the creation of a sample Samza-based project and job execution.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Samza to simplify the code needed to produce and consume messages.
- Decouple the handling of messages from an application.
- Use Samza to implement near-realtime asynchronous computation.
- Use stream processing to provide a higher level of abstraction over messaging systems.

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Apache Zeppelin is a web-based notebook for capturing, exploring, visualizing and sharing Hadoop and Spark based data.

This instructor-led, live training introduces the concepts behind interactive data analytics and walks participants through the deployment and usage of Zeppelin in a single-user or multi-user environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Zeppelin
- Develop, organize, execute and share data in a browser-based interface
- Visualize results without referring to the command line or cluster details
- Execute and collaborate on long workflows
- Work with any of a number of plug-in language/data-processing-backends, such as Scala (with Apache Spark), Python (with Apache Spark), Spark SQL, JDBC, Markdown and Shell.
- Integrate Zeppelin with Spark, Flink and Map Reduce
- Secure multi-user instances of Zeppelin with Apache Shiro

Audience

- Data engineers
- Data analysts
- Data scientists
- Software developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Magellan is an open-source distributed execution engine for geospatial analytics on big data. Implemented on top of Apache Spark, it extends Spark SQL and provides a relational abstraction for geospatial analytics.

This instructor-led, live training introduces the concepts and approaches for implementing geospacial analytics and walks participants through the creation of a predictive analysis application using Magellan on Spark.

By the end of this training, participants will be able to:

- Efficiently query, parse and join geospatial datasets at scale
- Implement geospatial data in business intelligence and predictive analytics applications
- Use spatial context to extend the capabilities of mobile devices, sensors, logs, and wearables

Audience

- Application developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 hours
Overview
Hadoop is a popular Big Data processing framework. Python is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readibility.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to work with Hadoop, MapReduce, Pig, and Spark using Python as they step through multiple examples and use cases.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basic concepts behind Hadoop, MapReduce, Pig, and Spark
- Use Python with Hadoop Distributed File System (HDFS), MapReduce, Pig, and Spark
- Use Snakebite to programmatically access HDFS within Python
- Use mrjob to write MapReduce jobs in Python
- Write Spark programs with Python
- Extend the functionality of pig using Python UDFs
- Manage MapReduce jobs and Pig scripts using Luigi

Audience

- Developers
- IT Professionals

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 hours
Overview
MonetDB is an open-source database that pioneered the column-store technology approach.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use MonetDB and how to get the most value out of it.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand MonetDB and its features
- Install and get started with MonetDB
- Explore and perform different functions and tasks in MonetDB
- Accelerate the delivery of their project by maximizing MonetDB capabilities

Audience

- Developers
- Technical experts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Pentaho Data Integration is an open-source data integration tool for defining jobs and data transformations.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Pentaho Data Integration's powerful ETL capabilities and rich GUI to manage an entire big data lifecycle, maximizing the value of data to the organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create, preview, and run basic data transformations containing steps and hops
- Configure and secure the Pentaho Enterprise Repository
- Harness disparate sources of data and generate a single, unified version of the truth in an analytics-ready format.
- Provide results to third-part applications for further processing

Audience

- Data Analyst
- ETL developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Stream Processing refers to the real-time processing of "data in motion", that is, performing computations on data as it is being received. Such data is read as continuous streams from data sources such as sensor events, website user activity, financial trades, credit card swipes, click streams, etc. Stream Processing frameworks are able to read large volumes of incoming data and provide valuable insights almost instantaneously.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to set up and integrate different Stream Processing frameworks with existing big data storage systems and related software applications and microservices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure different Stream Processing frameworks, such as Spark Streaming and Kafka Streaming
- Understand and select the most appropriate framework for the job
- Process of data continuously, concurrently, and in a record-by-record fashion
- Integrate Stream Processing solutions with existing databases, data warehouses, data lakes, etc.
- Integrating the most appropriate stream processing library with enterprise applications and microservices

Audience

- Developers
- Software architects

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Notes

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε αναλυτές δεδομένων και επιστήμονες δεδομένων που επιθυμούν να εφαρμόσουν πιο προηγμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων για την εξόρυξη δεδομένων χρησιμοποιώντας την Python.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- κατανοούν σημαντικούς τομείς εξόρυξης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης κανόνων σύνδεσης, της ανάλυσης συναισθήματος κειμένου, του αυτόματου Σύνοψη κειμένου και της ανίχνευσης ανωμαλιών δεδομένων.
- συγκρίνετε και να εφαρμόσουν διάφορες στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων εξόρυξης δεδομένων πραγματικού κόσμου.
- Κατανοήστε και ερμηνεύστε τα αποτελέσματα.

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
21 hours
Overview
Apache Spark's learning curve is slowly increasing at the begining, it needs a lot of effort to get the first return. This course aims to jump through the first tough part. After taking this course the participants will understand the basics of Apache Spark , they will clearly differentiate RDD from DataFrame, they will learn Python and Scala API, they will understand executors and tasks, etc. Also following the best practices, this course strongly focuses on cloud deployment, Databricks and AWS. The students will also understand the differences between AWS EMR and AWS Glue, one of the lastest Spark service of AWS.

AUDIENCE:

Data Engineer, DevOps, Data Scientist
21 hours
Overview
KNIME Analytics Platform is a leading open source option for data-driven innovation, helping you discover the potential hidden in your data, mine for fresh insights, or predict new futures. With more than 1000 modules, hundreds of ready-to-run examples, a comprehensive range of integrated tools, and the widest choice of advanced algorithms available, KNIME Analytics Platform is the perfect toolbox for any data scientist and business analyst.

This course for KNIME Analytics Platform is an ideal opportunity for beginners, advanced users and KNIME experts to be introduced to KNIME, to learn how to use it more effectively, and how to create clear, comprehensive reports based on KNIME workflows
21 hours
Overview
Big data analytics involves the process of examining large amounts of varied data sets in order to uncover correlations, hidden patterns, and other useful insights.

The health industry has massive amounts of complex heterogeneous medical and clinical data. Applying big data analytics on health data presents huge potential in deriving insights for improving delivery of healthcare. However, the enormity of these datasets poses great challenges in analyses and practical applications to a clinical environment.

In this instructor-led, live training (remote), participants will learn how to perform big data analytics in health as they step through a series of hands-on live-lab exercises.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure big data analytics tools such as Hadoop MapReduce and Spark
- Understand the characteristics of medical data
- Apply big data techniques to deal with medical data
- Study big data systems and algorithms in the context of health applications

Audience

- Developers
- Data Scientists

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Apache Arrow is an open-source in-memory data processing framework. It is often used together with other data science tools for accessing disparate data stores for analysis. It integrates well with other technologies such as GPU databases, machine learning libraries and tools, execution engines, and data visualization frameworks.

In this onsite instructor-led, live training, participants will learn how to integrate Apache Arrow with various Data Science frameworks to access data from disparate data sources.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Apache Arrow in a distributed clustered environment
- Use Apache Arrow to access data from disparate data sources
- Use Apache Arrow to bypass the need for constructing and maintaining complex ETL pipelines
- Analyze data across disparate data sources without having to consolidate it into a centralized repository

Audience

- Data scientists
- Data engineers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Upcoming Big Data Courses

Weekend Big Data courses, Evening Big Data training, Big Data boot camp, Big Data instructor-led, Weekend Big Data training, Evening Big Data courses, Big Data coaching, Big Data instructor, Big Data trainer, Big Data training courses, Big Data classes, Big Data on-site, Big Data private courses, Big Data one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!