BPM Training Courses

BPM Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης BPM (Business Process Management), καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω πρακτικών πρακτικών πώς να κατανοήσουν, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν BPM μέσα σε έναν οργανισμό. Τα μαθήματα BPM περιλαμβάνουν τη θεωρία, τις συζητήσεις περί μελετών περιπτώσεων και την πρακτική εφαρμογή των εννοιών που αποκτήθηκαν σε εργαστηριακό εργασιακό περιβάλλον, οι οποίες στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αυξήσουν την επιχειρησιακή αποδοτικότητα των οργανώσεών τους. Η εκπαίδευση BPM είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

BPM Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
14 hours
Overview
This training course aims at helping business analysts to learn to model efficiently their business processes using BPMN as well as resources that are handled by their activities. Being conducted by an agile enterprise framework, business analysts learn during this course how to use appropriate BPMN notations and business extensions of UML in order to deal with their "business requirements" and coherently drive underlying design level activities.
21 hours
Overview
IBM ODM (a.k.a. WebSphere Operational Decision Manager) is a Business Rule Management System (BRMS). It consists of a central repository and automation engine that allow for the creation, management, testing and governance of business rules and events. Rules and events are stored in the central repository where they can be accessed and modified by individuals and software without the need to rebuild any software.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create, manage and execute business rules as well as how to deploy and manage an instance of IBM ODM Decision Management in a live environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Manage ODM components, including IBM Decision Center and IBM Decision Server
- Manage and execute business rules and events
- Reduce the testing cycle by enabling other software applications to detect and pick up changes to rules
- Combine decision making and change detection tools to facilitate adaptation, auditing, tracing and testing
- Separate business rules from business applications for greater flexibility
- Build easy-to-maintain business rule client applications
- Use Event Designer to build business event projects
- Deploy and test business event applications
- Build a customized dashboard for monitoring business events
- Enable collaboration among architects, developers and administrators for developing and maintaining decision services
- Enable business analysts, policy managers and rule authors develop and maintain an application's decision logic

Audience

- Developers
- Project managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
This 3 days course is aimed to introduce Drools 7 to Business Analysts responsible for writing tests and rules.

This course focuses on creating pure logic. Analysts after this course can writing tests and logic which then can be further integrated by developers with business applications.
21 hours
Overview
This 3 days course is aimed to introduce Drools 7 to developers.This course doesn't cover drools integration, performance or any other complex topics.
21 hours
Overview
This course has been prepared for people who are involved in administering corporate knowledge assets (rules, process) like system administrators, system integrators, application server administrators, etc... We are using the newest stable community version of Drools to run this course, but older versions are also possible if agreed before booking.
21 hours
Overview
Coding interfaces which allow users to get what they want easily is hard. This course guides you how to create effective UI with the newest technologies and libraries.

It introduces idea of coding logic in Rule Engines (mostly Nools and PHP Rules) to make it easier to modify and test. After that the courses shows a way of integrating the logic on the front end of the website using JavaScript. Logic coded this way can be reused on the backend.
28 hours
Overview
Infinispan is a distributed cache and key-value NoSQL data store software developed by Red Hat.
14 hours
Overview
JBoss Application Server (JBoss AS) is an open-source, Java application server developed by JBoss, a division of Red Hat Inc.
14 hours
Overview
Whereas BPM is used to model repeatable processes based on clearly defined workflows, Case Management is a technique to represent non-repeatable processes. Unlike BPM, which focuses on process and process optimization, Case Management focuses on data: the capturing, presentation, and modification of data inputs and outputs to assist managers in making better decisions on the fly. JBPM v7 brings together these two disciplines into a single software suite.

In this instructor-led training, participants will learn how to create and manage Cases in JBPM v7 by engaging in live, practical, hands-on exercises and discussions.

By the end of this training, participants will have a firm understanding of when to use Case Management to optimize processes, and will be equipped with the necessary practice to set up, configure, and manage a Case Management system based on JBPM within their own organization.

Audience

- Developers
- Process designers
- Process analyst
- Persons in charge of or interested in process optimization within their organization

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
This course teaches how to design and execute decisions in rules with OMG DMN (Decision Model and Notation) standard.
14 hours
Overview
Smart Contracts are used to encode and encapsulate the rules for automatically initiating and processing transactions on the Blockchain.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use IBM Operational Decision Manager (ODM) with Hyperledger Composer to implement the business logic of a Smart Contract using business rules.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use ODM's rule engine together with Blockchain to "unbury" rules from the codebase of a Blockchain application
- Set up a system to allow specialist such as accountants, auditors, lawyers, and analysts to define the rules of exchange for themselves
- Use Decision Center as a platform to collaboratively govern rules
- Use ODM's rule engine to update, test and deploy rules without touching the code of the Smart Contract
- Deploy the IBM ODM Rule Execution Server
- Integrate IBM ODM with Hyperledger Composer running on Hyperledger Fabric

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
This course is aimed at enterprise architects, business and system analysts and managers who want to apply business rules to their solution. With Drools, you can write your business rules using almost natural language, therefore reducing the gap between business and IT.
14 hours
Overview
OpenRules is an open source Business Rules and Decision Management System that allows subject matter experts and software developers to create, test, execute, and maintain enterprise-class decision making applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to configure their own decision management system using a set of packaged components together with available off-the-shelf software.

By the end of this training, participants will be able to:

- Apply a standard methodology and toolset to create an enterprise-level Business Rules Repository.
- Integrate OpenRules with readily available software such as Excel, Google Docs and Eclipse.
- Create cooperative workflows that are accessible to both Business and Technical Analysts
- Create a decision making application that business people can own and manage themselves

Audience

- Business Analysts

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about OpenRules, please visit: http://openrules.com/
21 hours
Overview
This course uses a practical approach to teaching OptaPlanner. It provides participants with the tools needed to perform the basic functions of this tool.
21 hours
Overview
η εξόρυξη

διεργασίας ή ο αυτόματος εντοπισμός επιχειρηματικής διαδικασίας (ABPD), είναι μια τεχνική που εφαρμόζει αλγόριθμους σε αρχεία καταγραφής συμβάντων με σκοπό την ανάλυση επιχειρηματικών διεργασιών. Η εξόρυξη διεργασιών υπερβαίνει την αποθήκευση δεδομένων και την ανάλυση δεδομένων. γεφυρώνει δεδομένα με διεργασίες και παρέχει πληροφορίες για τις τάσεις και τα μοτίβα που επηρεάζουν την αποδοτικότητα της διαδικασίας.

μορφή του μαθήματος

- το μάθημα ξεκινά με μια επισκόπηση των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων τεχνικών για την εξόρυξη διεργασιών. Συζητάμε τους διάφορους αλγόριθμους ανακάλυψης διαδικασία και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανακάλυψη και μοντελοποίηση διεργασίες που βασίζονται σε RAW δεδομένα συμβάντων. Οι μελέτες περιπτώσεων πραγματικής ζωής εξετάζονται και τα σύνολα δεδομένων αναλύονται χρησιμοποιώντας το πλαίσιο ανοιχτού κώδικα του χορού.
14 hours
Overview
This course introduces the student to the Python language. Upon completion of this class, the student will be able to write non trivial Python programs dealing with a wide variety of subject matter domains. Topics include language components, working with a professional IDE, control flow constructs, strings, I/O, collections, classes, modules, and regular expressions. The course is supplemented with many hands-on labs, solutions, and code examples.

After Completing the course students will be able to demonstrate knowledge and understanding of Python Security Principles.
21 hours
Overview
RPA Express is one of the tools in WorkFusion's automation toolkit. RPA (Robotic Process Automation) in general is defined as the automation technique in which simple precoded snippets, similar to macros in Excel/VBA, are used to perform a repetitive task normally performed by a human on an enterprise application.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to identify the key process variables and connect them as they step through the creation of a business flow using RPA Express.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure RPA Express.
- Identify the steps and actions to be recorded by RPA Express.
- Use RPA Express to map out a business flow.
- Create bots to capture and repeat events on a website, desktop or terminal.
- Plan a process automation strategy.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Rule Learner is the principal component of the OpenRules Business Rules Management System. It is used to generate business rules based on existing data.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use Rule Learner to generate rules by combining machine learning and business rules technologies and techniques.

By the end of this training, participants will be able to:

- Extract patterns and classification from large data sets
- Combine different software components and techniques to generate business rules
- Store, manage and optimize business rules in a rules repository

Audience

- Developers
- Data scientists
- System architects

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Rules Learner, please visit: http://openrules.com/rulelearner.htm
14 hours
Overview
Skope-rules is a Python machine learning module built on top of scikit-learn.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use Python skope-rules to automatically generate rules based on existing data sets.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use skope-rules to extract rules from available data.
- Apply skope-rules to carry out classification, particularly useful in supervised anomaly detection, or imbalanced classification.
- Generate rules for classifying new incoming data.
- Fit rules to address real-world problems in fraud detection, predictive maintenance, intrusion detection, insurance application approvals, etc.

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about skope-rules, please visit: https://github.com/scikit-learn-contrib/skope-rules
7 hours
Overview
Signavio Process Manager is an application for modeling and simulating business processes. Its collaboration capabilities allow stakeholders to share and comment on process models and diagrams.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to manage business processes using Signavio.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use drag-and-drop to create consistent, readable models that map an organization’s operations
- Collaboratively document, optimize, and simulate business processes
- Use Signavio to help ensure process compliance
- Use Signavio to optimize business performance

Audience

- Process designers
- Process analyst
- Persons in charge of or interested in process optimization within their organization

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
This 3 days course is aimed to introduce Drools 6 to developers. This course doesn't cover drools integration, performance or any other complex topics.
21 hours
Overview
This 3 days course is aimed to introduce Drools 6 to Business Analysts responsible for writing tests and rules.

This course focuses on creating pure logic. Analysts after this course can writing tests and logic which then can be further integrated by developers with business applications.
21 hours
Overview
The course will cover how to:

- Select, organise and implement a business re-engineering project
- Achieve competitive advantage by capitalising on technology and the use of UML tools
- Maximise customer satisfaction by matching process design to customer needs
- Identify typical symptoms of business process dysfunction
- Redesign workflow and structure successfully within the business
- Ensure the best practice through the application of business patterns
21 hours
Overview
This course has been created for anyone responsible for modelling processes in BPMN 2.0.

It focuses on practical aspects of all BPMN 2.0 specification as well as implementations of common patterns.

It is a series of short lectures followed by exercises: the delegates will have a problem described in English, and will have to create a proper diagram for each problem. After that, the diagrams will be discussed and assessed by the group and the trainer.

This course focuses on understand the BPMN diagrams but also covers basic part of the execution part of BPMN.
14 hours
Overview
Objective:

This training course aims at helping business analysts to learn to model efficiently their business processes using BPMN as well as resources that are handled by their activities. Being conducted by an agile enterprise framework, business analysts learn during this course how to use appropriate BPMN notations and business extensions of UML in order to deal with their "business requirements" and coherently drive underlying design level activities.
28 hours
Overview
Business Process Model and Notation (BPMN), Decision Model and Notation (DMN) and Case Management Model and Notation (CMMN) are three Object Management Group (OMG) standards for processes, decisions, and case modelling. This course provides an introduction to all of them and informs when should we use which.
35 hours
Overview
This course is created for people who have no previous experience in probability and statistics.
28 hours
Overview
BPMN (Business Process Model and Notation) and DMN (Decision Model and Notation) are two OMG (Object Management Group) standards for process modeling and decision making. This training provides an introduction to these standards and how they should be used.
35 hours
Overview
Audience

This course prepares participants to execute business processes with BPMN. It covers graphical representation as well as commonly used attributes of the BPMN 2 elements.

Technology

This course is not platform specific, only elements and attributes covered by OMG specification are covered. By default, it uses jBPM, but any other tool can be used as long as the tool supports BPMN 2.0.

Class format

Participants will follow an example use cases followed by hands-on exercises, so they can execute their process.
7 hours
Overview
η

Bonita ΔΕΑ είναι μια ανοικτή επιχειρηματική διαδικασία και μια σουίτα ροής εργασίας που αποτελείται από τρία κύρια στοιχεία: το Bonita Studio, την Μπονίτα και την πύλη Bonita. Το Bonita χρησιμοποιείται συχνά σε έργα που απαιτούν πολύπλοκες ροές εργασίας, όπως η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι ανθρώπινοι πόροι και η διαχείριση συμβάσεων.

μορφή του μαθήματος

- έμφαση είναι στην πρακτική εξάσκηση.
Οι - έννοιες θα διδάσκονται μέσω δειγμάτων, ασκήσεων και ανάπτυξης με βάση τα χέρια.

Upcoming BPM Courses

Weekend BPM courses, Evening BPM training, BPM boot camp, BPM instructor-led, Weekend BPM training, Evening BPM courses, BPM coaching, BPM instructor, BPM trainer, BPM training courses, BPM classes, BPM on-site, BPM private courses, BPM one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!