BPM Training Courses

BPM Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης BPM (Business Process Management), καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω πρακτικών πρακτικών πώς να κατανοήσουν, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν BPM μέσα σε έναν οργανισμό. Τα μαθήματα BPM περιλαμβάνουν τη θεωρία, τις συζητήσεις περί μελετών περιπτώσεων και την πρακτική εφαρμογή των εννοιών που αποκτήθηκαν σε εργαστηριακό εργασιακό περιβάλλον, οι οποίες στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αυξήσουν την επιχειρησιακή αποδοτικότητα των οργανώσεών τους. Η εκπαίδευση BPM είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

BPM Course Outlines

CodeNameDurationOverview
ruleslearnerIntegrating Machine Learning and Business Rules with Rules Learner14 hoursRule Learner is the principal component of the OpenRules Business Rules Management System. It is used to generate business rules based on existing data.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use Rule Learner to generate rules by combining machine learning and business rules technologies and techniques.

By the end of this training, participants will be able to:

- Extract patterns and classification from large data sets
- Combine different software components and techniques to generate business rules
- Store, manage and optimize business rules in a rules repository

Audience

- Developers
- Data scientists
- System architects

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Rules Learner, please visit: http://openrules.com/rulelearner.htm
bonitabpmBonita BPM for Designers7 hoursBonita BPM is an open-source business process management and workflow suite made up of three major components: Bonita Studio, Bonita BPM Engine and Bonita Portal. Bonita is often used in projects that require complex workflows such as Supply Chain Management, e-Government, Human Resources, and Contract management.

Audience

- Managers, business analysts and process designers who wish to design, validate and simulate a process with Bonita BPM.

Format of the course

- Emphasis is on hands-on practice.
- Concepts will be taught through samples, exercises and hands-on development.
bpobBusiness Process Optimization in Banking21 hoursThis course focuses on holistic, structured approaced to finding bottle necks and optimizing business processes.

It is a practical workshop where participants will be given examples and later will need to solve similar cases during team exercises.

- Using the company experience in process management in other banks / sectors to illustrate the presentation
- Introducing the participants to the different process methodologies (Lean, SIX Sigma) but not full of theory about those methodologies (aim of this training is not to pass the Lean or Six Sigma certifications but to get an awareness of different methodologies to see how we can use part of it in our daily activity)
- The presentation should be oriented mostly on business issues (and not pure IT processes)
droolsdslbaDrools 6 and DSL for Business Analysts21 hoursThis 3 days course is aimed to introduce Drools 6 to Business Analysts responsible for writing tests and rules.

This course focuses on creating pure logic. Analysts after this course can writing tests and logic which then can be further integrated by developers with business applications.
bpmn2Business Process Modelling in BPMN 2.021 hoursThis course has been created for anyone responsible for modelling processes in BPMN 2.0.

It focuses on practical aspects of all BPMN 2.0 specification as well as implementations of common patterns.

It is a series of short lectures followed by exercises: the delegates will have a problem described in English, and will have to create a proper diagram for each problem. After that, the diagrams will be discussed and assessed by the group and the trainer.

This course focuses on understand the BPMN diagrams but also covers basic part of the execution part of BPMN.
aiintrozeroFrom Zero to AI35 hoursThis course is created for people who have no previous experience in probability and statistics.
ubpmbpmn2Understanding Business Process Modeling with BPMN 2.014 hoursThis training course aims at helping business analysts to learn to model efficiently their business processes using BPMN as well as resources that are handled by their activities. Being conducted by an agile enterprise framework, business analysts learn during this course how to use appropriate BPMN notations and business extensions of UML in order to deal with their "business requirements" and coherently drive underlying design level activities.
aiautoArtificial Intelligence in Automotive14 hoursThis course covers AI (emphasizing Machine Learning and Deep Learning) in Automotive Industry. It helps to determine which technology can be (potentially) used in multiple situation in a car: from simple automation, image recognition to autonomous decision making.
bpmndmncmmnBPMN, DMN, and CMNN - OMG standards for process improvement28 hoursBusiness Process Model and Notation (BPMN), Decision Model and Notation (DMN) and Case Management Model and Notation (CMMN) are three Object Management Group (OMG) standards for processes, decisions, and case modelling. This course provides an introduction to all of them and informs when should we use which.
processminingProcess Mining21 hoursProcess mining, or Automated Business Process Discovery (ABPD), is a technique that applies algorithms to event logs for the purpose of analyzing business processes. Process mining goes beyond data storage and data analysis; it bridges data with processes and provides insights into the trends and patterns that affect process efficiency.

Format of the course
The course starts with an overview of the most commonly used techniques for process mining. We discuss the various process discovery algorithms and tools used for discovering and modeling processes based on raw event data. Real-life case studies are examined and data sets are analyzed using the ProM open-source framework.

Audience
Data science professionals
Anyone interested in understanding and applying process modeling and data mining
drools7dslbaDrools 7 and DSL for Business Analysts21 hoursThis 3 days course is aimed to introduce Drools 7 to Business Analysts responsible for writing tests and rules.

This course focuses on creating pure logic. Analysts after this course can writing tests and logic which then can be further integrated by developers with business applications.
drools7intIntroduction to Drools 7 for Developers21 hoursThis 3 days course is aimed to introduce Drools 7 to developers.This course doesn't cover drools integration, performance or any other complex topics.
bpmndmnBPMN and DMN28 hoursBPMN (Business Process Model and Notation) and DMN (Decision Model and Notation) are two OMG (Object Management Group) standards for process modeling and decision making. This training provides an introduction to these standards and how they should be used.
bpmanaBPM for Managers and Analysts Overview14 hoursAudience:

Managers who want to make decisions related to BPM, Business Consultants, Business Analysts, Business Process Engineers, System Analysts, Anyone who is involved in analysing and planning Business Processes.

Course Goals:

- How to increase productivity and effectiveness
- How to increase business process compliance and governance
- How to make a business process more agile and enable it for a change
- How to increase ability to scale best practices across a changing organization
- How to improve communication, cooperation, coordination between teams
- How to improve visibility of process pipeline
- How to make operational forecasts more accurate
- How to increase process throughput
- How to minimize cost of inputs by leading the process actors through the process, and reduce high quality, expensive staff
- How to make new hire ramp-up faster, by making new hires following the business process documentation
jbossJBoss14 hoursJBoss Application Server (JBoss AS) is an open-source, Java application server developed by JBoss, a division of Red Hat Inc.
jbpm7casemgmtJBPM: Case Management with JBPM v714 hoursWhereas BPM is used to model repeatable processes based on clearly defined workflows, Case Management is a technique to represent non-repeatable processes. Unlike BPM, which focuses on process and process optimization, Case Management focuses on data: the capturing, presentation, and modification of data inputs and outputs to assist managers in making better decisions on the fly. JBPM v7 brings together these two disciplines into a single software suite.

In this instructor-led training, participants will learn how to create and manage Cases in JBPM v7 by engaging in live, practical, hands-on exercises and discussions.

By the end of this training, participants will have a firm understanding of when to use Case Management to optimize processes, and will be equipped with the necessary practice to set up, configure, and manage a Case Management system based on JBPM within their own organization.

Audience

- Developers
- Process designers
- Process analyst
- Persons in charge of or interested in process optimization within their organization

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
signavioSignavio Process Manager7 hoursSignavio Process Manager is an application for modeling and simulating business processes. Its collaboration capabilities allow stakeholders to share and comment on process models and diagrams.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to manage business processes using Signavio.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use drag-and-drop to create consistent, readable models that map an organization’s operations
- Collaboratively document, optimize, and simulate business processes
- Use Signavio to help ensure process compliance
- Use Signavio to optimize business performance

Audience

- Process designers
- Process analyst
- Persons in charge of or interested in process optimization within their organization

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
bpmandprocesscontrolBPM and Process Control28 hoursAudience:

Managers who want to make decisions related to BPM, Business Consultants, Business Analysts, Business Process Engineers, System Analysts, Anyone who is involved in analysing and planning Business Processes.
infinInfinispan28 hoursInfinispan is a distributed cache and key-value NoSQL data store software developed by Red Hat.
globalsightGlobalSight: Automate the Localization Process7 hoursGlobalSight is an open-source, Java based application server for automating, streamlining, and managing the localization process.

In this instructor-led, live training, participants will learn about GlobalSight's architecture and functionality as they install, configure and deploy a demonstration server.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the benefits of GlobalSight relative to other Translation Management Systems
- Install GlobalSight server and related components
- Set up GlobalSight to work behind a reverse proxy
- Deploy GlobalSight to a production environment
- Troubleshoot and optimize GlobalSight
- Use GlobalSight's APIs to integrate it with third party applications, including JBPM, etc.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
odmIBM ODM Decision Management21 hoursIBM ODM (a.k.a. WebSphere Operational Decision Manager) is a Business Rule Management System (BRMS). It consists of a central repository and automation engine that allow for the creation, management, testing and governance of business rules and events. Rules and events are stored in the central repository where they can be accessed and modified by individuals and software without the need to rebuild any software.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create, manage and execute business rules as well as how to deploy and manage an instance of IBM ODM Decision Management in a live environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Manage ODM components, including IBM Decision Center and IBM Decision Server
- Manage and execute business rules and events
- Reduce the testing cycle by enabling other software applications to detect and pick up changes to rules
- Combine decision making and change detection tools to facilitate adaptation, auditing, tracing and testing
- Separate business rules from business applications for greater flexibility
- Build easy-to-maintain business rule client applications
- Use Event Designer to build business event projects
- Deploy and test business event applications
- Build a customized dashboard for monitoring business events
- Enable collaboration among architects, developers and administrators for developing and maintaining decision services
- Enable business analysts, policy managers and rule authors develop and maintain an application's decision logic

Audience

- Developers
- Project managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
odmblockchainIBM ODM and Blockchain: Applying Business Rules to Smart Contracts14 hoursSmart Contracts are used to encode and encapsulate the rules for automatically initiating and processing transactions on the Blockchain.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use IBM Operational Decision Manager (ODM) with Hyperledger Composer to implement the business logic of a Smart Contract using business rules.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use ODM's rule engine together with Blockchain to "unbury" rules from the codebase of a Blockchain application
- Set up a system to allow specialist such as accountants, auditors, lawyers, and analysts to define the rules of exchange for themselves
- Use Decision Center as a platform to collaboratively govern rules
- Use ODM's rule engine to update, test and deploy rules without touching the code of the Smart Contract
- Deploy the IBM ODM Rule Execution Server
- Integrate IBM ODM with Hyperledger Composer running on Hyperledger Fabric

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
rpaexpressWorkFusion RPA Express for Intelligent Automation21 hoursRPA Express is one of the tools in WorkFusion's automation toolkit. RPA (Robotic Process Automation) in general is defined as the automation technique in which simple precoded snippets, similar to macros in Excel/VBA, are used to perform a repetitive task normally performed by a human on an enterprise application.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to identify the key process variables and connect them as they step through the creation of a business flow using RPA Express.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure RPA Express
- Identify the steps and actions to be recorded by RPA Express
- Use RPA Express to map out a business flow
- Create bots to capture and repeat events on a website, desktop or terminal
- Plan a process automation strategy

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
openrulesCreating Decision Making Applications with OpenRules14 hoursOpenRules is an open source Business Rules and Decision Management System that allows subject matter experts and software developers to create, test, execute, and maintain enterprise-class decision making applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to configure their own decision management system using a set of packaged components together with available off-the-shelf software.

By the end of this training, participants will be able to:

- Apply a standard methodology and toolset to create an enterprise-level Business Rules Repository.
- Integrate OpenRules with readily available software such as Excel, Google Docs and Eclipse.
- Create cooperative workflows that are accessible to both Business and Technical Analysts
- Create a decision making application that business people can own and manage themselves

Audience

- Business Analysts

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about OpenRules, please visit: http://openrules.com/
scoperulesMachine Learning with Rules using Python skope-rules14 hoursSkope-rules is a Python machine learning module built on top of scikit-learn.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use Python skope-rules to automatically generate rules based on existing data sets.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use skope-rules to extract rules from available data
- Apply skope-rules to carry out classification, particularly useful in supervised anomaly detection, or imbalanced classification.
- Generate rules for classifying new incoming data
- Fit rules to address real-world problems in fraud detection, predictive maintenance, intrusion detection, insurance application approvals, etc.

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about skope-rules, please visit: https://github.com/scikit-learn-contrib/skope-rules
bpmn2funwsBPMN 2.0 Fundamentals and Workshop14 hoursAudience:

Delegates who have an interest in Process Modelling will benefit from attending this business process modeling notation training course including:

- Business and Process Analysts
- Process Designers and Implementers
- Project and Programme Managers
- Anyone involved with business change and transformation.
bpmnumlBusiness Process Modeling using BPMN and UML14 hoursObjective:

This training course aims at helping business analysts to learn to model efficiently their business processes using BPMN as well as resources that are handled by their activities. Being conducted by an agile enterprise framework, business analysts learn during this course how to use appropriate BPMN notations and business extensions of UML in order to deal with their "business requirements" and coherently drive underlying design level activities.
dsguihtml5jsreDesigning Inteligent User Interface with HTML5, JavaScript and Rule Engines21 hoursCoding interfaces which allow users to get what they want easily is hard. This course guides you how to create effective UI with the newest technologies and libraries.

It introduces idea of coding logic in Rule Engines (mostly Nools and PHP Rules) to make it easier to modify and test. After that the courses shows a way of integrating the logic on the front end of the website using JavaScript. Logic coded this way can be reused on the backend.
bpmessBPM Essentials21 hoursThis BPM training will teach you how to automate and manage a broad range of business workflows. We will examine the automation steps within a typical process in which work items are passed from one participant to another for action, according to a set of business rules. You will obtain firsthand guidance on automated monitoring best practices as well as tips and tricks for efficient governance practices.

At course completion, you will be able to:

- Understand the key terms and concepts in BPM
- Use major methodologies and techniques for implementing BPM
- Define the various technologies that support BPM
- Learn to discriminate between process and rules requirements
- Map written business cases into process areas and rule sets
- Understand variations in strategies between rules-centric and process centric approaches
- Develop business intelligence from process description & rule sets
brmsdroolsBusiness Rule Management (BRMS) with Drools7 hoursThis course is aimed at enterprise architects, business and system analysts and managers who want to apply business rules to their solution. With Drools, you can write your business rules using almost natural language, therefore reducing the gap between business and IT.

Upcoming BPM Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
BPM for Managers and Analysts Overview - Nicosia, Jacovides TowerTue, 2019-03-12 09:303500EUR / 4100EUR
BPM for Managers and Analysts Overview - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Wed, 2019-04-03 09:303500EUR / 4100EUR
BPM for Managers and Analysts Overview - Πάτρα (Patras) Thu, 2019-04-04 09:303500EUR / 4100EUR
BPM for Managers and Analysts Overview - Αθήνα (Athens), AcropolisThu, 2019-04-11 09:303500EUR / 4100EUR
BPM for Managers and Analysts Overview - Nicosia, Jacovides TowerWed, 2019-05-01 09:303500EUR / 4100EUR
Weekend BPM courses, Evening BPM training, BPM boot camp, BPM instructor-led, Weekend BPM training, Evening BPM courses, BPM coaching, BPM instructor, BPM trainer, BPM training courses, BPM classes, BPM on-site, BPM private courses, BPM one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!