Data Visualization Training Courses

Data Visualization Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης οπτικοακουστικών δεδομένων, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω συζήτησης και πρακτικής άσκησης τις δεξιότητες, τις στρατηγικές, τα εργαλεία και τις προσεγγίσεις για την οπτικοποίηση και την αναφορά δεδομένων για διαφορετικά ακροατήρια. Οι μελέτες περιπτώσεων αναλύονται και συζητούνται επίσης για να εξηγηθεί πώς εφαρμόζονται οι λύσεις απεικόνισης δεδομένων στον πραγματικό κόσμο για να εξάγεται το νόημα από τα δεδομένα και να απαντώνται κρίσιμες ερωτήσεις. Η κατάρτιση οπτικοποίησης δεδομένων είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Data Visualization Subcategories

Data Visualization Course Outlines

CodeNameDurationOverview
datavis1Data Visualization28 hoursThis course is intended for engineers and decision makers working in data mining and knoweldge discovery.

You will learn how to create effective plots and ways to present and represent your data in a way that will appeal to the decision makers and help them to understand hidden information.
powerbiforbiandanalyticsPower BI for Business Analysts21 hoursMicrosoft Power BI is a free Software as a Service (SaaS) suite for analyzing data and sharing insights. Power BI dashboards provide a 360-degree view of the most important metrics in one place, updated in real time, and available on all of their devices.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Microsoft Power Bi to analyze and visualize data using a series of sample data sets.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create visually compelling dashboards that provide valuable insights into data
- Obtain and integrate data from multiple data sources
- Build and share visualizations with team members
- Adjust data with Power BI Desktop

Audience

- Business managers
- Business analystss
- Data analysts
- Business Intelligence (BI) and Data Warehouse (DW) teams
- Report developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
pobidashCreating Dashboards Using Microsoft Power BI14 hoursAbout the Course:

Microsoft Power BI transforms your company data into rich visuals that facilitate new ways of thinking about and organizing your data, so that you can focus on what is important to achieving your goals. This course covers both Power BI on Line and Power BI desktop.

Audience:

This course is intended for Business Managers, Report Developers, Analysts, Project Managers and Team Leads.

At Course Completion

Upon completing this course, students will have a basic understanding of the topics below, as well as an ability to utilize and implement the concepts learned.

- Power BI
- Power BI Desktop
- Working with CSV, TXT, and Excel Worksheets
- Connecting to Databases
- Merging, Grouping, Summarizing, and Calculating Data
- Reporting
- Power BI Online
datascienceintroA Practical Introduction to Data Science35 hoursParticipants who complete this training will gain a practical, real-world understanding of Data Science and its related technologies, methodologies and tools.

Participants will have the opportunity to put this knowledge into practice through hands-on exercises. Group interaction and instructor feedback make up an important component of the class.

The course starts with an introduction to elemental concepts of Data Science, then progresses into the tools and methodologies used in Data Science.

Audience

- Developers
- Technical analysts
- IT consultants

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
foundrFoundation R7 hoursThe objective of the course is to enable participants to gain a mastery of the fundamentals of R and how to work with data.
echartsECharts14 hourseCharts is a free JavaScript library used for interactive charting and data visualization.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamental functionalities of ECharts as they step through the process of creating and configuring charts using ECharts.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of ECharts
- Explore and utilize the various features and configuration options in ECharts
- Build their own simple, interactive, and responsive charts with ECharts

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
highchartsHighcharts for Data Visualization7 hoursHighcharts is an open-source JavaScript library for creating interactive graphical charts on the Web. It is commonly used to represent data in a more user-readable and interactive fashion.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create high-quality data visualizations for web applications using Highcharts.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up interactive charts on the Web using only HTML and JavaScript
- Represent large datasets in visually interesting and interactive ways
- Export charts to JPEG, PNG, SVG, or PDF
- Integrate Highcharts with jQuery Mobile for cross-platform compatibility

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
d3jsD3.js for Data Visualization7 hoursD3.js (or D3 for Data-Driven Documents) is a JavaScript library that uses SVG, HTML5, and CSS for producing dynamic, interactive data visualizations in web browsers.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create web-based data-driven visualizations that run on multiple devices responsively.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use D3 to create interactive graphics, information dashboards, infographics and maps.
- Control HTML with jQuery-like selections.
- Transform the DOM by selecting elements and joining to data.
- Export SVG for use in print publications.

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
tidyverseIntroduction to Data Visualization with Tidyverse and R7 hoursThe Tidyverse is a collection of versatile R packages for cleaning, processing, modeling, and visualizing data. Some of the packages included are: ggplot2, dplyr, tidyr, readr, purrr, and tibble.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to manipulate and visualize data using the tools included in the Tidyverse.

By the end of this training, participants will be able to:

- Perform data analysis and create appealing visualizations
- Draw useful conclusions from various datasets of sample data
- Filter, sort and summarize data to answer exploratory questions
- Turn processed data into informative line plots, bar plots, histograms
- Import and filter data from diverse data sources, including Excel, CSV, and SPSS files

Audience

- Beginners to the R language
- Beginners to data analysis and data visualization

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
datavisR1Introduction to Data Visualization with R28 hoursThis course is intended for data engineers, decision makers and data analysts and will lead you to create very effective plots using R studio that appeal to decision makers and help them find out hidden information and take the right decisions
datavisualizationreportsData Visualization: Creating Captivating Reports21 hoursIn this instructor-led, live training, participants will learn the skills, strategies, tools and approaches for visualizing and reporting data for different audiences. Case studies are also analyzed and discussed to exemplify how data visualization solutions are being applied in the real world to derive meaning out of data and answer crucial questions.

By the end of this training, participants will be able to:

- Write reports with captivating titles, subtitles, and annotations using the most suitable highlighting, alignment, and color schemes for readability and user friendliness.
- Design charts that fit the audience's information needs and interests
- Choose the best chart types for a given dataset (beyond pie charts and bar charts)
- Identify and analyze the most valuable and relevant data quickly and efficiently
- Select the best file formats to include in reports (graphs, infographics, references, GIFs, etc.)
- Create effective layouts for displaying time series data, part-to-whole relationships, geographic patterns, and nested data
- Use effective color-coding to display qualitative and text-based data such as sentiment analysis, timelines, calendars, and diagrams
- Apply the most suitable tools for the job (Excel, R, Tableau, mapping programs, etc.)
- Prepare datasets for visualization

Audience

- Data analysts
- Business managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
embeddingprojectorEmbedding Projector: Visualizing Your Training Data14 hoursEmbedding Projector is an open-source web application for visualizing the data used to train machine learning systems. Created by Google, it is part of TensorFlow.

This instructor-led, live training introduces the concepts behind Embedding Projector and walks participants through the setup of a demo project.

By the end of this training, participants will be able to:

- Explore how data is being interpreted by machine learning models
- Navigate through 3D and 2D views of data to understand how a machine learning algorithm interprets it
- Understand the concepts behind Embeddings and their role in representing mathematical vectors for images, words and numerals.
- Explore the properties of a specific embedding to understand the behavior of a model
- Apply Embedding Project to real-world use cases such building a song recommendation system for music lovers

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
zeppelinZeppelin for Interactive Data Analytics14 hoursApache Zeppelin is a web-based notebook for capturing, exploring, visualizing and sharing Hadoop and Spark based data.

This instructor-led, live training introduces the concepts behind interactive data analytics and walks participants through the deployment and usage of Zeppelin in a single-user or multi-user environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Zeppelin
- Develop, organize, execute and share data in a browser-based interface
- Visualize results without referring to the command line or cluster details
- Execute and collaborate on long workflows
- Work with any of a number of plug-in language/data-processing-backends, such as Scala (with Apache Spark), Python (with Apache Spark), Spark SQL, JDBC, Markdown and Shell.
- Integrate Zeppelin with Spark, Flink and Map Reduce
- Secure multi-user instances of Zeppelin with Apache Shiro

Audience

- Data engineers
- Data analysts
- Data scientists
- Software developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
kibanaKibana: Essentials14 hoursThis training introduces Kibana to the users of Elastic Search.

Kibana is an open source analytics and visualization platform designed to work with Elasticsearch. You use Kibana to search, view, and interact with data stored in Elasticsearch indices. You can easily perform advanced data analysis and visualize your data in a variety of charts, tables, and maps.

Kibana makes it easy to understand large volumes of data. Its simple, browser-based interface enables you to quickly create and share dynamic dashboards that display changes to Elasticsearch queries in real time.
elkforsysadminsELK: Elasticsearch, Logstash and Kibana for Administrators14 hoursThis training is aimed at system administrators who wish to set up an ELK stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana). Note that a minimum of 3 delegates is needed for this course to run.

The training starts with a discussion of ELK architecture and functionality, then moves on to live lab implementation and practice. Hands-on exercises make up an important part of the training and give participants a chance to put into practice their knowledge while receiving feedback on their progress.

Audience

- System administrators

Format of the course

- Heavy emphasis on live practice
- Most of the concepts are learned through exercises and hands-on implementation and deployment
octnpOctave not only for programmers21 hoursCourse is dedicated for those who would like to know an alternative program to the commercial MATLAB package. The three-day training provides comprehensive information on moving around the environment and performing the OCTAVE package for data analysis and engineering calculations. The training recipients are beginners but also those who know the program and would like to systematize their knowledge and improve their skills. Knowledge of other programming languages is not required, but it will greatly facilitate the learners' acquisition of knowledge. The course will show you how to use the program in many practical examples.
druidDruid: Build a Fast, Real-Time Data Analysis System21 hoursDruid is an open-source, column-oriented, distributed data store written in Java. It was designed to quickly ingest massive quantities of event data and execute low-latency OLAP queries on that data. Druid is commonly used in business intelligence applications to analyze high volumes of real-time and historical data. It is also well suited for powering fast, interactive, analytic dashboards for end-users. Druid is used by companies such as Alibaba, Airbnb, Cisco, eBay, Netflix, Paypal, and Yahoo.

In this course we explore some of the limitations of data warehouse solutions and discuss how Druid can compliment those technologies to form a flexible and scalable streaming analytics stack. We walk through many examples, offering participants the chance to implement and test Druid-based solutions in a lab environment.

Audience

- Application developers
- Software engineers
- Technical consultants
- DevOps professionals
- Architecture engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice, occasional tests to gauge understanding
pbidashPower BI Dashboards14 hoursLearn how to Get & Transform Data to Prepare Interactive Dashboards

Power BI is one of the most popular Data Visualization tool, and a Business Intelligence Tool. Power BI is a collection of data connectors, apps, and software services, which are used to get data from different source, transforms data, and produce beautiful reports.

Power BI also allows you to publish them for your organization so that you can access them using mobiles, tablets etc. In this Power BI Tutorial, we will show you the step by step approach to connect with multiple data sources, data transformations, and creating reports like charts, tables, matrix, maps, etc

Upcoming Data Visualization Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Introduction to Data Visualization with R - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-01-14 09:307000EUR / 8000EUR
Introduction to Data Visualization with R - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-02-11 09:307000EUR / 8000EUR
Introduction to Data Visualization with R - Πάτρα (Patras) Mon, 2019-02-11 09:307000EUR / 8000EUR
Introduction to Data Visualization with R - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:307000EUR / 8000EUR
Introduction to Data Visualization with R - Nicosia, Jacovides TowerTue, 2019-03-19 09:307000EUR / 8000EUR
Weekend Data Visualization courses, Evening Data Visualization training, Data Visualization boot camp, Data Visualization instructor-led, Weekend Data Visualization training, Evening Data Visualization courses, Data Visualization coaching, Data Visualization instructor, Data Visualization trainer, Data Visualization training courses, Data Visualization classes, Data Visualization on-site, Data Visualization private courses, Data Visualization one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Drupal and SolrΑθήνα (Athens), AcropolisTue, 2018-12-18 09:302700EUR / 3300EUR
Cognitive Computing: An Introduction for Business ManagersΠάτρα (Patras) Thu, 2019-02-07 09:301575EUR / 1975EUR
NVIDIA GPU Programming - ExtendedΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-11 09:30N/A / 5525EUR
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!