Soft Skills Training Courses

Soft Skills Training Courses

Οι μαθήτριες κατάρτισης με επίκεντρο το μάθημα Soft Skills (επίσης γνωστές ως δεξιότητες των ανθρώπων, διαπροσωπικές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες και μεταβιβάσιμες δεξιότητες) καταδεικνύουν μέσω συζήτησης και ασκήσεων πώς κατανοούν τη δυναμική των ανθρώπινων σχέσεων σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον και πώς να εφαρμόζουν τεχνικές Soft Skills , συνήθειες και νοοτροπίες για τη βελτίωση των σχέσεων καθώς και των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στην εργασία και τη ζωή. Η κατάρτιση Soft Skills είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Soft Skills Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
Audience

Staff who need to be fully prepared to deliver high quality Coaching sessions

- To individual members of their own staff
- To their teams
- To individuals who are not directly connected to their own teams but who would value their independent – and non-judgemental - input

Format of the course

A combination of:

- Facilitated Discussions
- Delegate Coaching sessions – with full feedback

By the end of the course, delegates will be able to:

- Define “Coaching” and explain in detail the use of Coaching to improve individual and team performance – particularly relating its use to understanding the reasons behind (and rectifying) under-performance
- Deliver meaningful Coaching Sessions
21 hours
A customer care strategy plays an important role in building customer satisfaction, helping you to retain loyal customers and increase levels of repeat business. Through good customer service you gain the client’s trust, enhance the company’s image and strengthen your competitive advantage in the market. This course focuses on strategies and skills for building lifelong customer relationships by developing valuable and effective customer-care strategies. Satisfied customers may, through conversations and story-telling, become voluntary ambassadors for your company and are highly likely to recommend your services to others. This workshop will also help participants communicate effectively, appropriately and clearly in all situations.

OBJECTIVES

- Developing competencies in the area of professional customer care
- Increasing the efficiency of communication with customers
- Attaining the knowledge of how to get to the underlying needs and expectations of customers
- Building strong and sustainable relationships with clients
- Expanding the positive image of the company in the market
- Identifying, reducing, and overcoming objections and barriers
- Learning about personalities and communication preferences when dealing with clients
- Establsihing the ability to create an open environment for communication
- Developing skills to communicate clearly and effectively
- Identifying barriers to effective communication
- Mastering body language and non-verbal communication

METHODS

- Role-playing
- Self-assessment tests
- Exercises in groups
- Individual work
- Practice sessions
- Lectures
- Discussions

LEARING OUTCOMES

At the completion of this course, participants will be able to:

- Adopt a focused customer care strategy
- Identify key customer issues
- Build the professional image of the company
- Adapt to specific customer behaviour styles
- Increase customer loyalty through exceptional customer service
- Develop communication abilities with clients
- Use techniques to build relationships
- Develop a personal action plan to improve customer service skills
- Show gestures of generosity and high quality customer care
- Use techniques to deal with difficult situations
- Recognise barriers to the delivery of outstanding customer service
14 hours
This two day course is designed for people who want to achieve better outcomes from their negotiations with customers, suppliers and colleagues. It teaches the skills and tactics used by effective negotiators and builds the confidence needed to succeed.

Delegates learn the different negotiating styles and how to maximise their personal power while protecting important relationships. The course is highly participative with a combination of lecture, discussion, coaching and exercises.
14 hours
In an increasingly globalised world, we work in more multicultural environments where conflicts between individuals and groups are possible. The fundamental belief behind conflict resolution is that conflicts are unavoidable but that they are manageable.

Assertiveness, self-confidence, negotiation ability, interpersonal and other skills are pivotal in supporting conflict resolution. In our everyday life, we encounter many occasions where we consciously or unconsciously (with family members, friends, clients, business partners) manage conflicts. Mastering conflict resolution helps to resolve conflicts effectively, as well as helping us to communicate better, persuade efficiently, improve business results as well as enhancing organisational and personal behavior and performance.

This course offers a mix of theories and concepts, combined with group exercises and individual activities to enable delegates to share ideas and develop their skills.

Objectives:

- To understand the fundamentals and nuances of conflicts in organizations
- To explore key concepts, factors, theories, types, and models in conflict resolution
- To discover the personality types, leadership styles supporting negotiation skills
- To learn the art of assertiveness and self-confidence
- To experiment, experience and practice conflict resolutions
7 hours
This course is aimed at people who are about to begin or have just begun a professional career in industry. Designed to build an understanding and appreciation of the corporate workplace, the expectations and behaviours that post graduates will face when starting their career.

Following the course, a mentor will be assigned for a period of 6 months whereby upto 6 meetings will take place (via phone, skype, etc) on a 1-2-1 basis. The purpose of these meetings will be defined between the mentor and the mentee ahead of each session and will be focused on the issues that are most important to the mentee at the time.
4 hours
Overview:

There are Five stages in the Design Thinking (DT) process (empathize, define the problem, ideate, prototype, test).

In an increasingly complex world, we deal with problems that may need special approaches. Design Thinking helps deal with complex problems. Mastering design-thinking helps to deal with complex problems effectively, communicate better, persuade efficiently, improve business results and enhances organizational and personal behavior and performance.

- How DT works: learn from people and problem, find patterns, design model (model drift), test the model, evaluate the model and re-engineer.
- Relationship between DT, innovation and entrepreneurship.
- DT methods and tools: persona, stakeholder map, customer journey map, service blueprint, business model innovation.
- Application of DT: design mindset, disruptive innovation, iterative approach, agile estimation technique, critical thinking, problem solving, teamwork, leadership readiness, communication skills, technology savvy, forward thinking, intercultural and ethical competency, emotional intelligence, self-awareness, negotiating skills, conflict resolution.

Objectives:

- To understand the fundamentals and nuances of DT
- To explore key concepts, factors, theories, types, and models in DT
- To experiment, experience and practice DT

Delivery:

This is a 1 day (4 hours) training course and consists of:

- lectures (40% - presentation of theories, concepts, models, and interactions),
- group exercises (30% - group dynamics, games, group discussion, and mock-conflict resolution exercises),
- individual activities (15% - writing, designing and peer discussion)
- and others (15% - videos, reading).

Note: due to the nature of this course there is a minimum group size of 3
14 hours


INTRODUCTION

International Business Etiquette is not about rules & regulations but is particularly important for personal working or traveling for business.

Knowledge of international business etiquette is relevant for conducting meetings, building relationships with others and demonstrating respect for local culture.

In the business world, good business etiquette means that you act professionally and exercise proper manners when engaging with others in your profession.

OBJECTIVE

This course is design to enhance and Benefits Professional on the following .

- Enhanced Personal & Professional image.
- Mastering International Protocol & personal diplomacy.
- Proficiency and competence in various forms of corporate and diplomatic communication.
- Increased self-confidence in official, formal and informal contacts.
- Sharpened professional communication skills.
- Increased confidence in public relations.
- Perfected understanding of formal and informal dress, including evening attire.
- Enhanced ability to work in international environment, understanding key elements of cross-cultural communication and refined competence in contacts with partners’ from all over the world.
14 hours
INTRODUCTION

China: a developing country and the world’s second largest economy. China’s rapid market transformation and economic expansion supported by a series of government reforms is now an attractive destination to do business and seek jobs opporrtunites. .

Chinese business culture and etiquette can be a little different than Western business practices. As you start to seek jobs opportunities or expand your business in China, it is important to have at least a basic understanding of Chinese business culture and etiquette. Knowing and practicing common customs will also help you relax, avoid embarrassment, and focus on building success.

When it comes to Chinese business etiquette, there is just one overarching rule:

When in China, do as the Chinese do!

The main learning and development objectives is to lean and gain new skills knowledge in Chinese Business Culture and Social etiquette that helps Corporate Representatives, Professionals to do a job well in China.
21 hours
INTRODUCTION

- Have you ever felt unsure of yourself in social situations?
- Are you concerned about how to address people or how to propose a toast?
- Where to seat your VIP or even which fork to use?
- Although having proper protocol and etiquette may go by unnoticed, its absence will be duly noted

In this course you will learn

- How to handle social situations with grace and ease.
- You will also experience and learn the art of dining etiquette,
- In a real restaurant setting.

You will learn how to handle all types of crockery and cutlery at casual and formal gatherings and experience special foods without embarrassment.

Whether you are in charge of a social occasion or attending one, you can be a gracious host and appreciative guest!
14 hours
This course is designed to help Managers and Executives understand the Important and organizational of Press Conference. Participants will be introduced to the important of Press Conference, tools such as understanding the media, building a relationship with the media, writing press releases, preparing press kits, organizing a press conference, and dealing with media interviews. The interactive workshop will also provide useful tips on how to establish and enhance an organization’s responsiveness to the media and how to maintain good relations with media representatives and organizations.

Objectives.

• Developing competencies in the area of organizational of Press Conference

• Increasing the efficiency of Managing Press Conference and Media Enquiries

• Attaining the knowledge of how to get to the underlying needs and expectations of journalist

• Building strong and sustainable relationships with members of the press or media

• Expanding the positive image of the company in the market

• Identifying, reducing, and overcoming objections and barriers

• Developing skills to communicate clearly and effectively

Training Benefits.

• Those who are interested in harnessing the power of public relations to better achieve organizational

goals

• Managers/Executives who need to establish and maintain effective media relations

• Those who need to gain a better understanding of PR tools like press releases, press kits and press

conferences

• Those who wish to learn how to handle media interviews to achieve positive results
14 hours
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at HR professionals who wish to use analytical methods improve organisational performance. This course covers qualitative as well as quantitative, empirical and statistical approaches.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at HR professionals and recruitment specialists who wish to use analytical methods improve organisational performance. This course covers qualitative as well as quantitative, empirical and statistical approaches.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hours
Stress is so prevalent in our culture it has almost become a badge of honour. Back to back meetings, competing priorities, working late into the evening are just a few things considered normal. How often are you experiencing signs of distress: inability to eat without pain, stomach upsets or cramps, headaches, imposter syndrome and other low self-worth beliefs. It's time to take a stress detox.
7 hours
By the end of this training, participants will be able to:

- Develop a stronger idea on the different approaches towards contemporary delivery of learning.
- Able to link the current delivery to new and fresh approaches in learning delivery.
- Devise an adaptive and proactive curriculum that would maximize digitization and all its benefits.
- Lead the organization in the application of digital transformation towards learning

Format of the Course

- Instructor Led Training through Online Delivery
- Interactive Planning with Outputs
- Digital Icebreakers
- Course Works
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at HR managers, business teams, and individuals of an organization who wish to work through their diversity and attain efficacy on a personal and professional level.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basic psychological concepts behind the MBTI Instrument.
- Perceive their own personality type and its impact on the workplace.
- Manage personality weaknesses and foreground strengths.
- Identify other MBTI personality types in the workplace and collaborate accordingly.
- Manage differences between teammates and build better connections.
4 hours
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at newly-hired employees and organizational teams who wish to connect with the company's identity, establish a wholesome work environment, and strengthen their collaborative spirit.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand company values and recognize them as cornerstones of organizational culture.
- Build a positive atmosphere among co-workers, employers, and clients.
- Apply the core values they learned for the accomplishment of project goals.
- Appreciate the role of company goals for overall character development.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at teams who wish to assess, manage, and evaluate individual and team EQ.

By the end of this training, participants will be able to:

- Measure individual EQ to understand how to interact better with their colleagues.
- Understand other people's emotions and behavioral styles to improve relationships with teammates.
- Use emotional intelligence to form a positive and productive work environment.
- Use emotional intelligence to handle change and conflict at work.
7 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at managers and executives who wish to implement the right tools, skills, and methodologies to manage remote teams.

By the end of this training, participants will be able to:

- Explore remote leadership, structures, and components to successfully adapt a remote work setup.
- Develop trust, goals, culture, and teamwork to create an effective and productive remote team.
- Use existing tools and technologies to improve virtual communication and collaboration.
- Implement goal setting and project management methods to measure the performance of a remote team.
21 hours
Who should attend

Individual contributors, Managers, Team leaders, whose success depends on their ability to communicate clearly, to be understood and to influence how another person performs, and create positive working relationships.

Course description

Individual and team success depends upon the ability of individuals to communicate with others, face to face, as well as virtually. Every interaction with another person determines how you are perceived and every interaction is an opportunity to develop trust and exert positive influence. Whether presenting one to one or to an audience of one thousand, conveying information to a project team or delivering a difficult message, communicating effectively is one of the most powerful skills for achieving your objectives.

This course develops your ability to focus on your outcome, tune in to your audience and develop your message for clarity and impact. Your ability to create an environment for open discussion and ongoing dialogue is crucial for communication success. The communications skills covered in this course will increase your ability to exercise choice and control for every type of conversation, influence with out authority and improve quality of relationships and productivity.
14 hours
If you want to:

- understand why some people do not respond to what you say to them,
- improve your relationship with your spouse, children, boss, co-worker, etc...
- expand the scope of their personal skills in communication with other people,
- learn how to quickly feel better, safer, quieter and just as you like,
- make other people interested in your own person and to make them to like you

this course is for you!

Communication tools that you learn are from different fields of NLP, psychology, psychotherapy, hypnotherapy. This accumulated knowledge based on the latest research and developments in these areas. Hundreds of hours of study, reading, listening and viewing materials, books and movies, and psychological consultations available in the form of a lecture with exercises.
14 hours
Goal

The training will be to review and improve the competencies needed to achieve their business objectives in terms of both individual work and teamwork, particularly through the acquisition of skills by the participants such as:

- Building an effective communication style with others
- Practical analysis of the barriers of communication and active techniques to prevent their occurrence
- Building support assembly relationships
- Effective team work
- Awareness of mutual influence in relation team-unit and unit-team
- The ability to use a variety of techniques to manage conflict
- Change their attitudes and behavior modeling constructive (eg assertive posture)

Method of work

The training is designed as an interactive, where participants share is over 80% of the time. Each session follows a similar dynamic: opening a new exercise habits (to build awareness), mini-lecture on the techniques (knowledge), practicing new tactics and techniques (skills). After the close of each session, participants receive support materials for sessions discussed.

Practical material is summed giving a mini lecture explaining the theoretical basis and fundamental psychological mechanisms which participants experience while working on the training room.
14 hours
Purpose of training:

For all striving to effectively and efficiently deal with conflict situations. Training for people who want to develop their skills in using the conflict in the work of the team who aim to develop the ability to apply strategies, methods and techniques of conflict management.

Benefits of training course:

Using the methods and techniques to solve conflict situations, effective conflict management, effective communication in conflict situations, skillful preparation of the analysis needs of the parties of the conflict and the formulation of the problem, the use of stress management skills, emotional and assertive techniques in resolving such conflicts.

Skills acquired during the training:

- communicate effectively in conflict situations
- identify sources of conflict
- analysis of the needs of the parties to the conflict and the formulation of the problem
- using the methods and techniques to solve conflicts
- to the principles of assertiveness and managing emotions in conflict resolution
- application of the principles of assertive resist tampering
- appropriate behavior in conflict
- implement these stress management, emotional

Training method:

lectures, simulations, case studies, role playing, giving feedback to participants
14 hours
Purpose of the course:

For management: team leaders, managers are beginning their career paths and high-potential employees are selected for development. Training is also a prelude to the development of individual leadership roles and human resource management.

Benefits of completion of the course:

Increase the efficiency of team management, effective decision making related to managerial functions, appropriate selection of leadership style to the team situation, business growth, strengthen conflict resolution skills, gain time management skills.

Metoda szkolenia:

short thematic lectures, individual exercises, simulations, case studies, role plays
14 hours
Audience

Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:

- Their colleagues
- Their bosses
- Their internal and external customers and stakeholders

Format of the course

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and
- Case Studies

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
- Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
- Manage their internal and external customers and stakeholders
14 hours
Audience

Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:

- Their colleagues
- Their bosses
- Their internal and external customers and stakeholders

Format of the course

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and Case Studies

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
- Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
- Manage their internal and external customers and stakeholders
- Explain how to deal with the difficult situations they may encounter in the office
21 hours
Audience

- Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Influencing and Avoiding Conflict with :

- Their colleagues
- Their bosses
- Their internal and external customers and stakeholders

Course Objectives

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
- Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
- Manage their internal and external customers and stakeholders

Format

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and
- Case Studies
7 hours
A highly participative course involving individual and group discussions and skills practice to enable delegates to share ideas and develop their skill levels.

Audience

Anyone who is looking to enhance their assertiveness skills

Aim

This course aims to raise confidence and increase the delegate’s ability to communicate confidently and assertively with colleagues and customers.

Objectives

By the end of the programme the participants will:

- Understand and overcome the barriers to being assertive
- Recognise behaviour traits within yourself and others and learn effective strategies for managing them
- Communicate effectively with a wide range of people to achieve a win-win situation wherever possible
- Effectively manage difficult situations.
7 hours
The Team Roles identified by Dr Meredith Belbin are used extensively in organisations worldwide. This course will guide you through the Team Roles theory to help identify ways to use your strengths to your advantage and manage your weaknesses as best you can. The course is suitable for individuals who want to learn to function better in, or improve their management of, teams. It is also ideal for existing teams, who, together, can examine ways to work more effectively in their specific environment.
21 hours
Audience

Staff who need to be fully aware of the issues surrounding People and Team Management for:

- Themselves
- Their colleagues (peers)
- Their bosses
- Their team members
- Their internal and external customers and stakeholders

Format of the course

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and
- Case Studies

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
- Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
- Appreciate how to manage, motivate and develop their team members
- Manage their internal and external customers and stakeholders
- Explain how to deal with the difficult situations they may encounter in the office

Last Updated:

Upcoming Soft Skills Courses

Online Soft Skills courses, Weekend Soft Skills courses, Evening Soft Skills training, Soft Skills boot camp, Soft Skills instructor-led, Weekend Soft Skills training, Evening Soft Skills courses, Soft Skills coaching, Soft Skills instructor, Soft Skills trainer, Soft Skills training courses, Soft Skills classes, Soft Skills on-site, Soft Skills private courses, Soft Skills one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions