Soft Skills Training Courses

Soft Skills Training Courses

Οι μαθήτριες κατάρτισης με επίκεντρο το μάθημα Soft Skills (επίσης γνωστές ως δεξιότητες των ανθρώπων, διαπροσωπικές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες και μεταβιβάσιμες δεξιότητες) καταδεικνύουν μέσω συζήτησης και ασκήσεων πώς κατανοούν τη δυναμική των ανθρώπινων σχέσεων σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον και πώς να εφαρμόζουν τεχνικές Soft Skills , συνήθειες και νοοτροπίες για τη βελτίωση των σχέσεων καθώς και των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στην εργασία και τη ζωή. Η κατάρτιση Soft Skills είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Soft Skills Course Outlines

CodeNameDurationOverview
297Assertiveness7 hoursA highly participative course involving individual and group discussions and skills practice to enable delegates to share ideas and develop their skill levels.

Audience

Anyone who is looking to enhance their assertiveness skills

Aim

This course aims to raise confidence and increase the delegate’s ability to communicate confidently and assertively with colleagues and customers.

Objectives

By the end of the programme the participants will:

- Understand and overcome the barriers to being assertive
- Recognise behaviour traits within yourself and others and learn effective strategies for managing them
- Communicate effectively with a wide range of people to achieve a win-win situation wherever possible
- Effectively manage difficult situations.
InfluenceInfluence in Action14 hoursPfizer, Hewlett Packard, DellEMC and VMware have benefited from this programme, developing a better balance in their influencing style and demonstrating a resilient response to challenges in the work place. If you want to : • Create high-performing work teams • Consistently win contracts from pitching • Successfully negotiate the best deals • Build shareholder value, year on year... then you need our influencing programme
advppstAdvanced PowerPoint for sales teams7 hoursThe course is dedicated to sales teams. It focuses on leveraging PowerPoint's functions that aid in the sales process, ie. how to show data effectively, how not to over-clutter slides, and what to focus on in a sales deck.
advyldshpAdvisory & Leadership Skills14 hoursThis course is part of the Data Scientist skill set (Domain: Advisory & Leadership).
pptfinanceCreating Slide Decks for the Financial World7 hoursThis course will give you the knowledge about how to present finance information (numbers) in PowerPoint and not just the presentations skills itself. You will be able to present finance information in more professional way.
advprsntDelivering Impressive Presentation Decks - Social Skills Workshop14 hoursObjective:

Improving the ability to prepare an attractive presentation using Powerpoint and other tools

Addressees:

Sales representatives, consultants, research and teaching staff, managers, teachers, corporate employees, SMEs and public institutions, for which the challenge is to stand in front of a group of people, say to them, arousing interest
advppAdvanced Slide Design in PowerPoint7 hoursThis course is aimed at anyone wanting to work more efficiently in PowerPoint when creating slides and to learn the basics of presenting them.
ccarestrCustomer Care Strategy21 hoursA customer care strategy plays an important role in building customer satisfaction, helping you to retain loyal customers and increase levels of repeat business. Through good customer service you gain the client’s trust, enhance the company’s image and strengthen your competitive advantage in the market. This course focuses on strategies and skills for building lifelong customer relationships by developing valuable and effective customer-care strategies. Satisfied customers may, through conversations and story-telling, become voluntary ambassadors for your company and are highly likely to recommend your services to others. This workshop will also help participants communicate effectively, appropriately and clearly in all situations.

OBJECTIVES

- Developing competencies in the area of professional customer care
- Increasing the efficiency of communication with customers
- Attaining the knowledge of how to get to the underlying needs and expectations of customers
- Building strong and sustainable relationships with clients
- Expanding the positive image of the company in the market
- Identifying, reducing, and overcoming objections and barriers
- Learning about personalities and communication preferences when dealing with clients
- Establsihing the ability to create an open environment for communication
- Developing skills to communicate clearly and effectively
- Identifying barriers to effective communication
- Mastering body language and non-verbal communication

METHODS

- Role-playing
- Self-assessment tests
- Exercises in groups
- Individual work
- Practice sessions
- Lectures
- Discussions

LEARING OUTCOMES

At the completion of this course, participants will be able to:

- Adopt a focused customer care strategy
- Identify key customer issues
- Build the professional image of the company
- Adapt to specific customer behaviour styles
- Increase customer loyalty through exceptional customer service
- Develop communication abilities with clients
- Use techniques to build relationships
- Develop a personal action plan to improve customer service skills
- Show gestures of generosity and high quality customer care
- Use techniques to deal with difficult situations
- Recognise barriers to the delivery of outstanding customer service
sevenhabitsHabits of Highly Effective People7 hoursOpportunity & growth happens ‘outside the comfort zone’. In this training, participants will engage in interactive and lively discussions to reflect on and enhance the mindset and skill of embracing change & growth.

Through a series of discussions, exercises and team activities participants will learn to identify their individual ‘Comfort Zones’and apply the right thinking and techniques to push beyond these zones to discover new opportunities.

"Effective people embrace change and discover opportunity!"

This course is made up of a combination of facilitated discussions, team activities, participant presentations and active and continuous feedback from the trainer.
intrcgovIntegrated Risk & Corporate Governance35 hoursOverview

Across the globe regulators are increasingly linking the amount of risk taken by a bank to the amount of capital it is required to hold and banks and financial services are increasingly being managed on risk-based management practices. The banks, their products, the regulations and the global market are becoming increasingly complex, driving ever greater challenges in effective risk management. A key lesson of the banking crisis of the last five years is that risks are highly integrated and to manage them efficiently banks have to understand these interactions.

Key features include:

- the explanation of the current risk-based regulations
- detailed review of the major risks faced by banks
- industry best practices for adopting an enterprise approach to integrating risk management across an entire organisation
- using governance techniques to build a group wide culture to ensure everyone takes an active role in managing risks in line with the banks strategic objectives
- what challenges could be faced by risk managers in the future.

The course will make extensive use of case studies designed to explore, examine and reinforce the concepts and ideas covered over the five days. Historical events at banks will be used throughout the course to highlight how they have failed to manage their risks and actions that could have been taken to prevent loss.

Objectives

The objective of this course is to help bank management deliver an appropriate integrated strategy for managing the complex and changing risks and regulations in today’s international banking environment. Specifically this course aims to give senior level management an understanding of:

- major risk within the financial industry and the major international risk regulations
- how to manage a bank’s assets and liabilities whilst maximising return
- the interaction between risk types and how banks use an integrated approach for their management
- corporate governance and the best practice approaches to managing the diverse interests of the stakeholders
- how to develop a culture of risk governance as a tool for minimising unnecessary risk taking

Who should attend this seminar

This course is intended those who are new to integrated risk management, senior management responsible strategic risk management, or those who wish to further their understanding of enterprise risk management. It will be of use to:

- Board level bank management
- Senior managers
- Senior risk managers and analysts
- Senior directors and risk managers responsible for strategic risk management
- Internal auditors
- Regulatory and compliance personnel
- Treasury professionals
- Asset and liability managers and analysts
- Regulators and supervisory professionals
- Suppliers and consultants to banks and the risk management industry
- Corporate governance and risk governance managers.
lineLeadership in the new economy21 hoursAt the end of the course, the participants should be able to:

-

Acquire an understanding of self-mastery as a foundation for inspiring leaders

-

Strengthen and sustain their execution capabilities and contribute to the creation of a high performance culture

-

Lead cultural transformation and change processes in their respective areas of influence using emotional intelligence and change management tools
Negskills0017Negotiation Skills14 hoursThis two day course is designed for people who want to achieve better outcomes from their negotiations with customers, suppliers and colleagues. It teaches the skills and tactics used by effective negotiators and builds the confidence needed to succeed.

Delegates learn the different negotiating styles and how to maximise their personal power while protecting important relationships. The course is highly participative with a combination of lecture, discussion, coaching and exercises.
ConResBeConflict Resolution, Assertiveness and Self Confidence14 hoursIn an increasingly globalised world, we work in more multicultural environments where conflicts between individuals and groups are possible. The fundamental belief behind conflict resolution is that conflicts are unavoidable but that they are manageable.

Assertiveness, self-confidence, negotiation ability, interpersonal and other skills are pivotal in supporting conflict resolution. In our everyday life, we encounter many occasions where we consciously or unconsciously (with family members, friends, clients, business partners) manage conflicts. Mastering conflict resolution helps to resolve conflicts effectively, as well as helping us to communicate better, persuade efficiently, improve business results as well as enhancing organisational and personal behavior and performance.

This course offers a mix of theories and concepts, combined with group exercises and individual activities to enable delegates to share ideas and develop their skills.

Objectives:

- To understand the fundamentals and nuances of conflicts in organizations
- To explore key concepts, factors, theories, types, and models in conflict resolution
- To discover the personality types, leadership styles supporting negotiation skills
- To learn the art of assertiveness and self-confidence
- To experiment, experience and practice conflict resolutions
unicorpUniversity to Industry – preparing for the transition7 hoursThis course is aimed at people who are about to begin or have just begun a professional career in industry. Designed to build an understanding and appreciation of the corporate workplace, the expectations and behaviours that post graduates will face when starting their career.

Following the course, a mentor will be assigned for a period of 6 months whereby upto 6 meetings will take place (via phone, skype, etc) on a 1-2-1 basis. The purpose of these meetings will be defined between the mentor and the mentee ahead of each session and will be focused on the issues that are most important to the mentee at the time.
pptpresentationsellDelivering a PowerPoint Presentation that Sells14 hoursIn this instructor-led, live training, participants will learn how to prepare and deliver a convincing PowerPoint presentation. From technical preparation to skillful delivery, each essential point is covered in this interactive workshop.

By the end of this training, participants will be able to:

- Apply the right mindset for delivering a powerful and convincing presentation
- Practice effective communication techniques to enhance a presentation
- Prepare PowerPoint slides that complement and strengthen a presentation
- Create a connection with the audience that facilitates trust and enables the sale of an idea, proposal, product or service

Audience

- Leaders and Managers
- Engineers
- Researchers
- Consultants
- Persons with little or no business background
- Persons preparing to propose an idea or proposal

Format of the Course

- Workshop format with lots of exercises and practice in a lively and engaging environment.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange
desthiDesign Thinking4 hoursOverview:

There are Five stages in the Design Thinking (DT) process (empathize, define the problem, ideate, prototype, test).

In an increasingly complex world, we deal with problems that may need special approaches. Design Thinking helps deal with complex problems. Mastering design-thinking helps to deal with complex problems effectively, communicate better, persuade efficiently, improve business results and enhances organizational and personal behavior and performance.

- How DT works: learn from people and problem, find patterns, design model (model drift), test the model, evaluate the model and re-engineer.
- Relationship between DT, innovation and entrepreneurship.
- DT methods and tools: persona, stakeholder map, customer journey map, service blueprint, business model innovation.
- Application of DT: design mindset, disruptive innovation, iterative approach, agile estimation technique, critical thinking, problem solving, teamwork, leadership readiness, communication skills, technology savvy, forward thinking, intercultural and ethical competency, emotional intelligence, self-awareness, negotiating skills, conflict resolution.

Objectives:

- To understand the fundamentals and nuances of DT
- To explore key concepts, factors, theories, types, and models in DT
- To experiment, experience and practice DT

Delivery:

This is a 1 day (4 hours) training course and consists of:

- lectures (40% - presentation of theories, concepts, models, and interactions),
- group exercises (30% - group dynamics, games, group discussion, and mock-conflict resolution exercises),
- individual activities (15% - writing, designing and peer discussion)
- and others (15% - videos, reading).

Note: due to the nature of this course there is a minimum group size of 3
strsmngtStress Management and Prevention7 hoursA ημερήσια πορεία στη διαχείριση στρες και την πρόληψη
sdtpmlStrategic Development: Thinking, Planning, Management and Leadership35 hoursOverview

This 5-day course will help delegates develop their strategic thinking, planning and management skills including the tactical and operational requirements for successful implementation in a banking environment. The course will deal with the tough issues of conflict management, managing change, what makes a good leader and how to motivate a team. Using interactive case studies as well as sector examples, delegates will be encouraged to share experiences and challenges to help build practical and work focused solutions which they can take back and actually use.

The core objective of the programme is to equip the executives with the skills to scan the business environment to uncover profitable business opportunities as well as develop strategies for gaining competitive advantage in an increasingly competitive business environment. Amongst others, the programme will also provide insight on leadership the best practices and behaviors that will strengthen the capacity of the executives to handle the complexities and uncertainties of managing a high performance financial institution.

Learning Objectives

After attending this course, delegates will be able to:

- Describe the main problems that are faced by a large bank;
- Explain the various approaches to organisational development planning;
- Analyse the current business environment and influences affecting the organisation;
- Analyse resources within and external to the organisation;
- Explain the various approaches to managing strategy and it place in the business plan;
- Evaluate the alternative development strategies so as to recommend the one(s) most suited to the needs of the firm.
- Apply a deeper understanding of strategic development plans;
- Discuss objectively the risks, benefits and costs that accompany the implementation of the new strategy including managing conflict in a team;
- Define approaches to managing the identified risks;
- Analyse the potential impacts on his or her firm (both positive and negative) that will result from implementing the new strategy;
- Design policies, systems and processes to successfully implement the emergent strategic plans;
- Cover the key steps in change management

Who Should Attend

- Product/Service Managers
- Newly appointed as well as established Managers and Team Leaders
- Heads of Operations
- Senior Bank Managers
- Human Resource Managers
- Operations Managers
- Marketing Managers

Methodology
The course consists of facilitated workshops, supplemented by case studies drawn from a combination of published real life examples and/or practical experience. There will also be opportunities for attendees to work in small groups to synthesise ideas and strategies and to apply the material in the context of their own organisations/departments. Open forum discussions will also be a key element.
advmsppAdvanced MS PowerPoint7 hoursThis course aims to improve PowerPoint skills of the trainees by practical exercises supported by relevant theory. It’s designed for everyone, mostly presentation designers, but also conference speakers and team-meeting presenters.
coachCoaching Skills7 hoursAudience

Staff who need to be fully prepared to deliver high quality Coaching sessions

- To individual members of their own staff
- To their teams
- To individuals who are not directly connected to their own teams but who would value their independent – and non-judgemental - input

Format of the course

A combination of:

- Facilitated Discussions
- Delegate Coaching sessions – with full feedback

By the end of the course, delegates will be able to:

- Define “Coaching” and explain in detail the use of Coaching to improve individual and team performance – particularly relating its use to understanding the reasons behind (and rectifying) under-performance
- Deliver meaningful Coaching Sessions
862Building an Effective Team with Belbin Team Roles7 hoursThe Team Roles identified by Dr Meredith Belbin are used extensively in organisations worldwide. This course will guide you through the Team Roles theory to help identify ways to use your strengths to your advantage and manage your weaknesses as best you can. The course is suitable for individuals who want to learn to function better in, or improve their management of, teams. It is also ideal for existing teams, who, together, can examine ways to work more effectively in their specific environment.
commtmCommunicating and Influencing For Team Members14 hoursAudience

Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:

- Their colleagues
- Their bosses
- Their internal and external customers and stakeholders

Format of the course

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and
- Case Studies

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
- Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
- Manage their internal and external customers and stakeholders
commtm2Communicating and Influencing - For Managers and Team Leaders14 hoursAudience

Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:

- Their colleagues
- Their bosses
- Their internal and external customers and stakeholders

Format of the course

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and Case Studies

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
- Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
- Manage their internal and external customers and stakeholders
- Explain how to deal with the difficult situations they may encounter in the office
pplteammanPeople and Team Management21 hoursAudience

Staff who need to be fully aware of the issues surrounding People and Team Management for:

- Themselves
- Their colleagues (peers)
- Their bosses
- Their team members
- Their internal and external customers and stakeholders

Format of the course

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and
- Case Studies

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
- Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
- Appreciate how to manage, motivate and develop their team members
- Manage their internal and external customers and stakeholders
- Explain how to deal with the difficult situations they may encounter in the office
pemmPersonal Efficiency and Managing Meetings7 hoursAudience

Managers, Team Leaders and staff members who feel that:

- They are attending too many meetings
- Their time is being “stolen” by other people
- They cannot get to the bottom of their day’s work because of a lack of planning, foresight or prioritisation

Format of the course

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and Case Studies

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage meetings effectively – respecting the time pressures of those whom they invite to meetings
- Follow the standard processes for calling, managing and preparing the output of meetings
- Appreciate more widely some of the ways of managing themselves and their time more efficiently: to work smarter not harder…
presconfPresenting with Confidence21 hoursAudience

Staff who need to be fully prepared to deliver presentations:

- To their teams
- To clients
- To other audiences internal to the company
- To other audiences external to the company

Format of the course

A combination of:

- Facilitated Discussions
- Delegate Presentations – with full feedback

By the end of the course, delegates will be able to:

- Prepare and structure an effective presentation
- Prepare themselves properly for that presentation
- Deliver that presentation with confidence
- Use the various visual aids that a presenter might choose to employ in creating a stimulating presentation
- Deal with the different types of people who they will encounter in their presentations
traintrainerTrain-the-Trainer21 hoursAudience

Staff who need to be fully prepared to deliver high-quality training sessions

Format of the course

A combination of:

- Facilitated Discussions
- Delegate Presentations – with full feedback

By the end of the course, delegates will be able to:

- Prepare and structure an effective training session
- Prepare themselves properly for that training session
- Deliver that training session with confidence
- Use the various visual aids that a trainer might choose to employ in creating a stimulating session
- Deal with the different types of people who they will encounter in their training courses
2899Effective communication skills 21 hoursWho should attend

Individual contributors, Managers, Team leaders, whose success depends on their ability to communicate clearly, to be understood and to influence how another person performs, and create positive working relationships.

Course description

Individual and team success depends upon the ability of individuals to communicate with others, face to face, as well as virtually. Every interaction with another person determines how you are perceived and every interaction is an opportunity to develop trust and exert positive influence. Whether presenting one to one or to an audience of one thousand, conveying information to a project team or delivering a difficult message, communicating effectively is one of the most powerful skills for achieving your objectives.

This course develops your ability to focus on your outcome, tune in to your audience and develop your message for clarity and impact. Your ability to create an environment for open discussion and ongoing dialogue is crucial for communication success. The communications skills covered in this course will increase your ability to exercise choice and control for every type of conversation, influence with out authority and improve quality of relationships and productivity.
1Leadership 1017 hoursThis course aims to inspire trainees to become leaders by showing what makes or breaks a leader.
communicCommunication14 hoursIf you want to:

- understand why some people do not respond to what you say to them,
- improve your relationship with your spouse, children, boss, co-worker, etc...
- expand the scope of their personal skills in communication with other people,
- learn how to quickly feel better, safer, quieter and just as you like,
- make other people interested in your own person and to make them to like you

this course is for you!

Communication tools that you learn are from different fields of NLP, psychology, psychotherapy, hypnotherapy. This accumulated knowledge based on the latest research and developments in these areas. Hundreds of hours of study, reading, listening and viewing materials, books and movies, and psychological consultations available in the form of a lecture with exercises.

Upcoming Soft Skills Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Assertiveness - Nicosia, Jacovides TowerThu, 2019-04-04 09:301500EUR / 1900EUR
Assertiveness - Nicosia, Jacovides TowerFri, 2019-06-07 09:301500EUR / 1900EUR
Assertiveness - Αθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-06-19 09:301500EUR / 1900EUR
Assertiveness - Nicosia, Jacovides TowerFri, 2019-08-09 09:301500EUR / 1900EUR
Assertiveness - Αθήνα (Athens), AcropolisThu, 2019-08-15 09:301500EUR / 1900EUR
Weekend Soft Skills courses, Evening Soft Skills training, Soft Skills boot camp, Soft Skills instructor-led, Weekend Soft Skills training, Evening Soft Skills courses, Soft Skills coaching, Soft Skills instructor, Soft Skills trainer, Soft Skills training courses, Soft Skills classes, Soft Skills on-site, Soft Skills private courses, Soft Skills one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!